Współpraca międzynarodowa

advertisement
2017-05-23
Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa
Organizacje międzynarodowe
Zakres rozszerzony
Etapy integracji gospodarczej
• STREFA WOLNEGO HANDLU kraje wchodzące w skład strefy znoszą między
sobą cła i ograniczenia ilościowe, pozostawiając
jednocześnie narodowe taryfy celne oraz
odrębną politykę handlową wobec krajów
trzecich
Etapy integracji gospodarczej
• WSPÓLNY RYNEK –
partnerzy uczestniczący w tym etapie
integracji zapewniają swobodę przepływu nie
tylko towarów, ale i czynników produkcji –
wprowadza się tzw. „cztery wolności” czyli
swobodny przepływ towarów, kapitału, usług i
ludzi. Prowadzi to do rezygnacji z kontroli na
granicach wewnętrznych ugrupowania
integracyjnego.
Wyróżniamy trzy podstawowe płaszczyzny współpracy
międzynarodowej:
• płaszczyzna polityczna – ma na celu głównie wspólne
rozwiązywanie problemów politycznych w skali
regionalnej lub globalnej
• płaszczyzna gospodarcza – mająca na celu ułatwienie
handlu międzynarodowego, poszerzenie rynków zbytu
oraz poprawę dostępu do nowych technologii i zasobów
• płaszczyzna militarna – mająca na celu zapewnienie
bezpieczeństwa krajom członkowskim oraz zapobieganie
konfliktom, a także prowadzenie akcji rozjemczych i misji
pokojowych
Etapy integracji gospodarczej
• UNIA CELNA –
członkowie unii znoszą bariery w przepływie
towarów i ustanawiają wspólną taryfę celną
oraz ujednolicają politykę handlową wobec
partnerów zewnętrznych
Etapy integracji gospodarczej
• UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA –
uczestnicy unii decydują się na harmonizację
narodowej polityki gospodarczej oraz
wprowadzenie wspólnej, ponadnarodowej
waluty – powołują centralny bank emisyjny
1
2017-05-23
Etapy integracji gospodarczej
ORGANIZACJA NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH
• UNIA GOSPODARCZA I POLITYCZNA uczestnicy unii decydują się na pełną koordynację
polityki wewnętrznej, zagranicznej oraz obronnej;
tworzy się ponadnarodowe organa władzy
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej –
powstaje federacja państw
Organizacja Narodów Zjednoczonych - ONZ —
organizacja międzynarodowa, założona w 1945 r.
przez 51 krajów (w tym Polskę), które zobowiązały
się do utrzymania międzynarodowego pokoju i
bezpieczeństwa, rozwijania przyjaznych stosunków
między narodami, promowania postępu
społecznego oraz lepszego standardu życia i praw
człowieka. Do organizacji należą 193 państwa.
Główną siedzibą organizacji jest Nowy Jork.
ORGANIZACJA NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH - ORGANA
ORGANIZACJA NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH - ORGANA
• Zgromadzenie Ogólne, będące swego rodzaju
parlamentem, w którym każde państwo
członkowskie ma jeden głos. Decyzje zapadają
zwykłą większością głosów, w sprawach ważnych
większością 2/3 głosów (wybór nowych członków,
deklaracje pokojowe, budżet, w sprawach Rady
Bezpieczeństwa czy polecenia użycia sił zbrojnych).
Obraduje podczas corocznych sesji zwyczajnych, a
sesje nadzwyczajne mogą być zwoływane przez
Radę Bezpieczeństwa lub na wniosek większości
członków ONZ.
ORGANIZACJA NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH - ORGANA
• Sekretariat, którym kieruje Sekretarz Generalny
(obecnie (od 2017 roku) funkcję tą pełni Antonio
Guterres z Portugalii). Wybierany jest na kadencję
pięcioletnią przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek
Rady Bezpieczeństwa. Do kompetencji sekretarza
generalnego należy zarządzanie majątkiem ONZ,
prawo uczestniczenia w posiedzeniach wszystkich
organów organizacji, może również zwracać uwagę
Radzie Bezpieczeństwa na każdą sprawę, która,
według jego oceny, zagraża pokojowi.
• Rada Bezpieczeństwa, którą tworzy pięciu członków
stałych: Chiny, Francja, Wielka Brytania, Stany
Zjednoczone i Rosja reprezentująca Wspólnotę
Niepodległych Państw oraz dziesięciu członków
niestałych wybieranych na kadencję dwuletnią (5 z
Afryki i Azji, 2 z Ameryki Łacińskiej, 3 z Europy). Stali
członkowie dysponują prawem weta, które zawiesza
każde postępowanie.
Do najważniejszych kompetencji Rady Bezpieczeństwa
należą: wyłączne prawo nakładania sankcji politycznych
i ekonomicznych oraz decyzje użycia sił zbrojnych w
celu przeciwdziałania agresji lub usuwania jej skutków.
ORGANIZACJA NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH - ORGANA
• FAO, Organizacja Narodów Zjednoczonych do
Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Do zadań FAO
należy: doskonalenie produkcji, wymiany i
rozprowadzania produktów rolniczych, leśnictwa i
rybołówstwa, stabilizacja cen na surowce rolnicze
przez system subsydiów, udzielanie pomocy
technicznej krajom o niskiej kulturze rolnej.
Jednym z programów realizowanych
przez FAO jest „Zielona Rewolucja”
2
2017-05-23
ORGANIZACJA NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH - ORGANA
ORGANIZACJA NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH - ORGANA
• UNESCO, Organizacja do spraw Oświaty, Nauki i
Kultury - Za główne cele stawia sobie utrzymanie
pokoju i bezpieczeństwa poprzez oddziaływanie na
sferę wychowania, nauki i kultury poszczególnych
członków, wymianę kulturalną i wzajemne poznanie
różnych kultur.
UNESCO tworzy listy dziedzictwa światowego
• UNICEF –Fundusz Narodów Zjednoczonych
Pomocy Dzieciom - organizacja międzynarodowa
utworzona w 1946 przez ONZ, na rzecz pomocy
potrzebującym dzieciom z całego świata, zwłaszcza
z krajów słabo rozwiniętych lub dotkniętych klęską
żywiołową.
ORGANIZACJA NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH - ORGANA
ORGANIZACJA NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH - ORGANA
• UNHCR - Urząd Wysokiego Komisarza ONZ do
spraw Uchodźców. Zajmuje się ochroną
uchodźców, ułatwianiem im asymilacji oraz pomocą
w repatriacji.
ORGANIZACJA NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH - ORGANA
• MFW (IMF) - Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Do zadań MFW należy: popieranie
międzynarodowej współpracy walutowej oraz
uporządkowanych stosunków walutowych,
udzielanie pomocy w likwidacji trudności
płatniczych, podejmowanie działań
zmierzających do uporządkowanego rozwoju i
wzrostu handlu międzynarodowego.
• WHO - Światowa Organizacja Zdrowia
Celem WHO jest dążenie do poprawy i ochrony
zdrowia wszystkich ludzi - oznacza to zwalczanie
chorób zakaźnych, rozwój służby zdrowia,
szkolnictwa, oświaty medycznej głównie w krajach
rozwijających się.
ORGANIZACJA NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH - ORGANA
• Bank Światowy - udziela kredytów rządom krajów
członkowskich lub podmiotom gospodarczym
mającym gwarancje rządowe. Kredyty są
przeznaczane na finansowanie konkretnych
projektów i na finansowanie strukturalnych
przemian w gospodarkach krajów rozwijających się.
3
2017-05-23
ONZ – działania w zakresie
utrzymania pokoju na świecie
• Działania dyplomatyczne dążące do wynegocjowania
i zawarcia porozumienia przez strony konfliktu
• Wysyłanie w rejon konfliktu obserwatorów, których
celem jest rejestrowanie przypadków łamania praw
człowieka, nadzorowanie przestrzegania zawieszenia
broni oraz rozbrojenia walczących stron
• Nakładanie na strony konfliktu sankcji politycznych
i gospodarczych
• Wysyłanie do miejsc konfliktu wojsk pokojowych,
których celem jest rozdzielenie walczących stron
i doprowadzenie do rozejmu i dalszych działań
pokojowych
Organizacja Paktu
Północnoatlantyckiego - NATO
Organizacja polityczno-militarna, której głównym
celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabilizacji
krajów członkowskich. Należy do niej większość
krajów Europy Zachodniej i Środkowej (za wyjątkiem:
Szwecja, Finlandia, Irlandia, Austria i Szwajcaria) oraz
kraje bałkańskie (Rumunia, Bułgaria, Grecja,
Chorwacja, Albania), a także Litwa, Łotwa i Estonia
oraz Turcja, USA i Kanada (łącznie 28 państw). Polska
jest członkiem NATO od roku 1999.
Wspólnota Niepodległych Państw
(WNP)
Organizacja polityczno-gospodarcza skupiająca
większość krajów powstałych w wyniku rozpadu
ZSRR. Wyjątkiem są Litwa, Łotwa i Estonia, które nie
przystąpiły do WNP. W 2009 roku Gruzja wystąpiła z
tej organizacji.
Unia Afrykańska - UA
Organizacja polityczno – gospodarczo - militarna
skupiająca prawie wszystkie kraje Afryki (wyjątek to
Maroko) – jej celem jest dążenie do powstania
zjednoczonej Afryki.
4
2017-05-23
Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju - OECD
Organizacja gospodarczo-polityczna skupiająca kraje
wysokorozwinięte. Jej celem jest wspieranie rozwoju
gospodarczego i poziomu życia ludzi oraz zacieśnianie
współpracy międzynarodowej.
Kraje członkowskie: większość krajów UE (za
wyjątkiem Litwy, Łotwy, Bułgarii, Rumunii,
Chorwacji), Szwajcaria, Norwegia, Islandia, USA,
Kanada, Meksyk, Chile, Australia, Nowa Zelandia,
Japonia, Korea Płd., Turcja i Izrael.
Polska jest członkiem od roku 1996.
G7 i G8
G7 – grupa siedmiu najbardziej wpływowych państw
świata: Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Wielka
Brytania, Francja, Włochy i Kanada. Przywódcy
państw należących do G7 spotykają się co roku na
szczytach polityczno-gospodarczych, na które
zaproszenie otrzymuje także przewodniczący Komisji
Europejskiej (jako przedstawiciel Unii Europejskiej).
Od 1997 do 2014 roku członkiem grupy była także
Rosja (w tym czasie grupa działała jako G8). Po
przyłączeniu Krymu do Rosji pozostałe państwa grupy
postanowiły zawiesić członkostwo Rosji, powracając
do formuły G7.
G20
Grupa 19 państw oraz Unia Europejska, której celem
jest dyskusja nad wspólną polityką finansową.
Członkowie spotykają się raz do roku, a ich
reprezentantami są ministrowie finansów. Należą do
nich oficjalnie najbogatsze państwa na świecie:
Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia,
Chiny, Francja, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada,
Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Południowa
Afryka, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wielka
Brytania, Włochy oraz Unia Europejska
5
2017-05-23
Organizacja Krajów Eksportujących
Ropę Naftową - OPEC
Organizacja gospodarcza, której celem jest regulacja
światowego rynku ropy naftowej, a zwłaszcza wpływ
na jej ceny – osiąga to poprzez regulację wielkości
wydobycia ropy przez kraje członkowskie.
Do OPEC należą obecnie: Algieria, Arabia Saudyjska,
Angola, Ekwador, Irak, Iran, Katar, Kuwejt, Libia,
Nigeria, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie
oraz Indonezja (od stycznia 2016r)
Północnoamerykański Układ
Wolnego Handlu - NAFTA
Organizacja gospodarcza skupiająca USA, Kanadę i
Meksyk. Celem jest eliminacja barier handlowych i
ułatwienia w handlu towarami i usługami pomiędzy
sygnatariuszami Układu oraz wspieranie warunków
uczciwej konkurencji w strefie wolnego handlu.
Liga Państw Arabskich -LPA
Organizacja polityczna skupiająca kraje arabskie
położone w północnej Afryce oraz na Półwyspie
Arabskim. Do organizacji tej należy też oficjalnie
Autonomia Palestyńska. Celem jest zacieśnianie
współpracy miedzy krajami członkowskimi oraz
kształtowanie wspólnego stanowiska w sprawach
międzynarodowych.
6
2017-05-23
Światowa Organizacja Handlu - WTO
Organizacja ekonomiczna, której głównym celem
jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami
i usługami, prowadzenie polityki inwestycyjnej
wspierającej handel, rozstrzyganie sporów
dotyczących wymiany handlowej, przestrzegania
praw własności intelektualnej. Należy do niej
większość państw świata (ponad 160 krajów). Polska
jest współzałożycielem WTO
BRICS
BRICS – określenie grupy państw rozwijających się –
Brazylii, Rosji, Indii, Chin oraz od 2011 Republiki
Południowej Afryki. Nazwa pochodzi od pierwszych
liter nazw tych państw.
Kraje BRICS nie tworzą sojuszu politycznego (jak np.
Unia Europejska) ani formalnego stowarzyszenia
handlu. Cele krajów zrzeszonych to:
•Stworzenie nowego systemu walutowego.
•Zwiększenie roli państw rozwijających się w
światowych instytucjach walutowych.
•Zreformowanie ONZ.
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie (OBWE)
Organizacja polityczna powołana w roku 1994, której
celem jest działanie na rzecz pokoju w Europie i na
świecie. Ma swoją siedzibę we Wiedniu. Członkami
jest ponad 50 państw europejskich wraz z azjatyckimi
krajami byłego ZSRR orz USA, Kanada i Mongolia.
7
2017-05-23
Stowarzyszenie Narodów Azji
Południowo-Wschodniej (ASEAN)
Regionalna organizacja polityczno-gospodarcza
założona w 1967 roku. Członkami są kraje Półwyspu
Indochińskiego oraz Archipelagu Malajskiego. Celem
organizacji jest współpraca gospodarcza, kulturalna
oraz polityczna w regionie.
Współpraca Gospodarcza
Azji i Pacyfiku (APEC)
Luźny układ integracyjny dotyczący współpracy
gospodarczej krajów Azji i obrzeży Pacyfiku, powołany w
1989 r. w Canberze.
Cele APEC:
•znoszenie barier celnych
•dążenie do ściślejszej integracji gospodarczej
•popieranie wzrostu gospodarczego i sprawiedliwego
rozwoju
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego
Handlu (EFTA)
Międzynarodowa organizacja gospodarcza powstała
w 1960 r., mająca na celu utworzenie strefy wolnego
handlu między państwami członkowskimi
(początkowo było to 9 państw europejskich).
Większość członków tej organizacji weszło w skład
UE. Obecnie EFTA skupia Islandię, Norwegię,
Szwajcarię i Lichtenstein.
8
2017-05-23
Wspólny Rynek Południa (MERCOSUR)
Międzynarodowa organizacja gospodarcza powołana
w roku 1991 skupiająca Brazylię, Argentynę,
Paragwaj, Urugwaj i Wenezuelę.
Zadania organizacji to wzmocnienie współpracy
gospodarczej i zniesienie barier handlowych. Obecnie
Mercosur jest najsilniejszą strefą wolnego handlu w
Ameryce Południowej
Euroazjatycka Unia Gospodarcza
Euroazjatycka Unia Gospodarcza – wspólnota
gospodarcza powołana 29 maja 2014 roku przez trzy
państwa założycielskie: Białoruś, Kazachstan i Rosję.
Do unii dołączyły także Armenia (10 października
2014 roku) i Kirgistan (23 grudnia 2014 roku).
Euroazjatycka Unia Gospodarcza, zgodnie z
postanowieniami traktatu, rozpoczęła formalną oraz
praktyczną działalność 1 stycznia 2015 roku. Tego
dnia zaczął obowiązywać swobodny przepływ
pracowników między krajami EUG, rok później ma
powstać wspólny rynek farmaceutyczny, w 2019 –
energii elektrycznej, a w 2025 – ropy i gazu.
Organizacje pozarządowe - cechy
• Niezależność od władz państwowych i
samorządowych
• Dobrowolność członkowstwa w organizacji
• Działanie „non-profit” – wszystkie zyski są
przeznaczana na działalność statutową
• Wolontariat jako główna forma działalności
członków organizacji
Organizacje pozarządowe - przykłady
• Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i
Czerwonego Półksiężyca - międzynarodowy ruch
humanitarny, zrzeszający około 97 milionów
wolontariuszy na całym świecie, stworzony aby
chronić ludzkie zdrowie i życie, zapewniać szacunek
dla istoty ludzkiej, oraz by łagodzić i zapobiegać
ludzkiemu cierpieniu.
9
2017-05-23
Organizacje pozarządowe - przykłady
Organizacje pozarządowe - przykłady
• Amnesty International (AI) - międzynarodowa
organizacja pozarządowa, której celem jest
zapobieganie naruszeniom praw człowieka, dążenie
do zniesienia stosowania kary śmierci oraz obrona
„więźniów sumienia”
• Lekarze bez Granic (MSF)- organizacja powstała w
wierze, że wszyscy ludzie mają prawo do opieki
medycznej, i że to prawo jest ważniejsze niż granice
państwowe. MSF dostarcza opieki medycznej
zarówno w przypadkach nagłych (działania zbrojne,
epidemie), jak i w przypadku endemii chorób takich
jak malaria.
Organizacje pozarządowe - przykłady
• Greenpeace - niezależna międzynarodowa organizacja
pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska
naturalnego.
Kampanie prowadzone przez Greenpeace obejmują sześć
głównych obszarów:
ochronę lasów naturalnych
ochronę oceanów i mórz
ochronę przed substancjami toksycznymi
walkę z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi
promocję rewolucji energetycznej i odejście od brudnych
źródeł energii
promocję zrównoważonego rolnictwa i walkę przeciwko
wprowadzaniu do środowiska organizmów modyfikowanych
genetycznie (GMO)
Organizacje pozarządowe - przykłady
• World Wide Fund for Nature (WWF) - Światowy
Fundusz na rzecz Przyrody - organizacja
pozarządowa i ekologiczna o charakterze
międzynarodowym, której misją jest powstrzymanie
degradacji środowiska naturalnego Ziemi i
stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w
harmonii z przyrodą.
Organizacje pozarządowe - przykłady
•
•
•
•
•
•
•
WOŚP –Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Caritas Polska
Polska Akcja Humanitarna (PAH)
Klub Gaja
Liga Ochrony Przyrody
„Szlachetna Paczka”
Fundacja Ewy Błaszczyk "Akogo?"
10
Download