podstawy-marketingu-testy

advertisement
11
a prowadzi je prof. dr hab. Krystyna Śliwińska. Notatka składa się z 11 stron.
...
1. Tradycyjny podział instytucjonalny rynku:
a) istnieje
b) nie istnieje
2. Strategia budowania odnosi się do:
a) „dojnych krów”
b) „trudnych dzieci” i „porażek”
c) „gwiazd” i „trudnych dzieci”
3. Podmiotowym punktem wyjścia w strategii marketingowej jest:
a) konsument
b) rynek
c) przyszłe potrzeby nabywców
4. Marketing współczesny to inaczej:
a) marketing bierny
b) marketing dynamiczny
c) marketing tradycyjny
5. Marketing mix jest to:
a) sposób przygotowania i prowadzenia działań marketingowych
b) kompozycja elementów marketingu użytych równocześnie w celu oddziaływania na rynek
c) synonim strategii marketingowej
6. Konsumeryzm jest to inaczej:
a) ruch społeczny mający na celu ochronę interesów konsumentów
b) działalność producentów, handlowców, finansistów mająca na celu ochronę interesów
konsumentów
c) działalność państwa, producentów, handlowców, finansistów oraz organizacji społecznych
zmierzająca do poprawy sytuacji konsumentów
7. Znak towarowy łączy w sobie pojęcia:
a) nazwa handlowa i marka handlowa
b) marka towaru i marka handlowa
c) marka handlowa i cena towaru...
...
96. W ciągu fazy wprowadzania cyklu życia produktu:
a) najważniejszym zadaniem jest ustalenie odpowiedniej ceny
b) z reguły wtedy zysk jest wysoki
c) większość potencjalnych nabywców zna właściwości nowego produktu
d) w zasadzie podejmuje się wtedy intensywne działania promocyjne spodziewając się, że to
przyniesie efekty
e) żadne z tych stwierdzeń nie jest słuszne
97. Z marketingowego punktu widzenia produktem jest:
a) wyłącznie rzecz fizyczna
b) usługa
c) projekt organizacyjny
d) projekt techniczny
e) wszystko co może być zaoferowane do sprzedaży
98. W okresie stadium wzrostu sprzedaży:
a) popyt z reguły jest elastyczny
b) zysk ze sprzedaży produktu osiąga swoje maksimum
c) sprzedaż wzrasta bardzo powoli
d) wiele przedsiębiorstw wstrzymuje wytwarzanie produktów substytucyjnych
e) wszystkie powyższe stwierdzenia są fałszywe
99. W stadium nasycenia rynku:
a) pożądana jest obniżka ceny
b) należy zwiększyć wydatki na promocję
c) konieczne jest wprowadzenie szerokich kanałów dystrybucji (rynku)
d) należy stopniowo ograniczać produkcję
e) wszystkie powyższe postulaty są uzasadnione
[ poprawna odp. d albo e ??]
100. W stadium spadku sprzedaży:
a) należy poszukiwać nowych rynków zbytu
b) dokonywać modyfikacji produktu
c) usprawniać działania marketingowe na dotychczasowym rynku
d) wszystkie te działania są pożądane
e) żadne z nich nie przyniesie efektów, bo nie zdoła utrzymać produktu dłużej na rynku...
...148. Wielkość zbiorowości próbnej zależy od:
a) przedmiotu badań
b) pożądanej działalności wyników badań
c) wysokości przeznaczonych na badania i długości okresów, w którym ma się odbyć badanie
d) wszystkich powyższych czynników
149. Formuła AIDA odnosi się do:
a) oddziaływanie promocyjnego
b) systemu wspomagania sprzedaży w hurcie
c) komputeryzacji zapasów magazynowych
d) strategii przedłużenia cyklu życia produktów
e) systemu marketingu w aspekcie ogólnospołecznym
150. Reklama jest to:
a) termin zastępczy dla promocji uzupełniającej
b) forma nawiązywania bezpośredniego kontaktu pomiędzy sprzedawcą a nabywcą
c) każda płatna i bezosobowa forma prezentacji ofert sprzedażowej dokonywana przez
identyfikowanego nabywcę
d) tylko jedna forma promocji za którą trzeba uiszczać opłatę
e) ż
(…)
… asortymentu towarów w sklepie
strukturę wydatków na zakup towarów
narzędzie optymalizacji programu asortymentowego przedsiębiorstwa
formę analizy kosztów poszczególnych asortymentów
19. Strategia cen adresowana do nabywców o najwyższych dochodach to:
strategia penetracji rynku
strategia market minus
strategia skimming
strategia ekspansji
20. Który z poniżej podanych kodów kreskowych jest kodem polskim?
400…
… w krajach wysoko rozwiniętych polegają na:
zakupach codziennych
zakupach w małych jednostkach detalicznych
zakupach w pobliżu miejsca zamieszkania
zakupach w wielkich jednostkach detalicznych zapewniających komplementarność towarów i usług
Procesy regulacyjne na rynku to:
logistyka dystrybucji
dostawy w odpowiednim czasie (just in time)
negocjacje warunków zawierania transakcji
procesy myślowe
Podstawowym…
…, gdyż rokują dobrze na przyszłość:
`dojne krowy'
`psy' i `zagadkowe dzieci'
`zagadkowe dzieci' i `gwiazdy'
`dojne krowy' i `psy'
15. Marketingowa strategia cen kładzie główny nacisk na:
koszty wytwarzania
na zasoby finansowe firmy
akceptację ceny przez konsumentów
aspekty psychologiczne
16. Na czym polega orientacja społeczna marketingu?
na maksymalizacji rynku
na zaspokajaniu potrzeb ludzi
na uwzględnieniu…
…. W warunkach silnej konkurencji na rynku usługowym najlepiej jest stosować koncepcję
marketingową mix:
4P
5P
6P
7P
30. Strategia cen psychologicznych dotyczy:
produktów luksusowych
obniżania cen w zależności od rodzaju i formy dokonywania zakupu
wywołuje nastawienie emocjonalne i motywuje do zakupu
wszystkie odpowiedzi są poprawne
31. Pośrednie kanały dystrybucyjne mają zastosowanie:
na rynkach usług…
… i usługi
33. Podstawą wszystkich decyzji i działań marketingowych są:
pośrednicy
producenci
posiadane informacje
wszystkie odpowiedzi są poprawne
34. Na kształtowanie się produktu składają się:
działania związane z tworzeniem produktu
moment wprowadzenia produktu na rynek
koniec życia produktu
wszystkie odpowiedzi są poprawne
35. Strategia cen promocyjnych umożliwia:
szybkie wejście na rynek
36. Kluczowym…
…
Demarketing to:
działanie względem otoczenia rynkowego realizowane w sytuacji niezaspokojenia efektywnego
popytu, a zmierzające do obniżenia popytu najczęściej przy jednoczesnym pobudzeniu sprzedaży
działanie zmierzające do pobudzenia popytu, który uległ obniżeniu na skutek niedostatecznej lub
nietrafnej strategii marketingowej w poprzednim okresie
Najbardziej wymownym i naturalnym czynnikiem komunikacji niewerbalnej jest:
układ ciała
spojrzenie źrenice oczu
Perymetr jest to przyrząd służący do badania:
skuteczności reklamy
kąta widzenia ogłoszenia prasowego
zatrzymania uwagi człowieka
Strategia selektywnej penetracji rynku polega na:
strategii względnie wysokiej ceny na nowy produkt przy równocześnie niskich nakładach na
promocję
strategii wysokiej ceny na produkt przy równocześnie wysokich kosztach promocji…
…
społeczno - kulturowych
Które z wymienionych niżej źródeł informacji marketingowej mają charakter wtórny:
raporty dotyczące sprzedaży
ocena idei i sondaże
badania ankietowe
testowanie produktów
Grupa produktów między którymi istnieją silne związki funkcjonalne np. pralki to:
rodzina produktów
klasa produktów
linia produktów
pozycja produktów
Poziome wiązanie cen polega na:
porozumieniu się uczestników…
Marketing - proces tworzenia użyteczności
Wykład o marketingu, sem IV
Wykład - zagadnienia do zaliczenia
Promocja - funckje, instrumenty, strategie
elementy marketingu mix - praca zaliczeniowa
Wykład - Definicja promocji wg T. Sztuckiego
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download