Czym jest marketing

advertisement
PWSIP Studia dzienne
Przedmiot: Podstawy marketingu
Wykłady 1 Temat: Definicje i istota marketingu
Rodzaje orientacji firm na rynku
CZYM JEST MARKETING?
Definicji jest wiele, gdyż marketing nie zalicza się do nauk ścisłych.
Powszechnie obowiązującą definicją jest definicja AMA (American Marketing Association):
Marketing
jest procesem planowania i realizacji pomysłów, kształtowania cen, promocji i dystrybucji
towarów, usług i idei mających doprowadzić do wymiany spełniającej oczekiwania
docelowych grup klientów i organizacji.
Bardziej klarowną definicję stworzyła UK Chartered Institute of Marketing:
Marketing
jest procesem zarządzania, w którym wymagania klientów badane, określane i realizowane są
w sposób przynoszący dochód.
Prościej można by określić, iż marketing to:
Metoda osiągania sukcesów na rynku dzięki orientacji na nabywców, ciągłemu badaniu i
poznawaniu ich potrzeb, wytwarzaniu produktów najlepiej zaspokajających istniejące
potrzeby klientów oraz dostarczaniu produktów nabywcom we właściwym czasie, właściwych
miejscach i po odpowiednich cenach.
GŁÓWNE ZASADY I METODY MARKETINGU
1. Wartością najbardziej cenioną jest doskonała znajomość rynku i potrzeb nabywców oparta na
systematycznych badaniach marketingowych.
2. Potrzeby nabywców wyznaczają podstawową orientację przedsiębiorstwa.
3. Produkcja i sprzedaż stanowią zintegrowane ogniwa struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, a
rynek weryfikuje trafność podejmowanych decyzji.
4. Powodzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa uzależnione jest od umiejętnego doboru i
skutecznego stosowania marketingowych instrumentów rynkowych i metod pozyskiwania
nabywców na wytwarzane i sprzedawane produkty.
Marketing - to więc zwrócenie się najpierw w stronę klientów, określenie - nawet nie tego, jakich
produktów poszukuje, lecz jakie mają potrzeby i zaspokojenie tych potrzeb na bazie naszych
możliwości wytwórczych.
Podstawą nowoczesnego pojmowania marketingu jest satysfakcja nabywców. Klient nabywając
produkt kupuje w istocie satysfakcję i korzyści. Klienci dokonują wyboru konkurencyjnych
1
produktów, które - z uwzględnieniem relacji cenowych - przyniosą największą satysfakcję. Celem
przedsiębiorstwa powinno więc być pozyskiwanie klientów przez zapewnienie im jak największej
satysfakcji z nabywanych produktów.
W marketingu najcenniejsze jest jego znaczenie praktyczne. Nie jest to dziedzina teoretyczna,
abstrakcyjna - jest to nic innego jak sposób na odniesienie sukcesu w biznesie.
MARKETING MIX
produkt
NABYWCA
cena
Dystrybucj
a /miejsce
sprzedaży/
promocja
 LUDZIE
 ORGANIZACJA
 PROCESY
PRODUKT
każdy obiekt wymiany rynkowej, wszystko co można zaoferować na rynku. Produktem
może być dobro materialne, usługa, miejsce, organizacja, idea, informacja.
Klasyfikacja produktów
produkty konsumpcyjne –
są to dobra i usługi przeznaczone dla finalnego konsumenta do użytkowania osobistego bądź
zużytkowania w gospodarstwie domowym.
2
produkty przemysłowe –
są wykorzystywane w procesie produkcji innych dóbr i usług. Do produktów tych zalicza się:
dobra inwestycyjne, surowce, materiały, półprodukty, produkty zaopatrzeniowe, usługi
profesjonalne.
Klienci tylko pozornie kupują produkty, de facto zaś kupują zbiór korzyści, płacą za zaspokojenie
swoich potrzeb. Niezrozumienie tego zjawiska pociąga za sobą różnicę widzenia samego produktu
przez producenta i klienta, np.: gazeta, pióro do pisania, zegarek.
DYSTRYBUCJA
dział marketingu zajmujący się całokształtem czynności związanych z dostarczaniem
wytworzonych produktów finalnemu nabywcy.
Czynności dystrybucyjne mogą być realizowane przez samych wytwórców produktów lub też zlecane
wyspecjalizowanym pośrednikom.
Kanały dystrybucji –
zbiór wzajemnie zależnych od siebie podmiotów uczestniczących w procesie dostarczania
produktów do końcowego nabywcy.
PROMOCJA
środki i metody komunikowania się firmy z rynkiem i otoczeniem, służące realizacji określonych
celów gospodarczych.
funkcje promocji
Promocja będąc środkiem komunikowania się firmy z rynkiem spełnia funkcje: informacyjną,
pobudzającą i konkurencyjną.
Rodzaje promocji
Reklama, promocje sprzedaży, sponsoring, marketing bezpośredni, public relations
POLITYKA CENOWA
Całokształt działań związanych z określaniem cen produktów oferowanych przez
przedsiębiorstwo na rynku
Cena w ujęciu marketingowym
Wartość produktu lub usługi będących przedmiotem wymiany rynkowej odpowiadającej
oczekiwaniom i akceptowaną przez kupującego i sprzedającego.
Tradycyjna kosztowa formuła ustalania cen
Oszacowanie wartości kosztu jednostkowego i następnie dodanie do niego określonej marży
zysku
Marketingowa koncepcja cen:
 Traktowanie formuły kosztowej jako czynnika bazowego do ustalania cen
- Dostosowanie cen do rynku docelowego i strategii pozycjonowania produktu
- tworzenie koncepcji cenowych w połączeniu z innymi elementami marketingmix
3
Download