SYLABUS 1.Nazwa przedmiotu Podstawy marketingu 2.Nazwa

advertisement
SYLABUS
1.Nazwa przedmiotu
Podstawy marketingu
2.Nazwa
jednostki
prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
przedmiot
3.Kod przedmiotu
E/I/A.13
4.Studia
Kierunek studiów/specjalność
Poziom kształcenia
Forma studiów
Ekonomia
Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne/
niestacjonarne
5.Rodzaj przedmiotu
Podstawowy
6.Rok i semestr studiów
II/3
7.Imię i nazwisko koordynatora Dr Tomasz Hermaniuk
przedmiotu
8.Imię i nazwisko osoby prowadzącej Dr Tomasz Hermaniuk
(osób
prowadzących)
zajęcia
z
przedmiotu
9.Cele zajęć z przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i narzędziami
wykorzystywanymi w działalności marketingowej organizacji biznesowych, a także wypracowanie
umiejętności rozumienia zjawisk w otoczeniu marketingowym i tworzenia na ich podstawie
założeń strategii marketingowej.
Zasadnicze cele realizowanych zajęć:
- prezentacja podstawowych narzędzi marketingowych i możliwości ich zastosowania w
kontekście różnych typów organizacji i rynków docelowych,
- wypracowanie umiejętności posługiwania się terminologią marketingową,
- prezentacja zależności między czynnikami otoczenia, a strategią marketingową,
- wypracowanie umiejętności budowania strategii marketingowej i stosowania narzędzi
marketingu.
Ogólna wiedza na temat funkcjonowania przedsiębiorstw i rynku.
10.Wymagania wstępne
11.Efekty kształcenia oraz ich powiązanie z obszarowymi i kierunkowymi efektami
kształcenia
Wiedza:
Nr efektu
kształcenia
Efekt kształcenia
Student:
odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
W1
Wymienia i opisuje podstawowe pojęcia marketingu (marketing,
marketing-mix, otoczenie marketingowe, segmentacja, różnicowanie i
pozycjonowanie oferty, produkt, cena, promocja, dystrybucja).
Charakteryzuje podstawowe nurty i modele kształtujące relacje
przedsiębiorstw z rynkiem.
K_W01
W2
W3
Rozpoznaje wzajemne powiązania i zależności między narzędziami
marketingu oraz możliwości ich wykorzystania w kontekście
działalności różnych organizacji.
Umiejętności:
K_W04
K_W05
K_W08
K_W06
K_W11
K_W14
Nr efektu
kształcenia
Efekt kształcenia
Student:
odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
U1
Przedstawia propozycje działań marketingowych dla rozpoznanych
warunków otoczenia i specyfiki jednostki biznesowej.
K_U01
K_U03
K_U05
1
U2
Przewiduje skutki zastosowania określonych kombinacji narzędzi
marketingowych oraz konsekwencje ich zastosowania w kontekście
konkretnych przypadków.
U3
Projektuje kompozycje narzędzi marketingowych na podstawie
przeprowadzonej analizy sytuacyjnej dla wybranych celów działalności
marketingowej.
K_U09
K_U04
K_U05
K_U09
K_U09
K_U10
K_U11
K_U12
Kompetencje społeczne:
Nr efektu
kształcenia
K1
K2
odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Efekt kształcenia
Student:
Posiada świadomość znaczenia działalności
realizacji celów biznesowych organizacji.
marketingowej
dla
K_K01
K_K03
K_K05
K_K04
K_K07
Rozumie skutki zastosowania narzędzi i technik marketingowych i ich
wpływ na postawy i zachowania konsumentów.
12.Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin i sposób ich realizacji
Wykład – 15 godz./ 12 godz.
Ćwiczenia – 15 godz./ 12 godz.
13.Treści programowe
A. Problematyka wykładów
Treści merytoryczne
Liczba godz.
stacj. niest.
Podstawowe zagadnienia marketingu:
- podstawowe pojęcia i definicje związane z marketingiem,
1
1
- koncepcje działalności przedsiębiorstw na rynku,
- marketing-mix – ogólne omówienie narzędzi.
Zadowolenie klienta jako cel działalności marketingowej:
- całkowita wartość i całkowity koszt dla klienta,
1
1
- poziomy satysfakcji klienta.
Analiza otoczenia marketingowego:
- analiza potrzeb i trendów w makrootoczeniu,
2
1
- wielowymiarowe otoczenie marketingowe.
Analiza rynku konsumenta i zachowania nabywcy:
- zasadnicze czynniki wpływające na zachowanie konsumenta,
2
1
- proces decyzyjny konsumenta,
- role i fazy w procesie zakupu.
Identyfikacja segmentów rynkowych i wybór rynków docelowych:
- procedura segmentacji,
1
1
- ocena atrakcyjności segmentów rynku i metody wyboru rynku docelowego.
Cena jako element marketingu:
- podstawowe cele strategii cenowej,
2
2
- cele polityki cenowej i strategie cenowe przedsiębiorstwa,
- metody wyznaczania cen.
Produkt jako element marketingu:
- pojęcie i funkcje produktu,
- klasyfikacja produktów,
2
2
- charakterystyczne cechy usług i ich znaczenie marketingowe,
- strategie marketingowe firm usługowych.
2
Strategia promocji:
- system komunikacji marketingowej,
- elementy procesu komunikacji marketingowej,
- narzędzia komunikacji marketingowej.
Zarządzanie kanałami dystrybucji:
- strumienie informacyjne i rzeczowe w procesie obsługi rynku,
- istota i funkcje kanałów dystrybucji,
- rodzaje dystrybucji towarów.
Suma godzin
B. Problematyka ćwiczeń
Treści merytoryczne
2
2
2
1
15
12
Liczba godz.
stacj. niest.
Analiza przypadków firm stosujących strategie: produkcyjną, produktową,
1
1
sprzedażową, marketingową, marketingu społecznego.
Praktyczne sposoby zdobywania klienta i budowania jego lojalności - analiza
1
1
przypadków firm reprezentujących różnorodne branże.
Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki w makrootoczeniu. Wykorzystanie
2
1
trendów i sposoby kreowania modnych produktów.
Proces decyzyjny konsumenta w przypadku różnych dóbr i usług, role i fazy w
procesie zakupu dla różnych produktów. Wybór narzędzi kształtowania zachowań
2
1
klientów.
Zastosowanie różnych kryteriów segmentacji dla różnych produktów. Tworzenie
1
1
segmentów rynkowych
Wybór nazwy marki dla wybranych produktów, tworzenie koncepcji nowego
2
2
produktu.
Praktyczne zastosowanie metod wyznaczania cen. Ustalanie progów cenowych,
2
2
polityki rabatowej, zarządzanie cenami.
Opracowanie sloganów reklamowych, tekstu artykułu sponsorowanego.
2
2
Wybór kanałów dystrybucji do różnych typów produktów lub usług.
2
1
Suma godzin
15
12
Wykład: prezentacja multimedialna, z wykorzystaniem
14.Metody dydaktyczne
materiałów audio-wizualnych.
Ćwiczenia: dyskusja moderowana, analiza i interpretacja
tekstów źródłowych, studium przypadku, przygotowywanie
referatów, zespołowe rozwiązywanie problemów.
15.Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Zaliczenie ćwiczeń - ocena pozytywna z prac/testów
pisemnych (30%) plus ocena aktywności na zajęciach
(50%) plus ocena uzyskana z prezentowanego referatu
(20%).
16.Metody i kryteria oceny
Efekt kształcenia
Forma realizacji zajęć
Sposób weryfikacji efektu kształcenia
W1
W2
wykład
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
kolokwium
kolokwium
W3
U1
U2
U3
K1
K2
kolokwium, ocena rezultatów pracy na ćwiczeniach,
kolokwium, ocena rezultatów pracy na ćwiczeniach
kolokwium, ocena rezultatów pracy na ćwiczeniach,
kolokwium, ocena rezultatów pracy na ćwiczeniach
analiza postawy i prezentowanego stanowiska/opinii
analiza postawy prezentowanego stanowiska/opinii
3
17.Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów
w godzinach oraz punktach ECTS
Aktywność
Liczba godzin/nakład pracy studenta
Studia
Studia
stacjonarne
niestacjonarne
wykład
15
12
ćwiczenia
15
12
przygotowanie do ćwiczeń
8
14
udział w konsultacjach
2
2
czas na napisanie referatu
10
10
SUMA GODZIN
50
50
Suma godzin pracy studenta w bezpośrednim
32
29
kontakcie z nauczycielem
LICZBA PUNKTÓW ECTS
2
2
polski
18.Język wykładowy
19.Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
20.Literatura
Literatura podstawowa:
1.
Kotler P., Marketing. Rebis, Poznań 2006.
2.
Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki. PWN, Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca:
1.
Przybyłowski K., Hartley W. S., Kerin A. R., Rudelius W., Marketing. Dom Wydawniczy
ABC, Warszawa 2001.
2.
Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE,
Warszawa 2002.
3.
Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy.
PWE, Warszawa 2001.
Podpis koordynatora przedmiotu
Podpis kierownika jednostki
4
Download