rozwiazania-organizacyjne-pytania-i-odpowiedzi

advertisement
Czym jest, w istocie rzeczy, wdrażanie marketingu (koncepcji marketingowej)? Jakiego rodzaju
umiejętności ono wymaga - proszę je określić i krótko wyjaśnić ich sens.
Wdrażanie marketingu - proces, który przemienia strategie i plany marketingowe w działania
zmierzające do osiągnięcia strategicznych celów marketingowych. Odpowiedź na pytania: kto?,
gdzie?, kiedy? i jak?
Elementy skutecznego wdrożenia strategii marketingowej:
program działania - pokazują co należy zrobić, kto to zrobi i w jaki sposób decyzje i działania będą
skoordynowane.
struktury formalne - (proste, elastyczne) pozwalające na szybką adaptacje do zmieniających się
warunków, warunków ich relacje mają raczej charakter nieformalny.
system decyzyjno - motywacyjny - formalne i nieformalne procedury operacyjne kierujące
planowaniem, sporządzaniem budżetu, wynagradzaniem i innymi działaniami.
planowanie - firma musi na wszelkich poziomach obsadzić swe struktury i systemy ludźmi o
odpowiednich umiejętnościach, motywacjach i cechach osobowości.
kultura firmy - która może sprzyjać lub Szkodzić wdrożeniu. Kultura ta wpływa na zachowanie
ludzi w firmie. Od silnej, wyraźnie zdefiniowanej kultury zależy pomyślność wdrożenia wybranej
strategii.
Proszę scharakteryzować (ewolucyjny) proces charakterystyczny dla rozwoju działu marketingu (od
„prostego działu sprzedaży” do „właściciela i/lub współuczestnika kluczowych procesów
biznesowych”).
Pięć etapów ewolucji działu marketingu (to znalazłem w Kotlerze):
Prosty dział sprzedaży - Rozpoczęto od 5 prostych funkcji:
kapitał(finanse),ludzie(personel),wytwarzanie produktu bądź usługi (bieżąca działalność), sprzedaż i
księgowość. Funkcja sprzedaży prowadzona jest przez v-ce prezesa do spraw sprzedaży, który
kieruje działem sprzedaży. W przypadku badań marketingowych lub reklamy v-ce prezes do spraw
sprzedaży kieruje także tymi funkcjami.
Dział sprzedaży z pomocniczymi funkcjami marketingu - w przypadku rozwoju przedsiębiorstwa w
kierunku obsługi nowych kategorii klientów lub nowych obszarów geograficznych. Wzmocnienie
innych niż sprzedaż funkcji marketingu. v-ce prezes ds. sprzedaży może zatrudnić dyrektora ds.
sprzedaży.
Samodzielny dział marketingu - wprowadzany w przypadku ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa.
Inwestycje w badania marketingowe, rozwój nowych produktów, reklamę i promocję, obsługę
serwisową klienta. Sprzedaż i marketing stanowią oddzielne funkcje w przedsiębiorstwie, od
których oczekuje się ścisłej współpracy.
Nowoczesny dział marketingu - w przypadku zbyt dużej dysharmonii pomiędzy sprzedażą i
marketingiem prezes firmy może podporządkować działania marketingowe v-ce prezesowi ds.
sprzedaży lub uczynić v-ce prezesa odpowiedzialnym za wszystko (= nowoczesny dział marketingu
wg Kotlera)
(…)
… personelu:
Zapoznanie nowych sprzedawców z ofertą przedsiębiorstwa a także jego konkurencją i klientami,
itp. Nadzór nad personelem sprzedaży:
kierowanie sprzedawcami
- opracowanie kategorii klientów klientów norm wizyt handlowych,
- wydajne wykorzystanie norm pracy,
b) motywowanie sprzedawców
- klimat organizacyjny
- normy sprzedaży
- pozytywne bodźce,
Ocena sprzedawców:
Wymaga sprzężenia zwrotnego…
… się przede wszystkim zapewnianiem dobrej współpracy z innymi kierownikami. W tych
zadaniach towarzyszy mu zastępca, który pomaga przy pracy papierkowej. Najwięcej roboty
papierkowej i rutynowej analizy wykonuje asystent produktu
układ trójkątny zespołu - składa się on z kierownika produktu i dwóch wyspecjalizowanych
asystentów, jeden zajmuje się (na przykład) badaniami marketingowymi, a drugi komunikacją
marketingową
układ poziomy zespołu - składa się on z kierownika produktu i podlegających jemu przedstawicieli
działów firmy o kluczowym znaczeniu (np. specjalisty ds. badań marketingowych, specjalisty ds.
komunikacji marketingowej, kierownika sprzedaży, specjalisty ds. dystrybucji, specjalisty
finansowego, specjalisty ds. technicznych). Kierownik produktu nie ponosi tu całej
odpowiedzialności za planowanie produktu…
… główną role, kierując działaniami wzdłuż całego łańcucha wartości firmy, identyfikując
segmenty rynkowe, na których będą mogli konkurować i uruchamiać dźwignie długofalowej
maksymalizacji zysków. Integratorzy będą odpowiedzialni za:
rozwijanie strategii marketingowej skierowanej do określonego segmentu końcowych
użytkowników (integratorzy konsumentów)
rozwijanie strategii marketingowej skierowanej…
Kontrola marketingowa- opracowanie
Organizowanie i kontrola działań marketingowych
Marketing - zagadnienia ogólne - Łańcuch wartości
Opis stanowiska pracy-dyrektor handlowy
Organizacja marketingu w banku
proces kontroli pytania i odpowiedzi - omówienie
Reklama





























Prawa autorskie
Reklama


Kontakt
Download