Załącznik nr 1 - Ekonomicznie.pl

advertisement
Planowanie marketingowe
Planowanie to powszechnie praktykowany rodzaj działalności człowieka, który
umożliwia mu pewien stopień kontroli nad przyszłością. Jest to - mówiąc ściślej podejmowanie bieżących decyzji, dotyczących przyszłych działań. Również marketing
prowadzony przez firmę powinien być działalnością planową. Konieczność ta wynika z
tego, że zasoby firmy, czas, zdolność pracowników, zwłaszcza kadry menedżerskiej, oraz
zasoby
kapitałowe
są
zawsze
ograniczone.
Planowanie
marketingowe
wykorzystać
pomaga
zasoby
w sposób możliwie efektywny i przemyślany, a tym samym pozwala uniknąć bezcelowych
i jałowych działań. Wiele tracą firmy, które nie planują swej działalności marketingowej,
ponieważ dużo trudniej jest im wykorzystać szanse odpowiadające ich zasobom,
pojawiające się w ich otoczeniu. Z drugiej strony firmy te nie są także przygotowane do
przewidywania i pokonywania niebezpieczeństw i zagrożeń, jakie również w sposób
nieunikniony pojawiają się w ich otoczeniu.
Prawidłowy proces zarządzania sprzedażą i marketingiem w firmie polega na:
-
systematycznym identyfikowaniu możliwości (opcji) rynkowych, jakie ma
firma,
-
na wyborze jednej z pośród lub większej ich liczby, a następnie na
określeniu szczegółowego planu i harmonogramu oraz kosztów realizacji
tych możliwości tak, by możliwe było osiąganie celów firmy.
Proces ten określa się mianem planowania marketingowego, które w skrócie bywa
też nazywane planowym angażowaniem marketingowych zasobów firmy dla realizacji jej
celów, a jeszcze inaczej: logiczną sekwencją działań, które prowadzić mają do określenia
celów oraz formułowania i realizacji planów.
Koncepcja procesu planowania marketingowego jest prosta. Polega ona na ocenie
sytuacji, sformułowaniu podstawowych założeń, wyznaczeniu celów określających co i
komu ma być sprzedawane, podjęciu decyzji, jak cele te miałyby być osiągnięte, oraz
ustaleniu szczegółowego harmonogramu i kosztów działań niezbędnych do realizacji
planu. Problem polega jednak na tym, że planowanie marketingowe, choć stosunkowo
proste od strony koncepcyjnej, w praktyce jest jednym z najtrudniejszych zadań
realizowanych w ramach działalności marketingowej. Trudności te wynikają głównie stąd,
że planowanie marketingowe wymaga założenia w jeden, skoordynowany plan wszystkich
elementów marketingu firmy, a do wykonania tego zadania niezbędny jest co najmniej
pewien stopień instytucjonalizacji (formalizacji) procedur planistycznych, co dla wielu
firm nie jest łatwe. Inna trudność polega na konieczności uwzględniania w planowaniu
marketingowym czynników kulturowych, organizacyjnych i politycznych.
Zaleca się, by firmy opracowały przede wszystkim strategiczne plany swojej
działalności, w których między innymi określają swoją ogólną misję. Plan strategiczny
dotyczy okresu 3 - 5 lat i w większym stopniu uwzględnia się w nim czynniki będące dla
firmy jej otoczeniem. Na tej podstawie możliwe jest odpowiednio wczesne przewidywanie
szans i zagrożeń dla firmy oraz podejmowanie odpowiednich działań dostosowawczych.
Plany strategiczne są przekładane na jednoroczne operacyjne plany marketingowe
i inne plany - dla każdej jednostki organizacyjnej firmy, produktu i marki. Realizacja tych
planów
strategicznych
i
marketingowych
prowadzić
ma
do
osiągnięcia
strategicznych
celów
firmy.
W żadnym wypadku nie zaleca się opracowania najpierw planu rocznego, a następnie
jego ekstrapolowania i ustalania na tej podstawie strategii firmy.
Każda jednostka organizacyjna firmy musi opracować własne plany działania, w
tym
plan
marketingu.
Jeśli
dana
jednostka
organizacyjna
zajmuje
się
różnymi
produktami lub segmentami odbiorców, to odrębne plany marketingu mogą zawierać
plany produktów, plany marek lub plany rynkowe.
Badanie w przodujących firmach pozwoliło ustalić, że plan marketingu powinien zawierać:

wyliczenie i analizę głównych czynników zewnętrznych, które miały wpływ na
działalność firmy w ostatnim roku, wyłącznie z zestawieniem i oceną atutów i
słabości oraz szans i zagrożeń dla firmy, zwłaszcza na tle działalności konkurencji
,

założenia
dotyczące
głównych
czynników
decydujących
o
sukcesie
lub
niepowodzeniu marketingowym firmy ,

ogólne cele i strategię marketingową firmy ,

programy określające harmonogram, podział odpowiedzialności i koszty realizacji
planu marketingu, łącznie z prognozą sprzedaży i budżetem.
Według Philipa Kotlera, amerykańskiego specjalisty, w planie marketingu produktu
lub marki powinny znaleźć się następujące części:

synteza na użytek kierownictwa firmy,

bieżąca sytuacja marketingowa,

zagrożenia i szanse,

cele i problemy,

strategie marketingowe,

programy działania,

budżety,

kontrola.
Synteza dla kierownictwa, którą - według P. Kotlera - ma się rozpocząć plan
marketingu, powinna określać główne cele i zalecenia zawarte w planie. Streszczenie to
ma pomóc ścisłemu kierownictwu firmy szybko zidentyfikować najważniejsze punkty
i szczegóły planu. Po syntezie należy przedstawić spis treści planu.
Część planu zawierająca opis bieżącej sytuacji marketingowej powinna określać
docelowy rynek i propozycję firmy na tym rynku, a zwłaszcza charakterystykę rynku ze
wskazaniem głównych jego segmentów, do których adresowany jest produkt, opis i cenę
sytuacji produktu firmy, konkurencji, dystrybucji. Należy określić ogólną wielkość rynku
i z podziałem na segmenty w kilku poprzednich latach, a następnie ocenić potrzeby
odbiorców i te czynniki w otoczeniu marketingowym firmy, które mogą wpływać na
decyzje nabywców.
Przegląd powinien zawierać informacje o sprzedaży, cenach i marżach brutto
głównych produktów danej linii.
W części dotyczącej konkurencji należy zidentyfikować:
-
głównych konkurentów,
-
stosowane strategie: jakości, ceny, dystrybucji i promocji produktu,
-
udział firmy oraz każdego z jej konkurentów w rynku.
Wreszcie w części dotyczącej dystrybucji powinny się znaleźć opisy aktualnych
trendów sprzedaży i przemian następujących w głównych kanałach dystrybucji.
W kolejnym rozdziale planu marketingu rozpatruje się główne szanse i zagrożenia,
jakie w przyszłości dotyczyć mogą produktu i firmy, zwłaszcza te, które mogą zwiększyć
lub zmniejszyć popyt na produkt w bliższej i dalszej przyszłości.
Różne może być prawdopodobieństwo wystąpienia i waga oddziaływania poszczególnych
szans i zagrożeń dla marketingu produktu.
Menedżer
powinien
podejmować
działania
służące
wykorzystywaniu
szans
i zwiększeniu przewagi nad konkurentami oraz koncentrować się na najbardziej
prawdopodobnych
i
najniebezpieczniejszych
zagrożeniach
oraz
opracować
plany
przeciwstawiania się tym zagrożeniom. Menedżer powinien także oceniać każdą z szans
z
punktu
widzenia
jej
potencjalnej
atrakcyjności
dla
firmy
oraz
możliwość
i prawdopodobieństwo jej wykorzystania przez firmę. Firma powinna wykorzystywać tylko
te szanse, które są zgodne z jej celami i zasobami.
Cele firmy wynikają z jej misji biznesowej, wykorzystanie zaś jakiejkolwiek szansy
marketingowej wymaga od firmy posiadania odpowiednich zasobów kapitału.
Każda firma powinna określać swoje cele wynikające z jej misji. Misja to podstawa
funkcjonowania firmy, rola jaką zamierza ona odgrywać wobec otoczenia, głównie wobec
odbiorców. W deklaracji misji firma powinna sformułować swój główny cel, tzn. co
chciałaby osiągnąć w otoczeniu rynkowym, czyje i jakie potrzeby jest gotowa zaspokajać.
Firmy rzadko znajdują szanse, które dokładnie odpowiadają ich celom i zasobom.
Wykorzystywanie szans łączy się z ryzykiem, oceniając więc szanse menadżer musi
zadecydować, czy oczekiwany zwrot nakładów uzasadnia to ryzyko.
Po analizie marketingowych zagrożeń i szans produktu menedżer jest w stanie
określić cele i rozpatrzyć czynniki, które mogą mieć wpływ na realizację tych celów.
Powinny to być cele, które firma chciałaby osiągnąć w okresie objętym planem, a więc
około
jednorocznym.
Jeśli na przykład cel zostanie określony jako podwojenie liczby dużych jednostek
handlowych, które sprzedają produkt firmy, to najważniejszym problemem, jaki stąd
wynika, jest ustalenie sposobów osiągnięcia tego celu.
Kolejna część planu marketingowego, dotycząca strategii marketingowej firmy,
zawierać powinna zarys tej strategii (“plan gry” wynikający z ogólnej strategii i misji
firmy).
Na strategię marketingową składają się cząstkowe, szczegółowe strategie rynków
docelowych, strategia marketingu mix oraz strategia budżetu marketingowego.
Strategia marketingowa powinna określać segmenty rynku, na których zamierza
koncentrować się firma. Segmenty te różnią się potrzebami, sposobem reagowania na
marketing oraz rentownością. Jeśli firma umiejętnie skoncentruje swoje wysiłki na tych
właśnie segmentach rynku, ma wówczas szanse wygrać z konkurencją.
Konieczne
jest
opracowanie
strategii
marketingowej
dla
poszczególnych
segmentów. Menedżer powinien zarysować odrębną strategię marketingową dla takich
elementów marketing mix, jak: nowe produkty, sprzedaż poprzez przedstawicieli firmy
na różnych rynkach lokalnych, reklama, promocja sprzedaży, ceny, dystrybucja.
Menedżer musi
wyjaśnić, w jaki
sposób
poszczególne strategie korespondują z
zagrożeniami i szansami firm oraz głównymi czynnikami (problemami) ujętymi wcześniej
w planie.
Strategie marketingowe przekształcane są następnie w szczegółowe programy
działania, które powinny zawierać odpowiedź na pytania:

co ma być wykonane ?

kiedy to będzie wykonane?

kto jest odpowiedzialny za wykonanie ?

ile to będzie kosztowało ?
Jeśli np. firma planuje zwiększyć sprzedaż i udział w rynku przez wprowadzenie na
rynek nowego produktu, to konieczne jest zaplanowanie rodzaju i harmonogramu badań
marketingowych, jakim poddany będzie ten produkt na poszczególnych etapach jego
opracowania, określenie momentu wprowadzenia produktu na rynek, ustalenie osób
odpowiedzialnych
za
poszczególne
działania,
opracowanie
rachunku
opłacalności
wprowadzenia nowego produktu na rynek, sprecyzowanie prawdopodobnego wpływu
tego faktu na sprzedaż i udział firmy w rynku itp.
O jakości planu marketingu, a więc o jego przystosowaniu do rzeczywistości,
o stopniu, w jakim dostosowany jest on do realnych atutów i słabości oraz szans i
zagrożeń firmy decyduje jakość informacji, na których plan ten jest oparty. Gromadzeniu
informacji na użytek planowania służy adiut marketingowy.
Adiut, oznacza przegląd i ocenę realizacji określonej funkcji lub dziedziny
działalności firmy. Adiut marketingowy ma pomóc kierownictwu określić miejsce firmy
w otoczeniu, w którym ona działa. Adiut ma dać podstawę do sformułowania odpowiedzi
na pytanie: “dokąd firma chce zmierzać” oraz: “w jaki sposób firma powinna używać
swych zasobów, by ten cel osiągnąć”.
Potrzeba
adiutu
marketingowego
intensyfikuje
się
zwłaszcza
wtedy,
gdy
w działalności firmy pojawiają się problemy: spada sprzedaż lub marże albo sprzedaż i
marże jednocześnie, zmniejsza się udział firmy w rynku itp. W takich sytuacjach
kierownictwo firmy podejmuje z reguły różne działania zaradcze, np. wprowadza na
rynek nowe produkty, a inne z rynku wycofuje, obniża ceny i koszty. Te środki zaradcze
nie są jednak często efektywne, jeśli problemy firmy są bardziej fundamentalne, np.
konieczne jest wejście na nowe rynki, zdobycie nowych segmentów odbiorców lub zmiana
strategii
marketingowej
w związku ze zmianą strategii działania konkurencji. Adiut właśnie ma na celu
zgromadzenie i analizę informacji oraz danych z otoczenia firmy jako najważniejszy
warunek identyfikacji problemów firmy i podjęcia działań służących ich rozwiązaniu.
Istnienie
szczegółowego
planu
marketingu
daje
możliwość
opracowania
odpowiadającego mu budżetu, który w rzeczywistości jest rachunkiem przewidywanych
zysków i strat. Po stronie przychodów budżet pokazuje przewidywaną liczbę jednostek
produktu, która może być sprzedana oraz przeciętną cenę (zbytu i detaliczną). Po stronie
wydatków w budżecie określa się natomiast koszty produkcji, fizycznej dystrybucji
i marketingu, a zwłaszcza promocji. Różnica jest przewidywanym zyskiem. Kierownictwo
firmy ocenia budżet i akceptuje go lub modyfikuje. Po zaakceptowaniu budżet jest
podstawą do zakupu materiałów, ustalenia harmonogramu produkcji, planowania
zatrudnienia oraz podejmowania działań marketingowych.
Końcowy rozdział planu marketingowego określa sposoby kontroli, które będą
stosowane do monitorowania postępu realizacji planu. Z reguły cele i budżety określane
są dla okresów miesięcznych, kwartalnych i rocznych. Oznacza to, że ścisłe kierownictwo
firmy z taką właśnie częstotliwością oceniać może rezultaty marketingowe uzyskane w
danym okresie oraz identyfikować te jednostki organizacyjne firmy i produkty, w
wypadku których nie są realizowane wyznaczone cele. Menadżerowie tych jednostek i
produktów muszą wyjaśnić taką sytuację oraz zaproponować działania korygujące.
Dobrze opracowany plan marketingu powinien pomagać firmie w realizacji
następujących celów:

służyć za swoistą mapę pokazującą kierownictwu firmy drogi, którymi można
przejść od sytuacji firmy w momencie opracowania planu do osiągnięcia celów i
zadań firmy, ponieważ podobnie jak mapa, plan marketingu opisuje “teren”, a
więc elementy środowiska rynkowego, jakie napotyka firma na drodze do
realizacji swoich celów marketingowych, czyli konkurentów, agendy rządowe i
regulacje prawne, środki masowego przekazu, technologie popyt i czynniki go
kształtujące itp.

pomagać
kierownictwu
firmy
kontrolować
i
śledzić
realizację
jej
strategii
marketingowej,

precyzyjnie pokazywać poszczególnym zespołom i pracownikom firmy ich zadania
i obowiązki,

ułatwić uzyskanie środków na działalność marketingową z zewnątrz firmy, np.
z banku, lub wewnątrz firmy od jej kierownictwa, np. kampanię reklamową, czy
prace nad nowym produktem,

stymulować wysiłek intelektualny w firmie i pełniejsze wykorzystanie jej zasobów,

precyzyjnie określać odpowiedzialność, zadania i harmonogram działań wszystkich
zespołów i pracowników zaangażowanych w realizację planu marketingu, przy
czym każde zadanie w planie marketingu musi mieć określonego wykonawcę oraz
termin realizacji,

precyzyjnie uświadamiać problemy, szanse i zagrożenia dla firmy w jej otoczeniu
rynkowym, z zastrzeżeniem, że w żadnym razie nie mogą być ignorowane, lecz
przeciwnie - plan musi być do nich dostosowany tak, by rozwiązywał problemy,
wykorzystywał szanse i pomagał - jeśli to możliwe - uniknąć zagrożeń.
W krajach rozwiniętych większość firm opracowuje (w różnej formie) i realizuje
plany marketingowe. Firmy mniejsze i o niezróżnicowanej działalności stosują najczęściej
mniej sformalizowane procedury planistyczne, ponieważ ścisłe kierownictwo tych firm na
ogół lepiej zna sytuację i funkcjonowanie firmy aniżeli ich podwładni, a także dlatego, że
niewielkie
zróżnicowanie
działalności
firmy
umożliwia
bezpośrednią
kontrolę
nad
głównymi czynnikami jej sukcesu. W takich sytuacjach na przykład określenie celów
marketingowych firmy nie zawsze następuje formalnie, na piśmie, choć planowanie
marketingowe obejmuje wszystkie wymienione fazy.
W odróżnieniu od małych firm, w firmach dużych, które najczęściej cechuje
zróżnicowana
i
działalność,
funkcjonowaniu
swojej
ścisłe
kierownictwo
firmy
nie
wystarczającą
dysponuje
do
wiedzą
samodzielnego
o
stanie
planowania
marketingowego. W dużych firmach planowaniem marketingowym zajmują się więc
odpowiednie
zespoły
pracownicze,
co
wymaga
jednak
formalizacji
procedur
planistycznych.
Badania prowadzone w krajach rozwiniętych wykazują, że firmy, które stosują
bardziej usystematyzowane i sformalizowane procedury planowania marketingowego
osiągają większą rentowność i stabilność działania w długich okresach, a ich działalność
rynkowa podlega wahaniom i zakłóceniom długookresowym i bieżącym.
Marketing
prowadzony
przez
firmę
powinien
być
działalnością
planową.
Planowanie marketingowe pomaga wykorzystać zasoby firmy w sposób przemyślany
i efektywny. Operacyjne - miesięczne, kwartalne, roczne plany marketingu firmy muszą
być podporządkowane jej planom strategicznym, a więc co najmniej planom kilkuletnim.
Typowy plan marketingu zawiera syntezę na użytek kierownictwa firmy, ocenę
bieżącej sytuacji marketingowej oraz ocenę szans i zagrożeń dla firmy, zdefiniowanie
celów
i problemów, określenie strategii marketingowej firmy, pogramy działania, budżet
marketingowy oraz określenie sposobów kontroli realizacji planów. Proces planowania
marketingowego jest z reguły bardziej skomplikowany i sformalizowany w firmach
większych, o bardziej zróżnicowanej działalności, aniżeli w firmach małych.
BIBLIOGRAFIA:
1. Philip
Kotler,
Marketing.
Analiza,
planowanie,
wdrażanie
i
kontrola.,
Gobethner & Ska, Warszawa 1994.
2. Lechosław Garbowski, Ireneusz Rutkowski, Wojciech Wrzosek, Marketing punkt
zwrotny nowoczesnej firmy., Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 1997.
3. http://biznes.onet.pl/leksykon
Download