praca skutecznosc dzialan marketingowych w realizacji celow spolki

advertisement
Marketing i logistyka
Skuteczność działań marketingowych w realizacji celów spółki XXX w mieście XXX
Spis Treści
Wstęp
I. Istota i pojęcie marketingu
1.1. Ewolucja orientacji marketingowej
1.2. Koncepcja marketingu -mix
1.3. Wybrane strategie produktowo — tynkowe
II. Wizerunek firmy „XXX"S.A.
2.1. Rys historyczny, struktura i organizacja „XXX" S.A.
2.2. Zakres działalności Spółki.
2.3. Kondycja ekonomiczno - finansowa
III. Praktyka wykorzystania działań marketingowych w kształtowaniu reputacji Firmy
3.1. Działania na rzecz wzbogacania oferty produktowej
3.2. Kształtowanie cen i ich rezultaty
3.3. Polityka promocji i dystrybucji
IV. Perspektywy rozwoju w świetle potrzeb rynku
4.1. Misja i cele firmy
4.2. Analiza SWOT
4.3. Tendencje rozwojowe Spółki w świetle dotychczasowych dokonań i zapotrzebowań i a rynku
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, wykresów i rysunków
Załącznik
Wstęp
W miarę postępu technicznego i wzrostu dochodów indywidualnych ludności powstają nowe
potrzeby i aspiracje konsumpcyjne społeczeństwa. Rozwój gospodarczy powoduje również
rozszerzenie zakresu współpracy z innymi krajami. Powiązania między rynkiem wewnętrznym i
zagranicznym stają się ściślejsze i wielokierunkowe. W tych warunkach proces koordynacji podaży
i popytu jest bardziej skomplikowany niż dawniej i wymaga od każdego przedsiębiorstwa nie tylko
elastycznego dostosowania swych produktów lub usług do aktualnie przejawiającego się popytu
rynkowego ale. również przewidywana przyszłych potrzeb konsumentów oraz takiego
oddziaływania na nich, aby z grona konkurencyjnych ofert wybrali właśnie oferty7 naszej firmy.
Okres transformacji gospodarczej wymusza na firmach elastyczność postępowania na rynku
dostosowaną do norm i przepisów obowiązujących v kraju i zagranicą, a nade wszystko do
konkurencji.
Produkt stanowi ważne narzędzie kompozycji marketingowej. Pozostałe trzy elementy', takie jak
cena, dystrybucja i promocja jedynie wspierają wytworzone dobro.
Praca ma na celu kształtowanie oferty produktowo-rynkowej firmy „XXX" S.A. wskazującej na
nieustanną dywersyfikację produktu proponowanego nabywcom.
Praca składa się z czterech rozdziałów wstępu i zakończenia. W pierwszym wyjaśniono teorię
ewolucji marketingowej, podstawowe pojęcia i terminy, koncepcje marketingu mix, a także
omówiono wybrane strategie produktowo-rynkowe.
W drugim rozdziale dokonano charakterystyki firmy „Wircland" uwzględniając zarówno strukturę,
historię, jak i profil produkcji. Ponadto dokonano analizy ekonomiczno-finansowej określającej
kondycję firmy.
Rozdział trzeci ujmuje działania na rzecz wzbogacania oferty produktowej, poziomu i kształtowania
cen w przedsiębiorstwie oraz prowadzoną politykę promocji i dystrybucji.
W rozdziale czwartym określono misję i cele firmy, przeprowadzono szczegółową analizę słabych i
mocnych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń rynkowych, a także omówiono badania
oparte na wywiadzie telefonicznym przeprowadzonym z odbiorcami wyrobów firmy i pozycję firmy
na tle konkurencji.
Ważnym wskazaniem w tym rozdziale są perspektywy rozwoju firmy w okresie zmieniających się
uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku wynikających z ewentualnego
przystąpienia Polski do krajów Unii Europejskiej.
Zakres czasowy pracy obejmuje lata 1999-2002, zaś zakres przestrzenny działalność firmy i jej
oddziaływanie na rynek.
Korzystając z bogatej literatury przedmiotu szczególnie przydatne okazały się takie pozycje jak: J.
Altkorn „Podstawy marketingu", L. Garbarski, L Rutkowski, W. Wrzosek, „Marketing", P. Kotler
„Marketing".
W opracowaniu posłużono się metodą analizy, syntezy i opisem sytuacyjnym.
×
Download