sim system informacji marketingowej

advertisement
SIM
SYSTEM INFORMACJI
MARKETINGOWEJ
Literatura:
1. Ph.Kotler: Kotler o
marketingu,Wyd.PSzB,Kraków 1999
2. H.G.Lewis,R.D. LewisL E-Marketing,Handel w
internecie,Wyd.PSzB, Kraków 2001.
3. R.Shaw: Nowe spojrzenie na marketing,Emka,
Warszawa 2001,
4. G.Schenk: Profesionalny sprzedawca,Dom
Wyd. ABC, Kraków 2001
2
Istota systemu informacji
marketingowej
Na system informacji marketingowej
(SIM)
składają
się
ludzie,
wyposażenie oraz procedury i techniki
przetwarzania danych, zdolne do
przekazania aktualnej, dokładnej i
potrzebnej informacji dla osób
podejmujących
decyzje
marketingowe.
3
Potrzeba informacji wynika z:
 potrzeby przygotowania zasobów
informacji do podjęcia decyzji,
 ekspansji geograficznej
przedsiębiorstw,
 coraz trudniejszych do przewidzenia
reakcji konsumentów,
 potrzeby weryfikacji skuteczności
różnych narzędzi marketingowych.
4
Przykładowe pytania decydentów...
Jakie informacje są Ci potrzebne regularnie?
Jakie informacje potrzebujesz okresowo?
Jakich informacji nie otrzymujesz i dlaczego?
O jakich zagadnieniach chciałbyś być
informowany regularnie?
 Jakich programów(pakietów) chciałbyś używać
w Twojej firmie?
 Jakie usprawnienia należało by wprowadzić w
SIM Twojej firmy?




5
Schemat działania SIM
System informacji marketingowej
Otoczenie
marketingowe
Kierownicy
marketingu
Przetwarzanie informacji
Analiza
Ocena
zapotrzebowania
na informację
Zasoby
archiwalne
Wywiad
marketingowy
Rynki
docelowe
Kanały
marketingowe
Planowanie
Konkurenci
Wdrażanie
Opinia
publiczna
Dystrybucja
informacji
Kontrola
Analiza
wspomagająca
decyzje
marketingowe
Badania
Marketingowe
Czynniki
makroekonomiczne
Ocena i decyzje marketingowe
Źródło: Ph. Kotler: Marketing: Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo FELBERG
SJA, Warszawa 1999 s. 116.
6
Elementy SIM
WEJŚCIE
Konsument
- potrzeby
- postawy
- intencje
- zakupy
- charakterystyka
Otoczenie
marketingowe
- konkurencja
- technologia
- gospodarka
- prawo i regulacje
- czynniki
społeczno kulturowe
Zarządzanie
marketingowe
- personel ds.
sprzedaży
- prace badawczo rozwojowe
- kanały dystrybucji
- dostawcy
- agencje
reklamowe
ELEMENTY
SYSTEMU
SYSTEM
WEWNĘTRZNYCH
SPRAWOZDAŃ
SYSTEM
BADAŃ
MARKETINGOWYCH
SYSTEM
OBSERWACJI
OTOCZENIA
SYSTEM
INFORMACJI
RZĄDOWEJ
WYJŚCIE
Ocena możliwości
rynkowych
- trendy w popycie
- nowe produkty
- rozmiar rynku
- stopa wzrostu
- prognozy sprzedaży
WYNIKI
IDENTYFIKACJA
MOŻLIWOŚCI
Wskaźniki oceny
działalności
- udział w rynku
- sprzedaż
- koszty
- zyski
Ocena marketingumix
- produkt
- cena
- dystrybucja
- promocja
- personel ds.
sprzedaży
OCENA
DZIAŁALNOŚCI
PLANOWANIE
MARKETINGOWE
Strategiczne oceny
- konkurencji
- pozycjonowania
- produktu-mix
Źródło: B. W. Żurawik: Zarządzanie Marketingiem w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, s. 81-91
7
Główne metody gromadzenia informacji:
1. OBSERWACJA-obserwacja bezpośrednia,
pośrednia, ukrytą kamerą i inne,
2. DANE PIERWOTNE-poprzez:rozmowę osobistą,
ankiety, badania zogniskowane grup
tematycznych,eksperymenty rynkowe,
3. DANE WTÓRNE- publikację rządowe,
informatory, biuletyny, raporty GUS, raporty
instytucji badań rynku.
8
System wewnętrznych
sprawozdań
 zamówienia, raporty ze sprzedaży, dane o
zapasach, dane o wydatkach
marketingowych, itp.,
 inne, „niemarketingowe” źródła
informacji - faktury, ewidencja sprzedaży,
rachunki bankowe, itp.,
 system obiegu dokumentów w firmie.
9
System obserwacji otoczenia
 znaczenie handlowców, przedstawicieli
handlowych, opiekunów klientów(
agentów brokerów itp..),
 podpatrywanie konkurencji
(banchmarking),
inne.
10
System informacji o o środowisku firmy:
A. Otoczenie polityczno - prawne to istotny
element otoczenia dalszego, a w tym:
1. Trendy:demograficzne , społeczne,
2. Zmiany:stylu
życia,technologiczne,polityczne,prawne
B. Środowisko otoczenia bliższego: nabywcy,
dostawcy, konkurenci,
C. Środowisko wewnętrzne firmy:
1.
2.
3.
4.
Sprzedaż i udział w rynku,
Zamówienia do realizacji,
Koszty,
Opłacalność produktów( usług),
11
System badań marketingowych
Do głównych celów badań marketingowych
zalicza się:
 pomoc
w
zrozumieniu,
czyli
opisanie,
analizowanie, pomiar i przewidywanie popytu oraz
czynników mających na niego wpływ,
 pomoc w decydowaniu, tj. zidentyfikowanie
środków umożliwiających oddziaływanie na popyt,
 pomoc w kontroli czyli analiza otrzymanych
wyników pomiarów rynkowych.
12
Jak osiągnąć sukces w
cyberprzestrzeni?
Współczesny posiadacz komputera może dzięki
Internetowi:
1. Dokonać elektronicznego zakupu produktów (lub
usług),
2. Obejrzeć katalogi i ogólne informacje,
3. Mieć bezpośredni kontakt z producentem (oferentem),
4. Poprzez
tzw.
”hurtownie
danych”
odwiedzić
elektronicznych pośredników,
5. Skorzystać z indywidualizacji („własnego”) produktu
lub usługi,
6. Być bardziej dostępnym dla otoczenia.
13
Download