otoczenie-zagraniczne-przedsiebiorstwa

advertisement
3
14.03.2012r.
Otoczenie zagraniczne przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo na rynku zagranicznym
Otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie (zespół zewnętrznych uwarunkowań działalności
przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym; przedsiębiorstwo nie ma wpływu na makrootoczenie)
Analiza PEST (makrootoczenia)
Czynniki polityczne
System polityczny i prawny
Stabilność polityczna
Ideologia
Przepisy dotyczące działalności gospodarczej
Regulacje handlu zagranicznego
Czynniki społeczne
Trendy demograficzne
Dystrybucja dochodu
Zmiany stylu życia
Poziom edukacyjny
Czynniki ekonomiczne
Dynamika PKB
Stopy procentowe
Inflacja
Bezrobocie
Siła nabywcza
Czynniki technologiczne Wydatki rządowe na B&R
Wynalazki Poziom technologiczny
Tempo zmian technologii Badania otoczenia konkurencyjnego (mikrootoczenia)
Badania nabywców (np. analiza zwyczajów konsumpcyjnych, procesu podejmowania decyzji
zakupowych, preferencji i postaw wobec marek, wrażliwości na poszczególne narzędzia
marketingu)
Badania konkurentów (np. analiza liczb i potencjału firm konkurencyjnych, ich udziału w rynku,
silnych i słabych stron, źródeł przewagi konkurencyjnej)
Badania dostawców, ich siły przetargowej Badania potencjalnej konkurencji, badania możliwości
pojawienia się substytutów Siły konkurencyjne w sektorze (rozszerzona konkurencja)
Potencjał wchodzący
Dostawcy Konkurenci w sektorze Nabywcy
Substytuty
Etapy procesu badawczego
Sformułowanie problemu badawczego i zadania badawczego
Określenie procedury badawczej
Opracowanie planu badań
Zaprojektowanie próby i zbieranie informacji Analiza i interpretacja informacji Prezentacja
wniosków (raport końcowy)
Problemy decyzyjne
Na który rynek zagraniczny wejść?
Jaką strategię wybrać?
Czy standaryzować czy adaptować produkt?
Czy wprowadzać nowy produkt na rynek zagraniczny?
Czy można podwyższyć cenę?
Zadania badawcze
Porównać rynki pod względem atrakcyjności
Oszacować potencjalną efektywność poszczególnych form wejścia
Ocenić zakres podobneństw/różnic miedzy rynkami;
Oszacować korzyści skali i utraconą sprzedaż
Zbadać stopień akceptacji nowości
(…)
…, związków i zależności pomiędzy czynnikami (zmiennymi) determinującymi działalność
gospodarczą i uzyskane wyniki Źródła informacji o kontrahentach zagranicznych Bezpośredni
dialog z potencjalnym partnerem handlowym
Stowarzyszenia branżowe- kontakt z Wydziałem Ekonomiczno- Handlowym (WEH) przy
ambasadzie RP w kraju docelowym
Katalog i targi branżowe
Wywiadownie gospodarcze
Czasopisma branżowe…
Badania rynkowe i marketingowe - wykład
Badania marketingowe - rodzaje metod
Badania marketingowe rynków zagranicznych
Istota analizy rynku, główne decyzje dotyczące rynków zagranicznych
Marketing międzynarodowy - wykłady , MWSE
Badania rynku - Problemy decyzyjne
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download