Przygotowanie i realizacja projektu badawczego

advertisement
PROGRAM KSZTAŁCENIA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012
Przedmiot: Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
Poziom kształcenia: I stopień/ stacjonarne
Kierunek/rok studiów/semestr: Socjologia/ II rok/ letni (IV)
Forma zajęć*: konwersatorium
Liczba godzin: 45
Punkty ECTS:
Prowadzący: dr Alicja Łaska - Formejster
I. WYMAGANIA/PREFERENCJE WSTĘPNE (dotyczy studentów II stopnia):
II. EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Koncepcyjnego i twórczego myślenia w socjologii empirycznej. Planowania, budowy i
testowania narzędzi badawczych. Rozumienie podstawowych pojęć i procedur badawczych.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce poprzez realizację projektu
badawczego. Nabycie umiejętności zespołowego przygotowania i realizacji projektu
badawczego oraz opracowania jego wyników.
1. Wiedza:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:
1.1. Zdefiniować podstawowe pojęcia koncepcji badawczej, projektu badawczego. Opisać
poszczególne etapy procesu badawczego (przygotowania, realizacji, opracowania wyników i
interpretacji danych).
1.2. Przywołać metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii,
adekwatne do wybranej problematyki.
1.3. Zaprojektować przebieg badania socjologicznego w wymiarze koncepcyjnym i empirycznym
2. Umiejętności:
W wyniku przeprowadzonych wykładów student powinien umieć:
2.1.Zaprojektować badanie socjologiczne, uwzględniając wszystkie jego etapy.
2.2. Wybrać adekwatną do problematyki metodę, technikę i narzędzie badawcze i potrafić uzasadnić
swój wybór.
2.3. Wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce poprzez realizację projektu badawczego i
sporządzenie raportu z jego przebiegu i analizy uzyskanych danych.
3. Postawy/Kompetencje:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące kompetencje:
3.1. Potrafi działać zespołowo, planować i zrealizować badanie socjologiczne w wymiarze
teoretycznym (koncepcyjnym) i empirycznym.
3.2. Potrafi opracować dane uzyskane w trakcie realizacji badania i dokonać ich analizy.
3.3. Ma świadomość znaczenia postępowania w sposób etyczny i profesjonalny.
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Etapy procesu badawczego
Formułowanie problematyki badań, problem badawczy, operacjonalizacja pojęć
Formułowanie pytań badawczych
Określenie teoretycznego kontekstu i listy zmiennych do budowy modelu heurystycznego
Dobór wskaźników i budowa narzędzi badawczych
Realizacja badań
Analiza wyników, interpretacja danych
Sporządzanie raportu
IV. KONTROLA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Przygotowanie raportu zawierającego wszystkie etapy zrealizowanego i opracowanego
projektu badawczego
V. AKTUALNA LITERATURA:
Podstawowa:
1. Babbie E., 2004, Badania społeczne w praktyce, Warszawa
2. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych,
Warszawa
3. Lutyński J., 2000, Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódź
4. Nowak S., 2007, Metodologia badań społecznych, Warszawa
Uzupełniająca:
1. Sołoma L., 1999, Metody i techniki badań socjologicznych, Olsztyn
2. Silverman D., 2007, Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu,
interakcji, Warszawa
3. Silverman D., 2008, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa
4. Flick U., 2010, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa
Download