WNIOSEK o finansowanie zadania badawczego w ramach dotacji

advertisement
.......................................................................
Pieczątka jednostki organizacyjnej UMW
WNIOSEK
o finansowanie zadania badawczego
w ramach dotacji statutowej - utrzymanie potencjału badawczego
w 2017 roku
I.
CZĘŚĆ
TYTUŁ:
SŁOWA KLUCZOWE:
Kierownik zadania:
Skład zespołu badawczego, (zespół badawczy obejmuje również pracowników naukowotechnicznych oraz inżynieryjno-technicznych):
1………………………………..
2………………………………..
3………………………………..
Okres realizacji: od 2017 r. do ...................... ( maks. 2 lata )
Kwota wnioskowana …………….. , w tym w pierwszym roku realizacji………………
Opis zadania:
Oczekiwane rezultaty, efekty praktyczne:
Streszczenie:
Oświadczenie kierownika zadania:
1. o niefinansowaniu zadania z innego źródła (badania dla młodych naukowców, grant NCBiR,
grant NCN )
2. o zobowiązaniu się do składania wymaganych raportów (rocznych i końcowego)
3. o dostarczeniu zgody odpowiedniej komisji lub oświadczenia
............................................
( czytelny podpis)
1
II. CZĘŚĆ Harmonogram badań- plan zadań
Termin
realizacji
od-do
Lp.
Nazwa i opis zadania
Przewidywane
koszty
(zł)
Razem
III. Kalkulacja kosztów zadania badawczego
Lp.
I
2017
Pozycja kosztorysu
2018
Razem
KOSZTY BEZPOŚREDNIE, w tym:
1.
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi
2.
Usługi obce (m.in. koszty publikacji)
3.
Delegacja krajowe i zagraniczne
4.
Materiały i odczynniki
5.
Aparatura specjalna do badań
II
KOSZTY POŚREDNIE (30% od poz. I)
III KOSZTY ZADANIA OGÓŁEM (I+II)
Uzasadnienie planowanych wydatków:
1.wymienić rodzaj i wysokość kosztu, uzasadnić konieczność poniesienia nakładu
2. wykaz aparatury do badań (nazwa zakupu, przewidywany koszt)
......................................................
Pieczątka i podpis kierownika jednostki
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards