14_Oświadczenie dot. artystów z krajów RMB_pierwsza edycja

advertisement
OŚWIADCZENIE
dotyczące Kryterium C.1.4. Wkład w realizację celów Strategii UE
dla Regionu Morza Bałtyckiego
Oświadczam, że w ramach imprezy kulturalnej w 2017 roku, zgłoszonej do wsparcia w ramach
projektu „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2017” odbędą się wydarzenia
prezentujące sztukę z przynamniej trzech krajów z Basenu Morza Bałtyckiego, które będą
reprezentowane przez artystów pochodzących z tych krajów.
Wykaz zawartych umów ze wskazaniem imienia i nazwiska artysty, z którym zawarto umowę oraz
kraju jego pochodzenia:
1.............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................
4.............................................................................
5.............................................................................
6.............................................................................
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych
oświadczeń.
................................
Data
...............................................................................
Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionej/ych do składania
oświadczeń w imieniu wnioskodawcy
Download