Uploaded by netgnd

Wykorzystanie drzewa decyzyjnego do podejmowania decyzji by gndnet

advertisement
Wykorzystanie drzewa decyzyjnego do
podejmowania decyzji w warunkach
niepewności
Pojęcia podstawowe
Podejmowanie decyzji w przypadkach, gdy nie ma pewności co do
kierunku przebiegu zjawisk i wiadomo tylko, że niektóre są bardziej, a inne
mniej prawdopodobne, jest trudne, jednocześnie bardzo często
spotykane w praktyce.
W rozwiązywaniu tego typu problemów decyzyjnych wykorzystuje się
elementy teorii procesów stochastycznych.
Można tu wymienić:
•
Drzewo decyzyjne
•
Analizę ryzyka
•
Teorie preferencji
Pojęcia z zakresu rachunku prawdopodobieństwa,
które maja zastosowanie przy budowie drzewa
decyzyjnego
• Zbiór stanów świata zewnętrznego (zbiór stanów otoczenia)
• Prawdopodobieństwo
• Wartość oczekiwana
Zbiór stanów świata zewnętrznego (zbiór stanów
otoczenia)
Poprzez stany świata zewnętrznego (oznaczane jako 𝑍𝑖 , gdzie i oznacza
numer kolejny stanu świata zewnętrznego) rozumiemy zdarzenia, jakie
mogą wystąpić w przyszłości i wpłynąć na wyniki poszczególnych
kierunków działania, a które nie są w danym problemie decyzyjnym
bezpośrednio kształtowane przez podmiot podejmujący decyzje, tak jak
kształtowane są kierunki (warianty) działania. Inaczej są to zdarzenia,
które występują niezależnie od kierunków działania i ujawniają się po
wyborze (i realizacji) jednego z nich.
Liczba stanów świata zewnętrznego równa jest liczbie stanów, jaką może
przyjąć zdarzenie. Jeżeli z danym problemem decyzyjnym wiąże się
więcej niż jeden rodzaj zdarzeń w otoczeniu, to liczba stanów świata
zewnętrznego równa jest liczbie możliwych kombinacji tych stanów.
Prawdopodobieństwo
Przez prawdopodobieństwo rozumiemy szansę zajścia lub niezajścia
określonego zdarzenia, wyrażoną w procentach lub w postaci liczby
zawartej między 0(brak szans zajścia zdarzenia), a 1,00 (zdarzenie pewne
– stuprocentowe). Zapisujemy je najczęściej jako 𝑝𝑗 , gdzie p oznacza
prawdopodobieństwo zajścia j-tego zdarzenia.
Przykładowo prawdopodobieństwo wzrostu podatku oceniamy na 0,2,
utrzymania się go na dotychczasowym poziomie na 0,3, spadku na 0,6.
Wartość oczekiwana (spodziewana korzyść)
Wartość oczekiwaną (spodziewaną korzyść) możemy wyliczyć dla
każdego rozpatrywanego wariantu rozwiązania problemu decyzyjnego
jako sumę wszystkich możliwych iloczynów wartości wyników działań
składających się na ten wariant ich prawdopodobieństw, co możemy
zapisać następująco:
𝑚
𝐾𝑛 =
Gdzie:
𝐾𝑛 j 𝑝𝑗 𝐾𝑛𝑗 -
𝐾𝑛𝑗 𝑝𝑗
𝑗=1
oczekiwana korzyść dla n-tego kierunku działania
kolejny numer stanu świata zewnętrznego (j = 1 do m)
prawdopodobieństwo wystąpienia j-tego stanu świata
zewnętrznego,
korzyść osiągalna przy n-tym działaniu i j-tym stanie otoczenia
Drzewa decyzyjne
Drzewo decyzyjne (dendryt) jest metodą podejmowania decyzji w
warunkach ryzyka. Pozwala ono uporządkować elementy istotne dla
danego problemu decyzyjnego i pokazuje jego strukturę. Zwiększa
ponadto możliwość oceny alternatywnych wariantów, z wykorzystaniem
wartości oczekiwanych.
Jego zalety ujawniają się w pełni w sytuacjach, gdy trzeba kolejno
podjąć szereg decyzji, czyli gdy problem decyzyjny ma charakter
sekwencyjny – inaczej mówiąc, należy podjąć cały szereg powiązanych
ze sobą decyzji, a nie jedną decyzję kończącą jedno zagadnienie.
Można je przedstawić graficznie.
Budowa i wykorzystanie drzewa decyzyjnego
Typowe drzewo decyzyjne zbudowane jest z dwóch rodzajów
rozgałęzień:
• decyzyjnych i
• losowych.
Każde rozgałęzienie wychodzi z odpowiedniego punktu. Graf
rozpoczyna się po lewej stronie punktem decyzyjnym(oznaczonym na
grafie tak jak wszystkie punkty decyzyjne –kwadratem), następnie
występują punkty losowe (oznaczone kółkami), po czym znowu punkty
decyzyjne i tak na zmianę, aż do kończących wykres po prawej stronie
punktów losowych. Poszczególne punkty łączą gałęzie. Każda z gałęzi
jest opisana. Gałęzie wychodzące z punktów decyzyjnych oznaczają
możliwe kierunki (warianty) działania i tworzą tzw. Rozgałęzienia
decyzyjne. Gałęzie wychodzące z punktów losowych są niepewnymi
wynikami i tworzą tzw. rozgałęzienia losowe (oznaczane jako 𝑍𝑖 o
prawdopodobieństwie 𝑝𝑗
Schemat drzewa decyzyjnego
Przykład 1
Chcemy ulokować w banku swoje oszczędności i mamy do wyboru „lokatę
złotówkową” albo „lokatę dewizową”. Pewne jest że lokata złotówkowa w ciągu roku
przyniesie nam odsetki na poziomie 14%. Korzyść lokaty dewizowej będzie natomiast
kształtowana przez dwie wielkości: stałe oprocentowanie wkładu na poziomie 7% oraz
przez zmiany kursu dewizowego, którego prognozy na najbliższy rok mamy podane.
Przestawiają się one następująco:
Przykład 1
Przykład 1
Przykład 2
Przykład 2
Przykład 2
Przykład 2
Download