Marketing TEST

advertisement
Konsekwencją przyjęcia orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie jest: a)
wzrost zapotrzebowania na przetworzoną informację o otoczeniu rynkowymb)
obniżenie kosztów badań rynkuc)
wzrost kosztów produkcjid)
spadek kosztów produkcji przy jednoczesnym wzroście kosztów zapasówe)
wiodąca rola funkcji marketingowejf)
integracja działań firmy z uczestnikami
kanału
2.
W badaniach marketingowych występują pojęcia: dane i
informacje marketingowe. Czy są to:a) pojęcia tożsame (równoznaczne)b)
pojęcie dane marketingowe jest szersze od informacji marketingowej.c)
informacje stanowią wynik przetworzenia i analizy danych marketingowych
3.
Charakterystyczne dla badań marketingowych w krajach wysoko
rozwiniętych jest: a) im wyżej rozwinięty kraj tym wyższe wydatki przedsiębiorstwa na
badaniab) rośnie udział badań realizowanych przez samo przedsiębiorstwoc)
główny ciężar kosztów badań spoczywa na handlud) główny ciężar badań
spoczywa na producenciee)
maleje znaczenie badań panelowych 4.
W
procesie badawczym uczestniczą zarówno menedżerowie, jak i „badacze”
(pracownicy komórek badawczych). W której z podanych faz procesu badawczego
udział menedżerów jest największy:a) określenie problemub)
ustalenie celów
badaniac)
zaplanowanie badaniad) opracowanie raportu i zleceń
5.
Współczynnik elastyczności popytu względem ceny na dane dobro wynosi 1,25. Aby sprzedaż tego dobra (w ujęciu ilościowym ) wzrosła o 15%, cenę należy
obniżyć o: a) 8%b) 10%c) 12%d) 14%e) 16% 6.
Współczynnik elastyczności
popytu względem ceny na dobro A wynosi -0,8. W okresie t0-t1 cena tego dobra
wzrosła o 6%. Ile jednostek wynosi wartość sprzedaży dobra w momencie t1, jeżeli w
t0 była ona na poziomie 500 jednostek.a)
494b) 498c) 506d) 508 7.
Współczynnik elastyczności mieszanej (krzyżowej) równy -0,3 oznacza, iż:a)
dobra A i B są w stosunku do siebie substytucyjne, a siła związku jest
niewielkab) dobra A i B są komplementarne, a siła związku jest niewielka c)
dobra A i B konkurują z sobą, a siła związku jest niewielkad)
nie ma
związku między dobrami A i B 8.
Do czynników, które w dynamicznych
modelach przyczynowo - opisowych popytu występują najczęściej w roli zmiennych
objaśniających należą:a) wielkość funduszu nabywczego ludnościb)
struktura
zawodowa ludnościc)
liczba sklepów danej branży w mieście i na wsid)
cena
badanego artykułue)
ceny artykułów substytucyjnych i komplementarnychf)
ogólny wskaźnik cen towarów i usług nabywanych przez ludność g)
wskaźnik kosztów utrzymania
9.
.Modele autoregresyjne nadają się
szczególnie dobrze do badania popytu na:a) dobra trwałeb)
dobra nietrwałe o
zmiennych preferencjach konsumpcyjnych c) dobra o dużej częstotliwości
1.
nabywaniad) nowe produkty wchodzące na rynek
10.
W prognozowaniu
krótkookresowym (przy założeniu ekstrapolacji trendu liniowego): a)
na wielkość
ekstrapolowaną najsilniej wpływają wartości w środkowych latach szeregu
czasowegob)na wielkość ekstrapolowaną najsilniej wpływają wartości w krańcowych
latach szeregu czasowegoc)
wpływ zaobserwowanych wartości w
poszczególnych latach słabnie w miarę zwiększania się liczby lat obserwacjid)
wpływ zaobserwowanych wartości w poszczególnych latach rośnie w miarę
zwiększania się liczby lat obserwacji
11.
Zaletami ekonometrycznych metod
prognozowania są:a)
możliwość skwantyfikowanego ujęcia relacji między
badanymi wielkościamib) możliwość oceny dokładności prognozy a prioric)
możliwość ich wykorzystania dla sporządzenia długookresowych prognoz d)
szybkość uzyskania prognozy przy wykorzystaniu komputerówe) wszystkie
wymienione 12.
Minimalna liczebność próby przy losowaniu zależnym jest w
stosunku do losowania niezależnego (przy ujęciu tych samych założeń
wyjściowych):a)
większab) mniejszac) taka sama 13.
Błąd losowy
zależy od:a) liczebności zbiorowości generalnejb) dopuszczalnego błędu
szacunkuc) liczebności próbyd) rozproszenia badanej zmiennej w populacji
generalneje) zastosowanie schematu losowania
14.
Błąd systematyczny:a)
jest immanetną cechą badań na próbach losowychb) daje się oszacować i
wyeliminować c)
nie daje się oszacować, ale można go wyeliminować d)
daje
się oszacować, ale nie wyeliminować 15.
Przy doborze losowym
systematycznym najważniejszym potencjalnym źródłem błędu są:a)
okresowe
uporządkowanie populacjib)
nieznajomość liczebności populacji generalnejc)
nieznajomość stopnia zróżnicowania populacji generalnej 16.
Operat
losowania jest to:a) zbiór materiałów jednoznacznie odwzorowujących zbiorowość
generalnąb) technika losowaniac)
schemat losowaniad)
zbiór
podstawowych kryteriów (cech) w oparciu o które losujemy próbę 17.
Chcemy
oszacować procent studentów pewnego kierunku (R=100) palących papierosy, ze
współczynnikiem ufności 0,90 (ua = 1,64), dopuszczalnym błędem szacunku 5%. Do
próby należy wówczas wylosować minimum:a) 12 osóbb) 14 osóbc)
16 osóbd)
18 osób
18.
Która z wymienionych skal nie należy do złożonych skal
do badania postaw:a)
skala Stapelab)
skala Likertac)
skala rangowad)
skala semantyczna 19.
Skala pozycyjna składa się z wielu skal
elementarnych:a) nominalnych i przedziałowychb) nominalnych i porządkowych c)
porządkowych i przedziałowych 20.
W kwestionariuszu jedno z pytań
wyskalowane jest następująco: - bardzo pozytywne - pozytywne - ani pozytywne
ani negatywne
- negatywne - bardzo negatywne Czy jest to przykład
(odpowiednie podkreślić):a)
skali nominalnej, porządkowej, przedziałowejb)
skali jednobiegunowej, dwubiegunowejc)
skalowania: zrównoważonego,
niezrównoważonegod)
skalowania: wymuszającego, nie wymuszającego
21.
Cechami ankiety bezpośredniej typu „drop and collect” jest: a)
duży
procent odpowiedzi b)
możliwość zachowania anonimowości c)
krótki czas
uzyskania informacjid)
dokładność otrzymanych danych e)
wszystkie
wymienione 22.
Pomiary fizjologiczne w badaniach marketingowych znajdują
zastosowanie do :a)
pomiaru zainteresowania respondenta nowego produktu,
opakowaniab)
pomiaru zainteresowania respondenta środkami reklamyc)
pomiaru reakcji respondenta na zadawane pytania 23.
Kontrola pomiaru
obejmuje:a) upewnienie się, czy wywiady zostały przeprowadzone z osobami
dobranymi do próbyb)
upewnienie się, czy ankieterzy przeprowadzili pełne
wywiady z respondentamic)
wyszukanie sprzeczności i niezgodności w
odpowiedziach d) upewnienie się czy pomiar został przeprowadzony we właściwy
sposób i wyznaczonym miejscu e)
wszystkie wymienione.
24.
Technika
obserwacji znajduje zastosowanie do badania:a)
reakcji konsumentów na
określone działania promocyjneb)
zachowań sprzedawców w kontakcie z
nabywcamic) zachowań firm konkurencyjnych (w zakresie cen, stosowanych środków
promocji)d) ilości kupowanych towarów nowo wprowadzonych na rynek e)
wszystkie wymienione
25.
Użyteczność badań marketingowych
prowadzonych przy wykorzystaniu paneli wynika z:a) możliwości śledzenia dynamiki
rozwoju badanych elementów rynkub) niższych kosztów w porównaniu do
kilkakrotnie powtarzanych badań ankietowych c)
możliwości objęcia badaniem
dużych i zróżnicowanych grup respondentówd)
większej dokładności
uzyskiwanych informacji 26.
Użytkowe testy akceptacyjne prowadzimy w
następującej fazie kształtowania nowego produktu:a) ocena projektu i prototypu
nowego produktub) testowania rynkuc) masowa produkcja i sprzedaż d) wszystkie
wymienione 27.
Badania motywacyjne mają na celu:a) wyjaśnienie wszelkich
zachowań konsumenta na rynkub)
analizę związków zachodzących między
osobowością pojedynczego konsumenta a jego zachowaniami rynkowymic)
wyjaśnienie okoliczności znajdujących się pod powierzchnią zjawisk
rynkowych nie dający się wytłumaczyć poprzez statystyczną analizę przekrojową
28.
Skala eksperymentu zależy od:a) możliwości finansowych
przedsiębiorstwab) ilości zmiennych niezależnych poddawanych eksperymentowi c)
stopnia zróżnicowania rynkud) żądanej dokładności wynikówe) wszystkie
wymienione 29.
Symulowany test rynkowy (STR) jest prowadzony jako a)
symulacja rzeczywistych zjawisk przy zastosowaniu komputera b) odmiana
eksperymentu laboratoryjnegoc) obie odpowiedzi są prawidłowe 30.
Zaletami
testu koniunktury są:a)
szybkość uzyskiwanych wyników b)
uniwersalność
zastosowanej technikic) dokładność uzyskiwanych wynikówd) rytmiczność i
ciągłość uzyskiwanych wynikówe)
wszystkie wymienione
31.
Wskaźnik
klimatu koniunkturalnego to:a) średnia arytmetyczna nieważona z dwóch
wskaźników prostych dla okresu przeszłego i przyszłegob) średnia arytmetyczna
ważona z dwóch wskaźników prostych dla okresu przeszłego i przyszłego c)
średnia arytmetyczna ważona z wszystkich wskaźników koniunktury dla
okresu przeszłego lub przyszłego
32.
W której z podanych faz cyklu życia
technologicznego (przedrynkowego) produktu można zastosować metodę
syntetyki:a) poszukiwanie i tworzenie idei nowego produktub)
selekcja
pomysłów (idei)c) analiza ekonomicznad)
wytwarzanie prototypu e) testowanie
prototypu i rynku 33.
Rachunek efektywności reklamy wyraża relację między:a)
nakładami na reklamę a jej skutecznościąb) nakładami na reklamę a
wartością sprzedażyc)
wartością sprzedaży a nakładami na reklamęd)
przyrostem obrotów a nakładami na reklamę 34.
Metoda map
percepcyjnych w szczególności nadaje się do badań związanych z:a)
koniunkturą
rynkub)
efektywnością reklamy c) segmentacją rynkud)
wpływem cen na
popyt konsympcyjny
35.
Które z podanych metod nadają się w
szczególności do badań związanych z opracowywaniem przekazów reklamowych:a)
testy portfeloweb) jury konsumentów c)
metoda sklepów laboratoriów d)
test odtwarzania roli
___________________________
Download