Plan konferencji

advertisement
Projekt współfinansowany ze środków przez Europejskiego Funduszu Społecznego
Unii Europejskiej oraz budżet państwa
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Plan konferencji
„„P
Prraaccoow
wnniikk nnaa M
Miiaarręę”” –– w
wyym
mooggii pprraaccooddaaw
wccóów
w
w
w uujjęęcciiuu bbaaddaańń lluubbuusskkiieeggoo rryynnkkuu pprraaccyy
Gorzów Wielkopolski 15 czerwca 2007r.
09.00 – 10.00
Rejestracja uczestników
10.00 – 10.05
Powitanie Gości
10.05 – 10.25
Uroczyste otwarcie konferencji. Prezentacja sytuacji na lubuskim
rynku pracy - Pan Edward Kraszewski, Wicedyrektor ds. rynku pracy
i doradca zawodowego, WUP Zielona Góra
10.25 – 10.35
Prezentacja organizatora konferencji, firmy ASM Centrum Badań
i Analiz Rynku Sp. z o.o. – Pani Agnieszka Majsiej, Specjalista ds. PR, ASM
Centrum Badań i Analiz Rynku
10.35 – 10.55
Prezentacja założeń projektu i metodologii badań - Pani Justyna
Matysiak, kierownik projektu, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku
10.55 – 11.20
Przyszła
podażowa
strona
lubuskiego
rynku
pracy
- prezentacja wybranych wyników badania studentów
i uczniów – Pan Jakub Ryszard Stempień, Uniwersytet Łódzki
11.20 – 11.50
Przerwa kawowa
11.50 – 12.15
Wybrane aspekty analizy zbieżności między wymogami
lokalnego
rynku
pracy,
oczekiwaniami
pracodawców
a kwalifikacjami obecnych uczestników rynku pracy Pan Łukasz Kutyło, Uniwersytet Łódzki
12.15 – 12.40
Wytyczne do programów szkoleń, usług doradczych i praktyk
zawodowych - Pani Krystyna Dzwonkowska, Uniwersytet Łódzki
12.40 – 13.00
Projekcja
struktur
kształcenia
i
popytu
na
pracę
w województwie lubuskim – Dr Katarzyna Cheba, Kierownik Pracowni
Badań Naukowych, Wyższa Szkoła Biznesu
13.00 – 13.25
Monitorowanie lubuskiego rynku pracy w kontekście oferty
edukacyjnej i szkoleniowej - Pani Bogusława Kołeczek, Główny Urząd
Statystyczny Zielona Góra
13.25 – 13.45
Przerwa kawowa
13:45 – 14:10
Prognoza zatrudnienia na lubuskim rynku pracy – Pan Przemysław
Wójcik, Dyrektor Działu Realizacji Badań, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku
14.10 – 14.30
Rynek Pracownika, a oczekiwania pracodawców – jak pracodawcy
radzą sobie z deficytami określonych pracowników – Organizacja
Pracodawców Ziemi Lubuskiej
14.30 – 14.45
Dyskusja
14.45 – 14.55
Prezentacja obsługi bazy danych
14.55 – 15.00
Podziękowanie za przybycie, zakończenie konferencji
15.00 – 15.30
Lunch
* Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w planie
Priorytet II – Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy
i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Projekt: Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy
Download