metateksty i parateksty teatru i dramatu (od antyku do

advertisement
KATEDRA FILOLOGII
KLASYCZNEJ UŁ
OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA
THE NATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE
METATEKSTY I PARATEKSTY
TEATRU I DRAMATU
(OD ANTYKU DO WSPÓŁCZESNOŚCI)
METATEXTS AND PARATEXTS
OF THEATRE AND DRAMA
(FROM ANTIQUITY TO PRESENT DAYS)
ŁÓDŹ, 17-18 MARCA/MARCH 2016
Uniwersytet Łódzki / University of Lodz
Wydział Filologiczny / Faculty of Philology
Pomorska 171/173 91-404 Łódź
17.03.2016 (Czwartek / Thursday)
Aula A5
9.45 - 10.00 Otwarcie konferencji / Opening
10.00 - 10.30 Jadwiga Czerwińska (Uniwersytet Łódzki), Grecka sztuka dramaturgiczna V wieku
p.n.e. w świetle scholiów
10.30 - 11.00 Katarzyna Chiżyńska (Uniwersytet Łódzki), „O komedii” Pseudo-Arystotelesa jako
metatekst komedii greckiej V wieku
11.00 - 11.30 Małgorzata Budzowska (Uniwersytet Łódzki), Interpres nec imitator in artum kwestia poetyckiej mimesis w „Ars Poetica” Horacego i w scholiach
11.30 - 12.00 Przerwa kawowa / Coffee break
12.00 - 12.30 Elżbieta Wesołowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Nasza
twórcza bezradność wobec klasycznych tekstów dramatycznych. Kilka spostrzeżeń
12.30 - 13.00 Piotr Bering (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Autorski i reżyserski
metatekst w średniowiecznych utworach dramatycznych
13.00 - 13.30 Cezary Wąs (Uniwersytet Wrocławski), Tradycje antycznego dramatu jako struktura
sztuki Marka Ravenhilla „Shopping and fucking” w świetle recenzji i komentarzy
13.30 - 14.30 Przerwa obiadowa / Lunch break
14.30 - 15.00 Damian Pierzak (badacz niezależny), Roman Theatre and Drama in the So-called
Scholia Bobiensia. On the Example of the Speech “On Behalf of Publius Sestius”
15.00 - 15.30 Łukasz Berger (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Metacommunicative Formulae as
a Source for Stage Directing in Roman Comedy
15.30 - 16.00 Simon Wirthensohn (Ludwig Boltzmann Institute for Neolatin Studies), Seeking
auctoritas? Poetic Self-commentaries in Jesuit Theatre
16.00 - 16.30 Ewa Kębłowska-Ławniczak (Uniwersytet Wrocławski), The Paratextual Practice in
Editions of Contemporary Drama in English
16.30 - 17.00 Przerwa kawowa / Coffee break
17.00 - 17.30 Małgorzata Mieszek (Uniwersytet Łódzki), Przemiany, rola i miejsce tekstu
pobocznego w zreformowanych dramatach jezuickich (od połowy XVIII w.)
17.30 - 18.00 Elżbieta Leszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Peryferie tekstu
odtwórcą głównej roli? Didaskalia w dramacie „Kroki” Samuela Becketta
18.00 - 18.30 Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie), Kilka uwag na temat XX-wiecznego odczytania „Antygony” Sofoklesa
18.03.2016 (Piątek / Friday)
Aula A3
10.00 - 10.30 Krystyna Modrzejewska (Uniwersytet Opolski), Mity antyczne we francuskim teatrze
XX wieku
10.30 - 11.00 Grażyna Starak (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Jak czytać „Un hangar, à
l’ouest” oraz „Carnets de combat de nègre et de chiens” Bernarda-Marie Koltèsa?
11.00 - 11.30 Tomasz Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki), Simon Gantillon i jego „teatr ucieczki”,
czyli w poszukiwaniu francuskich tekstów ekspresjonistycznych
11.30 - 12.00 Przerwa kawowa / Coffee break
12.00 - 12.30 Irena Lewkowicz (Uniwersytet Łódzki), Parateksty w najnowszym dramacie polskim
12.30 - 13.00 Beata Popczyk-Szczęsna (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Metateksty i parateksty
w nowym polskim dramacie
13.00 - 13.30 Marta Sterna (Uniwersytet Łódzki), Wokół dramatu Eduardo De Filippo „Napoli
milionaria!”
13.30 - 14.30 Przerwa obiadowa / Lunch break
14.30 - 15.00 Anna Ż. M. Wiśniewska-Grabarczyk (Uniwersytet Łódzki), Teatr i dramat lat 50. XX
wieku w świetle „tekstów towarzyszących” jawnych i niejawnych
15.00 - 15.30 Michał Nikodem (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Metateksty i parateksty
dramatów Witolda Gombrowicza
15.30 - 16.00 Anna Petlak (Uniwersytet Łódzki), Rama wydawnicza utworów dramatycznych
Wincentego Ignacego Marewicza
Zakończenie konferencji
Download