Ewidencja podatników łącznego zobowiązania pieniężnego

advertisement
1.
Numer rejestru
2.
Nazwa zbioru danych
3.
4.
5.
Oznaczenie administratora danych i
adres jego siedziby lub miejsca
zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów
gospodarki narodowej, jeżeli został mu
nadany
Oznaczenie przedstawiciela
administratora danych, o którym mowa
w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby
lub miejsca zamieszkania - w przypadku
wyznaczenia takiego podmiotu;
Oznaczenie podmiotu, któremu
powierzono przetwarzanie danych
ze zbioru na podstawie art. 31
ustawy i adres jego siedziby lub
miejsca zamieszkania - w
przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu
podmiotowi;
3/2016
Ewidencja
pieniężnego
podatników
łącznego
zobowiązania
Gmina Konstantynów Łódzki,
ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, Regon:472057690,
województwo: łódzkie, powiat: pabianicki,
gmina: Konstantynów Łódzki,
Nie dotyczy
Nie dotyczy
 - zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej
dotyczących,
 - przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa: Ustawa z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Ustawa z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym, Uchwała Nr
XVII/130/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z
dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr
XV/117/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
 - przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba,
której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do
podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby,
której dane dotyczą,
 - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych
prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego – w
przypadku odpowiedzi twierdzącej należy opisać te zadania:
………………………………………………………....
 - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza
praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
6.
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych
7.
Cel przetwarzania danych w zbiorze
Realizacja zadań ustawowych
8.
Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze
Właściciele lasów położonych na terenie gminy Konstantynów
Łódzki
9.
Zakres danych przetwarzanych w
zbiorze
 - nazwiska i imiona
 - imiona rodziców
 - data urodzenia
 - miejsce urodzenia
 - adres zamieszkania lub
pobytu
 - numer ewidencyjny PESEL
 - Numer Identyfikacji Podatkowej
 - miejsce pracy
 - zawód
 - wykształcenie
 - seria i nr dowodu osobistego
 - numer telefonu
 - inne: e-mail, adres do
korespondencji, dane
pełnomocnika, dane o
nieruchomości, gruncie, lesie
10.
11.
12.
13.
Sposób zbierania danych do zbioru w
szczególności informacja, czy dane do
zbioru są zbierane od osób, których
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba,
której dane dotyczą;
Sposób udostępniania danych ze zbioru
w szczególności informacja, czy dane ze
zbioru są udostępniane innym
podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa;
Oznaczenie odbiorcy danych lub
kategorii odbiorców, którym dane mogą
być przekazywane
Informacja dotyczące ewentualnego
przekazywania danych do państwa
trzeciego
Dane do zbioru będą zbierane:
 - od osób, których dotyczą
 - z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
 - dane ze zbioru NIE będą udostępniane podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
 - dane ze zbioru będą udostępniane podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
Nie dotyczy
Nie dotyczy
11. 02. 2016
14.
Data wpisu do rejestru
13.
Data ostatniej aktualizacji informacji
dotyczących zbioru
Nie dotyczy
14.
Data wykreślenia zbioru z rejestru
Nie dotyczy
Download