Zbiór wypisów i wyrysów, zaświadczeń i opinii z miejscowych

advertisement
1.
17/2015
Numer rejestru
2.
Nazwa zbioru danych
Zbiór wypisów i wyrysów, zaświadczeń i opinii
z miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego i dokumentu „Studium zagospodarowania przestrzennego”
3.
Oznaczenie administratora danych i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania
oraz numer identyfikacyjny rejestru
podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli
został mu nadany
Gmina Konstantynów Łódzki,
ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, Regon:472057690,
województwo: łódzkie, powiat: pabianicki,
gmina: Konstantynów Łódzki,
4.
5.
Oznaczenie przedstawiciela
administratora danych, o którym mowa w
art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub
miejsca zamieszkania - w przypadku
wyznaczenia takiego podmiotu;
Oznaczenie podmiotu, któremu
powierzono przetwarzanie danych
ze zbioru na podstawie art. 31
ustawy i adres jego siedziby lub
miejsca zamieszkania - w
przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu
podmiotowi;
Nie dotyczy
Nie dotyczy
 - zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych
jej dotyczących,
 - przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia
lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 - przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba,
której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne
do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie
osoby, której dane dotyczą,
 - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych
prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego – w
przypadku odpowiedzi twierdzącej należy opisać te zadania:
………………………………………………………....
 - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza
praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
6.
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych
7.
Cel przetwarzania danych w zbiorze
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
Odpowiedź dla wnioskodawcy.
8.
Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze
Wnioskodawcy i strony postępowania administracyjnego
9.
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
10.
Sposób zbierania danych do zbioru w
szczególności informacja, czy dane do
zbioru są zbierane od osób, których
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba,
której dane dotyczą;
 - nazwiska i imiona
 - imiona rodziców
 - data urodzenia
 - miejsce urodzenia
 - adres zamieszkania lub
pobytu
 - numer ewidencyjny
PESEL
 - Numer Identyfikacji Podatkowej
 - miejsce pracy
 - zawód
 - wykształcenie
 - seria i nr dowodu osobistego
 - numer telefonu
 - inne: numer ewidencyjny działki
i adres działki
Dane do zbioru będą zbierane:
 - od osób, których dotyczą
 - z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
11.
12.
13.
Sposób udostępniania danych ze zbioru w
szczególności informacja, czy dane ze
zbioru są udostępniane innym podmiotom
niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa;
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii
odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane
Informacja dotyczące ewentualnego
przekazywania danych do państwa
trzeciego
 - dane ze zbioru NIE będą udostępniane podmiotom innym , niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
 - dane ze zbioru będą udostępniane podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
Nie dotyczy
Nie dotyczy
14.
Data wpisu do rejestru
17.04.2015
15.
Data ostatniej aktualizacji informacji
dotyczących zbioru
Nie dotyczy
16.
Data wykreślenia zbioru z rejestru
Nie dotyczy
Download