Rejestr młodocianych pracowników i ich pracodawców

advertisement
11/2015
1.
Numer rejestru
2.
Nazwa zbioru danych
Rejestr młodocianych pracowników i ich pracodawców
– dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników
3.
Oznaczenie administratora danych i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania
oraz numer identyfikacyjny rejestru
podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli
został mu nadany
Gmina Konstantynów Łódzki,
ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, Regon:472057690,
województwo: łódzkie, powiat: pabianicki,
gmina: Konstantynów Łódzki,
4.
5.
Oznaczenie przedstawiciela
administratora danych, o którym mowa w
art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub
miejsca zamieszkania - w przypadku
wyznaczenia takiego podmiotu;
Oznaczenie podmiotu, któremu
powierzono przetwarzanie danych
ze zbioru na podstawie art. 31
ustawy i adres jego siedziby lub
miejsca zamieszkania - w
przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu
podmiotowi;
Nie dotyczy
Nie dotyczy
 - zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych
jej dotyczących,
 - przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia
6.
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych
lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 - przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba,
której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne
do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie
osoby, której dane dotyczą,
 - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych
prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego – w
przypadku odpowiedzi twierdzącej należy opisać te zadania:
………………………………………………………....
 - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza
praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
7.
Cel przetwarzania danych w zbiorze
Przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych
pracowników, wprowadzanie informacji o przyznanym
dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników
do programu SHRIMP
8.
Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze
Młodociani pracownicy oraz ich pracodawcy, którzy złożyli
wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia w/w pracowników.
9.
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
 - nazwiska i imiona
 - imiona rodziców
 - data urodzenia
 - miejsce urodzenia
 - adres zamieszkania lub
pobytu
 - numer ewidencyjny
PESEL
 - Numer Identyfikacji Podatkowej
 - miejsce pracy
 - zawód
 - wykształcenie
 - seria i nr dowodu osobistego
 - numer telefonu
 - inne: miejsce nauki, nazwa
zakładu pracy, identyfikator gminy,
w której pracodawca ma miejsce
zamieszkania albo siedzibę, numer
konta pracodawcy, informacje
dotyczące działalności
gospodarczej i otrzymywaniu
pomocy de minima oraz forma
Prawna, PKD i data utworzenia
przedsiębiorstwa.
10.
11.
12.
13.
Sposób zbierania danych do zbioru w
szczególności informacja, czy dane do
zbioru są zbierane od osób, których
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba,
której dane dotyczą;
Sposób udostępniania danych ze zbioru w
szczególności informacja, czy dane ze
zbioru są udostępniane innym podmiotom
niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa;
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii
odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane
Informacja dotyczące ewentualnego
przekazywania danych do państwa
trzeciego
Dane do zbioru będą zbierane:
 - od osób, których dotyczą
 - z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
 - dane ze zbioru NIE będą udostępniane podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
 - dane ze zbioru będą udostępniane podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa
Nie dotyczy.
Nie dotyczy
14.
Data wpisu do rejestru
10. 03. 2015
15.
Data ostatniej aktualizacji informacji
dotyczących zbioru
Nie dotyczy
16.
Data wykreślenia zbioru z rejestru
Nie dotyczy
Download