Zaproszenie - Wydział Zarządzania UŁ

advertisement
Rada Naukowa
prof. dr hab. Ewa Walińska
prof. dr hab. Tadeusz Markowski
prof. dr hab. Danuta Stawasz
prof. dr hab. Wanda Gaczek
prof. dr hab. Barbara Kożuch
prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
prof. dr hab. Ewa Kucharska Stasiak
prof. dr hab. Piotr Lorens
prof. dr hab. Tadeusz Marszał
prof. dr hab. Andrzej Noworól
dr Krzysztof Żuk
Komitet organizacyjny
dr Dorota Sikora-Fernandez – sekretarz konferencji
e-mail: [email protected] tel. +48501043251
dr Beata Banachowicz
mgr Dariusz Mikołajczyk
mgr Renata Rybarczyk
Sponsorzy
Wydział Zarządzania
Urząd Miasta Łodzi
Polska Akademia Nauk
Urząd Miasta Lublina
Miejsce obrad
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
KONFERENCJA NAUKOWA
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W PROCESACH ZARZĄDZANIA MIEJSKIMI
OBSZARAMI FUNKCJONALNYMI
Łódź, 18-19 kwietnia 2013
14.00 – 15.00
PROGRAM KONFERENCJI
15.00 – 16.30
Czwartek 18 kwietnia 2013
9.00
rejestracja uczestników
10:00 – 11:00
otwarcie konferencji – powitanie uczestników:
Prof. dr hab. Danuta Stawasz, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Ewa Walińska – Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego



Odpowiedzialność w procesach prywatyzacji mienia komunalnego – Agnieszka Nowak,
Wiceprezydent Miasta Łodzi.
Wnioski z IV Kongresu Urbanistyki Polskiej „Odpowiedzialni za miasto” - prof. dr hab.
Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki.
Społeczna odpowiedzialność instytucji sektora publicznego w świetle wytycznych ISO
26000 - dr Janusz Reichel, Uniwersytet Łódzki.
11.00-12.00
Wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie Łódzkiego Oddziału
Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną
przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w roku 2012 - dr inż.
arch. Elżbieta Muszyńska







12.00 – 12.30





I sesja – Wybrane aspekty odpowiedzialności społecznej władz
miasta – ujęcie teoretyczne
Moderator – prof. dr hab. Wanda Gaczek
Rozliczalność organizacji publicznych - kierunki zmian - prof. dr hab. Barbara Kożuch,
Uniwersytet Jagielloński
Społecznie odpowiedzialna polityka samorządu miast w obszarze oświaty - prof. dr
hab. Grażyna Prawelska–Skrzypek, dr Grzegorz Baran, Uniwersytet Jagielloński
(Nie)odpowiedzialni za miasto. O ograniczeniach, poszukiwaniach i nauce
kompromisu między partykularnym a wspólnym dobrem - prof. dr hab.Mariusz
Czepczyński, Uniwersytet Gdański
Partnerstwa terytorialne jako instrument polityki miejskiej - prof. dr hab. Aleksander
Noworól, Uniwersytet Jagielloński
przerwa kawowa
16.50 – 18.15

12.30– 14.00
II sesja – Zarządzanie przestrzenią miasta w świetle odpowiedzialności
społecznej – moderator prof. dr hab.Grażyna Prawelska-Skrzypek
Przestrzeń publiczna - źródło korzyści czy niebezpieczeństwo konfliktów? – prof. dr hab.
Wanda Gaczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Społeczna odpowiedzialność w zagospodarowaniu przestrzeni - prof. dr hab. Piotr Lorens,
Politechnika Gdańska
Poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń jako czynnik sukcesu mikroprojektów
odnowy podwórek - dr Wojciech Jarczewski, Karol Janas, Instytut Rozwoju Miast
Partycypacja nauki i jej instytucji w kształtowaniu przestrzeni miejskiej - dr Ewa KorcelliOlejniczak, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Business Improvement Districts jako model zarządzania przestrzenią publiczną w centrach
miast polskich - dr Adam Polko, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
16.30 – 16.50
Przedstawienie nagrodzonych realizacji:
 Plac Jana Pawła II w Brzezinach
 Plac Dworcowy w Skierniewicach
 Teren wokół zbiornika wodnego w Przedborzu
przerwa kawowa
lunch (w budynku WZ)

III sesja – Miejska gospodarka mieszkaniowa a społeczna
odpowiedzialność władz- moderator prof. dr hab. Barbara Kożuch
Prywatyzacja komunalnych zasobów mieszkaniowych jako element lokalnej polityki
mieszkaniowej na przykładzie Łodzi - prof. dr hab.Ewa Kucharska-Stasiak, Uniwersytet
Łódzki
Przestrzenna implikacja miejskiej polityki mieszkaniowej na przykładzie Łodzi - prof. dr
hab. Tadeusz Marszał, dr Agnieszka Ogrodowczyk, Uniwersytet Łódzki
Aktywna gospodarka nieruchomościami wyrazem świadomego zarządzania przestrzenią
miasta - dr Joanna Cymerman, Politechnika Koszalińska
Ekonomizacja lokalnej polityki mieszkaniowej a odpowiedzialność społęczna - obszary i
instrumenty działania władz samorządowych - dr Radosław Cyran, Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach
Wykorzystanie podatku od nieruchomości mieszkaniowych w kreowaniu polityki fiskalnej
gmin - dr Marcelina Zapotoczna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
18:15 – 18.30 podsumowanie dnia pierwszego
19.00 – 21.00 kolacja w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UŁ
Piątek 19 kwietnia 2013
9.00 – 10.45
IV sesja – Zarządzanie w jednostkach terytorialnych – wyzwanie dla
władz publicznych – moderator prof. dr hab. Aleksander Noworól
 Problemy zarządzania miastem kurczącym się na przykładzie Bytomia - prof. dr hab. Jerzy
Runge, dr Robert Krzysztofik, dr Iwona Kantor-Pietraga, mgr Tomasz Spórna, Uniwersytet
Śląski





Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym - prof. dr hab. Marek Leszczyński,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Gospodarka odpadami w gminach powiatu myszkowskiego w świetle nowych
uwarunkowań prawnych - dr Olga Ławińska, Politechnika Częstochowska
Interesariusze procesu rewitalizacji obszarów miejskich a społeczna odpowiedzialność
- dr Eliza Sochacka-Sutkowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Modele zarządzania rozwojem miast w Polsce. Budowanie konkurencyjności z
perspektywy mieszkańców wielkomiejskich układów osadnicznych - dr M. Kudłacz,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Partycypacja społeczna w zarządzaniu miastem na przykładzie Olsztyna - dr Ewa
Kulesza, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki TWP w Olsztynie
9.00 – 10.45 sesja doktorancka (równoległa)
Moderator – prof. dr hab. Piotr Lorens

Śmierć i życie przestrzeni publicznej. Procesy w przestrzeni publicznej Łodzi – mgr
Piotr Bińczyk, Uniwersytet Łódzki

Zieleń jako element przestrzeni publicznej wpływającej na jakość życia w mieście na
przykładzie Katowic – mgr Agnieszka Chojecka, Uniwersytet Śląski

Społeczna odpowiedzialność a tworzenie opracowań planistycznych - na przykładzie
mpzp cennego przyrodniczo i kulturowo Łodzi tj. Lasu Łagiewnickiego wraz z otuliną –
mgr Izabela Domańska, Uniwersytet Łódzki

Opinie studentów Rzeszowa a problemy zarządzania miastem – mgr Beata Gołąbek,
Uniwersytet Jagielloński

Kształtowanie przestrzeni transportowej polskich miast a odpowiedzialność społeczna
samorządów. Próba krytycznej analizy – mgr Dawid Krysiński, Uniwersytet Wrocławski

Życie między wspólnotami. Użytkowanie przestrzeni publicznej – mgr Anna Siniecka,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 Partycypacja społęczna w procesie planowania przestrzennego. Metodologia i
wstępne wyniki badań na przykładzie Poznania – mgr Michał Wójcicki, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu
10.45 – 11.00
11.00 – 13.00




przerwa kawowa
V sesja – Przestrzeń miejska – dylematy zarządzania
Moderator – prof. dr hab. Marek Leszczyński
Rola decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych w zarządzaniu rozwojem miast - dr
Maciej Nowak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wizje planistów a oczekiwania użytkowników przestrzeni miejskiej. Konfliktogenność
procesu uchwalania planów miejscowych w wybranych obszarach polskich metropolii dr Dominika Hołuj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Systemy informacji przestrzennej w procesie współrządzenia miastem - dr Marcin
Feltynowski, Uniwersytet Łódzki
Znaczenie partycypacji społecznej w kształtowaniu systemu wsparcia logistycznego
transportu miejskiego - dr Grażyna Karwacka, Uniwersytet Gdański

Dylematy odpowiedzialnego zarządzania miejską infrastrukturą transportową - dr Paweł
Kocoń, Uniwersytet ekonomiczny w Katowicach
 Ocena i warunki wdrożenia wybranych rozwiązań projektowych w obszarze logistyki
miejskiej na przykładzie wybranych miast Polski zachodniej - dr Tomasz Kołakowski,
Uniwersytet ekonomiczny we Wrocławiu
 Środowiskowa odpowiedzialność urzędów gmin i starostw powiatowych
– przykład województwa łódzkiego – dr Beata Wieteska-Rosiak, Uniwersytet Łódzki
13.00 – 13.30
podsumowanie konferencji – sesja zamykająca obrady
13.30 – 14.30
lunch (w budynku WZ) i wyjazd uczestników
Download