Ogólnopolska konferencja naukowa „Rola kościołów w życiu

advertisement
Ogólnopolska konferencja naukowa
„Rola kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich”
29–30 września 2016 r. Drohiczyn
(Hotel Drohicki, 17–312 Drohiczyn, Zajęczniki 117)
Czwartek 29 września 2016 r.
od godz. 10.00 ZAKWATEROWANIE UCZESTNIKÓW
12.00–14.00 SESJA I (PLENARNA) - INAUGURACJA KONFERENCJI
(Sala Wschodnia)
Otwarcie konferencji - JM Prorektor UŁ Paweł Starosta
oraz
Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ Rafał Matera
Janusz Skodlarski (Uniwersytet Łódzki)
„Stosunek judaizmu, chrześcijaństwa i islamu do działalności gospodarczej”
Wojciech Morawski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
„Problem lichwy w doktrynie trzech wielkich religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu”
Janusz Myszczyszyn (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
„Wpływ religii i kościoła na rozwój gospodarczy w kontekście poglądów Maxa Webera”
Rafał Matera (Uniwersytet Łódzki)
„Rola religii w życiu gospodarczym. Podejście nowomilenijne Deepaka Lala, Alana
Beattie’ego, Darona Acemoglu i Jamesa A. Robinsona”
14.00–15.00 OBIAD
15.00–16.30 SESJE PARALELNE II A i II B
SESJA II A (Sala Wschodnia)
Iwona Kawalla (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
„Kościół katolicki a bojkot ekonomiczny Żydów w latach trzydziestych XX wieku”
Mirosław Kłusek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
„Metodologia badań strat wojennych w dziełach sztuki poniesionych przez Kościół katolicki
w Polsce podczas II wojny światowej”
Krzysztof Popiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
„Pochodzenie wyznaniowe i społeczne studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 1811–1914”
SESJA II B (Sala Zachodnia)
Paweł Grata, (Uniwersytet Rzeszowski)
„Miejsce wyznań religijnych w polityce budżetowej Drugiej Rzeczpospolitej”
Jacek Luszniewicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
„Od kapitalizmu do korporacjonizmu. Koncepcje katolicyzmu społecznego Drugiej
Rzeczpospolitej”
Aldona Podolska-Meducka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
„Dobra pounickie po 1918 r.”
16.30–17.00 PRZERWA KAWOWA
17.00–18.30 SESJE PARALELNE III A i III B
SESJA III A (Sala Wschodnia)
Anna Kowalska-Pietrzak (Uniwersytet Łódzki)
„Gospodarcza rola zakonów na ziemiach średniowiecznej Polski - zarys problematyki”
Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński)
„Gospodarcze aspekty działalności klasztoru benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem”
Szymon Kazusek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
„Związki dóbr kościelnych z rynkiem w Polsce XVI-XVIII wieku w świetle źródeł
statystycznych”
Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku)
„Strategie zarządzania kluczami dóbr w majątku arcybiskupów gnieźnieńskich w XVI wieku”
SESJA III B (Sala Zachodnia)
Krzysztof Broński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
„Rola kościoła katolickiego w rozwoju gospodarczym Galicji w okresie autonomii”
Jacek Purchla (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
„Krakowska monachomachia przełomu XIX i XX wieku. Rola zgromadzeń zakonnych w
rozwoju miasta”
Andrzej Laskowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
„Prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty boomu w zakresie budownictwa sakralnego w
Galicji na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie diecezji tarnowskiej”
Sylwia Straszak-Chandoha (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Adriana Merta-Staszczak (Politechnika Wrocławska)
„Struktura wyznaniowa i rola kościołów w rozwoju gospodarczym i społecznym na Dolnym
Śląsku w latach 1918–1989”
19.30 UROCZYSTA KOLACJA
Piątek 30 września 2016 r.
7.00–10.00 ŚNIADANIE
10.00–11.30 SESJE PARALELNE IV A i IV B
SESJA IV A (Sala Wschodnia)
Cecylia Leszczyńska (Uniwersytet Warszawski)
„Kościół a kredyt. Problem lichwy”
Elżbieta Słabińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
„Żydowskie i chrześcijańskie kasy bezprocentowego kredytu jako źródła finansowania
rzemiosła, drobnego przemysłu i handlu w II RP”
Dominik Flisiak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
„Gospodarcze kwestie związane z funkcjonowaniem Misji Barbikańskiej w Białymstoku”
Marianna Greta (Uniwersytet Łódzki)
„Parafia św. Anny w Łodzi jako przykład gospodarności”
SESJA IV B (Sala Zachodnia)
Zdzisław Szymański (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
„Myśl społeczno-ekonomiczna ks. Stanisława Konarskiego w kontekstach czasów saskich”
Marcin Kalinowski (Uniwersytet Łódzki)
„Współczesny wymiar Rerum novarum”
Damian Bębnowski (Uniwersytet Łódzki)
Kategoria ziemi w świetle wybranych tekstów i przemówień Prymasa Tysiąclecia
11.30–12.00 Przerwa kawowa
12.00–14.00 SESJA V PLENARNA / PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE
KONFERENCJI (Sala Wschodnia)
Radosław Poniat (Uniwersytet w Białymstoku)
„Czy instytucje religijne mogą kontrolować rynek pracy? Chrześcijanie, Żydzi i służba
domowa na ziemiach polskich w epoce nowożytnej”
Sławomir Kamosiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
„Wyznanie religijne i jego wpływ na kulturę prowadzenia biznesu i kulturę świadczenia
pracy. Zarys problemu”
Jędrzej Chumiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
„Religijność pracowników przemysłu polskiego (1945–1956 )”
Józef Duda, „Kościół i ekonomia. Zysk i miłosierdzie.”
14.00–15.00 OBIAD
Download