program_konferencji_17_listopada_2016_

advertisement
Wpływ funduszy unijnych
na rozwój społeczeństwa obywatelskiego
17 listopada 2016
Program konferencji *:
9.30
Rejestracja uczestników
CZĘŚĆ PIERWSZA
10.00
10.05
10.15
10.25
10.50
11.10
11.25
11.50
12.15
12.35
Powitanie gości
dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
prof. zw. dr hab. Zbigniew Rau
Wojewoda Łódzki
Przemówienie Delegata Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii
Franck Pezza
Delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii
Programowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w Walonii: wprowadzenie do perspektywy
uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego (NGO)
Programmations du Fonds Social Européen en Wallonie: mise en perspective de la participation de la
société civile (ONG)
Jak Pjetri
Directeur adjont service gestion, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania
Agence FSE (Wallonie – Bruxelles), Agencja ds. Europejskiego Funduszu Społecznego (Walonia –Bruksela)
Prawne i państwowe instrumenty wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
Jan Karpowicz
Samodzielne Stanowisko ds. Prawnych i Legislacyjnych
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
Przerwa kawowa
Społeczeństwo obywatelskie : problemy i debaty wokół koncepcji w trzech wymiarach
Société civile: Enjeux et débats autour d'un concept en trois dimensions
Prof. Gautier Pirotte
Univérsite de Liège, Uniwersytet w Liege
Wykład
prof. zw. dr hab. Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki
Uniwersytet Łódzki
Doktrynalne motywacje aktywności łodzian
dr Ilona Balcerczyk
Centrum Myśli Polityczno – Prawnej im. A. de Tocqueville`a
Uniwersytet Łódzki
Lunch
CZĘŚĆ DRUGA
13.05
13.30
13.50
14.15
14.40
15.00
15.15
Wpływ Europejskiego Funduszu Społecznego na wprowadzanie w życie mechanizmów działalności
społecznej w Walonii, dobre praktyki i miejsce społeczeństwa obywatelskiego w tych mechanizmach
L`intervention du Fonds social européen dans la mise en œuvre de dispositifs d`action sociale en
Wallonie ; bonne pratiques et place de la société civile dans ces dispositifs
Philippe Brogniet
Inspecteur Général, Inspektor Generalny
Service Public de Wallonie , Ministerstwo Walonii
Direction générale Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, Dyrekcja Generalna - Władze lokalne, Sprawy
Społeczne i Zdrowie,
Département de l`Action sociale, Departament Spraw Społecznych
Łódzki budżet obywatelski narzędziem partycypacji społecznej
Grzegorz Justyński
Dyrektor
Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Urząd Miasta Lodzi
Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi na przykładzie projektów
realizowanych przez Centrum OPUS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Łukasz Waszak
Prezes Zarządu
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
Ekonomia społeczna jako aktywator oddolnych działań obywatelskich w województwie łódzkim
Dariusz Krajewski
Wiceprezes Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „ Ja Ty- My”
Możliwość współfinansowania obszarów działalności organizacji pozarządowych w ramach EFS w RPO
WŁ 2014-2020
Zbigniew Gwadera
Dyrektor
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Panel dyskusyjny - fundusze unijne szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego?
Zakończenie konferencji
* Program może ulec nieznacznym modyfikacjom
Download