korzystna dla ochrony środowiska morskiego?

advertisement
Tytuł:
Autor:
Data publikacji:
Wersja online:
Zawartość:
Marine Renewable Energy: necessary for safeguarding the marine
environment?
M. Attrill (Plymounth University Marine Institute)
2012
http://www.foe.co.uk/resource/briefing_notes/marine_renewable_energy.pdf
Opracowanie stanowi podsumowanie informacji na temat oddziaływań na
środowisko morskiej energetyki odnawialnej, w tym morskich farm wiatrowych.
1. Wprowadzenie
W ciągu ostatnich 30 lat odnotowuje się wyraźne ocieplenie wód morskich północno – zachodniej
Europy, które jest wynikiem postępujących zmian klimatycznych. W 2012 roku odnotowano
najmniejszą dotychczas grubość lodu na Morzu Arktycznym w sezonie letnim. Poziom mórz
regularnie podnosi się, średnio o 3,3 m/rok (na podstawie danych z lat 1993 – 2009).
Wzrost temperatury wód morskich pociągnął za sobą zmiany w rozmieszczeniu przestrzennym
planktonu, a w konsekwencji również ryb i ptaków morskich.
Aby ograniczyć tempo postępujących zmian klimatycznych oraz związanych z nimi zmian
w środowisku morskim, niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu redukcję emisji
gazów cieplarnianych. Biorąc pod uwagę wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną
i konieczność budowy nowych źródeł energii, cel ten będzie można osiągnąć dzięki wytwarzaniu
energii w źródłach odnawialnych, w szczególności dzięki morskiej energetyce odnawialnej.
Opracowanie stanowi podsumowanie informacji na temat oddziaływań na środowisko morskiej
energetyki odnawialnej, w tym morskich farm wiatrowych (MFW).
2. Oddziaływania na środowisko MFW
2.1.
Oddziaływania na ptaki
Przeprowadzone dotychczas obserwacje dla morskich farm wiatrowych będących w eksploatacji
(np. Horns Rev w Danii) sugerują, że w przypadku morskich farm wiatrowych oddziaływania na
ptaki polegają przede wszystkim na zmianie ich zachowania, np. na unikaniu rejonu farmy, zmianie
tras przelotu, itp. Biorąc pod uwagę wielkość obszarów zajmowanych przez pojedyncze MFW nie
wydaje się, aby konieczne zmiany tras przelotu pociągały za sobą znaczący wzrost kosztów
energetycznych ponoszonych przez ptaki w związku z koniecznością ominięcia nowopowstałej
bariery i wydłużenia lotu. W przypadku budowy kilku MFW obok siebie, kiedy to skala takiego
oddziaływania może być większa, niezbędne jest podjęcie właściwych działań minimalizujących
oddziaływania, które powinny polegać w szczególności na odpowiednim rozmieszczeniu
poszczególnych projektów względem siebie, w sposób umożliwiający zachowanie korytarzy dla
przelotu ptaków.
2.2.
Oddziaływania akustyczne
Skala oddziaływania hałasu jest uzależniona przede wszystkim od częstotliwości emitowanych
dźwięków. W przypadku morskiej farmy wiatrowej do oddziaływania w tym zakresie dochodzi
przede wszystkim na etapie budowy farmy podczas wbijania w dno morskie fundamentów palowych
pod elektrownie wiatrowe (należy przy tym pamiętać, że fundamenty palowe są jednym z rodzajów
możliwych do zastosowania technologii fundamentowania, obok np. fundamentów grawitacyjnych,
podczas budowy których nie dochodzi do znaczących emisji hałasu). Obserwacje prowadzone
podczas budowy duńskich morskich farm wiatrowych, Horns Rev i Nysted, pokazały, że na etapie
prowadzonych prac konstrukcyjnych gatunki wrażliwe na hałas, przede wszystkim ssaki morskie –
morświny i foki, unikają rejonu inwestycji. Po dwóch latach od zakończenia budowy farm ssaki
powróciły jednak na te obszary (choć nie wiadomo czy były to te same osobniki, czy zupełnie
nowe). Podobną reakcję na hałas emitowany podczas budowy zaobserwowano w przypadku
niektórych gatunków ryb.
Materiał Fundacji na Rzecz Energetyki Zrównoważonej
www.fnez.pl
Skala oddziaływania akustycznego MFW na etapie eksploatacji nie wydaje się już być tak znacząca.
Na tym etapie emitowane są głównie dźwięki o częstotliwościach granicznych lub poza zakresem
słyszalności gatunków organizmów morskich.
2.3.
Oddziaływania pól elektromagnetycznych (PEM)
Pola elektromagnetyczne są emitowane przez kable wchodzące w skład wewnętrznej i zewnętrznej
infrastruktury przyłączeniowej MFW. Natężenie emitowanych PEM jest uzależnione od wybranej
technologii okablowania, natężenia przesyłanego prądu oraz głębokości zakopania kabli w dnie
morskim. Wiele gatunków organizmów morskich, np. ryb czy ssaków, wykrywa pola
elektromagnetyczne, a niektóre z nich wykorzystuje je do orientacji w przestrzeni. Potencjalnie
więc istnieje ryzyko, że emitowane pola elektromagnetyczne mogą doprowadzić do zmiany
zachowania przedstawicieli niektórych gatunków. W chwili obecnej brakuje jednak wiarygodnych
wyników badań, które jednoznacznie wskazałyby na zakres i skalę takiego oddziaływania.
2.4.
Efekt rafy
Powierzchnie podwodnych elementów elektrowni wiatrowych mogą stanowić nowe miejsce
osiedlania się dla niektórych gatunków organizmów bentosowych, tworząc tzw. „sztuczną rafę”,
a w konsekwencji przyciągać w rejon inwestycji np. ryby, dla których nowopowstała „rafa” będzie
stanowić bogatą bazę pokarmową, a następnie ssaki i ptaki morskie. Oddziaływanie tego typu
potwierdzają m.in. wyniki monitoringu porealizacyjnego przeprowadzonego dla MFW Horns Rev,
które wykazały 60-krotny wzrost biomasy w rejonie farmy po jej wybudowaniu.
Wzrost bioróżnorodności na obszarze MFW może być również związany z ograniczeniem możliwości
trałowania w jej granicach. Wymuszona zmiana metody połowowej, np. z włoków na sieci stawne,
może w efekcie doprowadzić do wzrostu liczebności populacji ryb, w tym również gatunków
będących przedmiotem rybołówstwa, i przełożyć się tym samym na wzrost wartości połowów,
pomimo wprowadzonych na obszarze farmy ograniczeń dla rybołówstwa.
3. Podsumowanie
Morska energetyka odnawialna, w tym morskie farmy wiatrowe, oddziaływują na środowisko
morskie na wszystkich etapach realizacji tego rodzaju przedsięwzięć. Oddziaływania te mogą być
jednak minimalizowane, w pierwszej kolejności przede wszystkim przez właściwy wybór lokalizacji
inwestycji.
Niezbędne jest prowadzenie tzw. monitoringów porealizacyjnych dla poszczególnych przedsięwzięć,
a także państwowych kompleksowych programów badawczych umożliwiających prowadzenie analiz
oddziaływania na szerszą, bardziej strategiczną skalę.
Opracowała: Justyna Biegaj
Materiał Fundacji na Rzecz Energetyki Zrównoważonej
www.fnez.pl
Download