Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1

advertisement
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 -
Istota gospodarki światowej oraz przesłanki Międzynarodowego podziału pracy
Międzynarodowy podział pracy jest zjawiskiem 6.05.2001Historycznym i stanowi
szczególną formę ewolucji społecznego podziału pracy. Międzynarodowy podział pracy –
wyraża się w podziale działalności gospodarczej między poszczególnymi podmiotami
gospodarczymi w skali międzynarodowej. Międzynarodowy podział pracy pojawia się dopiero
wtedy, gdy proces społecznego podziału pracy w poszczególnych krajach osiągnął poziom,
przy którym dalsza intensyfikacja produkcji była bardzo ograniczona. Żadna gospodarka
nawet najbardziej wyposażona w naturalne czynniki wytwórcze nie może się rozwijać w
długim okresie izolacji nie uczestnicząc w handlu międzynarodowym. Przyczyną, dla której
kraje włączają się w międzynarodowy podział pracy jest nie tylko naturalna konieczność z
tytułu ograniczoności, rzadkości niektórych dóbr i usług, ale tym powodem są również
korzyści, jakie wszystkie kraje mogą czerpać ze wzajemnej współpracy. O roli i znaczeniu
handlu
zagranicznego
w
gospodarce
wypowiadają
się
różne
teorie
wymiany
międzynarodowej. Tak np. przedstawiciele merkantylizmu XVII –XIX w. Merkantyliści jako
pierwsi zaprezentowali całościową koncepcję roli i znaczenia handlu we wzroście gospodarki.
Według nich każdy kraj powinien dążyć identyfikacji eksportu żądając za to rekompensaty
kruszców szlachetnych, wg. nich, bowiem o bogactwie narodu decyduje zasób właśnie
kruszców szlachetnych, jednocześnie kraje powinny ograniczać import do minimum. Taka
reguła w praktyce zasadniczo ograniczałaby rozmiary współpracy międzynarodowej. Inne
spojrzenie na rolę handlu we wzroście zaprezentowała klasyczna szkoła angielska, jej twórcy
Adam Smith, Dawid Ricardo za przejaw bogactwa narodowego uważali nie zasób kruszców
szlachetnych, lecz rozmiary produkcji dóbr i usług. W takim ujęciu dochody z eksportu mają
znaczenie o tyle o ile umożliwiają nabycie na rynku światowym dóbr i usług, których dany
kraj nie wytwarza. Pozycję danego kraju w międzynarodowym podziale pracy określają
zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne.
Do czynników wewnętrznych należą m.in. – warunki naturalne, poziom rozwoju, struktura
gospodarki, czynniki ustrojowe i czynniki pozaekonomiczne. Czynniki zewnętrzne-są
szczególnie
istotne
dla
krajów
małych
słabo
rozwiniętych,
wzajemne,
bowiem
oddziałowywanie krajów na siebie sprzyja dokonywaniu wszechstronnych zmian w
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
1
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1
gospodarce. To oddziaływanie może niekiedy wywierać skutki ujemne. Stąd też rośnie
znaczenie
kształtowanej
polityki
państwa
w
zakresie
udziału
danego
kraju
w
międzynarodowym podziale pracy, chodzi tu o szeroko ujęty interwencjonizm państwowy i
politykę wewnętrzną.
Gospodarka światowa i jej ewolucja
Współczesny rozwój międzynarodowego podziału pracy tworzy trwałe więzi między
podmiotami gospodarczymi z różnych krajów, w efekcie ma miejsce proces tworzenia
gospodarki światowej. Gospodarka światowa – to system trwałych więzi ekonomicznych
wiążących gospodarki poszczególnych państw w proces produkcji i wymiany o zasięgu
globalnym. Zasięg i intensywność tych powiązań ulegają ewolucji wraz z postępem
technicznym. W drugiej połowie XIX w. typ powiązań gospodarczych zwany tradycyjnym
międzynarodowym podziałem pracy. Wiąże się on z upowszechnieniem się produkcji
maszynowej i wprowadzeniem do użytku nowoczesnych środków transportu. Ten etap
współpracy międzynarodowej wiąże się z podziałem świata na niewielką grupę krajów
rozwiniętych gospodarczo -tz. centrum gospodarcze, i na pozostałe kraje stanowiące dla tych
pierwszych zaplecze surowcowe, żywnościowe i rynki zbytu. Ten tradycyjny międzynarodowy
podział pracy kształtowały: rewolucja przemysłowa, wywóz kapitału, migracja ludności,
aktywna polityka mocarstw kolonialnych nakierowana na umocnienie swych wpływów w
różnych regionach świata. Skalę przeobrażeń w XIX w. Określa fakt, że w latach 1820 – 1900
r produkcja przemysłowa świata wzrosła przeszło 29 razy zaś handel 31 razy. Efektem
tradycyjnego międzynarodowego podziału pracy pod koniec XIX w. był fakt, że na Europę
Zachodnią 44 przypadało ponad 2/3 światowej produkcji, w tym na Wielką Brytanię 1/3 na
Amerykę Północną 1/4, zaś na kraje uprzemysłowione ogółem przypadało 9/10 całej
światowej produkcji. W swej klasycznej postaci tradycyjny międzynarodowy podział pracy
występował do I wojny światowej. Po tym czasie następuje gwałtowna i głęboka
przebudowa całej gospodarki światowej. Po II wojnie światowej w gospodarce światowej
ogromne zmiany ilościowe i
2
jakościowe, tak np. przewaga krajów najbardziej rozwiniętych nie jest już tak przygniatająca
jak w okresie tradycyjnego międzynarodowego podziału pracy, tym nie mniej ich pozycja jest
nadal bardzo silna. Po upływie 100 lat przekształceń i przetasowań w m.p.p udział tych
krajów w produkcji globalnej stanowi ciągle około 60%, a w handlu 75%. Zjawiskiem
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
2
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1
charakterystycznym jest to, że wśród krajów zaliczanych dawniej do krajów III świata
wyraźnie wzrasta pozycja krajów nowo uprzemysłowionych tz. Tygrysów gospodarczych tylko Korea Południowa, Hongkong, Singapur i Tajwan dostarczają prawie 1/3 całego
eksportu oraz około 1/10 PKB Krajów rozwijających się.
Zwraca uwagę szczególnie wysoka dynamika wzrostu w Chinach w latach 1979-1994
wynosiła ona 9,5% rocznie. Jest to efektem wprowadzenia na szeroką skalę w tym kraju
rynkowych zasad funkcjonowania m.in. poprzez system specjalnych stref ekonomicznych i
obszarów wydzielonych. Ogromne zmiany jakie, w gospodarce światowej w zakresie różnych
jej subsystemów 3 nastąpiły dokonały się i dokonują w dużym stopniu pod wpływem
działania różnych międzynarodowych organizacji gospodarczych –należą do nich:
MFW- Międzynarodowy Fundusz Walutowy- powstały w 1944 r. Polska współtworzyła tą
organizację. W 1950 r opuszcza ją argumentując tym, że MFW został podporządkowany
rządowi USA. Ponowny wniosek o członkostwo złożyliśmy w 1981 r., co wynikało z naglącej
potrzeby uregulowania obsługi długu zagranicznego. Stan wojenny wydłuża nasze
oczekiwanie i dopiero w 1986r zostajemy członkiem MFW. W 1989r specjalna komisja MFW
uzgadnia z rządem polskim plan stabilizacyjny dla naszego zadłużenia i częściowego jego
umorzenia (50%).
MBOiR- Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju- zwany Bankiem Światowym
WTO- Światowa Organizacja Handlu
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
MFW i BŚ - należą do instytucji mających ogromne znaczenie dla funkcjonowania
międzynarodowego systemu walutowego a przez niego na gospodarkę światową.
Główne cele MFW to:
Stabilizacja polityki walutowej państw członkowskich.
Wzmacnianie wielostronnego systemu płatniczego
Usuwanie barier ograniczających wymianę międzynarodową
Udzielanie pomocy w równoważeniu bilansu płatniczego krajów członkowskich.
Mające miejsce na szeroką skalę udzielanie pomocy finansowej przez MFW wywiera znaczący
wpływ na przebieg procesów gospodarczych w całym systemie gospodarki światowej.
Ogólnym warunkiem otrzymania takiego wsparcia jest jednak wcześniejsze uzgodnienie
programów dostosowawczych. Generalnym założeniem tych programów akceptowanych
przez MFW jest umacnianie mechanizmów rynkowych i restrukturyzacja gospodarki
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
3
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1
wewnętrznej. Ma to na celu przywrócenie zdolności poszczególnych krajów dłużniczych do
obsługi swoich zobowiązań zagranicznych.
Bank Światowy Działalność Banku Światowego, którego członkiem mogą być tylko państwa
należące do MFW jest uzupełnieniem działalności MFW w sferze realizacji długookresowej
polityki
inwestycyjnej.
zagranicznych,
Koncentruje
uzupełnianiu
się
on
własnymi
na
popieraniu
środkami,
prywatnych
gwarantowaniu
inwestycji
pożyczek
międzynarodowych oraz wspieraniu inwestycji w krajach słabo rozwiniętych.
Duże znaczenie w rozwoju współpracy międzynarodowej odgrywa również organizacja zwana
Układ Ogólny w/s Ceł i Handlu powstała w 1948 r „GAT” przekształcony z czasem w
światową organizację handlu WTO. Głównym celem WTO jest liberalizacja handlu
międzynarodowego poprzez redukcję ceł, eliminację ograniczeń poza taryfowych, stosowanie
klauzuli najwyższego uprzywilejowania. Oprócz tych organizacji istotny wpływ na rozwój
gospodarki światowej i całokształt międzynarodowych stosunków ekonomicznych wywierają
instytucje działające w ramach ONZ, do najważniejszych należą:
Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO
Konferencja Narodów Zjednoczonych -UNCTAD
Organizacja Narodów Zjednoczonych -UNIDO
Te organizacje odgrywają szczególną rolę w rozwoju poszczególnych sfer gospodarki w
odniesieniu do krajów słabo rozwiniętych. Poza systemem ONZ najważniejsze znaczenie dla
przekształceń w gospodarce światowej mają ugrupowania o charakterze integracyjnym.
Występują na wszystkich kontynentach i należą do nich m.in.
UE- Unia Europejska
3.
EFTA- Europejska Strefa Wolnego Handlu
NAFTA- Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu
LAFTA - Południowo amerykański Wspólny Rynek
CEFTA – Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu
ASEAN – Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo Wschodniej
ECOWAS- Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej.
Podstawowe formy powiązań ekonomicznych w skali międzynarodowej.
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
4
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1
Do głównych realnych form tych powiązań należą:
Handel zagraniczny, obrót usługami, przepływy kapitału, transfer wiedzy technicznej oraz
migracja ludności.
Handel zagraniczny – to zewnętrzny wyraz różnych form bezpośredniej współpracy
produkcyjnej i handlu w poszczególnych krajach. Coraz rzadziej mamy do czynienia z
wymianą towar za towar w większości, bowiem przypadków podstawą płatności jest
pieniądz, zazwyczaj jedna z kilkunastu powszechnie używanych walut wymienialnych w tym
przede wszystkim dolar amerykański ($). Największa część handlu światowego przypada na
towary przemysłowe około 2/3 oraz realizowana jest w obrotach między krajami
wysokorozwiniętymi około 55% wartości eksportu światowego, który w 1999 r wyniósł około
4 biliony $. W ostatnim okresie rozwija się handel usługami, którego wartość ocenia się na
około 1/5 wartości handlu towarowego. Obok obrotu tradycyjnymi usługami tj. usługi
transportowe, budowlane, turystyka, szczególnie szybko znaczenia nabiera wymiana usług w
sektorze finansowym ( bankowości, ubezpieczeniach) oraz telekomunikacji i łączności.
Również w obrotach usług dominuje wymiana między krajami najbardziej rozwiniętymi.
Znacznie szybciej od handlu towarami rozwijają się przepływy kapitału między krajami.
Przybierają one bardzo różnorodne formy, które można ująć w dwóch grupach- przepływów
długookresowych i krótkookresowych. Do długookresowych przepływów kapitałów zalicza
się:
- zagraniczne inwestycje bezpośrednie – są to takie zakupy papierów wartościowych lub
innego rodzaju tytułów własności firm zagranicą, które prowadzą do przejęcia w całkowitym
lub decydującym stopniu kontroli nad firmą zagraniczną.
- zagraniczne inwestycje portfeloweDługookresowe kredyty bankowe- zazwyczaj udzielane przez duże banki komercyjne
Długoterminowe kredyty eksportowe- zazwyczaj udzielane przez wielkie firmy nabywcom ich
produktów za pośrednictwem banków
Długoterminowe kredyty oficjalne- tu kredytodawcami są rządy państw lub organizacje
międzynarodowe, są one częściowo udzielane na warunkach dogodniejszych niż zwykłe
kredyty banków komercyjnych.
Do krótkookresowych przepływów kapitału należą przede wszystkim:
- Kredyty bankowe, eksportowe oraz tz. kredyty oficjalne o krótkim horyzoncie czasu.
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
5
Download