Grupy w organizacji

advertisement
Grupy w organizacji
Jak wiadomo, uczestnicy organizacji nie poruszają się po własnych nie przecinających się
orbitach. Są powiązani siecią wzajemnych zależności, tworzą grupy społeczne. Organizacja
dzieli między nich różne zadania i funkcje, a jednocześnie dla realizowania tych zadań i
funkcji łączy ich w mniejsze lub większe zespoły pracownicze.
Zespoły pracowników to grupy formalne tworzone celowo. Socjologowie odróżniają je od
grup nieformalnych, jak: rodzina, grono towarzyskie, lokalna społeczność, w których więzi
mają charakter nieoficjalny, spontaniczny i dobrowolny, choć zawsze są zgodne z jakimiś
normami społecznymi. Grupy formalne mają swoich formalnych kierowników, ponoszących
odpowiedzialność za ich funkcjonowanie.
Grupa formalna – zespół ludzi wyodrębniony celowo dla realizacji określonych funkcji lub
zadań organizacyjnych, powiązany więzami formalnymi, podporządkowany formalnemu
kierownikowi posiadającemu legalne uprawnienia nadane mu przez organizację. Istnienie
tych grup przewidziane jest w organizacyjnych dokumentach.
Grupa nieformalna – dobrowolna, spontaniczna – tworzona przez uczestników organizacji
grupa społeczna powstająca na bazie więzi nieformalnych (wspólnoty interesów, podzielania
tych samych wartości, wspólnoty zainteresowań, wspólnoty norm kulturowych). Istnienia
tego typu więzi i grup nie przewidują i nie regulują organizacyjne dokumenty.
Organizacja formalna
Jednym z podstawowych zadań ludzi kierujących firmą jest skuteczne wpływanie na
zachowania jej pracowników, tak aby realizowali jej cele. Dokonuje się to przez celowe
tworzenie pewnych wzorców działania (zbioru norm i wskazówek), które wyznaczają
pożądane zachowania się ludzi w określonych sytuacjach.
Najogólniej więc mówiąc organizacja formalna jest to ogół zarejestrowanych wzorców
działania instytucji wyrażonych w formie przepisów organizacyjnych.
Można te słowa wyrazić na kilka sposobów, otóż organizacja formalna:
ujmuje system wzorców i wynikających z nich zachowań najistotniejszej jej części,
powiązania między nimi oraz związki instytucji z otoczeniem. (K.Krzakiewicz)
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
1
Grupy w organizacji
to określony system znaków językowych albo graficznych, w których sformułowano cele
instytucji najwyraźniej uświadomione i najistotniejsze elementy układu stosunków
organizacyjnych (J.Zieleniewski)
to system koordynacji działań jednostek i grup, które różnią się preferencjami, dostępną im
informacją, interesami, posiadaną wiedzą oraz kwalifikacjami (March i Simon)
Z tak przedstawionych definicji wynika, że organizacja formalna ma następujące cechy:
świadomość zależności jakie są tworzone między uczestnikami organizacji
racjonalny charakter tych zależności, przejawiający się w tworzeniu tylko takich zależności,
które przyczyniają się do osiągania celów instytucji
utrwalony charakter tych zależności (ujęcie w formie zapisu).
Wyraźnie trzeba jednak podkreślić, że z punktu widzenia sprawności działania organizacji nie
jest
celowe
i
możliwe
pełne
sformalizowanie
wszystkich
zachowań
i
stosunków
organizacyjnych. Bogactwo zachowań ludzi w organizacji oraz ich specyfika powodują
konieczność pozostawienia pracownikom określonego marginesu swobody ich działań.
Nie można bowiem poddawać formalizacji takich przejawów życia społecznego, jak np.
towarzyskie spotkania i rozmowy pracowników w czasie formalnych przerw w pracy (a nawet
w czasie pracy), wykonywanie czynności nie objętych zakresem obowiązków (np. przerwy na
kawę) itp.
Ogół zjawisk organizacyjnych nie włączonych do organizacji formalnej podzielić można na:
organizację nieformalną
organizację niesformalizowaną
organizację pozaformalną
Organizacja nieformalna obejmuje stosunki w organizacji które odchylają się od organizacji
formalnej (np. tworzenie się grup nieformalnych)
Organizacja niesformalizowana to tzw. margines swobody działania pracowników, który
celowo nie został sformalizowany
Organizacja pozaformalna (stosunki pozaorganizacyjne pracowników) obejmuje wszelkie
zachowania niezgodne (lub nie w pełni zgodne) z celami organizacji formalnej.
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
2
Grupy w organizacji
Organizacja całkowita
Stosunki
pozaorganizacyjne
nierzeczywista
Organizacja formalna
Organizacja
Organizacja nieformalna
rzeczywista
pozaformalna
Organizacja niesformalizowana
Na powyższym wykresie wyodrębniono dodatkowo podział na organizację rzeczywistą, którą
tworzą
organizacja
formalna,
nieformalna
i
niesformalizowana,
oraz
organizację
nierzeczywistą, którą tworzą tzw. martwe przepisy (czyli takie, które nie zostały
wyeliminowane choć pracownicy ich nie stosują, bądź uległy dezaktualizacji).
Organizacja niesformalizowana
Uwzględnienie stopnia formalizacji umożliwia wyodrębnienie struktur sformalizowanych i
niesformalizowanych. W strukturach sformalizowanych (przedstawionych wcześniej) pisemne
regulacje zadań, wyników i sposobów działania odgrywają zasadniczą rolę w koordynowaniu
pracy wszystkich elementów. W strukturach niesformalizowanych, np. utworzonej ad hoc
grupie zadaniowej, koordynację osiąga się za pomocą „działań niepisanych”: nadzoru
kierowniczego, rozwoju umiejętności profesjonalnych, wzajemnych uzgodnień itp.
Reasumując: w organizacji niesformalizowanej, pracownicy wykonują swoje zadania
odwołując się głównie do własnej wiedzy i umiejętności.
Organizacja nieformalna
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
3
Grupy w organizacji
Organizacja nieformalna zawiera w swojej strukturze następujące elementy:
grupy pokrewne, np. grupy przyjaciół, gangi, kliki
stosunki między nimi
prawa, zwyczaje, prestiż i wpływy
zasady postępowania członków wszystkich grup
działalność grup nieformalnych, która pozostaje w wyraźnym stosunku do zadań określonych
formalnie lub jest od nich niezależna
system przepływu informacji, pozwalający poznać członkom istniejące idee, sentymenty,
systemy wartości oraz wpływający na ich postawy
A teraz po polsku:
Organizacja nieformalna to pewne powiązane ze sobą grupy ludzi, a także relacje
zachodzące między tymi grupami i wewnątrz nich (wpływy, wymiana informacji).
Postępowanie poszczególnych członków grup jest określone przez pewne normy (zasady,
prawa, zwyczaje, systemy wartości czy jakkolwiek to nazwać ...).
Nieformalne grupy społeczne powstające na bazie więzi wzajemnej (osobistej) atrakcyjności
są najczęściej grupami małymi, co najwyżej kilkunastoosobowymi. Ludzie łączą się w nie w
wyniku odkrycia jakiejś wspólnoty zainteresowań (np. miłośnicy Smoka Milusia), wspólnoty
poglądów politycznych czy religijnych, wspólnoty kulturowej (np. pracownicy wywodzący się
ze środowiska wiejskiego) albo też wspólnoty miejsca zamieszkania.
Do elementów składających się na strukturę grupy nieformalnej (ale również formalnej)
zaliczamy:
cel lub cele, które pragnie osiągnąć grupa
przywódcę, który kieruje grupą
pozycję i rolę poszczególnych członków grupy
kodeks postępowania ujmujący system kontroli i sankcje
sposoby komunikowania się i przekazywania informacji między członkami grupy
stopień spoistości grupy.
Grupy nieformalne pełnią zwykle pozytywna rolę integrując ludzi z organizacją, dając im
emocjonalne oparcie i możliwość realizacji potrzeby społecznej przynależności czy uznania w
oczach innych. (warto tu przypomnieć hierarchię potrzeb w/g Maslowa; zaczynając od
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
4
Grupy w organizacji
najbardziej podstawowych są to potrzeby: fizjologiczne, bezpieczeństwa, społeczne,
szacunku, samorealizacji)
Bardziej złożoną kwestią jest natomiast funkcjonowanie nieformalnych grup interesów.
Grupy te powstają wówczas, gdy część uczestników organizacji odkrywa podobieństwo
swojej sytuacji: statusu społecznego i indywidualnych interesów związanych z zajmowaniem
podobnych stanowisk w strukturze formalnej (np. pracownicy umysłowi, kierownicy
odrębnych szczebli zarządzania, pracownicy produkcyjni).
Grupy
te wzmacniają
rozwarstwienie organizacji, co jest
szczególnie wyraźne w
rozbudowanych strukturach hierarchicznych. Najwyższy status posiada w nich naczelne
kierownictwo, najniższy zaś – umiejscowieni na samym „dole” pracownicy wykonawczy.
Większość ostrych konfliktów społecznych w organizacjach ma u swoich podstaw nie
funkcjonalne, ale właśnie warstwowe podziały społeczne. Konflikty te pojawiają się wówczas,
gdy pracownicy danej warstwy odkrywają wspólnotę swoich interesów, wspólne zagrożenia
lub szanse. Zmieniają się wówczas w aktywne grupy interesów.
Do powstania takiej grupy nie wystarcza samo uświadomienie przez jej członków wspólnoty
interesów; konieczne jest także odkrycie możliwości skutecznej ich obrony. Brak poczucia
tych możliwości sprawia, że często grupy
o niższym statusie są najbardziej apatyczne i
wywierają znacznie mniejszą presję na zmiany, niż grupy bardziej od nich uprzywilejowane.
Aktywność organizacyjnych grup interesów nasila się zwłaszcza w okresie kryzysów, spadku
poziomu efektywności organizacji i w trakcie wdrażania zmian. W tym bowiem czasie ludzie
wyraźniej widzą szanse i zagrożenia dla realizacji interesów.
Interesującą analizę funkcjonowania w organizacji grup społecznych o zróżnicowanym
statusie przedstawił w swojej książce „Behavior of Industrial Work Groups” L.R.Sayles. Ze
względu na sposób działania i poziom aktywności wyróżnił on cztery grupy interesów:
Konserwatywne – nastawione głównie na obronę swoich pozycji (z reguły są to ludzie z
wyższych i najwyższych szczebli zarządzania);
Strategiczne – świadomie i konsekwentnie zmierzają do poprawy swojej pozycji w
organizacji, jakkolwiek są zwykle uprzywilejowane pod wieloma względami to nie są w pełni
zadowolone ze swojego statusu (np. grupa dynamicznych kierowników średnich szczebli,
którzy czują się nadmiernie ograniczani przez naczelne kierownictwo, dążą do przejęcia
władzy w firmie) grupy te mają łatwość wypracowywania strategii działania, nawiązania
szybkiej łączności między uczestnikami i wyłaniania sprawnego lidera;
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
5
Grupy w organizacji
Wybuchowe – mają znaczną, ale najczęściej niezbyt konsekwentnie wykorzystywaną siłę
oddziaływania (ich uczestnicy rekrutują się najczęściej z najliczniejszych warstw organizacji –
pracowników wykonawczych, o podstawowym znaczeniu dla jej funkcjonowania, którzy na
co dzień mają ograniczone możliwości negocjowania z kierownictwem swoich interesów, a
ich argumenty nieraz nie dochodzą do ośrodków decyzyjnych) napięcia w tych grupach
gromadzą się stopniowo a pod wpływem jakiejś niepopularnej decyzji następuje „wybuch”,
podczas którego z reguły udaje się szybko wyłonić bojowego i bezkompromisowego
przywódcę, który pokierowałby tym „buntem”; jak powiedziano wcześniej grupy te są mało
konsekwentne w działaniu i nie wypracowują strategii postępowania, bywa że równie nagle
jak przeszły do działania, rezygnują z niego i wycofują się niewiele uzyskawszy;
Apatyczne – są to grupy zwykle o bardzo niskim statusie, pracujące w rozproszeniu,
świadome swojej marginesowej roli w organizacji. (są to najczęściej „szeregowi” urzędnicy,
pracownicy różnych służb pomocniczych, ludzie zatrudnieni dorywczo), grupy te nie
przeciwstawiają się czynnie kierownictwu, a ich odpowiedzią na zmiany i kryzysy jest
najczęściej bierny opór (który czasem może nawet udaremnić zamierzenia kierownictwa).
Opisany powyżej mechanizm funkcjonowania organizacyjnych grup interesów ujawnił się w
niemal klasycznej postaci w czasie polityczno-ekonomicznego kryzysu, jaki przeżywała Polska
na początku lat osiemdziesiątych, co było widoczne nie tylko w przedsiębiorstwach ale
również
w
społecznej
makroskali:
konserwatywne
grupy
polityczno-administracyjnej
biurokracji broniły za wszelką cenę swojej władzy i przywilejów; grupę strategiczną stanowiła
zorganizowana, świadoma swoich celów i konsekwentnie zmierzająca do przejęcia władzy
polityczna opozycja; załogi (zwłaszcza dużych przedsiębiorstw) zachowywały się jak
klasyczne grupy wybuchowe (strajki); w sposób apatyczny zachowywali się chłopi, stanowiąc
grupę rozproszoną, słabo identyfikującą wspólnotę swoich interesów, widząc w zachodzących
procesach bardziej zagrożenie niż szansę, nie mogąc też wyłonić przywódcy – reprezentanta
ich dążeń.
Oprócz trwałych grup interesów w organizacjach pojawiają się różne doraźnie koalicje,
zawiązywane najczęściej w ściśle określonych celach. Ich członkowie mogą pochodzić z
różnych komórek i warstw organizacji. Koalicjami są często różne komisje i zespoły,
powoływane do rozwiązywania jakiegoś problemu, oraz grupy nacisku powstające
spontanicznie dla obrony interesów całości.
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
6
Grupy w organizacji
Bywa jednak, że koalicje zawiązują się w organizacjach w celach nielegalnych, a często
wręcz przestępczych (każda, na większą skalę zakrojona kradzież wymaga współdziałania
wielu ludzi pracujących w różnych komórkach organizacji). Taka przestępcza grupa musi być
silnie powiązana, mieć swojego przywódcę, a swoje działania planować bardzo starannie.
Równowaga
Występowanie nieformalnych kontaktów międzyludzkich występuje we wszystkich zespołach
pracowniczych i wbrew pozorom wysoki stopień formalizacji nie jest przeszkodą
uniemożliwiającą rozwój grupowych zjawisk nieformalnych. Większą rolę pełni tu typ kultury
organizacyjnej, techniczny sposób realizacji zadań i nacisk na efektywność.
Rozwój stosunków nieformalnych może ale nie musi prowadzić do obniżenia sprawności
funkcjonowania organizacji. Niektóre małe organizacje właśnie dzięki „rodzinnej” atmosferze
osiągają wysoką efektywność. Również w dużych sformalizowanych instytucjach nieformalne
zjawiska pełnią pozytywną funkcję. Dzięki nim bowiem społeczne środowisko pracy nabiera
bardziej „naturalnego” charakteru, a monotonne, powtarzalne zajęcia ulegają „wzbogaceniu”.
Ludzie emocjonalnie silniej wiążą się z organizacją, lepiej się w niej czują.
Każda organizacja musi sama ustalić niezbędną równowagę między naciskami na
efektywność
a
zakresem
„luzu
organizacyjnego”
umożliwiającego
rozwój
zjawisk
nieformalnych. Organizacje w różny sposób i z różnym skutkiem problem ten rozwiązują.
Jak już wcześniej wspomniano oprócz formalnych przełożonych grupy mają też często swoich
liderów nieformalnych. Są to osoby cieszące się autorytetem wśród członków grupy, a przez
to wywierające duży wpływ na ich opinie i zachowania. Wyróżnia się dwa rodzaje
przywódców nieformalnych:
o charakterze zadaniowym (daje grupie oparcie merytoryczne)
o charakterze emocjonalnym (potrafi wprowadzić w zależności od potrzeby, atmosferę
odprężenia, mobilizacji, optymizmu lub wiary w pomyślność działania).
Psychologia humanistyczna zaleca dążenie do wykorzystania przywództwa nieformalnego do
zaspokojenia potrzeb społecznych członków grupy a przez to podwyższenie efektywności ich
organizacyjnych zachowań.
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
7
Grupy w organizacji
Opisane zagadnienia:
1. Organizacja formalna - definicja, cechy, charakter
2. Organizacja nieformalna - podział grup nieformalnych, elementy struktury: cel, przywódca,
pozycje i role grup, kodeks postępowania, cechy, rodzaje i znaczenie grup nieformalnych
3. Organizacja niesformalizowana, organizacja pozaformalna, rzeczywista i nierzeczywista –
najlepiej wykorzystać tu rysunek uwzględniający podział na poszczególne elementy
P.Banaszyk, R.Fimińska-Banaszyk, A.Stańda: Zasady zarządzania w przedsiębiorstwue,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997; J.Szczupański: Anatomia zarządzania
organizacją, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Wa-wa 1998;
R.W. Griffin: Podstawy
zarządzania organizacjami, PWN, Wa-wa 1998; A.K.Koźmiński, W.Piotrowski: Zarządzanie.
Teoria i praktyka, PWN, Wa-wa 1997; W.Westwood: Podstawy skutecznego zarządzania,
Pomóż Sam Sobie, Seria Biznes, Lublin 1998
Grupy: Co to jest – To co najmniej dwie osoby, które wchodzą ze sobą w regularne stosunki
dla
realizacji
wspólnego
celu.
Grupy są wszechobecną częścią życia organizacji i podstawą wykonania znacznej pracy.
Zauważmy, że aby dane osoby mogły być uznawane za grupę, muszą utrzymywać ze sobą
regularne kontakty. Stosunki nie zawsze układają się według samego wzorca, jednakże w
ogóle muszą zachodzić. Cele grupy mogą sięgać od przygotowania kampanii reklamowej po
nieformalną wymianę informacji albo podejmowanie ważnych decyzji dla zaspokojenia
społecznych
potrzeb.
Typy
grup
-
–
grupy
-
funkcjonalne,
grupy
-
grupy
zadaniowe,
nieformalne
(
interesu),
Grupa funkcjonalna to grupa stworzona przez organizację dla realizacji pewnej liczby
bieżących
celów
organizacji
w
nieokreślonym
horyzoncie
czasowym.
Grupa zadaniowa jest powołana przez organizację dla realizację względnie wąskiego zakresu
celów
w
określonym
lub
domyślnym
horyzoncie
czasowym.
Grupa nieformalna lub grupa interesu stworzona jest przez członków dla realizacji celów,
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
8
Grupy w organizacji
które nie muszą mieć związku z celami organizacji; jej horyzont czasowy jest nieokreślony.
Dlaczego
ludzie
łączą
się
w
grupy?
Ludzie łączą się w grupy z najrozmaitszych powodów. Ludzie przyjmują dane zajęcia dla
zarobienia
pieniędzy
albo
dla
wykonywania
wybranego
zawodów.
Jeden z powodów, dla których ludzie tworzą grupy nieformalne lub grupy interesu, jest fakt
wzajemnego przyciągania. Na takie przyciąganie interpersonalne przyciąganie składa się
wiele
czynników.
Kiedy
ludzie
często
się
widują,
fizyczna
bliskość
zwiększa
prawdopodobieństwo wystąpienia interpersonalnego przyciągania. Przyciąganie to jest
większe, gdy ludzie mają podobne postawy, osobowości czy warunki materialne.
Ludzie mogą być skłonni do przystąpienia do grupy również dlatego, iż pociąga ich
działalność grupy. Ludzie lubią takie działania jak bieganie, brydż, kręgle czy puszczanie
modeli samolotów. Wiele z tych zajęć bardziej bawi wtedy, gdy wykonujemy się je w ramach
grupy, a ponadto większość wymaga udziału więcej niż jednej osoby. Jeśli poziom
interpersonalnego przyciągania grupy jest bardzo niski, dana osoba może zrezygnować z
danej
działalności
i
jednak
do
grupy
nie
przystąpić.
Cele grupy mogą zachęcać ludzi do przystąpienia do niej. Przykładem mogą być różne grupy
zajmujące się zbieraniem funduszy. Członkowie takich grup mogą być, choć niekoniecznie,
osobiście
przyciągani
przez
innych
członków.
Ludzie mogą przyłączyć się do grupy dla zaspokojenia potrzeby przynależności. Nowi
mieszkańcy danej gminy mogą przystąpić do klubów osiedlowych częściowo po to, by
spotkać nowych ludzi, częściowo zaś po to, by się w ogóle stykać z ludźmi.
Korzyści instrumentalne polegają na tym że ludzie mogą przyłączyć się do grupy, ponieważ
członkostwo jest czasami uważane za środek zapewniający inne korzyści. Np. dość często
studenci wyższego roku wstępują do kilku klubów lub stowarzyszeń zawodowych, ponieważ
zwykła wzmianka o takim członkostwie w życiorysie jest uważana za jeden z czynników
zwiększających
szanse
znalezienia
dobrej
pracy.
Jeszcze jedną ważną cechą grupy jest jej spoistość. Spoistość to zakres, w jakim członkowie
grupy są lojalni i zaangażowani w sprawy grupy. Członkowie wybitnie spójnych grup dobrze
ze sobą współpracują, wspierają się obdarzają wzajemnym zaufaniem i skutecznie pracują
nad osiągnięciem obranego celu. W grupie, w której brak spoistości, brak również
wewnętrznej koordynacji, a jej członkowie zwykle nie udzielają sobie pełnego wsparcia; taka
grupa może mieć trudności z osiągnięciem wytyczonych celów. Szczególnie interesujące dla
menedżerów są czynniki, które zwiększają lub zmniejszają spoistość grupy, oraz następstwa
spoistości
Czynniki
grupy.
wpływające
na
spoistość
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
grupy:
9
Grupy w organizacji
Czynniki
zwiększające
spoistość
grupy:
-
konkurencja
międzygrupowa,
-
osobiste
przyciąganie,
-
korzystna
-
zgodność
ocena,
co
do
celów
-
interakcje,
czynniki
zmniejszające
-
spoistość
grupy:
wielkość
-
niezgodność
-
grupy,
co
do
celów,
wewnątrzgrupowa
konkurencja,
-
dominacja,
-
niemiłe
doświadczenie,
Grupy są nieuniknioną i pożyteczną cechą życia organizacji, a znaczną cześć pracy
kierowniczej jest poświęcona działaniu w grupach. Zadaniem kierownika jest takie
pokierowanie grupami w organizacji, aby działały efektywniej i przyniosły większe
zadowolenie
swoim
Cechy
grup
członkom.
w
organizacjach
Kierownicy, mający do czynienia z grupami, powinni: 1) ustalić, kiedy i jak można
najskuteczniej wykorzystać grupy do osiągnięcia celów organizacji, 2) kierować nimi tak, aby
zapewnić ich wysoką efektywność, 3) przezwyciężyć przeszkody, które mogą być związane z
grupami. W związku z tym kierownicy muszą zadawać sobie sprawę z pewnych cech grup,
które
mogą
dla
nich
stanowić
pomoc
lub
utrudnienie.
Grupy są nieuniknione i pożyteczna cecha życia organizacji, a znaczna część pracy
kierowniczej jest poświecona działaniu w grupach. Zadaniem kierownika jest takie
pokierowanie grupami w organizacji, aby działały efektywniej i przynosiły większe
zadowolenie swoim członkom.
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
1
0
Download