Tematyka prac dyplomowych - Akademia Marynarki Wojennej

advertisement
prof. dr hab. Antoni KOMOROWSKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Polityka morska.
Bezpieczeństwo żeglugi.
Piractwo i terroryzm morski.
Bezpieczeństwo żeglugi sportowej.
Bezpieczeństwo portów i marin.
Bezpieczeństwo śródlądowych dróg wodnych.
Historia Marynarki Wojennej
Historia morskiej sztuki wojennej
prof. dr hab. Leopold CIBOROWSKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Informatyczne systemy bezpieczeństwa.
Informacja w bezpieczeństwie.
Technologia informatyczna w bezpieczeństwie.
Bezpieczeństwo informatyczne.
Technologia intelektu
Entropia słowa.
prof. dr hab. inż. Krzysztof FICOŃ
1. Gospodarka rynkowa (mikro i makro).
2. Działalność rynkowa podmiotów gospodarczych.
3. Gospodarka i administracja morska.
4. Eurologistyka.
5. Logistyka sytuacji kryzysowych.
6. Zarządzanie kryzysowe.
7. Technologie informacyjne.
8. Inżynieria bezpieczeństwa.
9. Analiza systemowa.
10. Modelowanie systemów i procesów.
prof. dr hab. Czesław JARECKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rola i zadania sił (organów) porządkowych w utrzymaniu bezpieczeństwa
w Polsce i w innych krajach (krajowych, lokalnych)
Zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców (miast)
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych
Bezpieczeństwo ekologiczne
Bezpieczeństwo energetyczne
Przyczyny i skutki powodzi w Polsce oraz sposoby zapobiegania
Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe w świetle narastającej imigracji
prof. dr hab. Andrzej MAKOWSKI
1.
2.
3.
4.
Polityka morska państwa.
Historia sił morskich.
Gospodarka morska.
Bezpieczeństwo morskie państwa.
prof. dr hab. Marian MROCZKO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dzieje militarne Polski w XIX i XX wieku.
Kształtowanie polskiej myśli zachodniej
Walki o kształt i utrwalanie granic II RP, relacje z państwami sąsiednimi.
Dzieje polityczne i stosunki narodowościowe oraz ich wpływ na bezpieczeństwo
II RP.
Kształtowanie i rozwój polskiej myśli wschodniej.
System bezpieczeństwa w Europie po I wojnie światowej.
Zmagania militarne na frontach II wojny światowej oraz ich następstwa.
Polskie Państwo Podziemne 1939 – 1945.
Przemiany zachodzące w świecie powojennej i w Polsce po II wojnie światowej.
prof. dr hab. Eugeniusz KOZACZKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Analiza zagrożeń na terenach zurbanizowanych.
Ogólne zasady ochrony granic morskich.
Charakterystyka narzędzi do obserwacji obszarów zagrożonych działaniami
terrorystycznymi.
Analiza skuteczności przeciwdziałań na zagrożenia o charakterze
terrorystycznym.
Analiza możliwości wykrywania zagrożeń portów morskich.
Analiza i synteza ról służb cywilnych w obliczu zagrożeń naturalnych.
Koncepcja ochrony granicy morskiej RP.
Możliwości wykrywania zagrożeń z wykorzystaniem środków obserwacji
powietrznej.
Możliwości wykorzystania obserwacji satelitarnej do monitorowania zagrożeń.
prof. dr hab. Jerzy BĘDŹMIROWSKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sytuacja polityczno-militarna na kontynencie europejskim na przełomie XIX
i XX wieku.
Stosunki polsko-niemieckie w latach międzywojennych a kwestia
bezpieczeństwa europejskiego.
Problematyka współpracy polityczno-militarnej w basenie morza bałtyckiego
w latach międzywojennych.
Stosunki Polska-Niemcy w latach 1945-2005 problem bezpieczeństwa
środkowo-europejskiego.
Europa Środkowa i Wschodnia – strefa wpływów politycznych
i militarnych ZSRR.
Świat i Europa w latach 1980-1990 – kwestie bezpieczeństwa
międzynarodowego.
Wkład Polski w tworzenie systemu bezpieczeństwa europejskiego
w latach 50 i 60-tych XX wieku.
dr hab. Jerzy KULIŚ prof. AMW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Okrętowe systemy walki.
Zwalczanie okrętów podwodnych.
Broń podwodna w działaniach na morzu.
Wspomaganie decyzyjne w systemach uzbrojenia morskiego.
Zasoby energetyczne morza.
Bezpieczeństwo morskie i ogólne.
dr hab. Arkadiusz LETKIEWICZ, prof. AMW
1.
2.
3.
4.
Policja w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
MSW i jego rola w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
Organizacja i zarządzanie w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Problematyka związana z bezpieczeństwem morskim państwa.
Problematyka związana z polityką morską państw świata.
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi.
Siły morskie w systemie bezpieczeństwa państwa.
Doktryny morskie państw europejskich.
Stosunki polityczne i militarne USA-Europa.
Międzynarodowe organizacje morskie.
Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego.
dr hab. Dariusz BUGAJSKI, prof. AMW
1.
2.
3.
4.
Prawo międzynarodowe publiczne (państwo, terytorium i granica państwa,
użycie siły, spory międzynarodowe, prawo lotnicze, stosunki polsko-rosyjskie
i Polski z państwami postsowieckimi, mniejszość polska i dobra kultury na
ziemiach dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów)
Międzynarodowe prawo morza (obszary morskie i ich delimitacja, prawa
żeglugowe i wolność morza pełnego, spory morskie terytorialne i
jurysdykcyjne, status prawny okrętu i innych niehandlowych statków w służbie
państwowej)
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych (zbrodnie
wojenne, ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, agresja, zasady
podejmowania działań przy użyciu siły, ochrona dóbr kultury, wojna na
morzu)
Problem użycia siły i pobytu sił zbrojnych poza granicami kraju w prawie
polskim (stan wojny, stan wojenny, mobilizacja)
dr hab. Andrzej OSTROKÓLSKI, prof. AMW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Przygotowanie na szczeblu województwa/powiatu/miasta/gminy świadczeń
osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju
a potrzeby zabezpieczenia reagowania kryzysowego podczas klęsk
żywiołowych.
Przygotowanie na szczeblu województwa/powiatu/miasta/gminy ewakuacji
ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia spowodowanego
klęską żywiołową lub katastrofą ekologiczną.
Potrzeby a prawo i praktyka działania w Polsce w zakresie ochrony przed
skutkami powodzi wobec prawnych regulacji i praktycznych rozwiązań w Unii
Europejskiej.
Rozmieszczenie zagrożeń klęskami żywiołowymi dla bezpieczeństwa ludności
na obszarze …(województwa, regionu Polski).
Charakterystyka i lokalizacja zagrożeń kryzysowych powodowanych przez
klęski żywiołowe na terenie …(województwa, regionu Polski).
Porównanie prawnych regulacji i sposobów zapobiegania oraz ograniczania
skutków powodzi i klęsk żywiołowych w Polsce i państwach Unii Europejskiej.
Funkcjonowanie regionalnych/lokalnych systemów ostrzegania ludności przed
powodziami i zagrożeniami ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi.
Bezpieczeństwo i ochrona statków pasażersko promowych wobec zagrożeń
terrorystycznych.
Ograniczanie zagrożeń oddziaływania transportu materiałów niebezpiecznych
na bezpieczeństwo ludności i funkcjonowanie miasta (województwa,
środowiska naturalnego).
Bezpieczeństwo ludności i środowiska naturalnego podczas transportu
lądowego
i morskiego ładunków niebezpiecznych (wielkogabarytowych).
Bezpieczeństwo i ochrona informacji niejawnych w przedsiębiorstwach
administracji a naruszanie praw pracowników.
Przygotowanie ewakuacji szpitala (szkoły, urzędu, itp.) na wypadek
zagrożenia pożarem lub zamachem terrorystycznym.
Wpływ zagrożeń sztormowych i ekologicznych od morza na bezpieczeństwo
regionów nadmorskich a potrzeby ochrony ludności i infrastruktury.
Integracja zarządzania bezpieczeństwem i ratownictwem w sytuacjach
kryzysowych z wykorzystaniem nowych technik informatycznych.
Przygotowanie ochrony ludności i zabezpieczenie infrastruktury miasta w
przewidywaniu wystąpienia zagrożeń zjawiskami klimatycznymi.
Nowoczesna technika w ochronie portów, obiektów portowych, infrastruktury
portowo-miejskiej i statków przed przestępczością (atakami
terrorystycznymi).
prof. dr hab. Mariusz ZIELIŃSKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony.
System bezpieczeństwa państwa.
Zarządzanie kryzysowe.
Historia morskiej sztuki wojennej.
Misje wymuszania (stabilizowania, utrzymywania…) pokoju.
Udzielanie pomocy przez siły zbrojne w przypadku klęsk żywiołowych
i katastrof.
Działania połączone i wielonarodowe.
Transport wojsk do rejonów działań.
Sztuka operacyjna sił morskich.
Taktyka działań sił morskich.
Stosunki polsko-niemieckie.
Współpraca wojskowa państw europejskich.
Współpraca cywilno-wojskowa.
Udział organizacji pozarządowych w misjach pokojowych.
Operacje reagowania kryzysowego.
Działania desantowe, ewakuacyjne.
Morskie rodzaje sił (artyleria nadbrzeżna, okręty nawodne, okręty podwodne,
lotnictwo morskie i piechota morska).
Bałtyckie inicjatywy w dziedzinie bezpieczeństwa.
Regionalna współpraca państw europejskich.
Gałęzie gospodarki morskiej.
Polityka morska państwa.
Europejska polityka transportowa.
Bezpieczeństwo transportu.
Problem uchodźctwa
dr hab. Grażyna GRELOWSKA, prof. AMW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Analiza zagrożeń wynikających ze stosowania alternatywnych źródeł energii
Koncepcja ochrony morskich farm wiatrowych
Analiza zagrożeń wynikających z transportu surowców energetycznych
rurociągami podwodnymi
Koncepcja ochrony morskich platform wiertniczych
Koncepcja ochrony portu morskiego
Wpływ eksploatacji podwodnych zasobów naturalnych na bezpieczeństwo
ekologiczne
Analiza czynników warunkujących bezpieczeństwo transportu morskiego
dr hab. Andrzej BURSZTYŃSKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Polska gospodarka i administracja morska.
Współczesne przemysły morskie: przemysł stoczniowy, żegluga morska,
morskie środki transportowe, marynarski rynek pracy, porty morskie.
Eksploatacja zasobów morza: rybołówstwo morskie, górnictwo morskie,
energetyka morska.
Zarządzanie systemami logistycznymi: zaopatrzenie, produkcja, transport,
magazynowanie, dystrybucja.
Logistyka w sytuacjach kryzysowych.
Logistyka w bezpieczeństwie państwa.
dr Stefan KOWALSKI
1.
2.
3.
4.
5.
Problematyka związana z gospodarką morską państw europejskich.
Geografia regionalna Europy.
Geografia polityczna i gospodarcza państw europejskich.
Bezpieczeństwo narodowe, system obronny państwa, obrona terytorialna.
Problematyka związana z lotnictwem wojskowym i cywilnym.
dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI
1.
2.
3.
4.
5.
Bezpieczeństwo danych.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w społeczeństwach informacyjnych.
Bezpieczeństwo teleinformatycznej infrastruktury krytycznej.
Informacyjne systemy bezpieczeństwa.
Zarządzanie kryzysowe.
dr Jerzy KUPIŃSKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pozyskiwanie środków w ramach projektów Unii Europejskiej.
Diagnoza funkcjonowania organizacji w gospodarce morskiej i administracji
publicznej.
Rozwój regionów.
Zarządzanie kryzysowe.
Problemy bezpieczeństwa organizacji.
Zarządzanie ryzykiem projektowym.
dr hab. Krzysztof LIGĘZA
1.
2.
3.
4.
5.
Bezpieczeństwo narodowe, system obronny państwa.
Siły morskie, bezpieczeństwo morskie państwa, bezpieczeństwo obszarów
morskich.
Polityka UE, prawo wspólnotowe, integracja europejska, bezpieczeństwo UE.
Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa.
Operacje militarne inne niż wojna.
dr Marian MORAWSKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bezpieczeństwo regionów gospodarczych świata.
Polityka gospodarcza Europy Wschodniej.
Polityka gospodarcza państw Grupy Wyszehrackiej.
Bezpieczeństwo gospodarki światowej.
Gospodarka państw rejonu Morza Bałtyckiego.
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa.
dr hab. Jarosław TESKA
1.
Ekonomia (budżetowanie, inflacja, bezrobocie i inne problemy
makroekonomiczne).
2. Polityka gospodarcza.
3. Ekonomia sektora publicznego.
4. Dyscyplina finansów publicznych.
5. Kontrola finansów publicznych.
6. Zamówienia publiczne (procedury, tryby, organizacja, kontrola, środki
ochrony prawnej).
7. Związki między integracją gospodarczą a gospodarką krajową.
8. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa.
9. Teoria bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.
10. Bezpieczeństwo finansowe i bezpieczeństwo surowcowe państwa.
dr Bartłomiej PĄCZEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Teoria i praktyka podejmowania decyzji.
Informatyczne systemy wspomagania podejmowania decyzji.
Zastosowanie teorii gier w procesie podejmowania decyzji.
Systemy bazodanowe i ich wykorzystanie na potrzeby bezpieczeństwa.
Systemy Informacji Geograficznej (GIS) i ich wykorzystanie na potrzeby
bezpieczeństwa.
Regionalna, krajowa i międzynarodowa infrastruktura danych
przestrzennych.
Rola Międzynarodowych Organizacji Morskich w zapewnieniu
bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska morskiego.
Polityka i koncepcje bezpieczeństwa państw europejskich i świata.
Geografia bezpieczeństwa państw europejskich.
dr Katarzyna WARDIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zjawisko terroryzmu w XXI wieku.
Terroryzm morski.
Piractwo w XXI wieku.
Zagrożenie transportu morskiego – wyzwania.
Bezpieczeństwo energetyczne w aspekcie współczesnych wyzwań.
Konflikty zbrojne współczesnego świata a bezpieczeństwo.
Udział współczesnych sił zbrojnych w tworzeniu i utrzymaniu pokoju na
świecie.
Megatrendy rozwojowe a współczesny świat.
dr inż. Jacek FABISIAK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ochrona środowiska morskiego.
Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwach.
Zagrożenia ekologiczne i społeczne.
Bezpieczeństwo jądrowe, chemiczne i biologiczne państwa.
Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne współczesnego świata oraz
przeciwdziałanie ich skutkom.
Zagrożenie terroryzmem w skali globalnej i lokalnej (terroryzm biologiczny ,
chemiczny, nuklearny i radiologiczny).
Zagrożenie atakami terrorystycznymi infrastruktury technicznej (budowlanej,
hydrotechnicznej, instalacji i zbiorników z substancjami niebezpiecznymi).
Zarządzanie kryzysowe w sytuacji katastrof.
Zapobieganie katastrofom i likwidacja ich skutków.
Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony wobec współczesnych zagrożeń
i wyzwań dla bezpieczeństwa.
Zagrożenia imprez masowych.
Rola i współdziałanie służb państwowych (wydziały zarządzania kryzysowego
różnych szczebli, policja, straż pożarna, wojsko, służby ratownicze itp.) w
stanach nadzwyczajnych.
Współpraca i przeciwdziałanie w sytuacjach zagrożeń.
Możliwości taktyczno-techniczne sił i środków do zapobiegania zagrożeniom
i likwidacji skutków zagrożeń.
dr Jarosław MICHALAK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ratownictwo.
Klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, awarie techniczne.
Transport substancji niebezpiecznych.
Ochrona środowiska.
Broń masowego rażenia – ochrona ludności.
Odnawialne źródła energii.
Imprezy masowe – zagrożenia
Zagrożenie terroryzmem w skali globalnej i lokalnej (terroryzm biologiczny ,
chemiczny, nuklearny i radiologiczny).
Zagrożenie atakami terrorystycznymi infrastruktury technicznej (budowlanej,
hydrotechnicznej, instalacji i zbiorników z substancjami niebezpiecznymi).
Zarządzanie kryzysowe w sytuacji katastrof.
Zapobieganie katastrofom i likwidacja ich skutków.
Rola i współdziałanie służb państwowych (wydziały zarządzania kryzysowego
różnych szczebli, policja, straż pożarna, wojsko, służby ratownicze itp.) w
stanach nadzwyczajnych.
Współpraca i przeciwdziałanie w sytuacjach zagrożeń.
Możliwości taktyczno-techniczne sił i środków do zapobiegania zagrożeniom
i likwidacji skutków zagrożeń.
dr Rafał DEPCZYŃSKI
1.
Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń.
• Okoliczności uchylające karną bezprawność czynu.
• Formy stadialne i zjawiskowe przestępstwa.
• Stan przestępczości i polityka karna w Polsce.
• Kary i środki karne w kodeksie karnym oraz w kodeksie wykroczeń.
• Środki probacyjne.
• Zasady odpowiedzialności karnej za wybrane przestępstwa z części
szczególnej i z części wojskowej kodeksu karnego oraz za przestępstwa
pozakodeksowe.
2.
Wybrane
zagadnienia
prawa
karnego
procesego
oraz
postępowanie
w sprawach wykroczeń.
• Strony w postępowaniu karnym.
• Uprawnienia policji i ŻW w postępowaniu karnym i w sprawach
o wykroczenia.
• Środki zapobiegawcze.
• Przestępczość w Siłach Zbrojnych RP.
• Procedury postępowania w sprawach karnych poza granicami kraju.
• Postępowanie mandatowe.
dr Marta SZUNIEWICZ
1.
2.
3.
4.
5.
Współczesne wyzwania dla międzynarodowego prawa humanitarnego
konfliktów zbrojnych .
Strasburskie standardy ochrony praw człowieka.
Poszanowanie praw człowieka w pracy funkcjonariuszy publicznych.
Implementacja praw własności intelektualnej w dobie Internetu i technologii
cyfrowych .
Zagadnienia teoretyczno-prawne z zakresu międzynarodowego prawa
publicznego.
dr Henryk SOŁKIEWICZ
1.
2.
3.
4.
Sztuka operacyjna Marynarki Wojennej.
Taktyki rodzajów sił Marynarki Wojennej.
Bezpieczeństwo narodowe.
Strategie bezpieczeństwa państwa.
dr Zbigniew BADEŃSKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Problematyka bezpieczeństwa politycznego i wojskowego jako istota i
podstawa stosunków międzynarodowych.
Polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI w.
Założenia powszechnej ochrony i obrony narodowej Polski w XXI w.
Wojskowa i cywilna organizacja ochrony i obrony narodowej Polski.
Problematyka bezpieczeństwa morskiego oraz bezpieczeństwa morskiego
państwa.
Zagrożenia asymetryczne dla światowej gospodarki morskiej oraz formy
przeciwdziałania im ze strony społeczności międzynarodowej.
Wspólna europejska a polska polityka morska.
Unia Europejska w systemie bezpieczeństwa europejskiego .
Marynarki Wojenna RP – militarny i pozamilitarny środek realizacji polityki
morskiej państwa.
dr Katarzyna KARWACKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ochrona infrastruktury krytycznej.
Zarządzanie infrastrukturą krytyczną.
Klęski żywiołowe, katastrofy naturalne, awarie techniczne.
Ocena ryzyka występowania zagrożeń funkcjonowania infrastruktury
krytycznej.
Zarządzanie kryzysowe.
Bezpieczeństwo wewnętrzne.
dr Sławomir KUŹMICKI
1.
2.
3.
4.
Neutralność.
Okręty podwodne.
Plany rozwoju Marynarki Wojennej.
Żegluga sportowa.
dr Anna MILER
1.
2.
3.
4.
Międzynarodowa praktyka przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym
dotyczącym struktur państwowych (Karta Narodów Zjednoczonych, rezolucje
dotyczące operacji pokojowych, prawne aspekty operacji pokojowych).
Wielonarodowe siły pokojowe jako narzędzie społeczności międzynarodowej
w walce ze stabilizacją bezpieczeństwa regionalnego (operacje pokojowe ONZ,
NATO, UE, OBWE, WNP).
Funkcjonowanie struktur państwowych jako czynnik stabilizacji
bezpieczeństwa (uwarunkowania bezpieczeństwa struktur państwa, system
bezpieczeństwa państwa).
Współpraca cywilno-wojskowa w ramach działań sił pokojowych (prawne
podstawy współpracy cywilno-wojskowej, teoretyczne przesłanki współpracy
cywilno-wojskowej, dotychczasowa praktyka współpracy cywilno-wojskowej).
dr Ryszard SULĘTA
1.
2.
3.
4.
5.
Zarządzanie kryzysowe na szczeblach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim.
Oceny ryzyka w systemie zarządzania kryzysowego.
Zagrożenia cywilizacyjne, katastrofy naturalne w aspekcie zarządzania
kryzysowego.
Administracja rządowa i samorządowa w systemie zarządzania kryzysowego.
System odbudowy po katastrofach naturalnych spowodowanych działalnością
człowieka.
dr Jerzy BOJKO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Morskie teorie geopolityczne
Wpływ teorii geopolitycznych (A.T. Mahan, J. Corbett, H. MacKinder,
Spykman ) na strategie morskie współczesnych państw
Hegemonia na morzu od Pax Britannica do Pax Americana
Globalizacja militarna
Wpływ globalizacji na polityki morskie wybranych państw
Funkcja ochronna potęgi morskiej w procesach globalizacyjnych od Pax
Britannica do Pax Americana
Rola marynarek wojennych w utrzymaniu światowego systemu ekonomicznego
(zapewnienie wolności żeglugi i przeciwdziałanie zagrożeniom asymetrycznym)
Marynarki wojenne jako instrumenty nacisków politycznych
Współczesne modele rozwoju sił morskich
Rola sił morskich w przeciwdziałaniu zagrożeniom asymetrycznym
i zwalczaniu działalności bezprawnej na morzu
Aktualna sytuacja polityczno-militarna w węzłowych (kluczowych) punktach
żeglugi światowej (C. Ormuz, Malakka itd.)
Rywalizacja militarna ChRL-USA
Polityka morska ChRL
Strategia morska ChRL
Rywalizacja mocarstw morskich w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej
Czynniki środowiska morskiego determinującego morskie strategie
w (na przykładzie) Azji Wschodniej
Spory i konflikty o obszary morskie w Azji Wschodniej (i inne regiony)
Sytuacja polityczno-militarna na Półwyspie Koreańskim
Konflikt w Cieśninie Tajwańskiej
Polityka morska Rosji, USA, Japonii, ChRL, Tajwanu, Japonii, Korei
Południowej
Marynarki wojenne USA, Rosji, ChRL, Japonii, Korei Południoweji Północnej
oraz Tajwanu
dr Edyta ŁOŃSKA
1.
2.
3.
4.
Propagacja zanieczyszczeń komunalnych w Zatoce Gdańskiej
Rozwój ekologicznej polityki Polski w zakresie ochrony Morza Bałtyckiego.
Porty i stocznie jako źródła zanieczyszczenia wód.
Przełowienie ryb w Bałtyku.
dr Jerzy SEKUŁA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego Polski.
Bezpieczeństwo morskie oraz bezpieczeństwo morskie państwa.
Zagrożenia asymetryczne oraz formy przeciwdziałania im ze strony społeczności
międzynarodowej.
Ratownictwo morskie.
Zadania Marynarki Wojennej w systemie bezpieczeństwa państwa.
System bezpieczeństwa morskiego państwa.
Bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne.
Polska Marynarka Wojenna.
dr Radosław TYŚLEWICZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Współpraca cywilno - wojskowa (w kraju, w ramach art. V, na misjach poza
granicami kraju)
Międzynarodowe misje stabilizacyjne – działania nie kinetyczne
Zastosowanie teorii ekonomicznych w działaniach stabilizacyjnych
Bezpieczeństwo morskie państwa (bezp. portów i wód litoralnych)
Lekkie Szybkie Jednostki Nawodne
Ekstremizm ekologiczny
dr Teresa USEWICZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Środowisko bezpieczeństwa a UE – wyzwania i zagrożenia w obszarze
bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w UE.
Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE – uregulowania prawne i organizacyjne
Historia działań integracyjnych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w UE.
Wspólna Polityka bezpieczeństwa i Obrony UE – zarys historii działań
integracyjnych w tym obszarze, ramy prawne i organizacyjne.
System bezpieczeństwa narodowego i jego elementy (podsystemy operacyjne
i wsparcia)
Bezpieczeństwo europejskie i jego elementy składowe – (NATO, UE, strategiczna
obecność USA na kontynencie europejskim)
dr Andrzej KRÓLIKOWSKI
1.
2.
3.
4.
5.
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa morskiego.
Współczesne zagrożenia żeglugi morskiej.
Gospodarka morska w systemie bezpieczeństwa państwa.
Terroryzm morski i piractwo morskie.
Bezpieczeństwo portów morskich.
dr Alicja ŻUKOWSKA
1.
Ogólna charakterystyka regulacji prawnych bezpieczeństwa
wewnętrznego/narodowego.
2. Regulacje unijne w zakresie zarządzania kryzysowego.
3. Prawa człowieka i obywatela w systemie uniwersalnym, w prawie UE i prawie
polskim.
4. Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa (funkcje państwa w zakresie
bezpieczeństwa).
5. System gotowości cywilnej.
6. Bezpieczeństwo i porządek publiczny jako przesłanki ograniczeń praw
i wolności jednostki.
7. Bezpieczeństwo ekologiczne Polski – aspekty prawne.
8. Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski – aspekty prawne.
9. Kompetencje organów administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa
wewnętrznego.
10. Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP.
11. Obywatel w sytuacjach reżimów specjalnych.
12. Prawne aspekty obrony cywilnej.
dr Piotr LIZAKOWSKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Podstawy prawne bezpieczeństwa publicznego.
Praktyka funkcjonowania instytucji publicznych i niepublicznych.
Zagadnienia związane z analizą systemu bezpieczeństwa publicznego
Finansowanie systemu bezpieczeństwa publicznego.
Ekonomiczne aspekty systemu bezpieczeństwa publicznego.
Efektywność i skuteczność systemu bezpieczeństwa publicznego.
Potencjał oraz struktura organizacyjno-funkcjonalna podmiotów systemu
bezpieczeństwa publicznego.
8. Ocena i uwarunkowania funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego.
9. Dokumenty strategiczne w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym.
10. Współdziałanie podmiotów publicznych i niepublicznych na rzecz
bezpieczeństwa.
dr Mariusz BRODNICKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Historia bezpieczeństwa na Pomorzu (X-XXI w.)
Szeroko rozumiana edukacja dla bezpieczeństwa
Wybrane zagadnienia z zakresu filozofii bezpieczeństwa
Etyka a bezpieczeństwo
Filozofia wartości a bezpieczeństwo
Wolność, równość, własność, tolerancja a bezpieczeństwo
Wybrane zagadnienia z psychologii bezpieczeństwa (charakterystyka działania
ludzkiego, podmiotowe uwarunkowania działania, motywacja działania, proces
działania, działania w sytuacjach trudnych)
Konflikty religijne a bezpieczeństwo
Człowiek w różnych religiach a podejście do wojny i pokoju.
dr Stanisław ZARYCHTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Doktryny i strategie, ogólna charakterystyka.
Doktryna wojenna i wojskowa, strategia wojenna.
Doktryny i strategie NATO.
NATO wczoraj i dziś.
Wyzwania w XXI wieku.
Sojusze i koalicje.
Zadania wypływające z nowej koncepcji strategicznej.
Broń jądrowa w strategiach a tarcza antyrakietowej.
Zagrożenia i bezpieczeństwo w rejonie Morza Bałtyckiego.
Zaangażowanie sił zbrojnych RP w tym MW w sojusznicze systemy
bezpieczeństwa NATO i UE.
11. Struktura, miejsce i zadania MW w systemie bezpieczeństwa państwa.
12. Nowe środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego (nowe szanse, wyzwania
i zagrożenia).
dr Monika ŻMUDZKA-BRODNICKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Patriotyzm i nacjonalizm – ewolucja pojęć, wzajemny związek, zjawiska
patriotyzmu i nacjonalizmu w przestrzeni społecznej, zagrożenia związane
z nacjonalizmem.
Wolność – ewolucja pojęcia, wolność a poszczególne systemy polityczne,
współczesne zagrożenia wolności.
Równość – ewolucja pojęcia, równość a wykluczenie, odwieczny problem
ksenofobii, wymiary ksenofobii, wykluczenie przez uprzedzenia i stereotypy,
współczesne zagrożenia związane z przejawami ksenofobii.
Perswazja i manipulacja – język i obraz jako środki perswazji i manipulacji.
Mechanizmy perswazji i manipulacji.
Prawa człowieka – rozwój, specyfika, współczesne zagrożenia praw człowieka.
Społeczeństwo idealne – utopie społeczne, eugenika itp.
dr Wojciech WOSEK
1.
2.
3.
4.
Policja w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
Bezpieczeństwo imprez masowych.
Organizacja i zarządzanie w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
Kryminologia i kryminalistyka.
dr Paweł ZIENKIEWICZ
1.
2.
3.
4.
Bezpieczeństwo w placówkach edukacyjnych.
Bezpieczeństwo ekonomiczne.
Wykorzystanie Narodowych Sił Rezerwowych w systemie obrony państwa.
Działalność służb mundurowych w bezpieczeństwie wewnętrznym Polski.
dr Marta ŁOCKIEWICZ
1.
Psychologiczne aspekty pracy funkcjonariuszy służb państwowych:
1) Stres i radzenie sobie ze stresem
2) Motywacja do pracy
3) Rozwiązywanie konfliktów
4) Komunikacja w miejscu pracy
5) Kobiety i mężczyźni w miejscu pracy
6) Stereotypy i uprzedzenia
7) Ocenianie innych
8) Równowaga praca/dom
9) Organizacja wielokulturowa
10) Praca w zespole
dr Kazimierz PULKOWSKI
1.
2.
3.
4.
Zadania wypływające z nowej koncepcji strategicznej.
Broń jądrowa w strategiach a tarcza antyrakietowej.
Zagrożenia i bezpieczeństwo w rejonie Morza Bałtyckiego.
Zaangażowanie sił zbrojnych RP w tym MW w sojusznicze systemy
bezpieczeństwa NATO i UE.
5. Doktryny i strategie, ogólna charakterystyka.
6. Doktryna wojenna i wojskowa, strategia wojenna.
7. Doktryny i strategie NATO.
8. NATO wczoraj i dziś.
9. Wyzwania w XXI wieku.
10. Sojusze i koalicje.
11. Doktryny i strategie, ogólna charakterystyka.
12. Struktura, miejsce i zadania MW w systemie bezpieczeństwa państwa.
dr Roman MARZEC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Służby specjalne w utrzymaniu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych.
Zwalczanie przestępczości.
Osobowe źródła dowodowe.
Bezpieczeństwo wewnętrzne a ryzyko wystąpienia zagrożeń terrorystycznych.
Download