prognoza skutków finansowych uchwalenia planu

advertisement
RADA GMINY W RADOMYŚLU NAD SANEM
PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH
UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE
EWIDENCYJNYM RZECZYCA DŁUGA – MIEJSCOWOŚĆ MUSIKÓW,
GMINA RADOMYŚL NAD SANEM
RADOMYŚL NAD SANEM – 2008 r.
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:
1. PODSTAWA PRAWNA ............................................................................................................ 3
2. CEL OPRACOWANIA .............................................................................................................. 3
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ............................................................................................... 3
4. KRYTERIA PRZYJĘTE DO SPORZĄDZENIA PROGNOZY FINANSOWEJ ...................... 4
5. SZACUNKOWE WPŁYWY Z TYTUŁU REALIZACJI USTALEŃ MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻO-NEGO W
OBRĘBIE EWIDENCYJNYM RZECZYCA DŁUGA – MIEJSCOWOŚĆ MUSIKÓW,
GMINA RADOMYŚL NAD SANEM ........................................................................................... 4
5.1. Szacunkowa wartość podatku od powierzchni gruntu ......................................................... 4
5.2 Szacunkowa wartość podatku od powierzchni użytkowej ..................................................... 5
5.3 Szacunkowe dochody z tytułu sprzedaży gruntów ................................................................. 6
6. SZACUNKOWE KOSZTY Z TYTUŁU REALIZACJI USTALEŃ MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W
OBRĘBIE EWIDENCYJNYM RZECZYCA DŁUGA – MIEJSCOWOŚĆ MUSIKÓW,
GMINA RADOMYŚL NAD SANEM ........................................................................................... 6
6.1. Szacunkowe koszty wykupu gruntów pod projektowane drogi............................................. 6
6.2. Szacunkowe koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej ................................................. 6
6.3. Koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w obrębie ewidencyjnym Rzeczyca Długa – miejscowość Musików gmina
Radomyśl Nad Sanem ................................................................................................................ 6
6.4 Koszty budowy sieci infrastruktury technicznej .................................................................... 6
6.5. Koszty z tytułu realizacji roszczeń ........................................................................................ 8
7. OPŁATY ADIACENCKIE ......................................................................................................... 9
8. RENTA PLANISTYCZNA ........................................................................................................ 9
9. WNIOSKI.................................................................................................................................... 9
10. WYKAZ ŹRÓDEŁ INFORMACJI ........................................................................................ 10
2
1. PODSTAWA PRAWNA
Obowiązek prognozowania skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego wynika
z postanowień ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [1]. W art. 17, ustawy
[1] stwierdza się, że po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu i po
opracowaniu projektu planu należy sporządzić prognozę skutków finansowych uchwalenia
miejscowego planu. W prognozie tej uwzględnia się w szczególności art. 36, stanowiący
o zobowiązaniach Gminy wobec właścicieli nieruchomości i tych właścicieli wobec Gminy –
w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego
zmianą. Podstawę prawną opracowania stanowi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w związku z art. 17 pkt. 5 ustawy z dnia 27.03.2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).
Podstawą prawną sporządzania planu miejscowego jest uchwała Nr VIII/57/07 Rady Gminy
Radomyśl nad Sanem z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. CEL OPRACOWANIA
Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ma na celu oszacowanie przewidywanych dochodów i wydatków Gminy
związanych z uchwaleniem miejscowego planu.
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Teren będący przedmiotem m.p.z.p. o powierzchni około 25 ha położony w południowowschodniej części wsi i obejmującej obszar ograniczony od północy drogą powiatową Nr 1019R,
od strony wschodniej zalesionym rozlewiskiem wodnym, od południa pasem pastwisk, od
zachodu ciekiem wodnym w zakresie zastosowanych oznaczeń, przedstawiony na rysunku planu
w skali 1:1 000.
Plan jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Radomyśl nad Sanem uchwalonego uchwałą Nr IV/25/2002 Rady Gminy
Radomyśl nad Sanem z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienionego uchwałą Nr ...../...../…… Rady
Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia ........... roku.
Analiza własności
Na podstawie wypisu z ewidencji gruntów gminy Radomyśl nad Sanem, wynika, że obszar
zaznaczony na planie należy do gminy Radomyśl nad Sanem oraz osób prywatnych.
Ustalenia planu
Sporządzony plan miejscowy jest wynikiem kontynuacji planistycznej oraz polityki
przestrzennej Gminy Radomyśl Nad Sanem. Przedmiotem ustaleń planu są tereny oznaczone
symbolami:
1) MN
– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2) U,MN
– tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej
3) MN, MT
– tereny zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej
4) MN, RM
– tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej
5) U
– tereny zabudowy usługowej
6) ZP
– tereny zieleni urządzonej
7) ZI
– tereny zieleni izolacyjnej
8) KD
– tereny dróg publicznych, w tym:
KDL
– dróg lokalnych
KDD
– dróg dojazdowych
9) KDW
– tereny dróg wewnętrznych
10) E
– tereny stacji transformatorowych
3
4. KRYTERIA PRZYJĘTE DO SPORZĄDZENIA PROGNOZY FINANSOWEJ
 W prognozie przyjmuje się efekty całości realizacji obszaru bez rozbicia na poszczególne
lata z uwagi na trudności z określeniem czasookresu realizacji inwestycji.
 Podane w prognozie dane mają charakter szacunkowy i służą wyłącznie do określenia
prawdopodobnych wielkości finansowych związanych z realizacją planu i ewentualnymi
zyskami z tego wynikającymi.
 Dane i stawki zawarte w prognozie przyjmuje się na dzień dzisiejszy i mogą one podlegać
weryfikacji w czasie ze względu na koniunkturę gospodarczą, inflację i inne zewnętrzne
uwarunkowania, na które samorząd lokalny nie ma wpływu.
 W problematyce prognozy uwzględnia się dochody oraz koszty, jakie wynikają z realizacji
przyjętych ustaleń planu.
 Powierzchnie terenów przyjętych do obliczeń bilansuje się na podstawie własności
wynikających z analizy wypisów z ewidencji gruntów
 W prognozie przyjmuje się, że po uchwaleniu m.p.z.p. nastąpi aktualizacja zmiany
przeznaczenia terenów w ewidencji gruntów.
5. SZACUNKOWE WPŁYWY Z TYTUŁU REALIZACJI USTALEŃ MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM RZECZYCA DŁUGA – MIEJSCOWOŚĆ
MUSIKÓW, GMINA RADOMYŚL NAD SANEM
Przy obliczaniu szacunkowych wpływów dla budżetu Gminy Radomyśl Nad Sanem
przyjęto następujące założenia:
 Tereny prywatne, na których zmieniło się przeznaczenie terenu przyjmuje się podatek od
nieruchomości;
 Tereny gminne przyjmuje się do sprzedaży i nalicza podatek od nieruchomości.
5.1. Szacunkowa wartość podatku od powierzchni gruntu
Do oszacowania wpływów z podatku od nieruchomości uwzględniono następujące parametry
i współczynniki wykorzystywane do wszystkich typów terenów funkcjonalnych:
P x C x Wś = Wsz
P – powierzchnia gruntu
C – stawka podatku od nieruchomości
Wś – współczynnik ściągalności podatku
Wsz – wartość szacunkowa podatku od powierzchni gruntu
4
Załącznik Nr 1 – rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno- wysokościowej w skali 1:1000
Załączniki
Oznacz.
w m.p.z.p.
Powierzchnia
gruntu (m2)
Zał. 1
MN
MN,U
U,MN
MN,MT
MN,MT
MN,RM
U
67566
11836
5918
21170
10584
9404
1963
Stawka podatku
od nieruchomości (zł)
0,12
0,12
0,63
0,12
0,63
0,12
0,63
Współczynnik
ściągalności
podatku
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Razem:
Wartość
szacunkowa
podatku od
powierzchni
gruntu (zł)
6486
1136
2982
2032
5334
902
989
19861
5.2 Szacunkowa wartość podatku od powierzchni użytkowej
Do oszacowania wpływów z podatku od nieruchomości uwzględniono następujące parametry
i współczynniki wykorzystywane do wszystkich typów terenów funkcjonalnych:
I x Pb x C x Wś = Wsz
I – ilość budynków na terenach zabudowy mieszkaniowej
Pb – powierzchnia budynku
C – stawka podatku od nieruchomości
Wś – współczynnik ściągalności podatku
Wsz – wartość szacunkowa podatku od powierzchni użytkowej
(1 MN – 4 MN)
47 x 100 m2 x 0,35 zł/m2 x 0,8 = 1 316 zł
37 x 60 m2 x 2,95 zł/m2 x 0,8 = 5 239 zł
10 x 60 m2 x 11,50 zł/m2 x 0,8 = 5 520 zł
U,MN
5 x 100 m2 x 0,35 zł/m2 x 0,8 = 140 zł
2 x 400 m2 x 11,50 zł/m2 x 0,8 = 7 360 zł
3 x 200 m2 x 11,50 zł/m2 x 0,8 = 5 520 zł
(1 MN,MT – 2 MN,MT)
11 x 100 m2 x 0,35 zł/m2 x 0,8 = 308 zł
5 x 60 m2 x 2,95 zł/m2 x 0,8 = 708 zł
6 x 60 m2 x 11,50 zł/m2 x 0,8 = 3 312 zł
MN,RM
6 x 100 m2 x 0,35 zł/m2 x 0,8 = 168 zł
3 x 60 m2 x 2,95 zł/m2 x 0,8 = 424 zł
3 x 60 m2 x 11,50 zł/m2 x 0,8 = 1 656 zł
U
1 x 80 m2 x 2,95 zł/m2 x 0,8 = 188 zł
1 x 400 m2 x 11,50 zł/m2 x 0,8 = 3680 zł
Razem: 35 539 zł.
5
5.3 Szacunkowe dochody z tytułu sprzedaży gruntów
Załączniki
Oznacz.
w m.p.z.p.
Zał.1
MN
MN,MT
MN,RM
U
Powierzchnia
gruntu (m2)
Cena m2 gruntu (zł)
67566
31754
9404
1963
30
30
30
30
Razem:
Wartość szacunkowa
dochodów ze sprzed. gruntów
(zł)
2026980
952620
282120
58890
3320610
Podsumowanie szacunkowych dochodów:
Szacunkowa wartość podatku od powierzchni gruntu – 19 861 zł
Szacunkowa wartość podatku od powierzchni użytkowej – 35 539 zł
Razem wpływy z tytułu podatku, na 1 rok wynoszą - 55 400 zł, a w przeliczeniu na 5 lat
wynoszą
55 400 zł x 5 lat = 277 000 zł
Razem: 277 000+3 320 610 zł = 3 597 610 zł
3 597 610 zł
6. SZACUNKOWE KOSZTY Z TYTUŁU REALIZACJI USTALEŃ MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO
W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM RZECZYCA DŁUGA – MIEJSCOWOŚĆ
MUSIKÓW, GMINA RADOMYŚL NAD SANEM
6.1. Szacunkowe koszty wykupu gruntów pod projektowane drogi
Teren drogowy należy do Gminy Radomyśl Nad Sanem.
6.2. Szacunkowe koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
Naliczenie należności i opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej
w Musikowie gm. Radomyśl Nad Sanem ponosi inwestor.
6.3. Koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w obrębie ewidencyjnym Rzeczyca Długa – miejscowość Musików gmina
Radomyśl Nad Sanem
Razem: 19 800 zł
6.4 Koszty budowy sieci infrastruktury technicznej
Wodociąg
Koszty sieci wodociągowych z rur ciśnieniowych PVC kielichowych, firmy „Wawin”,
montowanych metodą na wcisk, na głębokości do 2,0 m w gruncie kat. ¾. Wykopy
szerokoprzestrzenne wykonane mechanicznie, z wywozem urobku na odkład czasowy na odl. 1
km, podsypka piaskowa grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 20 cm ponad wierzch rury.
6
Załączniki
Średnica sieci
Długość sieci (m)
Stawka przyjęta za
budowę mb sieci (zł)
Zał. 1
110
160
962
505
170
215
Razem:
Mnożnik przeliczeniowy dla województwa podkarpackiego
Razem:
Wartość szacunkowa budowy
sieci
(zł)
163 540
108 575
272 115
0,68
185 038
Kanalizacja sanitarna
Załączniki
Średnica sieci
Długość sieci (m)
Stawka przyjęta za
budowę mb sieci (zł)
Zał. 1
90 tł.
110 tł.
962
505
156
170
Razem:
Mnożnik przeliczeniowy dla województwa podkarpackiego
Razem:
Wartość szacunkowa budowy
sieci
(zł)
150 072
85 850
235 922
0,68
160 426
Załącznik Nr 1
Przepompowania – 1 szt. x 50 000 zł = 50 000 zł
Razem: 50 000 zł
Mnożnik przeliczeniowy dla województwa podkarpackiego – 0,68
50 000 zł x 0,68 = 34 000 zł
Razem koszt budowy kanalizacji sanitarnej wynosi: 160 426 zł + 34 000 zł = 194 426 zł
Gazociąg niskoprężny
Gmina Radomyśl Nad Sanem nie ponosi wydatków związanych z budową sieci gazowej.
Sieć cieplna
- indywidualna, we własnym zakresie
Telekomunikacja
Gmina nie ponosi wydatków związanych z realizacją budowy sieci telekomunikacyjnej, koszty
te ponosi operator sieci zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 r.
Energetyka
Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej są
zobowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci w tym na potrzeby
przyłączeń podmiotów ubiegających się o przyłączenie na warunkach określonych w przepisach
[10]. Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną na obszarze
gminy należy finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie
w odniesieniu, do których gmina jest zarządcą z zastrzeżeniem ust. 3 a na podstawie ustawy[10].
Koszt mb oświetlenia wydzielonego wynosi 100 zł.
7
Załączniki
Oznacz.
w m.p.z.p.
Jedn. miary
Zał. 1
1-2 KDw
1-5 KDD
KDL
m
m
m
Długość
Koszt oświetlenia
(zł)
110
852
960
100
100
100
Razem:
Mnożnik przeliczeniowy dla województwa podkarpackiego
Razem:
Szacunkowy koszt
(zł)
11000
85200
96000
192200
0,68
130 696
Komunikacja
Do oszacowania wartości budowy dróg przyjęto nawierzchnie od 2,5 m do 7 m z asfaltobetonu
4+4 cm i podbudowy z kruszywa o grubości od 20 cm do 28 cm.
Załączniki
Zał. 1
Oznacz.
w m.p.z.p.
Klasa drogi/
ulicy
1-2 KDw
1-5 KDD
KDL
Jedn. miary
Długość
m
m
m
110
852
960
Cena jedn.
w (zł)
2110
D
2110
L
2964
Razem:
Mnożnik przeliczeniowy dla województwa podkarpackiego
Razem:
Szacunkowy
koszt (zł)
232 100
1797720
2845440
4643160
0,68
3 157 348
6.5. Koszty z tytułu realizacji roszczeń
Właściciel lub użytkownik nieruchomości w związku ze zmianą przeznaczenia gruntu
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym[1], może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną
szkodę, wykupienia nieruchomości lub jej części albo zamiany nieruchomości na inną.
Podsumowanie szacunkowych kosztów:
1) Koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w obrębie ewidencyjnym Rzeczyca Długa – miejscowość Musików.
Razem: 19 800 zł
2) Budowa sieci infrastruktury technicznej w tym:
- sieć wodociągowa
– 185 038 zł
- kanalizacja sanitarna
– 160 426 zł
- energia elektryczna *
– 130 696 zł
- budowa komunikacji
– 3 157 348 zł
- gaz *
- energia cieplna *
* - koszty oświetlenia, pozostałe koszty ponoszą dostawcy energii [10], [11], [12], [13]
Razem szacunkowe koszty wynoszą:
3 653 308 zł
8
Wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należą do zadań
własnych gminy. Zakres wydatków na infrastrukturę techniczną obejmuje: wykup terenów pod
drogi oraz ich budowę, zaopatrzenie terenów funkcjonalnych w sieć wodociągową
i kanalizacyjną. Budowa sieci gazowej i elektrycznej nie ma wpływu na budżet gminy, ponieważ
w obecnej sytuacji formalno prawnej, inwestycje z zakresu gazownictwa i elektryczności są
realizowane z funduszy własnych firm dystrybuujących gaz i elektryczność.
7. OPŁATY ADIACENCKIE
Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej
przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich, jeżeli urządzenia te zostały wybudowane
z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem
nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leśne. Władze gminy mogą,
w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po urządzeniu lub modernizacji drogi
albo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń
infrastruktury technicznej. Ustalenie opłaty może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia urządzenia
lub modernizacji drogi albo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do
poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. Ustalenie i wysokość opłaty zależy od
wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
Wysokość opłaty wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała
przed wybudowaniem urządzeń, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.
Wartość nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń i po ich wybudowaniu określają
rzeczoznawcy majątkowi, według stanu i cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty
adiacenckiej.
8. RENTA PLANISTYCZNA
Zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, można ustalić
jednorazową rentę planistyczną do 30 % wartości w stosunku do wzrostu wartości
nieruchomości za uzyskanie nowych walorów gruntów, które w wyniku ustaleń planu
miejscowego przeznaczone zostały do pełnienia innej funkcji niż dotychczas w przypadku
zbycia gruntów przez właścicieli w ciągu 5-ciu lat od wejścia w życie uchwalonego planu. Renta
planistyczna jest elementem wpływów dla gminy, które obniżają jej koszty.
9. WNIOSKI
Przedstawiona prognoza obrazuje dochody Gminy w okresie 5 lat, oszacowane na ok. 3 597 610
zł. Koszty związane z poniesieniem wydatków na inwestycje związane z budową infrastruktury
technicznej wyniosą ok. 3 653 308 zł. Koszty nie są rozbite na poszczególne lata ze względu na
trudności z określeniem czasookresu realizacji inwestycji, wykraczającej poza 5 lat.
Dysproporcja wynika głównie z dużych nakładów na infrastrukturę, które można obniżyć za
pomocą środków pozabudżetowych, dotacji z Programów Unii Europejskiej. W prognozie nie
uwzględniono dochodów związanych z rentą planistyczną i opłatą adiacencką z uwagi na brak
możliwości oceny ruchu budowlanego na rynku. Oszacowane koszty budowy dróg, jak również
budowa sieci wodociągowej i kanalizacji, pomniejszone zostaną o wpływy z opłat adiacenckich.
Oszacowane dochody i koszty mogą podlegać weryfikacji w czasie ze względu na koniunkturę
gospodarczą, inflację i inne zewnętrzne uwarunkowania, na które samorząd lokalny nie ma
wpływu.
9
10. WYKAZ ŹRÓDEŁ INFORMACJI
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr
80 z dnia 10 maja 2003 r., poz. 717.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dz. U. Nr 164,
poz.1587.
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142/2001, poz. 1591,
z późniejszymi zmianami.
4. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz. U.
Nr 203 z dnia 29 listopada 2003 r., poz. 1966.
5. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Dz. U. Nr 9/2002,
poz.84, z późniejszymi zmianami.
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczania gmin oraz
miast do jednego z czterech okręgów podatkowych. Dz. U. Nr 143 z dnia 14 grudnia 2001 r.,
poz. 1614
7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz. U. Nr 261/2004, poz.
2603, z późniejszymi zmianami.
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.IX.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. nr 207 z dnia 22.IX.2004 r., poz. 2109)
9. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dz.U. Nr 86 z
dnia 17 października 2000 r., poz. 959, z późniejszymi zmianami.
10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Dz.U. Nr 54 z dnia 4 czerwca 1997
r., poz. 348, z późniejszymi zmianami.
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia
usług przesyłowych ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych
obsługi odbiorców. Dz. U. Nr 77, z dnia 20 września 2000 r., poz. 877.
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi,
świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz
standardów jakościowych obsługi odbiorców. Dz.U. Nr 77, z dnia 20 września 2000 r., poz.
877.
13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią
elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardów jakościowych obsługi odbiorców. Dz. U. Nr 85 z dnia 13 października 2000 r.,
poz. 957.
14. Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych, I kwartał 2007r. BistypConsulting Sp. z o.o., Warszawa ul. Hoża 27A/3.
15. Uchwała Nr X/69/2007 Rady Gminy Radomyśl Nad Sanem z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Radomyśl Nad Sanem na rok 2008.
16. Uchwała Nr IV/25/2002 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 30 grudnia 2002 r.
zmieniona uchwałą Nr ...../...../2008 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia ............ 2008
rok uchwalająca „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Radomyśl nad Sanem.
17. Uchwała Nr VIII/57/07 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 26 września 2007 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
10
Download