prognoza oddziaływania na środowisko do iv zmiany

advertisement
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO
IV ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
GMINY CMOLAS
Autor opracowania:
mgr Agata Dulska-Jeż
czerwiec 2016 r.
1
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
Zawartość opracowania:
1. WPROWADZENIE
1.1. Podstawy formalno - prawne prognozy oddziaływania na środowisko
1.2. Metody, cel i zawartość opracowania.
1.3. Materiały wyjściowe.
2.
CHARAKTERYSTYKA TERENU
OBJĘTEGO
IV
ZMIANĄ
I ZAGSOPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
STUDIUM
UWARUNKOWAŃ
2.1. Charakterystyka środowiska przyrodniczego terenu objętego IV zmianą studium uwarunkowań
i zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas
2.2. Stan środowiska i zagrożenia terenu objętego IV zmianą studium uwarunkowań i zagospodarowania
przestrzennego gminy Cmolas
2.3. Potencjalne zmiany przy braku realizacji dokumentu planistycznego.
2.4. Stan istniejący środowiska w obszarze znaczące oddziaływania.
3. ISTOTNE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA
3.1. Istniejące elementy i obszary chronione.
3.2. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotne
z punktu widzenia IV zmiany studium oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowania dokumentu.
4. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
4.1. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko
4.1.1.
Oddziaływanie na środowisko
4.1.2.
Oddziaływanie na obszary Natura 2000
4.2. Rozwiązania zapobiegawcze i ograniczające negatywne skutki.
4.3. Propozycje analizy skutków realizacji postanowień IV zmiany studium.
4.4. Informacja o możliwym tras granicznym oddziaływaniu.
5. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.
6. ZAŁACZNIK GRAFICZNY
2
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
1. WPROWADZENIE
1.1.Podstawy formalno - prawne prognozy oddziaływania na środowisko
Niniejsza prognoza oddziaływań na środowisko dotyczy projektu IV zmiany studium uwarunkowań
i zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas eksploatacji piasku ze złoża Ostrowy Tuszowskie
Guźda-1. Obszar objęty zmianą o powierzchni 5,56 ha, obejmuje fragment leśny i obejmuje działki o nr
ewid. 591, 592, 593, 594/1 (część), 594/2, 595 (część) i 596/2 przylegające od północy i wschodu do
eksploatowanego złoża piasku Ostrowy Tuszowskie-Guźda.
Przedmiot prognozy oddziaływania na środowisko jest opracowany na podstawie:
 Uchwały Nr XIV/88/16 Rady Gminy w Cmolasie a dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas
Podstawa prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko stanowią:
 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 ze
zm.)
Prognoza oddziaływania na środowisko nie posiada mocy prawnej i nie stanowi przedmiotu
uchwalenia. Jest natomiast częścią składową dokumentacji planistycznej, bez której nie może być
uchwalony przedmiotowy dokument; prognoza ma charakter kontrolnej opinii zapisu ustaleń
opracowania planistycznego w zakresie skuteczności ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców oraz
pełni pomocniczą funkcję przy podejmowaniu uchwały przez radę gminy w sprawie uchwalenia
studium.
1.2. Metody, cel i zawartość prognozy
Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu i informacji
3
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235 ze zm.) projekt IV zmiany studium wymaga
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto organ opracowujący projekt dokumentu,
który jest przedmiotem postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko m
obowiązek uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości z właściwym Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska oraz właściwym Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym zgodnie
z art. 53 oraz 58, punkt. 2. Obowiązek ten dostał dopełniony. W wyniku czego Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska oraz Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny odpowiedzieli pismem
o wymaganych zawartościach poniższej prognozy.
Podstawowa rola niniejszej prognozy jest ustalenie, czy proponowane kierunki rozwoju Gminy
Cmolas zawarte w IV zmianie studium są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i odpowiadają
interesom środowiska przyrodniczego. Ma ona również wykazać, czy przyjęte w IV zmianie studium
rozwiązania uwzględniają zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko,
chronią przed powstawaniem konfliktów i zagrożeń oraz w jakim stopniu warunki realizacji rozwiązań
mogą oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 51, ust. 2 ww. ustawy prognoza oddziaływania na środowisko powinna zawierać:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c)
propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz
częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e)
streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
Ponadto prognoza powinna określać, analizować i oceniać:

istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego
dokumentu,

stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w
szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody,

cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu
widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
4
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS

przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności
na:
– różnorodność biologiczną,
– ludzi,
– zwierzęta,
– rośliny,
– wodę,
– powietrze,
– powierzchnię ziemi,
– krajobraz,
– klimat,
– zasoby naturalne,
– zabytki,
– dobra materialne
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;
Prognoza powinna również przedstawiać:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na
środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z
uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku
rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we
współczesnej wiedzy.
Prognoza
oddziaływania
na
środowisko
do
IV
zmiany
studium
uwarunkowań
i zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas eksploatacji piasku ze złoża Ostrowy Tuszowskie
Guźda-1 i stawia wskazany projekt IV zmiany studium jako główne źródło informacji o tym terenie.
Ustalenia zawarte w projekcie studium stanowią podstawę do określenia potencjalnych zmian jakie
mogą wystąpić w środowisku obszaru objętego opracowaniem. Prognoza opiera się na raportach o
stanie środowiska, decyzjach, monitoringu zagrożeń środowiska, rozporządzeniach dotyczących
obszarów chronionych, uchwałach Rady Gminy w Cmolasie i innych materiałach wyszczególnionych
w spisie literatury.
5
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
W trakcie sporządzania prognozy przeanalizowano rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne
i pozostałe ustalenia IV zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy
Cmolas eksploatacji piasku ze złoża Ostrowy Tuszowskie Guźda-1 pod kątem ich zgodności
z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniach ekofizjograficznych oraz pod kątem ochrony
walorów środowiska kulturowego. Analizie poddano także ustalenia dotyczące warunków
zagospodarowania terenu oraz podjęto próbę oceny stanu i funkcjonowania środowiska, jego walorów
i zasobów, określonych w opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym.
Ocenie poddano wszystkie elementy środowiska: powietrze, powierzchnię ziemi wraz z glebą,
wody powierzchniowe i podziemne, powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, środowisko
biotyczne, zasoby naturalne, dziedzictwo kulturowe, krajobraz we wzajemnym ich powiązaniu
z uwzględnieniem stanu środowiska obszarów opracowania, jego wrażliwości i odporności. Dokonano
również identyfikacji, analizy i oceny wpływu projektowanych ustaleń zmiany studium na obszary
chronione z mocy ustawy o ochronie przyrody tj.: na cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów
Natura 2000.
Przeanalizowano i oceniono również skutki ustaleń zmiany studium pod kątem zagrożeń dla
zdrowia i życia ludzi.
Analizowano i oceniono wpływ na środowisko projektowanych ustaleń zmiany studium, które są
przedmiotem analizowanego dokumentu.
Istota prognozy zawiera się w ocenie:
 na ile ustalenia IV zmiany studium pozwolą na zachowanie istniejących wartości środowiska,
 na ile ustalenia IV zmiany studium wzbogacą lub odtworzą obniżone wartości środowiska,
 w jakim stopniu ustalenia IV zmiany studium będą potęgować istniejące zagrożenia.
Przy sporządzaniu prognozy posłużono się głównie metodami analitycznymi i waloryzacyjnymi.
Skutki wpływu realizacji ustaleń zmiany studium na obszary NATURA 2000 oraz środowisko zostały
oszacowań poprzez prognozowanie zmian poszczególnych elementów środowiska oraz prognozowanie
oddziaływań na cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów NATURA 2000. Punktem odniesienia
był aktualny stan środowiska.
6
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
Zawartość projektowanego dokumentu.
Analizowany projekt IV zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy
Cmolas eksploatacji piasku ze złoża Ostrowy Tuszowskie Guźda-1 składa się z części:
 tekstu zawierającego ustalenia
IV zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania
przestrzennego gminy Cmolas eksploatacji piasku ze złoża Ostrowy Tuszowskie Guźda-1 oraz
 rysunek zmiany studium w postaci załącznika graficznego, stanowiący załącznik do uchwały.
Cel projektowanego dokumentu:
Celem sporządzenia zmiany studium jest stworzenie podstaw formalnych dla optymalnego
zagospodarowania terenu w Ostrowach Tuszowskich pod potrzeby eksploatacji piasku. W Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cmolas omawiany obszar
opracowania stanowi tereny występowania złóż piasku.
W projekcie IV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Cmolas:
Symbol terenu
Przeznaczenie terenu
PE1
Obszar pod eksploatację piasku
1.3.Materiały wyjściowe.
Punktem wyjściowym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko był projekt IV
zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas eksploatacji piasku
ze złoża Ostrowy Tuszowskie Guźda-1.
Poza tym, do głównych materiałów mających istotne znaczenie dla niniejszej prognozy należą
„Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego eksploatacja piasku ze złoża Ostrowy Tuszowskie Guźda-1 w Ostrowach Tuszowskich
gmina Cmolas” – marzec 2016 rok.
Przy opracowaniu prognozy wykorzystano również inne podstawowe materiały merytoryczne
7
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
oraz specjalistyczne, a w szczególności: J. Kondracki „Geografia fizyczna Polski” – Warszawa 1988r.;
„Stan środowiska w województwie podkarpackim”; publikacje naukowe; www.natura2000
Podstawą przy analizowaniu prognozy posłużono się aktami prawnymi, przepisami,
rozporządzeniami i zarządzenia wymaganymi w zakresie tego typu opracowań.
2. CHARAKTERYSTYKA TERENU OBJĘTEGO IV ZMIANĄ STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I
KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
GMINY
CMOLAS
EKSPLOATACJI PIASKU ZE ZŁOŻA OSTROWY TUSZOWSKIE GUŹDA-1.
2.1.
Charakterystyka
środowiska
przyrodniczego
IV
zmiany
studium
uwarunkowań
i zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas eksploatacji piasku ze złoża Ostrowy Tuszowskie
Guźda-1.
Położenie administracyjne
Teren opracowania znajduje się w miejscowości Ostrowy Tuszowskie. Obejmuje obszar
o łącznej powierzchni ok. 6,12 ha. Obszar obejmuje fragment leśny i obejmuje działki o nr ewid. 591,
592, 593, 594/1, 594/2 i 596/2, przylegające od północy i wschodu do eksploatowanego złoża piasków
Ostrowy Tuszowskie – Guźda.
Budowa geologiczna i rzeźba terenu
Obszar objęty projektem IV zmiany znajduje się w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego,
tektonicznej niecki wypełnionej osadami trzeciorzędowymi, pochodzenia morskiego, zwanymi iłami
krakowieckimi (iły pylaste, iły, iłołupki) o miąższości dochodzącej do 1500 m. z drobnymi
przewarstwieniami piaszczystymi. Ta gruba seria osadów jest pozbawiona poziomu wodonośnego
o charakterze
użytkowym.
Osady
trzeciorzędowe
przykryte
są
bezpośrednio
utworami
czwartorzędowymi wodno-lodowcowymi (plejstoceńskimi), które wykształciły się w postaci glin
pylastych, piasków drobnych i średnich, z domieszką żwirów i otoczaków. Na nich zalega cienka
warstwa glebowa o miąższości dochodzącej do 20 cm. Obszar objęty opracowaniem położony
w obrębie makroregionu Kotlina Sandomierska, a ściślej – w jej centralnej części, w mezoregionie
zwanym Płaskowyżem Kolbuszowskim. Stanowi obszar wododziałowy dla Wisły, Wisłoki i Wisłoka.
Granicami terenu jest wał wydmowy nadbudowujący powierzchnię Płaskowyżu. Wydmy osiągają
8
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
względną wysokość około 18.0 m i mają kształt wału wydmowego o przebiegu północ – południe. Od
zachodu sąsiaduje z zagłębieniem deflacyjnym.
Wody powierzchniowe i podziemne
Obszar zaliczono do jednolitej części wód powierzchniowych PLRW 200017219634
„Trześniówka do Karolówki” (potok nizinny piaszczysty) stanowiącej silnie zmienioną część wód,
której stan określono jako zły. Jest to część wód niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów
środowiskowych.
W granicach województwa podkarpackiego zlokalizowanych jest siedem jednolitych części
wód podziemnych, które znajdują się w obszarze dorzecza Wisły oraz jedna jednolita część wód
podziemnych, która znajduje się w obszarze dorzecza Dniestru. Obszar objęty IV zmianą studium
znajduje się w JCWPd o kodzie PLGW 2200126. Żadna z JCWPd w granicach województwa
podkarpackiego nie ma statusu zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu. Rejon położony jest poza
granicami Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Najbliższy – GZWP nr 425. Zwierciadło wód
podziemnych występuje poniżej spągu wału wydmowego, co pozwoli na zachowanie warstwy
utworów zapewniających jego ochronę.
Warunki klimatyczne i topoklimatyczne
Według podziału Polski na regiony klimatyczne, opracowanego przez W. Okołowicza teren leży
w obrębie tzw. Regionu Sandomierskiego odznaczającego się cechami klimatu kontynentalnego:
dużymi dobowymi amplitudami temperatury powietrza, późną i krótką wiosną, długim latem oraz
długą i mroźną zimą. Spływające z sąsiedniego pogórza zimne i wilgotne masy powietrza powodują
powstawanie inwersji termicznych, szczególnie w okresie późnej jesieni i zimy. Zjawisku temu
towarzyszą mgły i zamglenia oraz duże wartości wilgotności względnej powietrza.
9
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
Gleby
W obszarze objętym IV zmianą studium dominują piaski. Z piasków utworzyły się gleby
rdzawe, luźne o niskiej wartości dla roślin. W granicach opracowania gleby te porastają lasy.
Surowce naturalne
W granicach obszaru znajdują się udokumentowane złoża piasków. Są to złoża piasków
wydmowych obejmujące 6,12 ha. Zasoby oszacowano na około 1 mln m3.
Szata roślinna i świat zwierzęcy
Teren objęty inwestycją porasta drzewostanem od 15 do 85 lat, gdzie gatunkiem dominującym
jest sosna (Ls V i VI klasy). Stwierdzono 24 gatunki ptaków, w tym 22 gatunki chronione prawem
polskim. Dwa gatunki - dzięcioł czarny i lerka borowa, są chronione ochroną ścisłą zgodnie
z Dyrektywą Ptasią. Brak siedlisk wymienianych w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EWG (Dyrektywa
Siedliskowa) w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych. Z gatunków chronionych porostów
występuje chrobotek leśny i reniferowy. Z gatunków chronionych krzewów zaobserwowano szakłak
i kruszynę.
Istniejące zagospodarowanie
Na obszarze objętym zmianą studium udokumentowane zostało złoże piasków eolicznych, które
może być eksploatowane. Teren złoża jest zalesiony.
2.2 Stan środowiska i zagrożenia terenu objętego IV zmiany studium uwarunkowań
i zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas eksploatacji piasku ze złoża Ostrowy
Tuszowskie Guźda-1.
Powietrze atmosferyczne
Według opracowania ekofizjograficznego na terenie gminy Cmolas nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnych poziomów stężenia stężeń gazowych: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku
węgla, benzenu. W związku z tym teren miasta zakwalifikowano do strefy klasy „A”. Ze względu na
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego pyłem PM10 i PM2.5 w kryterium ochrony zdrowia
10
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
zaliczono do strefy klasy „C”. Nie wystąpiło zagrożenie przekroczenia wartości docelowej, ustalonej
dla arsenu, kadmu, niklu oraz ołowiu w powietrzu, toteż teren badań został zakwalifikowany do klasy
„A”. Strefa gminy Cmolas zakwalifikowana została do klasy „A” tj. nie wymagających żadnych
działań naprawczych, w zakresie ochrony powietrza. Teren objęty eksploatacją piasku obejmuje
fragment leśny na którym jakość powietrza w tym rejonie jest aktualnie niczym niezagrożony.
Klimat akustyczny
Stan klimatu akustycznego w obszarze objętym opracowaniem ocenia się jako korzystny. Teren
objęty eksploatacją piasku obejmuje fragment leśny na którym klimat akustyczny w tym rejonie jest
aktualnie niczym niezagrożony.
2.3.Potencjalne zmiany przy braku realizacji dokumentu planistycznego
Brak realizacji w zakresie kształtowania może doprowadzić do niekorzystnych zmian
krajobrazu kulturowego (zdegradowany las, z dominującą sosną) poprzez wprowadzanie elementów
dysharmonijnych oraz do zatracenia uformowanego na przestrzeni wieków regionu.
Warunkiem niezbędnym efektywnego rozwoju gospodarczego jest odpowiednie wyposażenie
w sprawną infrastrukturę techniczną. Stanowi ona ważny element kształtujący warunki życia
mieszkańców oraz atrakcyjność inwestycji.
Brak regulacji dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego oraz ograniczeń w zakresie
inwestycji przemysłowych, może zahamować korzystną tendencję poprawy stanu czystości powietrza
w gminie. Mimo licznych negatywnych zjawisk towarzyszących rozbudowie układu komunikacyjnego,
mniej korzystne okazuje się zupełne zaniechanie inwestycji w tym zakresie. Pogarszający się stan dróg
i ich niedostosowanie do wzrastającej ilości użytkowników, może doprowadzić do pogorszenia jakości
życia mieszkańców.
W przypadku braku realizacji eksploatacji piasku nie zostanie wykorzystany złoża kopalin i ich
zasobów tj. piasków eolicznych, które mogą być użyte do np. budowy nasypów, budowli ziemnych,
w kanalizacji deszczowej, podsypki przy budowie chodników z kostki brukowej. Nie wykorzystanie
tych zasobów przyczynić się może do zmniejszenia rozwoju gminy.
11
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
2.4.Stan istniejący środowiska w obszarze znaczące oddziaływania
Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 2, litery b ustawy OOŚ prognoza oddziaływania na środowisko m.
in. określa, analizuje i ocenia „stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem”
Położenie analizowanych terenów według opracowania ekofizjograficznego i na podstawie
obserwacji terowych, stwierdzono, o względnie dobrej jakości komponentów środowiska oraz
środowiska jako całości. Pod względem przyrodniczym analizowane obszary nie będą wpływały
negatywnie w sposób szczególny na obszary sąsiednie.
3. ISTOTNE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA
Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 2, litery c ustawy OOŚ prognoza oddziaływania na środowisko m.
in. określa, analizuje i ocenia: „istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, a zgodnie z literą c tego przepisu –
„cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym,
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowania dokumentu”.
3.1.Istniejące elementy i obszary chronione
Tereny leśne w gminie Cmolas zajmują około 20% powierzchni, a pozostała część to tereny
otwarte. Gmina położona jest na terenie prastarej Puszczy Sandomierskiej, po której pozostały
nieliczne kompleksy leśne.
Przedmiotowy obszar objęty IV zmianą studium położony jest poza zasięgiem wód zalewowych.
Na jego terenie nie występują przyrodnicze obiekty objęte ochroną prawną w formie pomnika przyrody
i użytku ekologicznego. Stwierdzono gatunki chronione, siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków
w tym gatunków z załącznik I Dyrektywy Rady 79/409/EWG i miejsc rozrodu zwierząt chronionych
w myśl ustawy o ochronie przyrody. Nie zaobserwowano siedlisk chronionych. Występuje
bezpośrednie powiązanie przyrodnicze z obszarami Natura 2000 jest to specjalny obszar ochrony
ptaków o nazwie „Puszcza Sandomierska”, kod PLB 180005, typ ostoi A. Teren objęty zmianą
12
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
położony jest w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Sandomierska” (PLB180005).
Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Sandomierska” (PLB180005) –
stanowi bardzo cenna ostoję ptaków, położony jest w południowo-wschodniej części Polski w widłach
Widły i Sanu. Obejmuje znaczna część jednego z większych leśnych kompleksów w Polsce ciągnącego
się południkowo na terenie Kotliny sandomierskiej pomiędzy Tarnobrzegiem i Stalową Wolą na
północy i Rzeszowem na południe. Przez puszczę przepływają rzeki Łęg i Trześniówka, prawobrzeżne
dopływy Wisły. Obszar cenny z punktu widzenia liczebności bociana czarneo, białego, ptaków
drapieżnych i derkacza. W przypadku kraski, podgorzałki i czapli białej stanowi miejsce gniazdowania
ponad 10% populacji gatunków w Polsce, jest więc jedną z kluczowych ostoi dla ich zachowania.
Ponadto obszar jest miejscem licznego występowania w okresie lęgowym świergotka polnego, lelka,
dudka, dzięciołów (średniego, czarnego, białoszyjego, zielonosiwego i zielonego), gąsiorka, skowronka
bobrowego, trzmielojada, jarząbatki, ortolana.
Teren objęty zmianą znajduje się w granicach Mielecko – Kolbuszowsko – Głogowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Utworzony rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr
79/05 z dnia 31 października 2005 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego Nr 138 z dnia 07.11.2005 r. poz. 2105.
Obszar zajmujący około 50 tys. ha,
obejmujący miejscowości: Przyłęk, Ostrowy Tuszowskie, Cmolas, Świerczów, Siedlanka, Niwiska,
Trześń, Domatków, Bukowiec, Poręby Kupieńskie. Rzeźba terenu to wytworzone z piasków wydmy
tworzące "górki" np. Góra Biesiadna (222 m n.p.m.), Góra Cygańska (279 m n.p.m.). Dominują lasy
sosnowe bogate w cenne runo leśne, a w okolicach Przyłęku również występuje las bukowy. W
cennych ekologicznie biocenozach podmokłych, wodnych i bagiennych, występuje wiele roślin
objętych ochroną, np. rosiczka okrągłolistna, długosz królewski, grzybień biały, gniadosz rozesłany
oraz zwierząt i ptaków, np. łoś, bóbr europejski, wilk, czapla biała oraz bocian czarny. Fragmenty
rodzimej przyrody chronione są tutaj w rezerwatach: "Buczyna", "Jaźwina Góra", "Zabłocie", a także
jako pomniki przyrody np. dąb szypułkowy (600 lat) rosnący we wsi Leszcze.
13
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
3.2.Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym istotne z punktu widzenia IV zmiany studium oraz sposoby, w jakich te cele i inne
problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowania dokumentu.
Polska jest stroną wielu konwencji międzynarodowych z zakresu ochrony i kształtowania
środowiska przyrodniczego. Jednym z nich jest „Konwencja o różnorodności biologicznej” przyjęta w
1992 roku w Rio de Janeiro. Ważne miejsc na liści porozumień zajmują „Protokół z Kioto”. „Protokół
montrealski” i „Protokół z Aarhus” dotyczące ograniczenia ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do
powietrza. Zobowiązania międzynarodowe wynikające z Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu oraz
„Protokół z Kioto” dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla, stworzą dużą szansę rozwoju źródeł
energetyki odnawialnej.
Szereg wyartykułowanych w projekcie IV zmiany studium, celów wynika z dyrektyw Unii
Europejskiej, które są sukcesywnie wdrażane do polskiego prawodawstwa w zakresie ochrony
środowiska.
Jedna z nich to Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny
wpływu niektórych planów i programów na środowisko wprowadzająca procedury sporządzania
i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Politykę wodną Unii Europejskiej regulować będzie w przyszłości przyjęta w 1997 roku przez
Komisję Europejską Dyrektywa Ramowa dotycząca wody. Do podstawowych celów UE w dziedzinie
gospodarki wodnej należy ochrona przed zanieczyszczeniem, zapewnienie zdrowej wody do picia
w należytej ilości, przywrócenie jakości ekologicznej wodom powierzchniowym oraz prowadzenie
racjonalnego gospodarowania zasobami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Wprowadzenie zanieczyszczeń do wody reguluje Dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991
roku dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, zmieniona przez Dyrektywę 98/15/EC z dni27
lutego 1998 roku.
Ogólne zasady zagospodarowania odpadami zostały określone w Dyrektywie Ramowej
75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 roku w sprawie odpadów, a odpadów niebezpiecznych
w Dyrektywie 91/698/EWG z dnia 12 grudnia znowelizowane Dyrektywą 94/31/WE.
Stworzenie sieci NATURA 2000 jest jedynym obligującym prawnie i politycznie Polskę
zadaniem w zakresie tworzenia sieci ekologicznych. Podstawą prawna tworzenia Europejskiej Sieci
Obszarów Chronionych są art. 3 i 10 Dyrektywy 43/92/EEC z dnia 21 maja 1992 roku (z późn.
14
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
zmianami) w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Dyrektywa zakłada
wyselekcjonowanie siedlisk oraz gatunków, które będą przedmiotem poszczególnego zainteresowania
będą włączone automatycznie obszary chronione, utworzone na podstawie Dyrektywy 79/409/EWG
z dnia 2 kwietnia 1979 roku o ochronie ptaków.
Podstawowym dokumentem programowym na szczebli krajowym w zakresie ochrony
środowiska jest uchwalona w 2001 roku „II Polityka Ekologiczna Państwa” ustalająca cele ekologiczne
Polski do 2010 i 2025 roku. Głównym celem „II Polityki Ekologicznej Państwa” jest zapewnienie
bezpieczeństwa ekologicznego kraju, przy założeniu, że skuteczna regulacja i reglamentacja
korzystania ze środowiska nie dopuści do powstania zagrożeń dla jakości i trwałości zasobów
przyrodniczych. Zakłada ona, że niepodważalnym kryterium obowiązującym na każdym także
lokalnym i regionalnym szczeblu jej realizacji jest człowiek, jego zdrowie oraz komfort środowiska,
w którym żyje i pracuje. Cele polityki ekologicznej określono w sferach racjonalnego użytkowania
zasobów naturalnych i jakości środowiska. Podstawową zasadą realizacji polityki ekologicznej państwa
jest zasada zrównoważonego rozwoju zakładająca jakość życia na poziomie, na jaki pozwala obecny
rozwój cywilizacyjny, bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.
W zakresie gospodarki przestrzennej zasadniczym dokumentem na szczeblu krajowym jest
„Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”, która wśród podstawowych celów wymienia
poprawę stanu środowiska przyrodniczego i umożliwienia obecnym i przyszłym mieszkańcom kraju
równoprawnego dostępu do zasobów przyrody i dóbr kultury. Pożądanymi cechami polskiej przestrzeni
będzie: „przestrzeń zróżnicowana, umożliwiająca wykorzystanie przyrodniczych, społecznych,
gospodarczych i kulturowych potencjałów poszczególnych układów terytorialnych dla ich
harmonijnego rozwoju” oraz „przestrzenią w możliwie największym stopniu zachowująca walory
naturalnego krajobrazu przyrodniczego”.
Zasady kształtowania polskiej przestrzeni sprowadzają się do:

przyjęcia prymatu wysokiego stabilnego wzrostu gospodarczego, jednak przy jednoczesnym
poszanowaniu środowiska przyrodniczego,

przestrzeń jako dobro rzadkie ze względu na jej wysoką wartość przyrodniczą i kulturową winna
być użytkowana bardzo oszczędnie,

zajmowanie wartościowej z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego
przestrzeni winno się odbywać jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
15
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS

sieć powiązań przyrodniczych składa się z systemu obszarów chronionych, jak i obszarów
w ramach europejskiej sieci NATURA 2000.
Na obszarze objętym IV zmianą studium poza konwencjami ratyfikowanymi przez rząd
Rzeczypospolitej Polski dotyczącymi ochrony środowiska na całym obszarze kraju ustanowiono cele
ponadlokalne.
4. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
4.1.Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko
Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 2, litera e, ustawy z dnia 3 października 2008 r.,
o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na środowisko m.
in. określa, analizuje i ocenia przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym oddziaływanie
bezpośrednie,
pośrednie,
wtórne,
skumulowane,
krótkoterminowe,
średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na poszczególne przyrodnicze i kulturalne
komponenty środowiska.
4.1.1.Oddziaływanie na środowisko
Prognoza określa również m.in. skutki, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia
terenu dla środowiska składającego się z kompleksu przyrodniczych i kulturowych komponentów, dla
ekosystemów, siedlisk i bioróżnorodności.
Prognozowanie skutków środowiskowych realizacji IV zmiany studium odbywa się
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniem na te
elementy.
Aby określić specyfikę oddziaływania na środowisko abiotyczne i biotyczne, a także na zdrowie
i życie ludzi przeanalizowano zakres zmiany pod kątem jego oddziaływania łącznie z oddziaływaniem
zapisów w projekcie uchwały w sprawie IV zmianie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas.
Opis potencjalnych oddziaływań na środowisko, zasoby przyrodnicze, archeologiczne
16
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
i kulturowe, krajobraz oraz zdrowie i życie mieszkańców, w tym również transgraniczne oddziaływanie
na środowisko, przedstawiono w poniższych rozdziałach.
Wpływ realizacji ustaleń IV zmiany studium na powierzchnię ziemi i krajobraz
Teren objęty projektem zmiany studium to tereny zalesione z dominującym gatunkiem sosny.
Planowane inwestycje spowodują przekształcenia obecnej rzeźby terenu, jednak na tym etapie nie
zmieni się on znacznie w stosunku do obecnego. W wyniku eksploatacji teren prawdopodobnie
zostanie obniżony. Po rekultywacji może powstać niecka, która może zostać zagospodarowana pod
staw. Tereny również będzie można zalesić, z wykorzystaniem hałd nakładu. Zagospodarowani
terenów eksploatacji w Ostrowach Tuszowskich powinno się odbywać na zasadach określonych
Prawem górniczym i geologicznym. Zmiany powierzchni ziemi, w tym trwałe zmiany naturalnego
ukształtowania terenu ma zostać sukcesywnie rekultywowane wraz z ukształtowaniem dostosowanym
do rzeźby sąsiednich terenów. Eksploatacja kopalin powinna odbywać się z zachowaniem pasów
ochronnych. Zalesienie terenu należy wykonywać równolegle z postępem eksploatacji oraz sadzenie
roślinności panującej obecnie (m.in. bór mieszany dębowo-sosnowy). Prowadzona w ten sposób
inwestycja spowoduje tylko krótkotrwała zmianę w krajobrazie – tylko na etapie wydobywania piasku.
Odpowiednia rekultywacja i zalesienie wpłynie pozytywnie na estetykę obszaru i nie będą mieć
negatywnego wpływu na zmianą krajobrazu w tym rejonie.
Planowana eksploatacja przyczyni się do zagłębienia terenu. Jednak przeprowadzona w sposób
zrównoważonego wydobycia piasku, odpowiedniej rekultywacji oraz odpowiednim zabezpieczeniem
erozją wodną zminimalizuje wpływ na rzeźbę terenu.
Cechą charakterystyczną terenu jest występowanie piasków eolicznych jako rozległe pokrywy
piasków eolicznych
Tak planowana inwestycja wpłynie na zmianę krajobrazu tymczasowo, jednak właściwe
zagospodarowanie obszaru poeksploatacyjnego nie powinno w znaczący sposób na krajobraz oraz
powierzchnię ziemi.
Wpływ realizacji ustaleń IV zmiany studium na wody powierzchniowe i podziemne
Odpady komunale oraz powstałe odpady w wyniku działalności ludzkiej powinny być usuwane
17
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wskazane ustalenia sposób postępowania z czynnikami
mogącymi potencjalnie zanieczyścić wody powierzchniowe i podziemne, skutecznie zapewnia ich
ochronę. Wszelkie wydobycia powinno nie wpływać na pogorszenie się stanu czystości wód
powierzchniowych i wgłębnych. Nastąpi jednak zmiana warunków wodno-gruntowych związanych
z eksploatacją piasku.
Realizacja eksploatacji piasku powinna być realizowana w taki sposób by nie naruszyć
warunków zagospodarowania terenów sąsiednich oraz nie dopuścić do zanieczyszczeń wód
powierzchniowych i podziemnych. W miejscu urządzeni zbiornika wodnego powinno zagospodarować
tereny pobliskie zielenią. Po eksploatacji nastąpi nasadzenie roślinności o składzie gatunkowym
podobnym do obecnego, w tym boru mieszanego dębowo-sosonowego. W ten sposób planowane
przedsięwzięcie będzie miało niewielki wpływ na wody powierzchniowe i podziemne oraz ekosystemy
hydrogeniczne.
Odpady powinny być usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wskazane ustalenia
sposób postępowania z czynnikami mogącymi potencjalnie zanieczyścić wody powierzchniowe
i podziemne, skutecznie zapewnia ich ochronę. Należy stosować sprzęt sprawny technicznie
zmniejszając do minimum możliwość awarii powodującej skażenie substancjami ropopochodnymi
grunt lub wody powierzchniowe i gruntowe. Realizacja zagospodarowania w ten sposób terenów
będzie miała niewielki wpływ na wody powierzchniowe i podziemne oraz ekosystemy hydrogeniczne.
Obszar obejmujący zmianą studium znajduje się w obszarze o numerze PLGW 2200126
Jednolitych Części Wód Podziemnych. Stan chemiczny JCWPd jest dobry. Jest to część wód
niezagrożona nieosiągnięciem ustanowionych dla niej celów ilościowych. Wszystkie jednolite części
wód podziemnych w granicach województwa podkarpackiego nie mają statusu zagrożenia
nieosiągnięcia dobrego stanu, realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na nie niekorzystnie i nie będzie
miała na nie wielkiego wpływu.
Obszar zaliczono do jednolitej części wód powierzchniowych PLRW 200017219634
„Trześniówka do Karolówki” (potok nizinny piaszczysty) stanowiącej silnie zmienioną część wód,
której stan określono jako zły. Jest to część wód niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów
środowiskowych.
Nadrzędnym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie dobrego stanu wód i dobrego
potencjału. Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych ustalane są
18
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Cele środowiskowe wód powierzchniowych
zostały podzielone ze względu na wartości graniczne – wskaźników fizyko-chemicznych,
biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz
wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom
osiągnięcia przez te wody co najmniej dobrego stanu oraz dobrego lub powyżej dobrego potencjału.
Wartości tych wskaźników określa:
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 listopada 2014r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1482);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego,
potencjału
ekologicznego
i
stanu
chemicznego
jednolitych
części
wód
powierzchniowych (Dz. U. z 2011 Nr 258 poz. 1549);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny
stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143 poz. 896).
Podczas ustalania celów środowiskowych wody posiadające bardzo dobry stan ekologiczny,
wymagają utrzymania tego stanu dla wypełnienia zasady niepogarszania stanu wód. JCWP znajdująca
się w obszarze inwestycji jest zagrożona ryzykiem nie celów środowiskowych. W związku z realizacją
zostały wprowadzone zasady realizacji mające na celu zapewnienie ochrony środowiska wodnego.
Projekt dopuszcza realizację przedsięwzięć nie powodujących pogorszenia stanu wody. Wszystkie
ustalenia projektu w zakresie ochrony wód nie spowoduje nieosiągnięcia zamierzonych celów
środowiskowych.
Należy wprowadzić zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury w sposób zapewniający
ochronę
przed
ponadnormatywnymi
zanieczyszczeniami
gruntu,
wód
powierzchniowych
i podziemnych - określone przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska oraz nie powodujący
naruszenia stosunków wodnych na działkach osób trzecich zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami odrębnymi.
Eksploatacja terenu może spowodować wystąpienie lokalnego zjawiska obniżenia się poziomu
zwierciadła wody gruntowej. Jednak będzie mieć ona charakter krótkotrwały, gdyż po zakończeniu
eksploatacji nastąpi sukcesywne rekultywowanie terenu. Zmiany w stosunku retencji wód będą
obejmować ograniczone przestrzenie terenu i nie będą znaczące. Eksploatacja pisaku nie spowodują
zmian w sieci wód powierzchniowych. Wydobywanie kruszywa będzie prowadzone z zachowaniem
19
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
pasów ochronnych i półki ochronnej o grubości min. 1 m od zwierciadła poziomu wodonośnego.
Teren nie znajduje się w obszarze Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych. Toteż brak wpływu
przedsięwzięcia na ten zbiornik.
Planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się w istotny sposób do zmiany poziomu wód
podziemnych, charakterystyki fizycznej części wód,
nie spowoduje zmian w sieci wód
powierzchniowych oraz zagrożenia wód. Wszystkie zamierzenia związane z eksploatacją piasku
i powtórne zagospodarowanie terenu, wskazuje na to, że nie przyczyni się nie przyczyni się do
zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych związanych z ochroną wód JCWP.
Wpływ realizacji ustaleń IV zmiany studium na środowisko biotyczne – flora i fauna
W myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze
zmianami) na obszarze objętym eksploatacją piasku występują gatunki chronione. Teren objęty
inwestycją porasta drzewostanem od 15 do 85 lat, gdzie gatunkiem dominującym jest sosna (Ls V i VI
klasy). Stwierdzono 24 gatunki ptaków, w tym 22 gatunki chronione prawem polskim. Dwa gatunki dzięcioł czarny i lerka borowa, są chronione ochroną ścisłą zgodnie z Dyrektywą Ptasią. Brak siedlisk
wymienianych w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EWG (Dyrektywa Siedliskowa) w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych. Z gatunków chronionych porostów występuje chrobotek leśny i reniferowy.
Z gatunków chronionych krzewów zaobserwowano szakłak i kruszynę. Realizacja eksploatacji nie
wpłynie w znaczący, negatywny sposób na gatunki chronione. W czasie eksploatacji nie wzrośnie ilość
barier ekologicznych w przemieszczaniu się zwierząt, ich rozrodu jeśli w przypadku poszerzenia
miejsca eksploatacji piasku, wycinanie drzew i krzewów oraz usuwanie runa zostanie wykonane poza
okresem lęgowym t.j. przed 1 marca i po 1 sierpnia. Stanowiska widłaka jałowcowatego należy przed
eksploatacją piasku przenieść na bezpieczne stanowisko. Gatunki – bielistka siwa, chrobotek leśny,
chrobotek reniferowy, płucnica islandzka, ze względu na ich występowanie w sąsiedztwie, należy
przenieść je tylko od 10 do 20% z terenu eksploatacji. Szakłak występuje dość obficie w sąsiedztwie,
więc w przyszłości ma szansę na ekspansję swoje siedliska, natomiast kruszyna jest gatunkiem
pospolitym. Pozostawienie w zachodniej części terenu poza eksploatacją pozwoli na migracje rzadkich
i zagrożonych gatunków zwierząt z powodu występującego tutaj korytarzu ekologicznego.
Realizacja zagospodarowania w ten sposób terenów będzie miała nie wielki wpływ na obecny
stan flory i fauny.
20
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
Tak planowane działania nie powinny wpłynąć negatywnie na florę i faunę.
Wpływ realizacji ustaleń IV zmiany studium na stan czystości powietrza atmosferycznego, klimat
akustyczny – hałas
Stan czystości powietrza
Na obszarze gdzie planowana jest eksploatacja, może nastąpić wzrost natężenia ruchu
samochodów podczas prac. Dlatego też natężenie tych pojazdów nie wpłynie znacząco na pogorszenie
stanu jakości powietrza. Należy w okresach suszy skrapiać drogę wywozu ceramiki w celu
zminimalizowania emisji pyłów. Należy ustalić ograniczenia wszelkich uciążliwości do granic terenu,
dla którego inwestor ma tytuł prawny. Z terenów przeznaczonych pod komunikację wprowadzane będą
do powietrza zanieczyszczenia, które mogą w niewielkim stopniu spowodować pogorszenie się jakości
powietrza.
Klimat akustyczny – hałas
Praca maszyn w kopalni odbywać się będzie w zagłębieniu i jej oddziaływanie będzie
ograniczone do najbliższego otoczenia. Nie wpłynie niekorzystnie na klimat akustyczny terenów
zabudowanych, ze względu na ich położenie poza obszarem badań. Ponadto prace będą wykonywane
w dniach roboczych. Natomiast hałas komunikacyjny nie stanowi będzie zagrożenia na obszarze
opracowania ze względu na odległość do drogi krajowej. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe,
związane z sezonowością prac. Stan klimatu akustycznego w obszarze według opracowania
ekofizjograficznego jest oceniony jako korzystny. Prawdopodobnie planowana eksploatacja spowoduje
wzrost natężenia ruchu samochodów na drogach dojazdowych, z powodu eksploatacji. Jednak wzrost
natężenia może mieć wpływ na pogorszenie klimatu akustycznego.
Powstałe drogi dojazdowe będą charakteryzowały się wzrostem natężenia pojazdów, tylko
podczas dnia. Przyczynią się do zmiany klimatu akustycznego, jednak będą mieć charakter lokalny
w bliskim sąsiedztwie dróg. Według przeprowadzonych badań natężenie ruchu komunikacyjnego mają
wpływ drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Powstałe drogi dojazdowe o natężeniu
niskim nie powinny spowodować przekroczenia norm akustycznych, a szczególnie na terenach
sąsiedzkich. Ponadto teren nie posiada w bliskim sąsiedztwie zabudowań, co nie wpłynie negatywnie
21
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
na ludzi. Osoby pracujące przy eksploatacji powinny stosować się do wymogów higieny pracy zgodnie
z przepisami odrębnymi.
W celu dotrzymania wartości poziomu hałasu należy zastosować się również do
wymogów Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Podczas realizacja eksploatacji piasku nastąpi powstanie nowych źródeł hałasu. Mogą nim być
urządzenia służące do urabiania, ładowania i transportu piasku a więc koparki, ładowarka, spycharka
oraz środki transportu. Z uwagi na pracę kopalni w określonych porach dnia (nigdy nocnej), hałas nie
będzie stwarzał uciążliwości dla środowiska, szczególnie dla okolicznej ludności. W miejscu
planowanej eksploatacji brak w pobliżu zabudowań gdzie na stałe przebywają ludzie. W celu
dotrzymania wartości hałasu należy używać urządzenia sprawne technicznie. Ponadto większość prac
związanych z eksploatacją odbywać się będzie w wykopie, poniżej aktualnej powierzchni terenu, co
skutecznie tłumi rozprzestrzenianie się dźwięku poza teren wykopu. Eksploatacja powinna zapewniać,
tak by w zakresie ochrony przed hałasem przestrzegane będą dopuszczalne wartości hałasu
w środowisku dla całego przedmiotowego obszaru. Planowana eksploatacja nie spowodują
przekroczenia norm dla terenów sąsiednich.
Wpływ realizacji ustaleń IV zmiany studium na dziedzictwo kulturowe, zabytki
W obszarze opracowania nie występują stanowiska ochrony konserwatorskiej.
Wpływ realizacji ustaleń IV zmiany studium na zasoby naturalne
W granicach obszaru znajdują się udokumentowane złoża piasków. Są to złoża piasków
wydmowych obejmujące w granicach zmiany studium 5,46 ha. Zasoby oszacowano na około 1 mln m3.
Eksploatacja będzie prowadzona z zachowaniem pasów ochronnych (6,0 m od granic przyległych
terenów, 10,0 m od dróg). Według klasyfikacji geologiczne złoże zaliczono do Grupy I – o prostej
budowie geologicznej, ciągłe.
W wyniku realizacji zmiany studium w zakresie poszerzenia obszarów eksploatacji piasku
wystąpią oddziaływania bezpośrednie, długoterminowe, stałe, lokalne, oddziaływanie negatywne,
nieodwracalne. Nastąpi trwały ubytek zasobów nieodnawialnych tych kopalin. Wskazane jest
22
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
racjonalne gospodarowanie zasobami. Udokumentowane zasoby piasków są powszechne, licznie
występujące i łatwo dostępne.
Wpływ realizacji ustaleń IV zmiany studium na zdrowie i jakość życia, dobra materialne
Aspekt oddziaływania inwestycji, planowanej w obszarze objętym planem na zdrowie i życie
ludzi należy rozpatrywać pod względem ewentualnego oddziaływania zanieczyszczeń powietrza,
hałasu, pól elektromagnetycznych oraz krajobrazu wizualnego. W miejscu planowanej eksploatacji
brak w pobliżu zabudowań gdzie na stałe przebywają ludzie(najbliższa zabudowa zlokalizowana jest
w odległości 800m). Zwiększenie eksploatacji spowoduje rozwój gminy Cmolas.
W celu zmniejszenia ryzyka osób pracujących należy dotrzymać wymogi zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Podporządkowanie się ich wpłynie pozytywnie na zdrowie i jakość pracy osób zatrudnionych podczas
eksploatacji. Planowana rekultywacja terenu pod staw i zalesienie, pozostawienie istniejącego lasu,
urządzenie zbiornika wód opadowych, spowoduje to wzrost estetyki tego miejsca.
Wpływ realizacji na Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Teren znajduje się w zasięgu Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Oddziaływaniem stałym będzie przekształcenie terenu. W chwili obecnej teren stanowi
tereny leśne, dla którego obowiązuje Plan urządzenia lasu. Dominującym gatunkiem jest sosna
w wieku 15-85 lat, z domieszką brzozy i dębu.
Zakazy określone w rozporządzeniu Nr 79/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31
października 2005 r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 138, poz. 2106 ze zm.) zmienione uchwałą Sejmiku
Województwa Podkarpackiego XXXIX/785/13 z dnia 28 października 2013 r. dotyczą m:

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
23
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) z wyłączeniem przedsięwzięć, o których
mowa w art.24 ust 3 ustawy o ochronie przyrody;

zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc
rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania
czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń
wodnych;

lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek:
Trześniówka, Kanał Białoborski, Tuszymka, Osina, jezior i innych zbiorników wodnych, z
wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki
rolnej, leśnej lub rybackiej, przy czym dla sztucznych zbiorników wodnych za linię brzegową
uważa się linię wody przy maksymalnej rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku;

wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna
lub rybacka;

likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.
Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie narusza lokalizacji obiektów budowlanych wskazanych
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego i ostatecznych decyzjach administracyjnych, obowiązujących
w dniu 20.11.2010 r.
Strefa wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może podlegać
ograniczeniu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w ramach uzgodnień z ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli nie wpłynie to znacząco negatywnie na ochronę przyrody
Obszaru.
Zakazy, o których mowa w ust.1 pkt 5 i 6 nie dotyczą:
24
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
1) realizacji zapisów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których w wyniku postępowania
przeprowadzonego zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
wykazano brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody Obszaru,

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego
wpływu na ochronę przyrody Obszaru.
Dla zminimalizowania oddziaływania przedsięwzięcia na Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu należy:

kolejne etapy robót odkrywkowych rozpoczynać w okresie poza lęgiem ptaków od września
początku marca;

prace rekultywacyjne na terenach wyeksploatowanych wykonywać sukcesywnie;

w okresach suszy skrapiać drogę wywozu kruszywa w celu zminimalizowania emisji pyłów;

stosować sprzęt sprawny technicznie nie powodując zwiększonego hałasu oraz zmniejszając do
minimum możliwość awarii powodującej skażenie substancjami ropopochodnymi grunt lub
wody powierzchniowe i gruntowe;

zakład górniczy należy wyposażyć w środki neutralizujące skażenie terenu w przypadku awarii
sprzętu do robót ziemnych;

w ramach rekultywacji przystosować część brzegów zbiornika z łatwym dostępem do wody dla
zwierzyny;

w wyniku eksploatacji piasku teren zostanie obniżony. Po rekultywacji teren należy zalesić
gatunkami typowymi dla tego obszaru. Ponadto należy pamiętać o zachowaniu gatunków
chronionych występujących na terenie. Gatunki – bielistka siwa, chrobotek leśny, chrobotek
reniferowy, płucnica islandzka, ze względu na ich występowanie w sąsiedztwie, należy
przenieść je tylko od 10 do 20% z terenu eksploatacji. Szakłak występuje dość obficie
w sąsiedztwie, więc w przyszłości ma szansę na ekspansję swoje siedliska, natomiast kruszyna
jest gatunkiem pospolitym. Pozostawienie w zachodniej części terenu poza eksploatacją
pozwoli na migracje rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt z powodu występującego tutaj
korytarzu ekologicznego;.

przed podjęciem prac należy dokonać translokacji mrowisk,
25
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS

przeprowadzona inwentaryzacja flory nie wykazała na terenie przedsięwzięcia istnienia
zadrzewień śródpolnych (typowe zarośla czyżniowe) czy nadwodnych.
Negatywne oddziaływanie na florę i faunę wystąpić może w trakcie eksploatacji, jednak
rekultywacji tych terenów spowoduje, że te oddziaływania nie będą mieć znaczącego działania na
Obszar Chronionego Krajobrazu. Przy zachowaniu obecnie panujących stosunków wodnych. Tak
planowane działania nie powinny wpłynąć negatywnie na florę i faunę oraz krajobraz
Obszaru
Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Chronionego Krajobrazu.
Zakazuje się na terenie OChK „wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę
terenu,
z
wyjątkiem
prac
związanych
z
zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym
lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń
wodnych”. Planowana eksploatacja przyczyni się do zagłębienia terenu. Jednak przeprowadzona
w sposób zrównoważonego wydobycia piasku, odpowiedniej rekultywacji oraz odpowiednim
zabezpieczeniem erozją wodną zminimalizuje wpływ na rzeźbę terenu.
4.1.2.Oddziaływanie na obszary Natura 2000
Jak wynika z charakterystyki elementów i obszarów chronionych oraz celów ochrony
środowiska tereny eksploatacji znajdują się w granicach wyznaczonych i projektowanych obszarów
chronionych sieci Natura 2000. Teren znajduje się specjalny obszarze ochrony ptaków o nazwie
„Puszcza Sandomierska” (PLB 180005). Obszar cenny z punktu widzenia liczebności bociana czarneo,
białego, ptaków drapieżnych i derkacza. W przypadku kraski, podgorzałki i czapli białej stanowi
miejsce gniazdowania ponad 10% populacji gatunków w Polsce, jest więc jedną z kluczowych ostoi dla
ich zachowania. Ponadto obszar jest miejscem licznego występowania w okresie lęgowym świergotka
polnego, lelka, dudka, dzięciołów (średniego, czarnego, białoszyjego, zielonosiwego i zielonego),
gąsiorka, skowronka bobrowego, trzmielojada, jarząbatki, ortolana.
Na terenie objętym przyszłej eksploatacji wykonana inwentaryzacja ornitologiczna potwierdziła
występowanie ptaków będących przedmiotem ochrony w ramach obszaru Natura 2000 – dzięcioła
czarnego i lerka borowego. Nie stwierdzono miejsc gnieżdżenia tych ptaków. Realizowana i planowana
eksploatacja nie wpłynie w znaczący, negatywy sposób na te gatunki. Stwierdzono ponadto 20 innych
gatunków ptaków chronionych polskim prawem. Należy więc w przypadku poszerzania miejsc
26
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
eksploatacji piasku, przygotowanie do eksploatacji poprzez wycinanie drzew i krzewów oraz usuwania
runa wykonywać poza okresem lęgowym t.j. przed 1 marca i po 1 sierpnia.
Realizowana i planowana eksploatacja nie wpłynie w znaczący negatywy sposób na obszar
Natura 2000.
4.2.Rozwiązania zapobiegawcze i ograniczające negatywne skutki.
Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 3, litera a, ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na środowisko
powinna przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralności tego obszaru.
Przeprowadzona powyżej analiza oddziaływania skutków realizacji miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na środowisko wykazała, że istotne negatywne oddziaływania na
komponenty przyrodnicze środowiska i komponenty kulturowe, nie występują. Zatem nie ma potrzeby
analizowania zapobiegawczych lub ograniczających takie negatywne skutki.
Dotychczasowy sposób zagospodarowania i wykorzystania obszarów objętych eksploatacją
charakteryzuje się występowania siedlisk leśnych na piaskach eolicznych.
Wszelkie
zakazy zawarte
w
Rozporządzeniom
Wojewody Podkarpackiego
z
dnia
31 października 2005 r. w sprawie Mielecko – Kolbuszowsko – Głogowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu oraz Uchwałach Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 roku
nie zostaną w sposób znaczący naruszone dla tych Obszarów Chronionego Krajobrazu oraz cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 „Puszcza Sandomierksa” gdy będzie zachowana
odpowiednia racjonalna gospodarska tych terenów i będzie przeprowadzona według zasad
zrównoważonego rozwoju i przez co zapewni realizację celów ochrony przyrody wymienionych w art.
2 ust. 2 o ochronie przyrody.
4.3.Propozycje analizy skutków realizacji postanowień studium
27
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
Zgodnie z art. 51 ustęp 2, punkt 1, litera c, ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na środowisko
powinna zawierać propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 ze zmianami) na etapie przed realizacją dokumentów
planistycznych wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w celu oceny aktualności studium i planów
miejscowych dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy
w opracowaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania
w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestracjach oraz
wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. (Art. 32, ustęp 1). Częstotliwość
takiej analizy została określona przez ustawodawcę w kolejnym ustępie tego artykułu (art. 32, ustęp 2):
wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie miny wyniki analiz, o której mowa w ustępie
1, po uzyskaniu opinii. Rada gminy podejmuje uznanie ich za nieaktualne, w całości lub części,
podejmuje działania prowadzące do aktualizacji dokumentów.
Innym zagadnieniem jest analiza skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu.
Dotyczy ona zgodności studium z opracowanymi następnie dla tych terenów miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego. Analiza taka przeprowadzona jest w trakcie przygotowania uchwał
Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obejmujących
tereny będące
przedmiotem
studium.
Stwierdzenie zgodności
zamierzonych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze studium stwierdza się w treści uchwał
o uchwaleniu sporządzenia planów oraz w uzasadnionych do tych uchwał.
Ze względu na rodzaj przedsięwzięć objętych eksploatacją piasku, przewiduje się wystąpienia
potrzeby dodatkowej (innej niż opisana powyżej) analizy realizacji podczas eksploatacji jaki również
po jej rekultywacji.
Proponuje się objąć analizą skutków analizą skutków realizacji postanowień projektu
IV zmiany studium, a później monitoringiem określonym w art. 55 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
28
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
następujące komponenty środowiska i elementy zagospodarowania:
 jakość wód powierzchniowych
 jakość wód podziemnych,
 jakość powietrza atmosferycznego,
 klimat akustyczny,
 stan zachowania najcenniejszych siedlisk przyrodniczych i gatunków będących celem ochrony
w obrębie występujących obszarów Natura 2000 „Puszcza Sandomierska” oraz MieleckoKolbuszwsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Monitoring jakości elementów środowiska będą prowadzone przez min. 5 lat od zakończenia
rekultywacji danego fragmentu terenu. Z prowadzonego nadzoru przyrodniczego będą sporządzone
coroczne sprawozdania, które będą przechowywane przez przedsiębiorce przez min. 5 lat od
zakończenia rekultywacji i udostępnianie właściwym organom. Wyniki monitoringu nasadzeń oraz
wnioski wynikające z prowadzonego nadzoru przyrodniczego dotyczące w szczególności adaptacji
przemieszczanych mrówek, chrobotka leśnego i reniferowego oraz osobników innych gatunków będą
na bieżąco wykorzystywane w optymalizacji działań prowadzonych na kolejnych terenach
udostępnionego złoża i terenach rekultywowanych. Zakres i sposób wykorzystywania tych wyników
i wniosków będzie elementem corocznych sprawozdań z nadzoru przyrodniczego.
4.4.Informacja o możliwym trasgranicznym oddziaływaniu.
Biorąc pod uwagę rodzaj i ograniczony zasięg oddziaływania projektowanych funkcji
planistycznych oraz sposobu eksploatacji, także odległość obszarów planistycznych od granic państwa
należy uznać, że oddziaływanie transgraniczne planowanego zagospodarowania jest w sensie
przyrodniczym niemożliwe i nie będzie miało miejsca.
5. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.
Celem opracowania IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Cmolas, jest wprowadzenie terenów pod eksploatację w związku z rosnącym
zapotrzebowaniem na tego rodzaju funkcji na obszarze gminy, a zobowiązań kraju wobec postanowień
29
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO IV ZMIANY STUDIUM UARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CMOLAS
Unii Europejskiej.
Kompleksowa analiza poszczególnych uwarunkowań środowiskowych, wykonana w ramach
opracowanie na podstawie obowiązujących aktualnie przepisów prawa prognozy oddziaływania na
środowisko do projektu analizowanej IV zmiany studium, pozwoliła na ocenę tych obszarów w
aspekcie spodziewanego wpływu projektowanych zmian a środowisko w następujący sposób:

uwarunkowania przyrodnicze nie determinują w jakikolwiek istotny sposób realizacji IV
zmiany studium – eksploatacji piasku,

w obszarach planistycznych stwierdza się konieczność zastosowania szczególnych
ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów, występowanie MieleckoKolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz przedmiotu ochrony
oraz integralności terytorialnej obszarów Natura 2000, ponadto brak jest występowania
istotnych uciążliwości i zagrożeń środowiska;

prawidłowe funkcjonowanie środowiska i zachowanie przynajmniej jego istniejącej
bioróżnorodności będzie zapewnione poprzez realizację i eksploatację piasku, zgodnie
z zasadami ochrony środowiska i zasadami zrównoważonego rozwoju, w szczególności
braku możliwości powstania przedsięwzięć mogących powodować wprowadzenie
ponadnormatywnych zanieczyszczeń do wód i gruntów.
Zapisy analizowanej IV zmiany studium zawierają ustalenia zmierzające do minimalizacji skutków
ich realizacji w środowisku poprzez działania mające na celu maksymalną ochronę istniejących
walorów środowiska, krajobrazu i poprawę warunków życia ludzi. Proces użytkowania
i zagospodarowania obszarów planistycznych powinien odbywać się z uwzględnieniem ich naturalnych
przyrodniczych predyspozycji.
6. ZAŁĄCZNIK GARFICZNY
Jako załącznik graficzny do niniejszej prognozy należy traktować załącznik do projektu
uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas. Tekst prognozy nawiązuje bezpośrednio do projektu
zmiany studium i do jego załączników graficznych.
30
Download