Woda i Środowisko Obszary zainteresowania centrum

advertisement
OT-13 Środowisko
Główny Instytut Górnictwa
Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek
Katowice 15 maj 2017
CK w ramach OT-13
Środowisko
OT-13
Centrum Satelitarnego
Monitoringu Środowiska
Żywność-Region-Przyszłość
Centrum Kompetencji
"Woda i Środowisko"
Centrum Modelowania Cyklu Życia
Technologie wspomagające
przyrodnicze zagospodarowanie
odpadów organicznych i mineralnych
Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji
Terenów Zdegradowanych
Przetwórstwo Surowców
Mineralnych
Czynniki środowiskowe
funkcjonowania ekosystemów
wodnych
Żywność – Region – Przyszłość
Środowisko
Obszary zainteresowania centrum:
» Surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z ukierunkowaniem na
produkcję wysokiej jakości żywności prozdrowotnej,
» wytwarzanie i rola nutraceutyków w profilaktyce zdrowotnej człowieka,
» opracowywanie technologii wytwarzania i konserwacji żywności pod kątem
potrzeb lokalnych populacji,
» metody oceny i certyfikacji właściwości prozdrowotnych żywności, w tym
regionalnej i tradycyjnej,
» określenie i analiza markerów biologicznych lokalnych populacji w
aspekcie profilaktyki zdrowotnej,
» badanie warunków środowiskowych, otoczenia socjalno-społecznego oraz
stopnia zdrowotności w kontekście ogólnej jakości życia lokalnych
populacji,
» analiza lokalnych zależności pomiędzy sektorem rolno-spożywczym i
logistyki dystrybucji żywności a realiami ekonomicznymi danego regionu,
» analiza zwyczajów żywieniowych lokalnych populacji.
Centrum Żywność – Region – Przyszłość, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław,
tel. +48.320.7782, fax: +48.320.7781
Centrum Modelowania Cyklu Życia
Obszary zainteresowania centrum:
Centrum zrzesza specjalistów z zakresu prowadzenia ekologicznych ocen
cyklu życia z wielu dyscyplin naukowych i branż przemysłowych.
Głównym celem CMCŻ jest wsparcie zróżnicowanych procesów
badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i decyzyjnych poprzez
wygenerowanie rzetelnej informacji środowiskowej i budowę
scenariuszy optymalizacji ekologicznej.
CMCŻ wykorzystuje oprogramowanie SimaPro w wersji profesjonalnej
ANALYST wraz z bazą Ecoinvent do prowadzenia ekologicznych ocen
cyklu życia (LCA) i modelowania ekologicznego cykli życia produktów,
procesów i organizacji. Przy podejmowaniu przedsięwzięć badawczych i
rozwojowych CMCŻ stosuje podejścia LCA dla opracowania modeli
biznesu, budowy i oceny łańcuchów wartości produktów i procesów,
oceny rozwiązań z zakresu symbiozy przemysłowej. CMCŻ oferuje
zastosowanie podejścia cyklu życia przy opracowaniu rozwiązań
systemowych w zakresie logistyki zwrotnej, zagospodarowania
produktów niepełnowartościowych w łańcuchach logistycznych,
zagospodarowania odpadów i recyklingu.
Dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz, prof. PCz. [email protected], tel. + 48 343250484, tel. +48 662161096
Osoba do kontaktu: dr Katarzyna Grondys, [email protected], tel. +48 343250307, tel. + 48 601754914,
Politechnika Częstochowska, al. Armii Krajowej 19B, 42-200 Częstochowa
Technologie wspomagające
przyrodnicze zagospodarowanie
odpadów organicznych i mineralnych
Obszary zainteresowania centrum:
Centrum skupia swoją aktywność naukowo-badawczą, przemysłową i
wdrożeniową w obszarze: przyrodnicze zagospodarowanie odpadów,
osadów dennych, przetwarzanie odpadów organicznych i mineralnych,
przygotowywanie rozwiązań w celu wprowadzania produktu na bazie
odpadów do obrotu, fermentacja metanowa, mikrobiologia procesów,
biotechnologia, remediacja, rekultywacja, oczyszczanie ścieków
komunalnych, gospodarka wodno-ściekowa, indywidulane systemy
oczyszczania ścieków, problematyka komunalnych osadów ściekowych,
inwentaryzacja przyrodniczych elementów środowiska.
Prof. dr hab. inż. Michał Kopeć, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Aleja Mickiewicza 21,
31-120 Kraków, e-mail: [email protected], tel. +48 12 6624346
Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji
Terenów Zdegradowanych
Obszary zainteresowania centrum:
Centrum poszukuje możliwości uczestniczenia i współpracy z partnerami, w
tym międzynarodowymi w różnego rodzaju projektach, które mieszczą się w
obszarach: rekultywacji, fitoremediacji, rewitalizacji terenów postindustrialnych
i zurbanizowanych i zrównoważonego rozwoju.
Eksperci zgromadzeni w centrum posiadają wysokie kwalifikacje m.in.
w zakresie: rekultywacji i rewitalizacji obszarów poprzemysłowych
i pogórniczych, fitoremediacji i biostabilizacji drastycznie zanieczyszczonych
terenów, ekologii i rekonstrukcji ekosystemów terenów zniszczonych w wyniku
oddziaływania przemysłu i rewitalizacji terenów silnie zurbanizowanych a także
monitoringu ekologicznego nowopowstających systemów biologicznych na
terenach zdewastowanych w wyniku oddziaływania przemysłu.
Prof. dr hab. Marcin Pietrzykowski, Tel. +48 12 6625302, e-mail: [email protected], Kraków.
Centrum Satelitarnego Monitoringu
Środowiska
Obszary zainteresowania centrum:
• rozwój metod przetwarzania satelitarnych zobrazowań SAR
(interferometria oraz polarymetria radarowa)
• rozwój metod przetwarzania satelitarnych zobrazowań
multispektralnych/hiperspektralnych
• wykorzystanie satelitarnych zobrazowań w różnych zagadnieniach
związanych z monitoringiem środowiska
• zaawansowane analizy danych przestrzennych
• tworzenie i zarządzanie przestrzennymi bazami danych
• rozwój oprogramowania do przetwarzania danych satelitarnych
Prof. dr hab. Andrzej Leśniak, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059, Kraków, tel: +48 12 617 23 68
e-mail: [email protected]
Woda i Środowisko
Obszary zainteresowania centrum:
Działa przy Centrum Nowych Technologii Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Obejmuje następujące
dziedziny:
- inżynieria i ochrona środowiska,
- gospodarka wodno-ściekowa,
- techniki i technologie oczyszczania wód i ścieków.
Celem Centrum Kompetencji jest stwarzanie warunków pomagających
w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych, rozwojowych oraz
wdrożeniowych w wyżej wymienionych obszarach. Efektem
dotychczasowej działalności są m.in. innowacyjne na skalę europejską
stacje badawcze na Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór oraz
Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. Centrum tworzy także bazę
„Zaplecze B+R” dla obszaru OT 13 Środowisko.
50-421 Wrocław, ul. Na Grobli 14/16, e-mail: [email protected], Tel.+48 691 900 272
Plenarne spotkanie OT-13
Kraków 12.01.2016
Prezentacje Centrów Kompetencji:
•Technologie Wspomagające Przyrodnicze
Zagospodarowanie Odpadów Organicznych i
Mineralnych
•Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji Terenów
Zdegradowanych
•Centrum Satelitarnego Monitoringu Środowiska
•Centrum Kompetencji "Woda i Środowisko"
•Ecotransport – Technologie Przyjaznych Środowisku
Środków Transportu
•Inżynieria dla Środowiska (OT-10 Zielona Gospodarka)
W spotkaniu uczestniczyło 27osób
Łączy nas wspólny cel: efektywne aplikowanie o krajowe i europejskie
fundusze na innowacje i prace badawczo-rozwojowe dopasowane do
potrzeb nowoczesnej gospodarki.
Dziękuję za uwagę
Download