FORMUŁA KONFERENCJI - Instytut Ekologii Terenów

advertisement
TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI
5 - 7 października 2011
Ustroń, Hotel „Jaskółka”, ul. Zdrojowa 10
www.jaskolka.com.pl
Ustroń leży w samym sercu Beskidu Śląskiego na końcu górskiego odcinka doliny
Wisły, pomiędzy Równicą a Czantorią. Jest znanym ośrodkiem uzdrowiskowym
oraz wypoczynkowym. Urzekający krajobraz, wielokilometrowe szlaki turystyczne
i leczniczy klimat przyciągają co roku kuracjuszy, wczasowiczów, amatorów sportów
górskich oraz wędkarzy.
KOMUNIKAT 1
V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI
TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
JĘZYK KONFERENCJI
Obrady konferencji odbędą się w językach polskim i angielskim.
M AT E R I AŁ Y K O N F E R E N C Y J N E I P U B L I K AC J A
Referaty będą recenzowane. W broszurze konferencyjnej opublikowane zostaną
streszczenia, pełne teksty referatów zostaną zamieszczone na płycie CD.
Po konferencji referaty zaopiniowane przez Radę Naukowo-Programową
zostaną opublikowane w monografii pt. „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji
terenów zdegradowanych 2011”.
W Y T Y C Z N E D L A AU T O R Ó W R E F E R AT Ó W
Referaty muszą zawierać część dotycząca rewitalizacji. Szczegółowe
wytyczne i uwagi edytorskie dotyczące publikacji znajdują się na stronie
internetowej konferencji www.cbidgp.pl
Zgłoszenie referatu wraz ze streszczeniem prosimy nadsyłać do 1 czerwca 2011.
PROMOCJA NA KONFERENCJI
- Reklama firmy w materiałach konferencyjnych
- Referat promocyjny
- Stoisko reklamowe (2 m2, dodatkowa powierzchnia do negocjacji)
O P Ł AT A K O N F E R E N C Y J N A
Obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie,
wyżywienie oraz imprezy towarzyszące.
Wpłata na konto Bank Spółdzielczy Tychy Nr rachunku 75 8435 0004 0000
0002 3908 0001.
Ustroń, 5 – 7 października 2011
Organizatorzy
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
Z AK R E S T E M AT Y C Z N Y K O N F E R E N C J I







REJESTRACJA
Na załączonym formularzu zgłoszenia uczestnictwa.
W AŻ N E T E R M I N Y
Zgłoszenie referatu i przesłanie streszczenia  1 czerwca 2011
Decyzja o kwalifikacji referatu  15 czerwca 2011
Nadesłanie pełnego tekstu referatu  12 sierpnia 2011
Zgłoszenie promocji firmy na konferencji  1 sierpnia 2011
II komunikat  22 sierpnia 2011
Zgłoszenie udziału w konferencji  20 września 2011
STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI
www.cbidgp.pl






Odnowa biologiczna terenów przemysłowych wobec intensyfikacji
zainwestowania
Techniczne i biologiczne aspekty remediacji terenów zdegradowanych
Metody badawcze, stosowane w procesie remediacji na etapach:
kwalifikowania terenów do remediacji, oceny efektywności remediacji oraz
monitoringu „po-remediacyjnego"
Remediacja środowiska gruntowo-wodnego na terenach zanieczyszczonych
ze szczególnym uwzględnieniem strategii opartych na kontrolowanym
i wspomaganym samooczyszczaniu
Rewitalizacja rzek naturalnych i uregulowanych oraz dolin rzecznych
Rekomendowane i sprawdzone metody remediacji
Najlepsze praktyczne przykłady remediacji i rewitalizacji terenów
poprzemysłowych, pogórniczych, wojskowych, portowych, składowisk
odpadów komunalnych i przemysłowych, wód powierzchniowych (zbiorniki
wodne)
Rewitalizacja terenów zdegradowanych a zmiany klimatu
Innowacyjne podejście do oczyszczania terenów zdegradowanych: green
remediation
Implikacje zdrowotne powtórnego zagospodarowania terenów
zdegradowanych
Zaangażowanie społeczne a proces remediacji i rewitalizacji
Rewitalizacja terenów zdegradowanych w świetle polityki miejskiej
Narzędzia rewitalizacji terenów miejskich i przemysłowych
Szczególnie zachęcamy do prezentacji wyników badań podstawowych
i stosowanych uwzględniających następujące aspekty rewitalizacji terenów
zdegradowanych i poprzemysłowych:
 przyrodniczy i środowiskowy,
 technologiczno-inżynierski,
 projektowo-planistyczny,
 ekonomiczny i finansowy,
 społeczny.
S E SJ A S P E C J AL N A
Konferencję rozpocznie sesja Projektu FOKS - Kluczowe źródła zagrożeń
środowiskowych (realizowanego w ramach Programu Współpracy
Transnarodowej dla Europy Środkowej) prezentująca zaawansowane
narzędzia techniczno-operacyjne:
 pasywne opróbowanie do oceny zanieczyszczenia środowiska wodnego,
 metoda zintegrowanych pompowań badawczych – Integral Pumping
Tests,
 fingerprinting - szczegółowa interpretacja wyników badań,
 backtracking - modelowanie transportu zanieczyszczeń w wodach
podziemnych,
 gnostyczne podejście do analizy danych o małej liczebności,
 analiza ryzyka środowiskowego i zdrowotnego.
Realizatorzy Projektu FOKS przedstawią także metody remediacji:
 destrukcję pestycydów przy użyciu katalizatora miedziowego,
 usuwanie pestycydów metodą fitoremediacji w środowisku wodnym,
 zastosowanie przepuszczalnej bariery reaktywnej do oczyszczania wód
w warstwie wodonośnej.
Szczegółowy program Konferencji prześlemy do 9 września 2011.
U CZ ES TN IC Y K ON FE RE NC J I
Zaproszenie kierujemy do uczelni wyższych i instytutów badawczych,
państwowych, samorządowych i prywatnych organizacji biorących udział
w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych, a szczególnie terenów
poprzemysłowych. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, właścicieli terenów, inwestorów, firm
zajmujących się oczyszczaniem oraz rekultywacją gleb i wód, a także
instytucji finansujących i ubezpieczeniowych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:
www .cbidgp.pl
www .ietu.katow ice.pl
R AD A N AU K O W O - P R O G R AM O W A
Do Rady Naukowo-Programowej zostali zaproszeni:
 prof. zw. dr hab. inż. Stanisław BARAN – Instytut Gleboznawstwa i
Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 Bernard BŁASZCZYK – Ministerstwo Środowiska, Warszawa
 dr Jan DULEWSKI – Wyższy Urząd Górniczy, Katowice
 prof. Jairo FALLA – Universite Paul Verlaine, Metz, Francja
 mgr inż. Zygmunt FOLTA – Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego
Sp. z o.o., Lędziny
 prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof GASIDŁO – Wydział Architektury,
Politechnika Śląska, Gliwice
 prof. dr hab. Barbara GWOREK – Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy
Instytut Badawczy, Warszawa
 dr inż. Andrzej JAGUSIEWICZ – Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa
 prof. dr hab. inż. Czesława JASIEWICZ – Wydział Rolniczo-Ekonomiczny,
Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 dr inż. Jacek KORSKI – Kompania Węglowa S.A., Katowice
 dr Philippe LAVAL-GILLY – Universite Paul Verlaine, Metz, Francja
 mgr inż. Roman ŁÓJ – Katowicki Holding Węglowy S.A., Katowice
 dr Tomáš OCELKA – Instytut Zdrowia Publicznego w Ostrawie, Republika Czeska
 dr Piotr POBORSKI – WS Atkins Polska, Gliwice
 prof. dr hab. inż. Edward POPIOŁEK – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 Gundula PROKOP – Umweltbundesamt GmbH, Wiedeń, Austria
 prof. dr hab. Czesława ROSIK-DULEWSKA – Instytut Podstaw Inżynierii
Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze
 dr hab. inż. Jan SKOWRONEK – Instytut Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych, Katowice
 dr hab. Tomasz STUCZYŃSKI – SGS EKO-PROJEKT, Pszczyna
 mgr inż. Jerzy SWATOŃ – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Warszawa
 mgr inż. Andrzej SZYMKIEWICZ – Południowy Koncern Węglowy S.A., Jaworzno
 mgr inż. Jarosław ZAGÓROWSKI – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,
Jastrzębie Zdrój
K O M IT E T O R G AN I Z AC Y J N Y

mgr Czesław FILIPEK, mgr Małgorzata RYSZKA – CBiDGP Sp. z o.o.

mgr inż. Wanda JAROSZ – IETU
BIURO KONFERENCJI
mgr Justyna SALWIERAK, CBiDGP Sp. z o.o., tel. 32 324 22 62, kom. 501 331 814
e-mail: [email protected]
mgr Anna PILCH, IETU, tel. 32 254 60 31 wew. 281, e-mail: [email protected]
S E K R E T AR I AT K O N F E R E N C J I
Anna NIESZPOREK, CBiDGP Sp. z o.o.
tel. 32 324 22 62, 32 324 22 63, faks 32 324 22 63 lub 32 216 66 66,
e-mail: [email protected]
Download