ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA

advertisement
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA
Konsultacje społeczne przeprowadzane w związku z przystąpieniem do opracowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Limanowa
Rewitalizacja jest to długofalowy, złożony proces przemian społecznych, gospodarczych
i przestrzennych w miastach lub ich zdegradowanych częściach, mający na celu poprawę jakości życia
mieszkańców, harmonizację i podniesienie estetyki przestrzeni, prowadzący do ożywienia
gospodarczego oraz aktywizacji życia społecznego.
Proces rewitalizacji musi przebiegać pod ścisłym nadzorem władz samorządowych oraz przy
współpracy organizacji społecznych, gospodarczych, instytucji lokalnych i grup mieszkańców.
Prawidłowo przeprowadzona rewitalizacja jest dużym bodźcem rozwoju lokalnego, skutkuje
polepszeniem stanu infrastruktury technicznej, turystycznej, kulturalnej i społecznej, służącej
rozwojowi gospodarczemu oraz większą aktywnością i przedsiębiorczością mieszkańców.
Niezwykle istotnym elementem procesu przygotowywania programu rewitalizacji są konsultacje
społeczne. Właściwie przeprowadzone konsultacje społeczne oraz prawidłowo zinterpretowane ich
wyniki, gwarantują ujęcie w programie rewitalizacji inwestycji zgodnych z oczekiwaniami
i potrzebami społeczności lokalnej.
W związku z rozpoczęciem prac związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Limanowa, Mieszkańcy miasta zaproszeni są do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych,
w ramach których przeprowadzone będą ankiety. Zdecydowano się na wybór formy ankietowej
konsultacji, ponieważ z jednej strony pozwala ona na liczbowe sklasyfikowanie wybranych
odpowiedzi w celu ich porównania oraz ustalenia najczęściej wskazywanych i, co za tym idzie,
najbardziej istotnych, natomiast z drugiej strony umożliwia ankietowanym przedstawienie ich
indywidualnych wniosków i odczuć, które również są brane pod uwagę przy określaniu celów i
kierunków działań. Ankiety mają na celu umożliwienie Mieszkańcom oceny ogólnej sytuacji na
terenie miasta oraz wskazanie pożądanych kierunków jego rozwoju. Czynny udział Mieszkańców
miasta w konsultacjach społecznych pozwoli na opracowanie i przyjęcie programu rewitalizacji miasta
koncentrującego się na sprawach najbliższych Mieszkańcom.
Wszyscy Mieszkańcy miasta Limanowa, którzy są zdecydowani na wzięcie udziału w konsultacjach
społecznych oraz przekazanie swojego głosu w dyskusji nad ostatecznym kształtem programu
rewitalizacji oraz inwestycji, jakie w jego ramach zostaną wykonane, proszeni są o wypełnienie
poniższej ankiety i dostarczenie jej do:
Urzędu Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9 - oznaczona urna w holu Urzędu, w terminie do
26.02.2010 r.
Ankiety są w pełni anonimowe.
1. Proszę ocenić poszczególne elementy związane z jakością życia w mieście Limanowa,
zaznaczając znakiem x odpowiednio 1 (ocena: bardzo złe), 2 (złe), 3 (średnie), 4 (dobre),
5 (bardzo dobre).
1
2
Infrastruktura techniczna
Poziom rozwoju sieci wodociągowej
Poziom rozwoju sieci kanalizacyjnej
Jakość dróg
Gospodarka odpadami
Edukacja, kultura i rekreacja
Poziom rozwoju infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej i jej
dostępność dla mieszkańców
Poziom rozwoju infrastruktury
kulturalnej i jej dostępność dla
mieszkańców
Wydarzenia kulturalno-rozrywkowe
odbywające się na terenie miasta
Funkcjonowanie placówek
edukacyjnych i ich warunki
lokalowe
Sfera przestrzenna
Jakość i dostępność terenów
rekreacyjnych
Estetyka otoczenia
Organizacja zieleni i
zagospodarowanie terenów
zielonych
Stan środowiska naturalnego
Zagospodarowanie centrum miasta
Gospodarka
Dostępność terenów inwestycyjnych
Poziom rozwoju bazy turystycznowypoczynkowej
Wykorzystanie walorów miasta do
rozwoju turystyki, promocja miasta
Lokalny rynek pracy
Warunki do prowadzenia
działalności gospodarczej
Sfera społeczna
Udział mieszkańców w życiu
kulturalnym i społecznym miasta
Limanowa
Działalność organizacji
pozarządowych
Dostęp do Internetu
Bezpieczeństwo
Zapobieganie marginalizacji i
wykluczeniu społecznemu, aktywizacja
grup mieszkańców szczególnie
zagrożonych występowaniem
negatywnych zjawisk społecznych
3
4
5
2. Proszę podać najpoważniejsze problemy związane z jakością życia w mieście Limanowa:
a) ………………………………………………………………..
b) ………………………………………………………………..
c) ………………………………………………………………..
d) ………………………………………………………………..
3. Proszę wskazać, które kierunki działań powinny zostać uznane za priorytetowe w procesie
rewitalizacji miasta Limanowa (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź).
Rozwój i poprawa stanu infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, kanalizacyjna,
jakość dróg, itp.)
Rozwój i podniesienie dostępności infrastruktury rekreacyjno sportowej (budowa i
modernizacja boisk, hal sportowych, placów zabaw)
Rozwój infrastruktury i rozszerzenie oferty kulturalno-rozrywkowej
Poprawa jakości przestrzeni publicznej i wzrost jej funkcjonalności
Wzrost dostępności terenów inwestycyjnych
Rozwój bazy turystyczno-wypoczynkowej
Rozwój turystyki jako ważnej gałęzi lokalnej gospodarki, wykorzystanie turystycznego
potencjału miasta
Aktywizacja życia społecznego
Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej
4. Proszę wskazać inwestycje, jakie uznane są przez Państwa za priorytetowe (można
zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź).
Przebudowa i modernizacja Parku Miejskiego
Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim
Budowa ścieżki rowerowej i spacerniaka wzdłuż potoku Jabłoneckiego i Mordarka
Budowa ściany wspinaczkowej przy Limanowskim Domu Kultury (LDK)
Budowa skyte-parku przy Limanowskim Domu Kultury
Budowa amfiteatru w Parku Miejskim
Budowa nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Limanowej
Odnowa zalewu na potoku Starowiejskim
Modernizacja strzelnicy sportowej przy ul. Kamiennej
Budowa sztucznego lodowiska na terenie Miasta Limanowa
Modernizacja i przebudowa sali kinowej LDK
Modernizacja boiska sportowego przy „ścieżce zdrowia”
Modernizacja i budowa kortów tenisowych w Parku Miejskim i przy LDK
Modernizacja infrastruktury osiedlowej przy blokach ul Zygmunta Agusta, Józefa Marka,
Fabrycznej, Piłsudskiego
Modernizacja basenu otwartego w Parku Miejskim
Modernizacja infrastruktury ZSS nr 3, Przedszkola nr 1 oraz żłobka miejskiego
Wykonanie iluminacji Rynku Miejskiego
Zagospodarowanie pod kątem rekreacyjnym potoku Jabłoneckiego przy osiedlu Zygmunta
Augusta
Inne:
Dziękujemy za wzięcie udziału w badaniu ankietowym.
Download