OPIS STANOWISKA PRACY I WYMOGÓW KWALIFIKACYJNYCH

advertisement
Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 16/03 Wójta Gminy Zbójna
z dnia 26 maja 2003 roku
OPIS STANOWISKA PRACY I WYMOGÓW KWALIFIKACYJNYCH
Nazwa stanowiska pracy:
Komórka organizacyjna:
Kod komórki:
Kategoria zaszeregowania:
Aspirant Pracy Socjalnej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej
GOPS
X
Cele istnienia stanowiska pracy
Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie
im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka w rejonie
działania.
Miejsce w strukturze organizacyjnej
Stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi GOPS, a w przypadku
nieobecności Kierownika Starszemu Pracownikowi Socjalnemu.
Zastępuje i jest zastępowane przez Starszego Pracownika Socjalnego.
FUNKCJE PODSTAWOWE
1/ Analizowanie potrzeb pomocy społecznej oraz ustalanie i planowanie potrzeb
w tym zakresie w swoim rejonie działania.
2/ Prowadzenie spraw związanych z koordynacją pomocy społecznej z
zainteresowanymi organizacjami i jednostkami.
3/Opracowywanie informacji i analiz problemowych oraz prognoz w zakresie pomocy
społecznej i zawodowej rehabilitacji niepełnosprawnym w rejonie działania.
4/Reprezentowanie interesów podopiecznych oraz osób niepełnosprawnych w rejonie.
5/Aktywowanie środowiska lokalnego na rzecz pomocy osobom potrzebującym.
6/Wnioskowanie o umieszczenie w domach pomocy społecznej dorosłych dzieci.
7/Wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej
aktywności społecznej.
8/Współdziałanie z grupami i społecznościami, mające na celu rozwijanie w nich
zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.
9/ Uczestniczenie w organizowaniu różnorodnych form pomocy , a także udział
w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym.
10/Zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie
negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.
11/Sporządzanie list świadczeń pieniężnych i rzeczowych.
1
12/Współdziałanie z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami
społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy w celu
realizacji zadań pomocy społecznej.
13/Inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających
na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.
14/ Wykonywanie zadań z zakresu obronności państwa w okresie pokoju i w okresie
wojny.
15/ Realizacja zadań wynikających ze Strategii Gminy.
16/ Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pomocy społecznej.
17/ Obsługa zebrań mieszkańców wsi Zbójna oraz wykonywanie wszelkich zadań
administracyjnych na terenie tej wsi.
wymagane wykształcenie
Wymagane uprawnienia
Doświadczenie zawodowe
Wymagana wiedza
specjalistyczna
Wymagane umiejętności i
zdolności
Wymogi Kwalifikacyjne
konieczne: średnie z maturą
pożądane: studium z zakresu pomocy
społecznej
1/ Wiedza z zakresu spraw wykonywanych na
zajmowanym stanowisku, a zwłaszcza:
- ustawy o pomocy społecznej,
- ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych
- ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
- Kodeks Postępowania Administracyjnego
- Instrukcja Kancelaryjna
2/ Znajomość ustawy o ochronie danych
osobowych.
1/ Umiejętność stosowania i interpretacji
wewnętrznych aktów normatywnych oraz
obowiązujących przepisów, regulujących sprawy
na zajmowanym stanowisku.
2/ Obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność.
3/ Fachowość i profesjonalizm w działaniach.
4/ Znajomość procedur postępowania
administracyjnego.
5/ Obsługa komputera i wykorzystywanie
nowoczesnych środków łączności.
6/ Łatwość nawiązywania kontaktów.
7/ Umiejętność słuchania, wysławiania się oraz
wypowiadania się na piśmie.
2
Kryteria oceny pracy na stanowisku
. Podstawowe:
1/ Umiejętność podejmowania trafnych decyzji.
2/ Umiejętność analizowania i wnioskowania.
3/ Poprawność wykonywanej pracy.
4/ Terminowość.
5/ Umiejętność obsługi powierzonych urządzeń.
6/ Wiedza specjalistyczna.
7/ Samodzielność.
8/ Umiejętność organizacji pracy własnej stanowisku.
9/ Podnoszenie kwalifikacji.
10/ Dyscyplina pracy.
Uzupełniające:
1/ Współpraca z innymi
2/ Komunikatywność.
3/ Odpowiedzialność za powierzone mienie.
4/ Ogólny sposób bycia – życzliwość i kultura osobista.
3
Download