KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Opis stanowiska pracy 1

advertisement
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
I.
Opis stanowiska pracy
1) Stanowisko pracy wg czynności:
2) Komórka organizacyjna:
3) Dane o stanowisku:
Zatrudnienie:
a) Liczba osób zatrudnionych ogółem na
stanowisku:
- w tym kobiet:
- w tym pracowników młodocianych:
- w tym na zmianie I:
- w tym na zmianie II:
- w tym na zmianie III:
- w tym na zmianie IV:
b) Minimalne wymagania kwalifikacyjne:
c) Szczególne wymagania zdrowotne
d) Czynności wykonywane stale w minutach
na tydzień:
- praca ........ godz./roboczodniówkę
Suma:
e) czynności wykonywane doraźnie w dniach
na rok:
`
Suma:
f) miejsce wykonywania pracy:
g) oświetlenie stanowiska:
h) system zmianowy:
i)stosowane maszyny, narzędzia i materiały:
j) stosowane środki ochrony indywidualnej:
4) Czynniki szkodliwe i uciążliwe:
zapylenie
hałas
wibracja
azbest - R
substancje chemiczne
kontakt ze smarami i olejami
promieniowanie radioaktywne
Inne:
5) Czynniki naturalne (siły natury, czynniki
przyrodnicze):
Inne:
6) Inne uwagi dotyczące stanowiska:
II.Tabela identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego wg metody ...........................
L.p.
Zagrożenie
Ryzyko początkowe:
Stosowane środki ograniczające ryzyko zawodowe
Określenie
P
S
E
ryzyka
Ryzyko końcowe:
Określenie
P
S
E
ryzyka
Data sporządzenia: ........................
Sporządził: ...........................................
Data zatwierdzenia: .................................
............................................ ................................ ................................... ..................................... ..............................................
Kierownik komórki organizacyjnej
III.
Plan redukcji ryzyka
L.p.
Zagrożenie
OSIP
Ryzyko
końcowe
DB
Kierownik Działu
Działania redukujące ryzyko zawodowe
Data sporządzenia: .....................................
Dyrektor pionu
Ryzyko zredukowane
Data zatwierdzenia: .................................
............................................ ................................ ................................... ..................................... ..............................................
Kierownik komórki organizacyjnej
OSIP
DB
Kierownik Działu
Dyrektor pionu
IV.
L.p.
Lista osób zapoznanych z oceną ryzyka zawodowego
Nazwisko i Imię pracownika
Data
Czytelny podpis pracownika
Z kartą zapoznał:
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards