scenariusze cyklu lekcji, zrealizowanych w

advertisement
SCENARIUSZE CYKLU LEKCJI, ZREALIZOWANYCH W RAMACH
PROJEKTU „SEKRETY BANKÓW”
W GIMNAZJACH
SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
I. Lekcje wprowadzające
Zajęcia obejmują dwie godziny lekcyjne.
W trakcie pierwszej godziny zajęć uczniowie poznają:
– historię pieniądza na świecie i w Polsce,
– rodzaje i podstawowe funkcje pieniądza ,
– sposobów produkcji monet i banknotów.
Celem zajęć jest uświadomienie uczniom iż dzieje pieniądza wpisane są w dzieje ludzkości
(powiązane są one z wojnami, pokojami, wydarzeniami kulturalnymi etc) oraz rozbudzenie
u uczniów zainteresowań polityką monetarną.
W trakcie drugiej godziny zajęć uczniowie poznają :
– zasady funkcjonowania systemu bankowego,
– rolę i funkcje banku centralnego,
– zasady funkcjonowania banków,
– podstawowe operacje prowadzone przez banki,
– korzyści wynikające z usług bankowych.
Celem zajęć jest uświadomienie uczniom jak ważną rolę spełniają banki we współczesnym świecie
oraz zapoznanie uczniów z zasadami ich funkcjonowania.
Lekcja 1
(lekcja prowadzona przez nauczyciela odpowiedzialnego za realizację projektu, nauczyciela wiedzy
o społeczeństwie lub zaproszonego pracownika banku)
Cele
Po zajęciach uczeń umie:
– przedstawić etapy w historii pieniądza,
– posługiwać się terminologią związaną z pieniądzem,
– wymienić podstawowe funkcje pieniądza,
– wskazać różnice i podobieństwa między monetą obiegową i kolekcjonerską.
Pojęcia: awers, rewers, moneta (obiegowa, kolekcjonerska ), banknot, rant, emitent, emisja,
skarbiec, bank, numizmatyka, denominacja, gospodarka towarowo-pieniężna.
Metody realizacji zajęć
Miniwykład, dyskusja, ćwiczenia
Przebieg lekcji
1. Na początku lekcji nauczyciel prosi o podanie skojarzeń, jakie nasuwają się uczniom z pojęciem
„pieniądza”. Każdy uczeń podaje jedno skojarzenie (prosimy, żeby nie podawać elementów
powtarzających się), które zapisujemy na tablicy lub plakacie.
2. Po spisaniu wszystkich skojarzeń prowadzący krótko podsumowuje wyniki.
( Czy skojarzenia są trafne ? Czy wiedza uczniów jest skromna, czy rozległa ? )
3. Nauczyciel w postaci miniwykładu przedstawia uczniom najważniejsze wydarzenia historii
monetarnej:
a) definicja pieniądza,
b) środki płatnicze przed pieniądzem ,
c) monety (początki,sposoby produkcji funkcjonowanie monet, moneta obiegowa i kolekcjonerska)
d) banknoty (początki, produkcja, zabezpieczenia),
e) inne formy współczesnego pieniądza (papiery wartościowe, karty kredytowe),
f) podstawowe funkcje pieniądza.
4. Po wystąpieniu prowadzącego następuje krótka dyskusja podsumowująca i próba dopisania do
poprzednich skojarzeń tego co uczniowie dowiedzieli się na wykładzie.
5. Na zakończenie możemy zaproponować ćwiczenie :
Czyja to waluta ?
Podajemy nazwy walut różnych państw świata, a uczniowie starają się odgadnąć w jakim kraju
jest ona środkiem płatniczym.
Przykłady: real, rubel, jen, peso, korona, hrywna, forint, funt
6. Jako zadanie domowe można poprosić chętnych uczniów o znalezienie przysłów, powiedzonek,
wypowiedzi sławnych ludzi z różnych epok, dotyczących pieniądza.
Np. „Dobry żart tynfa wart.”
Lekcja 2
Przeprowadzona przez nauczyciela lub pracownika banku w szkole.
Cele
Po zajęciach uczeń:
– co to jest w bankach,
– zna funkcje banku centralnego,
– potrafi wymienić podstawowe produkty banku,
– potrafi wymienić podstawowe operacje bankowe,
– potrafi wymienić kilka rodzajów kredytów bankowych, dostępnych dla indywidualnego klienta,
– wie, co to jest karta płatnicza,
– rozumie pojęcie stopy procentowej.
Pojęcia: depozyt, czek, kredyt, obligacje, weksel, stopa procentowa, kurs walutowy, wysokość
oprocentowania, karta kredytowa, przelew, lokata.
Metody realizacji zajęć
Wykład problemowy, dyskusja, śniegowa kula.
Przebieg lekcji
1.
2.
3.
Odwołanie się do pracy domowej z poprzedniej lekcji – wysłuchanie przez wszystkich
powiedzeń i przysłów.
Nawiązanie do odczytanych tekstów i wyjaśnienie tematu zajęć i poinformowanie ich, że ta
lekcja przygotowuje ich do udziału w konkursie.
Wykład nauczyciela:
a) pierwsze banki i ich rola,
b) bank współczesny i funkcjonowanie systemu bankowego,
c) bank centralny i jego rola,
d) omówienie podstawowych produktów banku.
– prowadzenie rachunku bankowego,
– przelewy,
– kredyty,
– pożyczki gotówkowe,
– karty płatnicze oraz karty kredytowe,
– sieć bankomatów,
– skrytki bankowe,
– rachunki papierów wartościowych,
– depozyty bankowe (lokaty).
e) krótka dyskusja na temat korzystania z wymienionych usług banku oraz ich popularności
w gospodarstwach domowych uczniów.
f) metodą kuli śniegowej (1 uczeń, pary, czwórki) uczniowie tworzą zestaw pytań, na które
chcieliby znaleźć odpowiedż w trakcie wizyty w banku.
g) zebranie pytań i krótki do nich komentarz
Wizyta w banku
Cele
Po zajęciach w banku uczeń:
– wie, jak działa system bankowy,
– Wie, jakiego zachowania od klienta oczekują pracownicy banku,
– zna produkty bankowe dla klienta indywidualnego oraz klienta biznesowego,
– zna schemat postępowania przy zakładaniu ROR i potrafi wypełnić odpowiedni wniosek na
druku bankowym,
– zna schemat postępowania przy ubieganiu się o kredyt i potrafi wypełnić wniosek kredytowy,
– wie, co to jest weksel i potrafi wypisać,
– rozróżnia karty płatnicze, zna ich rodzaje i mechanizmy działania,
– rozumie oferty banku w zakresie produktów dotyczących depozytów i kredytów i potrafi
wybrać najkorzystniejszą (zna pojęcie stopy procentowej),
– wie, jakie informacje powinien uzyskać od pracownika banku, przed podjęciem decyzji
założenia konta osobistego w tym banku.
Przebieg zajęć
I.
Część pierwsza
Pracownik banku:
– prezentuje instytucję i jej funkcjonowanie,
– prezentuje produkty tego banku,
– opisuje zadania działu obsługi klienta,
– zapoznaje z ofertą tego banku dla indywidualnego klienta,
– zapoznaje uczniów z podstawowymi dokumentami bankowymi, z którymi ma doczynienie
klient,
– w miarę możliwości uzupełnia informacje z wykładu wstępnego.
II.
Część druga
Pracownik banku:
odpowiada na pytania postawione na lekcji, a w miarę możności na pytania, które zrodziły się
w trakcie wizyty.
Podsumowanie wizyty
Uczniowie otrzymują zestaw materiałów informacyjnych i formularzy koniecznych do ćwiczeń
podczas lekcji podsumowującej.
Lekcja podsumowująca
Cele
Zdiagnozowanie wiadomości i umiejętności uczniów z dziedziny bankowości.
Praktyczne wykorzystanie wiedzy nabytej podczas zajęć.
Metody realizacji zajęć
sprawdzian – konkurs
Przebieg lekcji
Uczniowie we wszystkich szkołach biorących udział w pilotażu piszą test konkursowy.
(TEST STANOWI OSOBNY ZAŁĄCZNIK )
Download