Katowice - Wyższy Urząd Górniczy

advertisement
Katowice: Świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usług z zakresu
medycyny pracy.
Numer ogłoszenia: 402832 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 345874 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice,
woj. śląskie, tel. 32 736 17 04, 736 19 00, faks 32 7361705.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie przez wykonawcę na
rzecz zamawiającego usług z zakresu medycyny pracy..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez
wykonawcę na rzecz zamawiającego usług z zakresu medycyny pracy obejmujących:
1)badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne) pracowników zatrudnionych w
urzędach górniczych oraz kandydatów do pracy w urzędach górniczych; 2)badania
psychologiczne pracowników - kierowców i pracowników kierujących służbowym
samochodem osobowym w ramach wykonywanych obowiązków służbowych; 3)badania
lekarskie pracowników, wykonywane poza terminami okresowych badań profilaktycznych, w
razie zgłoszenia przez pracownika niemożności wykonywania dotychczasowej pracy z
powodu: a) szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, b) ciąży, c)
wystąpienia objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej, d) wypadku przy
pracy lub stwierdzenia choroby zawodowej pracownika nie zaliczonego do żadnej z grup
inwalidów; 4)badania lekarskie pracowników zatrudnionych na stanowiskach stwarzających
zagrożenia podobne do występujących na stanowiskach, na których stwierdzono przypadki
choroby zawodowej; 5)badania lekarskie pracowników zatrudnionych w warunkach
występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia; 6)dodatkowe badania okulistyczne pracowników, wykonywane
poza terminami badań profilaktycznych, w przypadku zgłoszenia przez pracownika
niemożności wykonywania dotychczasowej pracy; 7)wydawanie orzeczeń (zaświadczeń)
lekarskich w przypadkach i dla celów określonych w Kodeksie pracy, przepisach
wykonawczych i innych przepisach; 8)uczestniczenie lekarza profilaktyka w realizacji prac
Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy działającej u zamawiającego, a w ramach
uczestnictwa do: a) opiniowania podejmowanych przez zamawiającego środków
zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, b) współdziałania z
zamawiającym w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 9)
dokonywanie przeglądów stanowisk pracy. W ramach uczestnictwa w pracach Komisji BHP
zamawiający nie przewiduje konieczności przyjazdu lekarza medycyny pracy do siedziby
zamawiającego na jej posiedzenia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.11.00-4, 85.12.11.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Świadczenie przez wykonawcę usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników
zamawiającego zatrudnionych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach, ul. Jasna 31
b, 44-122 Gliwice.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fundacją UNIA BRACKA, ul. Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9431,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ



Cena wybranej oferty: 11165,00
Oferta z najniższą ceną: 11165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11165,00
Waluta: PLN.
Część NR: 9
Nazwa: Świadczenie przez wykonawcę usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników
zamawiającego zatrudnionych w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie, ul. Wilcza
46, 00-679 Warszawa.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o, ul. Obozowa 20, 01-161 Warszawa, kraj/woj.
mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7381,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ



Cena wybranej oferty: 4945,00
Oferta z najniższą ceną: 4945,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4945,00
Waluta: PLN.
Download