19/04/2017 S76 - - Dostawy - Dodatkowe informacje

advertisement
19/04/2017




S76
- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
I.
II.
VI.
VII.
Polska-Sieradz: Produkty farmaceutyczne
2017/S 076-147076
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 058-107505)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Armii Krajowej 7
Sieradz
98-200
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Marciniak
Tel.: +48 438271942
E-mail: [email protected]
Faks: +48 438275452
Kod NUTS: PL116
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzozsieradz.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Dostawa leków do programów terapeutycznych.
Numer referencyjny: SZP.215-11/17
II.1.2)Główny kod CPV
33600000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
Dostawa leków do programów terapeutycznych o wartości powyżej 209 000 EUR.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/04/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 058-107505
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wadium – 6000.00 PLN.
Powinno być:
Wadium – 4500.00 PLN.
VII.2)Inne dodatkowe informacje:
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Pakiet 13
Część nr :13
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL116
II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa leków do programów terapeutycznych
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia:
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe Wadium – 1 500.00 PLN.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards