Diagnostyka laboratoryjna

advertisement
STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU
na rok akademicki 2012/2013
Opis przedmiotu kształcenia- Program nauczania
Nazwa przedmiotu:
Diagnostyka
laboratoryjna
Kod modułu wg standardów od A do G
E.W.3 d-f, E.W.7 a, c-f, i ,E.W.23-24, E, E.W.32,
E.W.37.-E.W.40, E.U.12., E.U.14-15, E.U.24, E.U.29.i
Kierownik jednostki realizującej zajęcia z
przedmiotu: prof. dr hab. Andrzej Gamian
Wydział:
Lekarski
Kierunek studiów:
lekarski
Poziom studiów
jednolite magisterskie
Forma studiów
Rok studiów:
Typ przedmiotu
Język wykładowcy:
stacjonarne X niestacjonarne
Semestr studiów:
III
obowiązkowy X fakultatywny 
polski
Nazwa jednostki realizującej przedmiot
Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
Semestr zimowy (godz.)
W
Ć
S
15
30
V
Semestr letni (godz.)
W
Ć
S
Razem: 45 godz.
Cele kształcenia (cele zajęć stawiane przez prowadzącego, powiązane z efektami kształcenia, max. 6 pozycji)
C1. Zapoznanie studentów z metodyką rutynowych i wybranych specjalistycznych badań
laboratoryjnych.
C2. Przekazanie wytycznych dotyczących zasad pobierania materiału biologicznego do badań
laboratoryjnych.
C3. Zapoznanie studentów z laboratoryjnymi algorytmami diagnostycznymi w rozpoznawaniu,
różnicowaniu i monitorowaniu leczenia zaburzeń narządowych i układowych.
C4. Kształtowanie prawidłowych postaw etycznych i umiejętności współpracy lekarza z laboratorium
diagnostycznym.
Macierz efektów kształcenia dla przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych
efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć.
Numer efektu Opis efektu kształcenia (zgodnie ze szczegółowymi efektami
Metody
Forma
kształcenia
kształcenia zawartymi w standardach)
weryfikacji zajęć
osiągnięcia dydakty
zamierzony cznych:
ch efektów
** wpisz
kształcenia* symbol
prezentacja, W, Ć
W zakresie wiedzy student:
odpowiedź
zna zasady diagnozowania najczęstszych chorób dzieci (panele ustna,
E.W3.
badań oraz możliwe do oznaczania parametry/markery):
d) niedokrwistości, skaz krwotocznych, chorób nowotworowych
wieku dziecięcego
e) wymiotów, biegunek, krwawień z przewodu pokarmowego,
choroby wrzodowej, chorób trzustki, cholestaz i chorób
wątroby
f) zakażeń układu moczowego, kamicy nerkowej, ostrej i
przewlekłej
niewydolności
nerek
oraz
ostrych
i przewlekłych zapaleń nerek
g) zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy i przytarczyc, chorób
nadnerczy, cukrzycy, otyłości
zna zasady diagnozowania w odniesieniu do najczęstszych
chorób wewnętrznych występujących u osób dorosłych (panele
badań oraz możliwe do oznaczania parametry/markery)
E.W7.
a)
chorób układu krążenia, w tym: choroby niedokrwiennej serca,
niewydolności serca (ostrej i przewlekłej)
b)
chorób układu oddechowego,
oddechowej (ostrej i przewlekłej)
c)
w
tym:
niewydolności
chorób układu pokarmowego, w tym: chorób jamy ustnej,
przełyku, żołądka i dwunastnicy, jelit, wątroby, dróg
żółciowych i pęcherzyka żółciowego
d) chorób układu wydzielania wewnętrznego, w tym: chorób
podwzgórza i przysadki, tarczycy, przytarczyc, kory i rdzenia
nadnerczy, różnych typów cukrzycy i zespołu metabolicznego:
hipoglikemii, otyłości, dyslipidemii
chorób nerek i dróg moczowych, w tym: ostrych i przewlekłych
e) niewydolności nerek, chorób kłębuszków nerkowych i
śródmiąższowych nerek, kamicy nerkowej, zakażeń układu
moczowego
f) chorób układu krwiotwórczego, w tym: skaz krwotocznych
i) zaburzeń wodno-elektrolitowych i kwasowo-zasadowych:
stanów odwodnienia, stanów przewodnienia, zaburzeń
gospodarki elektrolitowej, kwasicy i zasadowicy
E.W23.
zna uwarunkowania środowiskowe najczęstszych nowotworów
człowieka
raport,
kolokwium,
E.W24.
zna podstawy wczesnej wykrywalności nowotworów i zasady
badań przesiewowych w onkologii
E.W32.
zna zasady diagnozowania
bakteryjnych, wirusowych,
parametry/markery)
w najczęstszych chorobach
(możliwe do oznaczania
E.W37.
zna rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w
diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do
badań
E.W38.
zna podstawy
laboratoryjnej
E.W39.
zna i rozumie możliwości i ograniczenia badań laboratoryjnych
w stanach nagłych
E.W40.
wymienia wskazania do wdrożenia terapii monitorowanej
teoretyczne
i
praktyczne
diagnostyki
W zakresie umiejętności student:
E.U.12.
E.U.14.
prezentacja,
odpowiedź
przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób ustna,
raport,
dorosłych i dzieci
kolokwium,
rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia (na
podstawie wyników badań laboratoryjnych)
E.U.15.
rozpoznaje stan po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych
używek (na podstawie wyników badań laboratoryjnych)
E.U.24.
interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny
odchyleń
E.U.29.
potrafi wykonywać proste procedury i zabiegi lekarskie, w tym:
Ć
i) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi
*np. test, prezentacja, odpowiedź ustna, esej, raport, kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny;
** W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning;
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Zajęcia na uczelni: 45 godz. (15 W, 30 Ć)
Praca własna: 15 godz.
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
60 godz.
Punkty ECTS przedmiotu
2,5
Uwagi
Treść zajęć: ćwiczenia
1. Materiał biologiczny i przyczyny błędów przedlaboratoryjnych i laboratoryjnych. E.W.37-39,
E.U.24.
2 . Badanie oporności osmotycznej krwinek czerwonych metodą Daciego. E.W.3.d, E.W.7.f, E.U.14.
3. Diagnostyka laboratoryjna funkcji wydzielniczej trzustki. Dobór badań laboratoryjnych w
zaburzeniach gospodarki węglowodanowej. E.W.3e, E.W.7.c-d, E.U.24.i, E.U.15., E.U.12.
4. Diagnostyka laboratoryjna moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego i płynów z jam ciała. E.W.3.f,
E.W.7.e, i, E.U.24., E.U.15., E.U.12.
5. Diagnostyka laboratoryjna klinicznych zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Analiza wyników,
uzyskanych u chorych. E.W.3.e, E.W.7. i, E.U.24., E.U.14., E.U.15., E.U.12.
6. Diagnostyka serologiczna, dawcy krwi, diagnostyka zaburzeń poprzetoczeniowych. E.W.3.d, E.W.7.f,
E.U.14., E.U.12.
7. Podstawy diagnostyki układu biało- i czerwonokrwinkowego. E.W.3.d, E.W.7.f, E.W.23,-24, E.U.12.,
E.U.14.
8. Diagnostyka laboratoryjna układu krzepnięcia. E.W.3.d, E.W.7.f , E.U.24., E.U.14.
9. Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń gospodarki lipidowej. E.W.7.a, E.U.24.
10. Podsumowanie. Odrabianie ćwiczeń.
Treść zajęć: wykłady
1. Ocena wiarygodności wyniku laboratoryjnego. Współpraca lekarza z laboratorium. E.W.37-39
2. Zmienność wyniku laboratoryjnego – ocena czynników. E.W.37-39
3. Enzymologia kliniczna. E.W.3e, E.W.7.c
4. Diagnostyka zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej. E.W.3.e, E.W.7. i
5. Diagnostyka laboratoryjna endo- i egzokrynnej funkcji trzustki, cukrzyca. E.W.3e, g, E.W.7.c-d
6. Otyłość i zespół metaboliczny. E.W.3e, g, E.W.7.c-d
7. Immunodiagnostyka. E.W.3. g, E.W.7. d
8. Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń hemostazy. E.W.3.d, E.W.7.f
9. Diagnostyka laboratoryjna toksykologiczna. E.W.3.e, E.W.7.a, b, e, i, E.W.39
10. Białka odczynu zapalnego. Białka ostrej fazy. Badania laboratoryjne w diagnostyce stanów zapalnych.
E.W.3.e,g, E.W.7.a, d, E.W.32, E.W.39
11. Aspekty diagnostyczne zaburzeń hormonalnych. E.W.3.g, E.W.7.d, E.U.24., E.U.14., E.U.12.
12. Markery w diagnostyce chorób nowotworowych. E.W.3d, E.W.23, E.W.24
13. Diagnostyka laboratoryjna funkcji wydzielniczej przewodu pokarmowego. E.W.3.e, E.W.7.c
14. Diagnostyka laboratoryjna krwi i chorób układu krwiotwórczego. E.W.3.d, E.W.7.f
15. Test zaliczeniowy.
(proszę wpisać tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na
zamierzone efekty kształcenia)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Piśmiennictwo obowiązkowe:
1.
Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. (red. A.Dembińska-Kieć, J.
Naskalski ), Elsevier Urban &Partner, 2010.
2.
Piśmiennictwo zalecane:
1. Diagnostyka laboratoryjna. B. Neumeister i wsp., wyd.Urban&Partner 2001
2. Diagnostyka laboratoryjna. J.J. Tomaszewski. 2001
3. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii. Kokot F.:
PZWL, 2005.
CZASOPISMA
„Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej” – czasopismo wydawane przez
IITD PAN (on line)
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…)
1. Sale ćwiczeniowe – laboratoria, sale seminaryjne i sala wykładowa.
2. Probówki, kuwety, pipety automatyczne, łaźnie wodne, spektrofotometry, wirówki z chłodzeniem
oraz rotorem hematokrytowym, cieplarki, mikroskopy świetlne.
3. Rzutniki pisma, sprzęt multimedialny, tablice.
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
1. Poprawne wykonanie wszystkich przewidzianych programem ćwiczeń.
2. Zaliczenie kolokwium (forma testowa).
Nazwa i adres jednostki realizującej przedmiot, kontakt (tel./email):
Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej tel. 784-13-70 e-mail: [email protected]
Osoba odpowiedzialna za przedmiot na danym roku
prof. dr hab. Andrzej Gamian
Podpis Kierownika jednostki realizującej zajęcia
.………....…..…
Podpis Dziekana
……….………..……
Data sporządzenia sylabusa: 30.07.2012……………………………………………
Download