plan zajęć z medycznej diagnostyki laboratoryjnej

advertisement
PLAN ZAJĘĆ Z MEDYCZNEJ DIAGNOSTYKI
LABORATORYJNEJ
Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
III r. Biotechnologii – w roku akademickim 2014 / 2015
Wtorek
Prof.dr
hab.n.med.
Zygmunt
Kopczyński
WYKŁADY
DATA
7.10.14
14.10.14
21.10.14
28.10.14
4.11.14
18.11.14
25.11.14
2.12.14
9.12.14
16.12.14
10.00 – 11.30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
zaliczenie*
dr Anna
Thielemann
dr Aleksandra
Baszczuk
SEMINARIA
SEMINARIA
11.30 – 13.00
11.30 – 13.00
mgr Lena
Bielawska
SEMINARIA
11.30 – 13.00
Sem.1
Sem.2
Sem.3
Sem.4
Sem.5
* - termin zaliczenia do uzgodnienia z wykładowcą
ODRABIANIE NIEZALICZONYCH ĆWICZEŃ – TERMIN DO UZGODNIENIA Z PROWADZĄCYM
ZAJĘCIA, PO OKAZANIU ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO
III ROK BIOTECHNOLOGII
TEMATY I ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE NA SEMINARIACH
1.Diagnostyka laboratoryjna chorób nowotworowych, analiza przypadków klinicznych
Wartość badań laboratoryjnych we wczesnej diagnostyce choroby nowotworowej
a/ charakterystyka markerów nowotworowych
- cechy idealnego markera nowotworowego
- klasyfikacja markerów i ich rola w diagnostyce i monitorowaniu leczenia
- wymagania analityczne w oznaczaniu stężenia markerów
- czynniki wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na wynik badania
b/ metody oznaczania markerów nowotworowych
c/ oznaczanie wybranych markerów metodą immunoenzymatyczną
d/ interpretacja wyników
2. Diagnostyka laboratoryjna chorób tarczycy, analiza przypadków klinicznych
a/ rodzaje badań laboratoryjnych stosowanych w diagnostyce tarczycy : TSH, T4, T3, fT3,
fT4, test z TRH, TGB, tyreoglobulina
b/ rozpoznawanie subklinicznej nadczynności i niedoczynności tarczycy na podstawie
parametrów laboratoryjnych
c/ badania immunologiczne
d/ badania radiologiczne
e/ algorytm postępowania diagnostycznego w chorobach tarczycy
f/ techniki oznaczania hormonów tarczycy
g/ interpretacja wyników
3. Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych wad metabolicznych, analiza przypadków
klinicznych
a/
b/
c/
d/
-
omówienie schematu szlaku metabolicznego
objawy kliniczne i zaburzenia biochemiczne występujące w blokach metabolicznych
leczenie chorób metabolicznych
diagnostyka laboratoryjna wybranych chorób metabolicznych :
anemia sierpowata
talasemie
fenyloketonuria
mukowiscydoza
homocystynemia
4. Diagnostyka laboratoryjna osteoporozy, analiza przypadków klinicznych
a/
b/
c/
d/
e/
-
budowa kości i ich metabolizm
definicja osteoporozy i jej klasyfikacja
profilaktyka i zapobieganie osteoporozie – rola żywienia, leków, ruchu
hormonalne konsekwencje menopauzy
rodzaje markerów obrotu kostnego:
markery kościotworzenia : osteokalcyna, AP, PICP, PINP, hydroksyprolina
markery resorpcji : NTX, CTX, pirydynolina, dezoksypirydynolina, izoenzym fosfatazy
kwaśnej , ICTP
f/ diagnostyka laboratoryjna - badania przesiewowe, specjalistyczne
g/ kliniczne zastosowanie markerów obrotu kostnego w przewidywaniu utraty masy kostnej,
monitorowaniu terapii i weryfikacji skuteczności leczenia
5. Diagnostyka laboratoryjna skaz krwotocznych, analiza przypadków klinicznych
a/ skaza krwotoczna – definicja, podział i diagnostyka różnicowa na podstawie wyników
badań układu hemostazy
b/ skazy krwotoczne osoczowe ( koagulopatie): wrodzone i nabyte
c/ ostry i przewlekły zespół wykrzepiania śródnaczyniowego (DIC)- objawy kliniczne,
badania hemostatyczne skriningowe, badania dotyczące aktywacji układu krzepnięcia i
fibrynolizy
d/ przydatność diagnostyczna oznaczania D- dimerów
e/ rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu i diagnostyce skaz płytkowych krwotocznych
f/ interpretacja wyników , omówienie przypadków klinicznych.
Download