Biochemia i Biofizyka 2016 17 Pielegniarstwo

advertisement
NAZWA PRZEDMIOTU: BIOCHEMIA I BIOFIZYKA
KIERUNEK, ROK STUDIÓW, SEMESTR: PIELĘGNIARSTWO (licencjat, I rok),
semestr zimowy 2016-17
FORMA ZAJĘĆ Z BIOFIZYKI: WYKŁAD 10 h + SAMOKSZTAŁCENIE 5 h
FORMA ZALICZENIA WYKŁADÓW: test jednokrotnego wyboru, 30 pytań; czas trwania
45 minut. Warunek zaliczenie testu: 60% maksymalnej liczby punktów.
Terminy: I. – po ostatnim wykładzie, II. - poprawkowy (pisemne opracowanie na wybrany
temat z zakresu samokształcenia).
FORMA ZALICZENIA CAŁOŚCI PRZEDMIOTU: średnia arytmetyczna z pozytywnych
ocen uzyskanych z dwóch części przedmiotu (kolokwium z Biofizyki i kolokwium
z Biochemii).
ZAGADNIENIA DO WYKŁADU Z BIOFIZYKI:
WYKŁAD I: Biofizyczny opis funkcjonowania organizmu:
- bilans energetyczny organizmu
- przemiany metaboliczne
- temperatura i jej pomiar
- sposoby utraty ciepła przez organizm
- rodzaje transportu przez błonę komórkową
- pH płynów ustrojowych i jego pomiar
- własności sprężyste kości
- zagadnienie równowagi bryły sztywnej
WYKŁAD II: Układ krążenia i oddechowy:
- elementy biomechaniki płynów i własności płynów ustrojowych
- budowa i funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego
- czynność bioelektryczna serca (EKG, pomiar metodą Holtera)
- przykład analizy krzywej EKG i interpretacji wyników
- pomiar ciśnienia tętniczego
- pomiar tętna płodu
- budowa układu oddechowego
- właściwości sprężyste tkanki płucnej
- rozkład ciśnień w płucach
- spirometria
WYKŁAD III: Oddziaływanie prądu elektrycznego oraz promieniowania niejonizującego na
organizm:
- potencjał czynnościowy komórki nerwowej
- przewodzenie bodźców nerwowych
- synapsy
- przepływ prądu elektrycznego przez organizm
- elektroterapia
- magnetoterapia
- terapia laserowa
1
WYKŁAD IV: Promieniowanie jonizujące:
- rodzaje promieniowania jonizującego i wpływ na materię żywą
- dawki promieniowania
- promieniowanie X
- klasyczna rentgenografia,
- tomografia komputerowa
- izotopy promieniotwórcze
WYKŁAD V: Obrazowanie w medycynie:
- ultrasonografia
• podstawy fizyczne
• aparatura
• zastosowanie praktyczne
ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA W RAMACH SAMOKSZTAŁCENIA:
1. Zastosowanie ultrasonografii (USG) w diagnostyce medycznej – wybrane zagadnienie
(obrazowanie etapów rozwoju płodu, badania jamy brzusznej, badanie mięśni i stawów itp.).
2. Wykorzystanie laserów w diagnostyce i terapii. Zasady bezpieczeństwa.
3. Podstawy reanimacji – defibrylacja.
LITERATURA:
1. F. Jaroszyk (red), Biofizyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.
2
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards