Układ krążenia krwi - biofizyka.p.lodz.pl

advertisement
Wykład 7
Układ krążenia krwi
Bogdan Walkowiak
Zakład Biofizyki
Instytut Inżynierii Materiałowej
Politechnika Łódzka
2014-11-18
Biofizyka
1
Układ krążenia krwi
Source: INTERNET
2014-11-18
Biofizyka
2
Co powoduje przepływ krwi?
Krew płynie w naczyniach w wyniku gradientu
Obecności ciśnienia wytworzonego przez serce
(ciśnienie skurczowe – ciśnienie rozkurczowe)
przepływ =----------------------------------opór naczyniowy
2014-11-18
Biofizyka
3
Ciśnienie krwi w układzie krążenia
Układ krążenia krwi (obieg duży)
Aorta
100 hPa (70 mm Hg)
160 hPa (120 mm Hg)
Żyła główna
0
rozkurcz
skurcz
Krążenie płucne (obieg mały)
Tętnice płucne
Żyły płucne
2014-11-18
10 hPa (8 mm Hg)
30 hPa (15 mm Hg)
rozkurcz
skurcz
9 hPa (7 mm Hg)
Biofizyka
4
Grawitacja wpływa na ciśnienie krwi
Ciśnienie hydrostatyczne krwi:
P=ρgh
gdzie: h – wysokość słupa krwi
g – przyspieszenie ziemskie (około 10 m/s2)
ρ – gęstość krwi (około 103 kg/m3)
P = 100 h (w hPa) i 75 h (w mm Hg)
Dla tętnic w głowie (h = 0.5 m powyżej serca):
P = 130 – 50 = 80 hPa
Dla tętnic w stopach (h = 1 m ponizej serca):
P = 130 + 100 = 230 hPa
2014-11-18
Biofizyka
5
Zamknięty obieg krwi
Source: INTERNET
2014-11-18
Biofizyka
6
Prawo ciągłości strumienia
Strumień krwi
Ponieważ naczynia kapilarne obecne są w olbrzymiej liczbie
Prawo nie uwzględnia:
1. ściśliwości krwi
2. pulsacji krwi
3. wymiany krwi z otoczeniem
źródło: A. Pilawski Podstawy Biofizyki
2014-11-18
Biofizyka
7
Prawo Bernouliego
Source: INTERNET
2014-11-18
Biofizyka
8
Oporność naczyniowa przepływu krwi
Zgodnie z prawem the Poiseuille’a-Hagen’a,
prędkość przepływu obiętościowego przez
cylindryczne naczynie krwionośne może być
opisana równaniem:
gdzie ∆P/l jest gradientem ciśnienia,
η jest lepkością krwi,
r jest promieniem naczynia.
Zakładając V = ∆P/R
oporność systemu R opisana jest równaniem:
- Czynnik geometryczny
Source: A. Pilawski Podstawy Biofizyki
2014-11-18
Biofizyka
9
Ciśnienie elastyczne ścian naczyń
Naprężenie sprężyste
T = F/L
Zgodnie z prawem Laplace’a
P = T/r
gdzie:
P – ciśnienie sprężyste (napięcie powierzchniowe) ściany
T – naprężenie sprężyste w ścianie
r – promień naczynia
Source: A. Pilawski Podstawy Biofizyki
Biofizyka
10
Lepkość krwi
Lepkość krwi zależy od:
- hematokrytu
- temperatury
- przekroju naczynia
- prędkości przepływu krwi
- składu białek osocza (fibrynogen, albuminy IgG)
Biofizyka
gdzie:
F/S – naprężenie ścinające
dV/dx – prędkość ścinania
11
Osiowa kumulacja komórek krwi
2014-11-18
Biofizyka
12
Laminarny i turbulentny przepływ krwi
Przepływ laminarny jest obserwowany jest w większości odcinków układu
naczyniowego. Charakteryzuje się występowaniem koncentrycznych
warstw krwi przepływającej wzdłuż naczyń. Największa prędkość
przepływu (Vmax) obserwowana jest w centrum naczynia. Najniższa
prędkość przepływu (V=0) obserwowana jest przy ścianie naczynia.
Profil rozkładu wektorów prędkości przepływu ma kształt paraboliczny.
Przepływ laminarny zachodzi wzdłuż długich i prostych naczyń
krwionośnych w warunkach przepływu stacjonarnego.
Source: INTERNET
2014-11-18
Biofizyka
13
Laminarny i turbulentny przepływ krwi
Turbulencje występują gdy zaburzony zostaje przepływ laminarny.
Ma to miejsce w zwężeniach i rozgałęzieniach naczyń, w miejscach
pracy zastawek serca oraz w wstępującym odcinku aorty,
szczególnie podczas wysiłku. Wystąpienie turbulencji można
przewidzieć obliczając wartość liczby Reynolds’a (Re):
Dla: Re < 2100 przepływ laminarny
2100 <Re < 3000 przepływ przejściowy
Re > 3000 przepływ turbulentny
Gdzie: v = średnia prędkość przepływu,
D = średnica naczynia,
ρ = gęstość krwi,
η = lepkość krwi
2014-11-18
Biofizyka
14
Laminarny i turbulentny przepływ krwi
Turbulencje generują fale akustyczne (szmery wyrzutowe serca),
które są dobrze słyszalne za pomocą stetoskopu. Ponieważ
prędkość przepływu wzmaga turbulencje, odgłosy związane z
przepływem krwi są lepiej słyszalne podczas wysiłku.
Source: INTERNET
2014-11-18
Biofizyka
15
Fale pulsu
- W czasie około 0,8 sekundy około 70 ml krwi jest wyrzucane z lewej komory serca.
- Oporność naczyniowa oraz elastyczność tętnic powodują odkształcenia sprężyste
ścian tętnic, co oznacza, ze energia kinetyczna przepływu krwi zamieniana jest w
energię potencjalną sprężystych ścian naczyń.
- W ten sposób formowana jest fala tętna . Jest to sprężyste odkształcenie ścian naczyń
tętniczych.
Source: A. Pilawski Podstawy Biofizyki
2014-11-18
Biofizyka
16
Praca serca
- Praca objętościowa serca (pdV) wykonana jest w celu pokonania ciśnienia obecnego
w naczyniach krwionośnych.
- Praca wewnętrzna (praca kinetyczna ρ 2 dV/2) wykonana jest nadania krwi energii
kinetycznej.
praca objętościowa
praca kinetyczna
komora lewa
komora prawa
0,91 J/puls
0,006 J/puls
0,15 J/puls
0,006 J/puls
Serce w stanie spoczynku wykonuje:
pracę objętościową = 1,06 J/puls
Pracę kinetyczną = 0,012 J/puls
2014-11-18
Biofizyka
17
Moc serca
Dzieląc prace przez czas możemy otrzymać moc serca:
P = 1,072 J / 0.8 sek. = 1,34 W
W trakcie wysiłku praca kinetyczna serca może wzrosnąć wiele razy,
w związku z czym moc serca również wzrasta.
2014-11-18
Biofizyka
18
Wydajność serca
http://www.growth-dynamics.com/news/Jul15_02.htm
Wydajność serca ssaków wynosi około 20-25%
i jest stosunkowo stała.
2014-11-18
Biofizyka
19
Download