Nabór na głównego księgowego

advertisement
Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu
al. Boya-Żeleńskiego 32
51-160 Wrocław
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. finansowych w Szkole Podstawowej nr 83
im. Jana Kasprowicza
we Wrocławiu
1. Adres jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu
al. Boya-Żeleńskiego 32
51-160 Wrocław
telefon 71 798-68-69
2. Określenie stanowiska urzędniczego:
specjalista ds. finansowych
3. Wymiar etatu: 0,5 etatu (20 godzin tygodniowo)
4. Miejsce pracy: budynek Szkoły Podstawowej nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu,
al. Boya-Żeleńskiego 32.
5. Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy stanowisku komputerowym 4 godziny dziennie.
6. Termin rozpoczęcia pracy : 17.02.2017 r.
7. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej,
d) spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej 4- letni staż pracy
- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co
najmniej 5 – letni staż pracy
e) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko
mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych
oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo
skarbowe.
8. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet),
znajomość obsługi programu VULCAN,
znajomość programu PABS, SIO, Płatnik, e-PFRON,ZSZWO,
znajomość zasad naliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej,
znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
ZUS,PFRON,
znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych,
umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja czasu
pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
znajomość ustawy o finansach publicznych,
znajomość przepisów dot. zasad wykonywania budżetu i środków pozabudżetowych,
dodatkowym atutem będzie co najmniej 2 letni staż pracy w jednostkach samorządu
terytorialnego na podobnym stanowisku.
9. Zakres obowiązków:
a) zna biegle przepisy prawne;
b) rzetelnie i sumiennie wykonuje pracę w obowiązujących terminach i zgodnie z przepisami;
c) nadzoruje sprawy finansowe szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób
zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych oraz z przepisami o ochronie mienia
będącego w posiadaniu jednostki;
d) zapewnia pod względem finansowym prawidłowość umów zawieranych przez szkołę;
e) prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą
o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów;
f) przestrzega ustaleń zawartych w zakładowym planie kont;
g) prowadzi bieżącą analizę wykorzystania środków przydzielonych z budżetu gminy lub
uzyskanych przez szkołę w ramach rachunku dochodów własnych;
h) opracowuje plany finansowe szkoły i plany dochodów własnych oraz współuczestniczy
w opracowywaniu projektów wewnętrznych, wydawanych przez dyrektora a dotyczących
m. im. zakładowego planu kont, obiegu dokumentów i dowodów księgowych;
i) sporządza w ustalonych terminach sprawozdania finansowe z wykonania budżetu i dokonuje
ich analizy (miesięczne, kwartalne i roczne) a dochody własne cztery razy w roku;
ł) sporządza zapotrzebowanie na wszystkie środki finansowe do Urzędu Miasta;
j) stwierdza prawidłowość operacji finansowych z planem finansowym oraz posiadanymi
środkami na ich pokrycie;
k) dokonuje kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych;
l) uwzględnia w swojej pracy wszelkie zmiany w obowiązujących przepisach o gospodarce
finansowej i zasadach opodatkowania;
m) terminowo i prawidłowo sporządza, oraz wysyła deklaracje PFRON;
n) współuczestniczy w przygotowywaniu w zakresie finansowym projektu planu budżetowego
w systemie PABS;
o) sporządza preliminarz ZFŚS i roczne rozliczenia wypłaconych świadczeń z ZFŚS;
p) ściśle współpracuje z głównym specjalistą ds. finansowych.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 83 im. Jana
Kasprowicza we Wrocławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu styczniu 2017 roku wynosił poniżej
6%.
10. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.
2. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
(zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych – Dz. U. Nr 133
poz.883).
3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.
5. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
6. Kserokopie świadectw pracy.
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.
11. Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 83 im. Jana
Kasprowicza we Wrocławiu ( w godz. 8.00 do 15.00 ), w zamkniętej kopercie z podanym
numerem telefonu kontaktowego, wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds.
finansowych” w terminie do dnia 13.02.2017 r. do godziny 12.00. Informacja o wyniku
naboru umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Dokumenty, które
wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
12. Inne informacje:
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 i 1662) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”
Download