Projekt realizowany w partnerstwie przez Staropolską Izbę

advertisement
Projekt realizowany w partnerstwie przez Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową i Politechnikę Świętokrzyską na podstawie umowy
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Program rozwojowy dla świętokrzyskich MMŚP
Certyfikowane warsztaty „Zarządzanie projektami wg metodyki TenStep®”
Moduł I: ZARZĄDZANIE HARMONOGRAMEM I BUDŻETEM PROJEKTU W OPARCIU O METODYKĘ TenStep®
Termin: marzec 2015 r.
TEMATYKA
1. DEFINIOWANIE
PROJEKTÓW
ZAWARTOŚĆ
Niezbędne i podstawowe definicje pojęć dla projektu
(terminy, role, odpowiedzialności)
Reguły, jakich naruszenie spowoduje kłopoty w każdym
projekcie Procesy TenStep®Project Management
Process
Cel strategiczny, główny, cele operacyjne projektu oraz
metody wyznaczania kryteriów wskazujących na ich
jednoznaczne osiągnięcie
Zakres projektu oraz metody weryfikacji jego zgodności
z celami
Przedmioty dostawy projektu oraz kryteria ich
dostarczenia
METODY PRACY
Praca w podgrupach
Ćwiczenia
indywidualne
Praca z
oprogramowaniem
wspierającym
zarządzanie
projektami
Studia przypadków
(przykłady własne,
przykłady Klienta)
Symulacje i gry
Podejście realizacyjne projektu, część przygotowująca
do budowy harmonogramu
Dyskusje
Wpływ na organizację projektu, element
przygotowujący do procesu zarządzania zmianą w
projektach wrażliwych społecznie lub w projektach
modyfikujących główne procesy
biznesowe/technologiczne
Praca z formularzami
Organizacja wewnętrzna projektu – macierz uprawnień
w projekcie
Oszacowania wstępne czasu trwania, pracochłonności i
kosztu projektu
Ryzyka projektu
Założenia projektu
Procesy zarządzania projektem
Ścieszka akceptacji projektu
Podsumowanie menedżerskie, jako część zamykająca
definicję projektu
Definicja projektu, a definicja programu
Projekt „Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu”,
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Zadania problemowe
Prezentacja modeli
teoretycznych
Testy przed i po
szkoleniu badające
efektywność
przyswajania wiedzy
Projekt realizowany w partnerstwie przez Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową i Politechnikę Świętokrzyską na podstawie umowy
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2.ZARZĄDZANIE
HARMONOGRAMEM
I BUDŻETEM
PROJEKTU
Dokumenty niezbędne w procesie budowania
harmonogramu
WBS projektu — metoda tworzenia list zadań
elementarnych, gwarantujących wykonanie wszystkich
przedmiotów dostawy
Szacowanie pracochłonności zadań
Diagram sieciowy projektu – metoda wiązania zadań
następujących po sobie
Praca w podgrupach
Ćwiczenia
indywidualne
Studia przypadków
(przykłady własne,
przykłady Klienta)
Określanie czasu trwania zadań, faz, projektu
Praca z
oprogramowaniem
wspierającym
zarządzanie
projektami
Określanie kosztów/budżetu projektu
Symulacje i gry
Kamienie milowe projektu – zapewnienie czytelności
harmonogramu
Dyskusje
Alokacja zasobów projektu
Wizualizacja harmonogramu oraz budżetu — wybór
niezbędnych funkcji MS Project
Analiza gotowych, przykładowych harmonogramów
projektów
Proces tworzenia harmonogramu programu i
projektów wchodzących w jego skład
Proces zarządzania harmonogramem w średnich i
dużych projektach
Proces zarządzania harmonogramem, a inne procesy
TenStep.
Rozpoznawanie syndromów przyszłych problemów na
podstawie analizy harmonogramu i budżetu
Bieżąca aktualizacja harmonogramu
Techniki zarządzania harmonogramem
Techniki przekształcania harmonogramu taktycznego w
operacyjny
Techniki korygowania harmonogramu, gdy projekt w
rzeczywistości od niego odbiega
Techniki korygowania budżetu projektu
Action item – zastosowanie w realizacji projektu
Formularze obsługujące proces
Projekt „Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu”,
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Zadania problemowe
Praca z formularzami
Prezentacja modeli
teoretycznych
Testy przed i po
szkoleniu badające
efektywność
przyswajania wiedzy
Projekt realizowany w partnerstwie przez Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową i Politechnikę Świętokrzyską na podstawie umowy
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Moduł
II:
ZARZĄDZENIE
W PROJEKCIE W OPARCIU O METODYKĘ
RYZYKIEM,
PROBLEMAMI
KRYTYCZNYMI
I
ZAKRESEM
TenStep®
Termin: kwiecień 2015 r.
TEMATYKA
3.ZARZĄDZNIE
PROBLEMAMI
KRYTYCZNYMI I
ZAKRESEM W
PROJEKCIE
ZAWARTOŚĆ
Co to jest problem krytyczny i jak odróżnić go od
„zwykłego” problemu?
Proces zarządzania problemami krytycznymi w małych
projektach
METODY PRACY
Praca w podgrupach
Ćwiczenia
indywidualne
Proces zarządzania problemami krytycznymi w średnich i
dużych projektach
Studia przypadków
(przykłady własne,
przykłady Klienta)
Techniki analizy problemów w projekcie
Symulacje i gry
Techniki poszukiwania rozwiązań problemów w projekcie
Dyskusje
Standardy zachowania kierownika projektu i zespołu
projektowego w sytuacji kryzysowej projektu
Zadania problemowe
Zjawiska psychologiczne towarzyszące kryzysowi w
projekcie
Formularze obsługujące proces zgłoszeń i rozwiązywania
problemów krytycznych
Czym jest zakres projektu – powrót do dokumentu Definicja
Projektu.
Proces zarządzania zakresem w małych projektach
Proces zarządzania zakresem w średnich i dużych
projektach
Co najczęściej wywołuje konieczność zmiany zakresu?
Proces dochodzenia ze Sponsorem do właściwego
stosowania procesu zmiany zakresu projektu.
Techniki obsługi zakres projektu
Komunikacja wokół zmiany zakresu.
Formularze obsługujące proces zmian zakresu projektu
Projekt „Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu”,
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Praca z formularzami
Prezentacja modeli
teoretycznych
Testy przed i po
szkoleniu badające
efektywność
przyswajania wiedzy
Projekt realizowany w partnerstwie przez Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową i Politechnikę Świętokrzyską na podstawie umowy
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Moduł III: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, MIARAMI,
ZGODNIE Z METODYKĄ TenStep®
Termin: kwiecień 2015 r.
TEMATYKA
4.ZARZĄDZANIE
KOMUNIKACJĄ I
DOKUMENTAMI
ORAZ PODSTAWY
ZARZĄDZANIA
RYZKIEM
DOSTAWCAMI ORAZ KOMUNIKACJĄ W ZESPOLE PROJEKTOWYM
ZAWARTOŚĆ
METODY PRACY
Co to znaczy „dobra komunikacja w projekcie”?
Praca w podgrupach
Proces zarządzania komunikacją w średnim i dużym
projekcie
Ćwiczenia
indywidualne
Techniki obsługi procesu komunikacji:
Studia przypadków
(przykłady własne,
przykłady Klienta)
Spotkania zespołu projektowego
Raporty Projektu
Plan komunikacji w projekcie
Zarządzanie oczekiwaniami Sponsora w projekcie
Typowe problemy w komunikacji w projekcie oraz
standardy radzenia sobie z nimi
Proces zarządzania dokumentami w średnim i dużym
projekcie
Techniki zarządzania dokumentami, gwarantujące
utrzymanie ich czytelności oraz porządek w
repozytoriach.
Zasady budowania repozytoriów dokumentacji w
projektach
Techniki tworzenia systemu nazewnictwa,
wersjonowania dokumentów etc.
Definicja ryzyk i założeń projektu
Proces zarządzania ryzykiem w średnim i dużym
projekcie
Techniki jakościowej i ilościowej analizy ryzyk
Narzędzie Project Risk Factor - Ryzyka typowe i
specyficzne projektu oraz strategie postępowania z nimi
Indywidualna i grupowa percepcja ryzyka,ryzyka
Związek procesu zarządzania ryzykami projektu z innymi
procesami
Formularze obsługujące proces zarządzania ryzykiem
Identyfikacja, monitoring i zgłaszanie ryzyk
Projekt „Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu”,
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Symulacje i gry
Dyskusje
Zadania problemowe
Praca z formularzami
Prezentacja modeli
teoretycznych
Testy przed i po
szkoleniu badające
efektywność
przyswajania wiedzy
Projekt realizowany w partnerstwie przez Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową i Politechnikę Świętokrzyską na podstawie umowy
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
5.ZARZĄDZANIE
LUDŹMI, JAKOŚCIĄ
MIARAMI ORAZ
DOSTAWCAMI W
PROJEKCIE
Proces zarządzania ludźmi w projekcie
Praca w podgrupach
Cykl życia zespołu
Ćwiczenia
indywidualne
Role w grupach
Proces zarządzania jakością w średnim i dużym projekcie
Proces zarządzania miarami w średnim i dużym
projekcie
Studia przypadków
Symulacje i gry
Dyskusje
Techniki zarządzania jakością projektu.
Zadania problemowe
Budowanie planu jakości.
Praca z formularzami
Techniki dokonywania przeglądów jakościowych
projektu.
Prezentacja modeli
teoretycznych
Definiowanie kryteriów sukcesu projektu (CSF)
Testy przed i po
szkoleniu badające
efektywność
przyswajania wiedzy
Definiowanie mierników CSF oraz wskaźników CSF.
Narzędzie Project Scorecard
Formularze obsługujące proces zarządzania jakością i
miarami projektu
Metody pozyskania i współpracy z dostawcami w celu
zapewnienia sukcesu projektu
MODUŁ IV PRAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE DO TESTU FnTSPM/TSPMTM
Termin: maj 2015 r.
TEMATYKA
6.POWTÓRKA DO
EGZAMINU
ZAWARTOŚĆ
Powtórzenie całego materiału warsztatów, tak aby lepiej
przygotować się do egzaminu TSPM. Podczas powtórzenia
przypomniane zostaną główne definicje, procesy, zasady oraz
dobre praktyki, które są bardzo przydatne podczas egzaminu a
także później podczas realizowania projektów
Egzamin zewnętrzny:
Termin – 14 maja 2015 r.
Projekt „Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu”,
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
METODY PRACY
Testy przed i po
szkoleniu badające
efektywność
przyswajania wiedzy
Download