Oświadczenie o statusie na rynku pracy

advertisement
Projekt „Powrót na rynek pracy” realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę
Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
Załącznik nr 4do Regulaminu rekrutacji ( do wypełnienia tylko dla osób spełniających ten warunek)
Oświadczenie o statusie na rynku pracy
Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą
wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że:
jestem osobą bierną zawodowo (nieaktywną zawodowo), tzn. pozostającą poza siłą roboczą,
która nie kwalifikuje się do osób pracujących i bezrobotnych/poszukujących pracy
zarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy.
jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy, tzn. osobą
pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia,
niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy.
…..…………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
…..……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA
PROJEKTU
Download