MARTO

advertisement
PROGRAM ZAJĘĆ PODYPLOMOWEGO STUDIUM
„ZARZĄDZANIE FINANSAMI – UJĘCIE PRAKTYCZNE”
Przedmiot
Godz.
1. Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w zarządzaniu finansami
8
warsztaty komputerowe (dr Leszek Czapiewski)
Cel: Zapoznanie słuchaczy z arkuszami kalkulacyjnymi wykorzystywanymi w
zarządzaniu finansami i na warsztatach komputerowych w ramach Studium.
Program: przegląd programów wykorzystywanych do zarządzania finansami
przedsiębiorstw; Excel jako uniwersalny arkusz kalkulacyjny; prezentacje wybranych
narzędzi i funkcji programu Excel wykorzystywanych na zajęciach w ramach studium i w
zarządzaniu finansami przedsiębiorstw
2. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
16
wykład (dr Monika Gryko; dr Tomasz Nowaczyk) – 4h
warsztaty komputerowe – zajęcia w podgrupach
(dr Józefa Monika Gryko; dr Joanna Lizińska; dr Anna Flotyńska) – 2 x 12h
Cel: Dostarczenie wiedzy na temat metod planowania finansowego w
przedsiębiorstwie. Wyrobienie u słuchaczy praktycznych umiejętności konstrukcji
planów finansowych dla przedsiębiorstwa.
Program: Planowanie działalności bieżącej: plan sprzedaży, plan kosztów,
planowanie sprawozdań finansowych, szacowanie przyszłych przepływów pieniężnych
netto projektu; Uwzględnienie ryzyka w planowaniu finansowym: analiza wrażliwości,
analiza symulacyjna, drzewa decyzyjne; Integracja planu działalności bieżącej z planem
inwestycyjnym przedsiębiorstwa.
3. Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie
16
wykład (dr Tomasz Nowaczyk; dr Józefa Monika Gryko) – 8h
warsztaty komputerowe – zajęcia w podgrupach
(dr Tomasz Nowaczyk; dr Joanna Lizińska; dr Anna Flotyńska) – 2 x 8h
Cel: przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu metod oceny
i selekcji projektów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwo.
Program: Istota oceny projektów inwestycyjnych; Efektywność i wykonalność projektu;
Mierniki opłacalności inwestycji (NPV, IRR, MIRR, okres zwrotu);
Szacowanie przepływów pieniężnych dla oceny projektu;
Szacowanie stopy dyskontowej dla oceny projektu;
Ocena ryzyka projektu inwestycyjnego; Racjonowanie kapitału.
4. Zarządzanie kapitałem obrotowym
16
wykład (Prof. dr hab. Danuta Krzeminska; dr Jarosław Kubiak) – 8h
warsztaty komputerowe – zajęcia w podgrupach
(dr Jarosław Kubiak; dr Leszek Czapiewski) – 2 x 8h
Cel: Opanowanie praktycznych aspektów zarządzania kapitałem obrotowym
przedsiębiorstwa.
Program: Pojecie, cele i strategie zarządzania kapitałem obrotowym;
Okres konwersji gotówki; Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy;
Rachunek przepływów pieniężnych; Pomiar i ocena płynności finansowej w ujęciu
statycznym i dynamicznym; Zarządzanie należnościami; Zarządzanie zapasami;
Dobór źródeł krótkoterminowego finansowania; Modele zarządzania gotówką.
5. Wsparcie finansowe przedsiębiorstw z funduszy unijnych
8
wykład
(dr Maciej Cieślukowski)
Cel: Przedstawienie możliwości pozyskania wsparcia finansowego z funduszy
Unii Europejskiej i warunków jakie muszą spełnić przedsiębiorstwa.
Program: Programy Operacyjne: Infrastruktura i środowisko, Innowacyjna Gospodarka,
Kapitał Ludzki; Opracowanie i składanie wniosków; Finansowanie pomostowe;
Rachunkowość dotacji.
6. Koszt i struktura kapitału
8
wykład
(dr Adam Skowroński)
Cel: Zapoznanie słuchaczy z zasadami podejmowania decyzji finansowych
w przedsiębiorstwie.
Program: Znaczenie kosztu kapitału w zarządzaniu finansami;
Praktyczne metody szacowania kosztu kapitału;
Dźwignia finansowa i ryzyko finansowe przedsiębiorstwa;
Dźwignia operacyjna i ryzyko operacyjne przedsiębiorstwa;
Stopień dźwigni połączonej jako miernik łącznego ryzyka przedsiębiorstwa.
7. Zarządzanie ryzykiem finansowym
12
warsztaty komputerowe
(prof. dr hab. Jacek Mizerka; dr Leszek Czapiewski)
Cel: Zapoznanie z wybranymi technikami zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym.
Program: Pomiar ryzyka: miary odchylenia, miary wrażliwości, miary zagrożenia;
Naturalne metody zabezpieczenia przed ryzykiem (hedging naturalny);
Metody z wykorzystaniem instrumentów pochodnych.
8. Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw
8
wykład
(dr Tomasz Jewartowski)
Cel: Zapoznanie słuchaczy z problemami przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
i finansowych przez przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych.
Program: Inwestycje międzynarodowe bezpośrednie i portfelowe;
Międzynarodowe rynki finansowe; Rynek walutowy;
Finansowanie działalności przedsiębiorstwa z funduszy zagranicznych.
9. Finanse przedsiębiorstwa w kryzysie
8
wykład
(dr Monika Gryko; dr Tomasz Nowaczyk)
Cel: Dostarczenie wiedzy na temat zarządzania finansami przedsiębiorstwa
zagrożonego utratą płynności oraz w procesie restrukturyzacji lub upadłości.
Program: Czynniki kryzysu, zarządzanie gotówką w krótkim okresie, budowa
i realizacja planu restrukturyzacji, polityka informacyjna przedsiębiorstwa w kryzysie,
modele prognozowania upadłości, wycena przedsiębiorstwa w upadłości.
10. Kształtowanie i wycena wartości przedsiębiorstwa
8
wykład (dr Michał Kałdoński) – 4h
warsztaty komputerowe – zajęcia w podgrupach
(dr Michał Kałdoński; dr Tomasz Jewartowski) – 2 x 4h
Cel: Zapoznanie słuchaczy z istotą i podstawowymi narzędziami zarządzania
wartością przedsiębiorstwa.
Program: Istota zarządzania wartością przedsiębiorstwa;
Pomiar wartości przedsiębiorstwa; Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa;
Formułowanie i ocena strategii w kontekście zarządzania wartością przedsiębiorstwa;
Mierniki efektywności oparte wartości (EVA, SVA, CFROI).
11. Międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej 12
wykład
(prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska)
Cel: Przedstawienie zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
oraz znaczenia międzynarodowych standardów dla oceny sytuacji majątkowej
i finansowej przedsiębiorstwa.
Program: Istota, funkcje i zakres rachunkowości; Zasady dokumentacji, ewidencji
i wyceny operacji gospodarczych; Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
12. Rachunkowość zarządcza i controlling
12
wykład (dr Marek Masztalerz) – 4h
warsztaty komputerowe (dr Marek Masztalerz) – 8h
Cel: Przedstawienie możliwości wykorzystania informacji pochodzących
z systemu rachunkowości zarządczej i controllingu do podejmowania decyzji
ekonomicznych.
Program: Rachunek kosztów pełnych i zmiennych; Rachunek kosztów działań;
Cele i zadania systemu controllingu; Budżetowanie i kontrola kosztów;
Określanie centrów odpowiedzialności; Analiza odchyleń.
13. Wartość poznawcza sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami
8
wykład
(prof. dr hab. Mirosław Hamrol)
Cel: Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami analizy finansowej i wskazanie
praktycznego zastosowania jej narzędzi.
Program: Sprawozdania finansowe jako źródło informacji w analizie finansowej;
Rodzaje analizy finansowej; Analiza wskaźnikowa: ocena rentowności, płynności,
efektywności działania; zadłużenia; Analiza pozycji przedsiębiorstwa na rynku
kapitałowym.
14. Fuzje i przejęcia
wykład (dr Tomasz Jewartowski) – 4h
warsztaty komputerowe – zajęcia w podgrupach
(dr Michał Kałdoński; dr Tomasz Jewartowski) – 2 x 4h
Cel: Przedstawienie procesu fuzji i przejęć jako metody wzrostu zewnętrznego
oraz wzrostu wartości przedsiębiorstwa.
Program: Istota i motywy fuzji i przejęć; Kryteria opłacalności i formy nabycia;
Wartość przedsiębiorstwa - obiektu nabycia; Integracja przedsiębiorstw po nabyciu;
Współczesne trendy na światowym i polskim rynku fuzji i przejęć.
8
15. Współczesne problemy zarządzania
8
wykład
(prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz; prof. dr hab. Piotr Bartkowiak)
Cel: Zaprezentowanie podstawowych koncepcji zarządzania i określenie miejsca
finansów w zarządzaniu strategicznym.
Program: Proces zarządzania w przedsiębiorstwie; Funkcja motywacyjna i kontrolna
w procesie zarządzania; Style kierowania w organizacji;
Nowoczesne koncepcje zarządzania.
16. Opodatkowanie przedsiębiorstw i strategie podatkowe
16
wykład
(prof. dr hab. Jan Sobiech; dr Marta Kluzek; dr Arkadiusz Bernal)
Cel: Przedstawienie konstrukcji i mechanizmu funkcjonowania systemu podatkowego
i poszczególnych podatków składających się na ten system, oraz strategii podatkowych
realizowanych przez przedsiębiorstwa.
Program: Funkcje i klasyfikacja podatków; Opodatkowanie konsumpcji;
Selektywne podatki obrotowe; Podatki dochodowe; Opodatkowanie majątku;
Podatki w gospodarce globalnej; Opodatkowanie w strategiach przedsiębiorstwa;
Planowanie podatkowe oraz rozkład ciężaru podatkowego.
17. Prawo gospodarcze
12
wykład
(dr Krzysztof Szuma)
Cel: Przedstawienie elementów prawa gospodarczego oraz wybranych zagadnień
prawa cywilnego i prawa pracy.
Program: Istota prawa gospodarczego, zakres jego regulacji i zastosowanie w
gospodarowaniu. Zastosowanie konstrukcji prawa cywilnego w gospodarowaniu;
Publiczne prawo gospodarcze, koncesje, zezwolenia, działalność regulowana;
Zawieranie i wykonywanie umów gospodarczych; Możliwe wybory formy prawnej
prowadzenia działalności gospodarczej, działalności indywidualna, wspólna, spółdzielcza;
Spółki osobowe i kapitałowe a odpowiedzialność za długi powstałe w związku
z działalnością gospodarczą, stosunki majątkowe małżeńskie a odpowiedzialność
małżonków za długi powstałe na tle działalności gospodarczej jednego z nich;
Stosunki prawne wobec kontrahentów powstałe na tle upadłości przedsiębiorców;
Menażerskie stosunki pracy.
18. Seminaria dyplomowe
(w ramach jednej edycji będę uruchomione 2 seminaria)
Prof. dr hab. Danuta Krzemińska
Prof. dr hab. Jan Sobiech
Prof. dr hab. Jacek Mizerka
Dr Arkadiusz Bernal
Dr Leszek Czapiewski
Dr Monika Gryko
Dr Tomasz Jewartowski
Dr Michał Kałdoński
Dr Marta Kluzek
Dr Jarosław Kubiak
Dr Tomasz Nowaczyk
6
Download