kartaprzedmiotu

advertisement
Uczelnia
Wydział
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Kierunek prawno-biznesowy
Studia pierwszego stopnia
Profil ogólnoakademicki
KARTA PRZEDMIOTU
Finanse przedsiębiorstw
Nazwa przedmiotu
Tryb studiów
Rok studiów
stacjonarne
III
Semestr/-y
Status przedmiotu
podstawowy A
Język przedmiotu
polski
Forma zajęć
Liczba godzin
w semestrze
Wykład
15
Ćwiczenia
30
V
Inne formy zajęć (jakie?)
konwersatoria, lektoraty,
praktyki
-
Jednostka prowadząca Zakład Finansów Podmiotów Gospodarczych
Koordynator
przedmiotu
Dr Magdalena Jaworzyńska
Prowadzący zajęcia
wykład – dr Magdalena Jaworzyńska
ćwiczenia – dr Magdalena Jaworzyńska
inne –
Znajomość rachunkowości, analizy ekonomiczno-finansowej
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia (wstawić tabelę)
Numer efektu
(symbol) bez
rozdzielania
na poziomy:
wiedzy,
umiejętności
i kompetencji
społecznych
Efekty kształcenia modułowe
01
Zna rodzaje więzi prawnych i
ekonomicznych oraz rządzące
nimi prawidłowości
Ma podstawową wiedzę o roli
człowieka w gospodarce
zarówno w charakterze
przedsiębiorcy lub jego
pracownika, jak i konsumenta
Potrafi wykorzystywać
podstawową wiedzę teoretyczną
z zakresu prawa i ekonomii w
celu analizowania konkretnych
procesów i zjawisk
gospodarczych
Wykorzystuje zdobytą wiedzę z
zakresu prawa (w tym dorobek
doktryny oraz orzecznictwo) i
ekonomii do rozstrzygania
dylematów pojawiających się w
działalności gospodarczej
Potrafi uzupełniać i doskonalić
nabytą wiedzę i umiejętności
Wykład
Zakres tematów
02
03
04
05
I.
student, który zaliczył
przedmiot, potrafi:
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Odniesienie do
obszarowych
efektów kształcenia
K_W04
S1A_W04
K_W05
S1A_W05
K_U02
S1A_U02
K_U07
S1A_U06
K_K06
S1A_K06
Wstęp do zarządzania finansami. Istota finansów i zarządzania finansami. Czynniki
zewnętrzne determinujące sferę finansową. Elementy i rodzaje rynku finansowego.
Znaczenie rynku finansowego dla zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Zmiana
priorytetów i zasad działania. Czynniki wewnętrzne determinujące rolę sfery finansowej.
Mierniki celu: zysk księgowy i wartość przedsiębiorstwa. Model Du Ponta. Zależność
między zyskiem księgowym a zyskiem ekonomicznym. Obszary zarządzania finansami.
Dekompozycja wartości. Zasady polityki finansowej. Różnice między dyrektorem
finansowym a głównym księgowym. Funkcje dyrektora finansowego. Teoria agencji i
koszty agencji. Hipoteza asymetrii informacji i sygnalizacji
Liczba
godzin
2
II. Sprawozdania finansowe i analiza sprawozdań finansowych. Elementy sprawozdania
finansowego. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego. Podstawy oceny
sprawozdań finansowych.
1
III. Zależność dochód ryzyko. Ryzyko systematyczne i niesystematyczne. Miary ryzyka:
2
odchylenie standardowe i wsp. beta. Model CAPM.. Linia charakterystyczna rynku
papierów wartościowych – CML. Linia bezpieczeństwa rynku papierów wartościowychSML. Hipoteza rynków efektywnych. Finanse behawioralne – rola czynników
psychologicznych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
IV. Planowanie finansowe. Istota planowania finansowego. Planowanie oddolne i od góry. Plan
działalności – biznesplan. Prognozy finansowe. Metoda % od sprzedaży (AFN).
Budżetowanie i controlling
2
V. Finansowanie. Rodzaje i charakterystyka środków finansowych i źródeł finansowania:
akcje, zyski, amortyzacja, sprzedaż aktywów, faktoring, forfaiting, sekurytyzacja,
finansowanie hybrydowe, kredyty długoterminowe, obligacje, leasing, krótkoterminowe
kredyty, krótkoterminowe papiery wartościowe, zobowiązania handlowe. Klasyfikacje
środków finansowych: bilansowe i pozabilansowe, środki własne i obce, wewnętrzne i
zewnętrzne, długoterminowe i krótkoterminowe. Koszt środków finansowych. Kryteria
wyboru źródeł finansowania. Koszt kapitału a ryzyko wykorzystania danego rodzaju źródła
finansowania. Dostępność źródeł finansowania w kolejnych etapach rozwoju podmiotu.
Sposoby i techniki pozyskiwania środków finansowych: 3F, aniołowie biznesu, private
equity, venture capital, banki, giełda papierów wartościowych, franchising, project finance,
partnerstwo publiczno-prywatne. Procedura wprowadzania papierów wartościowych do
obrotu publicznego. Korzyści i koszty wejścia do obrotu publicznego
2
VI. Zarządzanie strukturą kapitału. Pojęcie kapitału i struktury kapitału. Elementy kapitału
własnego – akcje zwykłe, uprzywilejowane, zysk zatrzymany. Elementy kapitału obcego –
kredyt bankowy, obligacje. Różnice między kapitałem własnym i obcym. Zakres decyzyjny
zarządzania kapitałem. Kształtowanie poziomu kapitału. Kształtowanie struktury kapitału.
Czynniki determinujące strukturę kapitału.
2
VII. Zależność pomiędzy wartością przedsiębiorstwa a strukturą kapitału. Model Modiglianiego
Millera w wersji bez podatków dochodowych. Model Modiglianiego Millera z podatkiem
dochodowym od przedsiębiorstwa. Model Millera. Model struktury kapitału z
uwzględnieniem kosztów agencji i bankructwa. Teoria hierarchii źródeł finansowania
2
VIII. Polityka dywidend. Istota polityki dywidend. Zależność pomiędzy kursem akcji a
dywidendami. Teorie polityki dywidend. Praktyczne rozwiązania w zakresie polityki
dywidend. Czynniki determinujące politykę dywidend. Inne formy transferu dochodu do
akcjonariuszy
Metody
dydaktyczne
2
wykład informacyjny, problemowy, prezentacja multimedialna,
Ćwiczenia (inne formy zajęć)
Zakres tematów
I.
Analiza wartości pieniądza w czasie. Analiza wartości przyszłej (kapitalizacja). Analiza
wartości bieżącej (dyskontowanie). Przepływy pieniężne i ich cechy. Ustalanie wartości
bieżącej i przyszłej przepływów pieniężnych – zadania. Wykorzystanie tablic finansowych.
II.
Analiza portfelowa. Dochód z akcji – oczekiwana stopa zwrotu. Ryzyko akcji – odchylenie
standardowe stóp zwrotu. Rodzaje ryzyka. Cechy portfela. Portfel akcji dwóch spółek.
Portfela akcji wielu spółek. Budowa krzywej CML. Portfel zawierający akcje i instrumenty
wolne od ryzyka. Krzywa SML. Model CAPM. Współczynnik  i jego charakterystyka.
III. Źródła finansowania przedsiębiorstwa oraz koszt ich obsługi i pozyskania. Rodzaje
długoterminowych środków finansowych. Obligacje - podstawowe cechy obligacji, rodzaje
obligacji, wartość nominalna, emisyjna i rynkowa. stopa zwrotu do terminu zapadalności a
stopa zwrotu do przedterminowego wykupu obligacji, wycena obligacji. Akcje - podstawowe
cechy akcji, rodzaje akcji, rynek pierwotny a rynek wtórny, formy efektywności rynku
Liczba
godzin
2
4
10
papierów wartościowych, wycena akcji. Koszt długu. Koszt akcji zwykłej i
uprzywilejowanej. Koszt zatrzymanych zysków. Metody ustalania kosztu zatrzymanych
zysków. Model Gordona, model CAPM, model dochodu z obligacji plus premia za ryzyko.
Koszt obligacji o stałym dochodzie. Koszt obligacji o przedterminowym wykupie. Koszt
obligacji zerokuponowych. Koszt obligacji zamiennych na akcje. Średnioważony koszt
kapitału. Krańcowy koszt kapitału. Punkty nieciągłości krańcowego kosztu kapitału. Krzywa
IOS-MCC.
IV. Struktura kapitału i dźwignia finansowa. Ryzyko operacyjne. Ryzyko finansowe. Dźwignia
operacyjna. Dźwignia finansowa. Wpływ źródeł finansowania na zyskowność kapitałów
własnych. Wartość firmy a struktura kapitału. Model Modiglianiego-Miller'a bez podatków.
Model Modiglianiego Miller'a z podatkiem dochodowym od przedsiębiorstw. Wartość firmy
a struktura kapitału po uwzględnieniu kosztów agencji i kosztów bankructwa. Czynniki
determinujące strukturę kapitału.
V. Zarządzanie krótkoterminowym kapitałem obrotowym. Pojęcie kapitału pracującego –
charakterystyka. Model cyklu konwersji gotówki. Strategie inwestowania w aktywa bieżące.
Strategie finansowania aktywów bieżących. Charakterystyka źródeł finansowania
krótkoterminowego. Zalety i wady finansowania krótkoterminowego. Zarządzanie zapasami
- przyczyny i koszty utrzymywania zapasów, model ekonomicznej wielkości zamówienia
EOQ, zarządzanie zapasami w nowych uwarunkowaniach. Zarządzanie należnościamimotywy i koszty występowania należności, polityka kredytowa przedsiębiorstwa.
Zarządzanie środkami pieniężnymi i papierami wartościowymi- motywy i koszty
utrzymywania gotówki, model Baumola, model Millera – Ora. Instrumenty
krótkookresowego inwestowania.
Metody
dydaktyczne
4
10
ćwiczenia przedmiotowe, metoda aktywizująca, analiza i
rozwiązywanie kazusów, dyskusja dydaktyczna, prezentacja
multimedialna
końcowe zaliczenie pisemne, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do
zajęć i aktywność), śródsemestralne pisemne testy kontrolne.
Forma
zaliczenia
ćwiczeń
(innych zajęć)
Forma
egzamin testowo-opisowy + zadania,
zaliczenia
przedmiotu
Literatura podstawowa
1. P. Karpuś (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2006
2. E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, t I, II i III, PWE, Warszawa 1996
3. E.F. Brigham, L.C. Gapenski, Zarządzanie finansami, t I i II, PWE, Warszawa 2000.
4. J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansami, t I i II, Fundacja Rozwoju
Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998
5. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria
finansowa, PWN, Warszawa 2000
Literatura uzupełniająca
1. T. Jajuga, T. Słoński, Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i
finansowe, WAE, Wrocław 1998
2. M. Jerzemowska, Analiza teorii kształtowania struktury kapitału w spółkach akcyjnych,
WUG, Gdańsk, 1996
3. A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 1998
4. M. Sierpińska, Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa –
Kraków 1999
Nakład pracy studenta
Wstawić tabelę Punkty ECTS
ilość godzin
godziny kontaktowe (140), w tym:
140
- wykład
- ćwiczenia
- konsultacje
- inne (jakie):…………………………………………
przygotowanie do zajęć(łącznie dla wszystkich form):
20
przygotowanie do zaliczenia przedmiotu
(łącznie dla wszystkich form)
20
łącznie godzin: 180
ilość punktów ECTS: 4
Download