Obligacje społeczne

advertisement
Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia
efektywności świadczenia usług społecznych w
obszarach wsparcia EFS
Założenia konkursu
Przesłanki wyboru obszaru konkursu
• Pojęcie „płatności za rezultaty” pojawiło się już w debacie publicznej
• Obligacje społeczne nowym instrumentem, ale powoli odkrywanym
• Poprzez pilotażowy konkurs:
Wprowadzenie mechanizmu obligacji społecznych do debaty
publicznej
Zbudowanie potencjału do ich realizacji
Przetestowanie mechanizmu w Polsce
Stworzenie polskiego modelu obligacji społecznych
Jaki jest cel konkursu i harmonogram?
Konkurs w 2 ścieżkach:
1) Ścieżka A (pośrednia) – wybór akceleratorów obligacji społecznych:
• Ich zadaniem - wsparcie wdrażania obligacji społecznych w podmiotach
o ograniczonym potencjale w tym zakresie
2) Ścieżka B (bezpośrednia) – wybór podmiotów, które mają gotowy
pomysł, w jaki sposób wykorzystać obligacje społeczne
Harmonogram:
• Ogłoszenie konkursu – lipiec
• Nabór wniosków - wrzesień
ŚCIEŻKA A - AKCELERATOR
Konkurs w ramach ścieżki A - AKCELERATOR (1)
Kto może złożyć wniosek?
Nie ma ograniczeń co do rodzaju podmiotów
ALE
1) Wnioskodawca musi mieć potencjał instytucjonalny do realizacji zadań,
tj. 3 lata doświadczenia:
• w zarządzaniu lub wdrażaniu instrumentów finansowych lub innych
form pomocy finansowej podlegającej zwrotowi
• we współpracy z podmiotem publicznym, w kompetencji którego leży
rozwiązanie problemów mieszczących się w obszarze tematycznym, w
ramach którego planowane jest zastosowanie obligacji społecznych
Konkurs w ramach ścieżki A – AKCELERATOR (2)
ORAZ:
2) Wnioskodawca musi mieć potencjał osobowy - stworzyć interdyscyplinarny
zespół ekspertów z minimum 3-letnim doświadczeniem w:
• zarządzaniu lub wdrażaniu instrumentów finansowych lub innych form
pomocy finansowej podlegającej zwrotowi
• pozyskiwaniu funduszy od inwestorów
• temacie zdefiniowanym we wniosku jako obszar dla obligacji społecznych
• określaniu efektów działań społecznych, ich mierników, analizy danych i
wyceny usług
• finansach publicznych
Konkurs w ramach ścieżki A – AKCELERATOR (3)
• Budżet: 30 mln PLN
• Formuła projektu - projekt rozwijany
• Jakie będą etapy realizacji projektu?
Etap 1
• Opracowanie koncepcji
akceleratora
• Szczegóły we wniosku
Etap2
Etap 3
• Testowanie
• Rekomendacje
• Ogólny zarys we wniosku
• Ogólny zarys we wniosku
Konkurs w ramach ścieżki A - AKCELERATOR (4)
Jakie zadania stoją przed Wnioskodawcą w ramach projektu?
ETAP 1:
•
Opracowanie koncepcji akceleratora obligacji społecznych wskazującej na:
uszczegółowienie problemów objętych obligacjami społecznymi
schemat wdrażania obligacji społecznych, w tym m.in. podział
odpowiedzialności za poszczególne procesy pomiędzy akceleratorem a
podmiotem wdrażającym obligacje społeczne
sposób przetestowania obligacji społecznych, w tym sposób dotarcia i
wyboru podmiotów, które przetestują model, i metody wsparcia w
przygotowaniu i wdrożeniu obligacji społecznych
•
Zbudowanie potencjału do wdrażania obligacji społecznych oraz koalicji
na rzecz ich realizacji
•
Zebranie i stworzenie bazy danych porównawczych właściwych dla
rozwiązania wybranych problemów, w tym określenie standardów pomiaru
Konkurs w ramach ścieżki A - AKCELERATOR (5)
Jakie zadania stoją przed Wnioskodawcą w ramach projektu?
ETAP 2:
• wybór podmiotów, które przetestują model oraz wsparcie ich w
przygotowaniu i wdrożeniu obligacji społecznych, w tym w określeniu
efektów, ich mierników i wyceny
ETAP 3:
• sformułowanie rekomendacji co do dalszego finansowania obligacji
społecznych z innych środków europejskich lub publicznych, z
uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych
Konkurs w ramach ścieżki A - AKCELERATOR (6)
Jakie wymagania musi spełniać koncepcja akceleratora (etap
1 projektu)?
• Zostaną one doprecyzowane w regulaminie konkursu
• Dotyczyć będą m.in. konieczności wskazania przez Wnioskodawcę:
szczegółów schematu wdrażania obligacji społecznych
sposobu wyboru / zaangażowania podmiotów bezpośrednio
realizujących obligacje
montażu finansowego w zakresie wkładu EFS w finansowanie
zrealizowanych / niezrealizowanych efektów
Konkurs w ramach ścieżki A - AKCELERATOR (7)
Co jeszcze będzie przedmiotem oceny?
• Wskazanie obszaru tematycznego zgodnego z EFS, w ramach którego
planowane jest zastosowanie obligacji społecznych:
1 akcelerator = 1 obszar, np. edukacja, rynek pracy
• Okres realizacji: maks. 48 miesięcy, w tym 1 etap: 9 m-cy, 3 etap: 2 m-ce
• 1 wniosek / wnioskodawcę i partnera
• Kompleksowość i trafność założeń proponowanej koncepcji akceleratora
• Adekwatność, spójność i skuteczność zaplanowanych działań
• Adekwatność opisu potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów do
założeń projektu
• Sposób zaangażowania interesariuszy w proces tworzenia koncepcji i
realizacji zadań
• Trafność analizy uwarunkowań zewnętrznych
• Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów
• Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu
Konkurs w ramach ścieżki A - AKCELERATOR (8)
Jakich wnioskodawców premiujemy?
• W zespole osoba z doświadczeniem w realizacji działań typu „płatność
za rezultaty” („pay for success”)
Jakich projektów szukamy?
• Autorskich pomysłów
• Całościowej koncepcji, jak podejść do tematu obligacji i licznych kwestii z
nimi związanych
• Realizowanych przez podmioty o odpowiednim potencjale do tego, by:
przedstawić koncepcję wsparcia wdrażania obligacji społecznych
zbudować ekosystem w wybranym obszarze
dotrzeć, zachęcić i wesprzeć podmioty do wdrażania obligacji
społecznych (gminy, powiaty, potencjalnych usługodawców itd.)
ŚCIEŻKA B - BEZPOŚREDNIA
Konkurs w ramach ścieżki B (1)
Kto może złożyć wniosek?
• zarządca obligacji - instytucja/e publiczna/e działająca/e na szczeblu krajowym,
regionalnym lub lokalnym, odpowiedzialna/e za rozwiązanie opisanego we wniosku
problemu społecznego
LUB
• usługodawca – organizacja działająca w obszarze konkretnych problemów
społecznych, która udziela wsparcia w tym obszarze
LUB
• operator/pośrednik - organizator całego procesu wdrażania obligacji społecznych
UWAGA!
W przypadku jeśli wnioskodawcą jest usługodawca lub operator, projekt musi być
obowiązkowo realizowany w partnerstwie z instytucją publiczną
Konkurs w ramach ścieżki B (2)
Jakie wymagania stawiamy Wnioskodawcy?
• Stworzenie interdyscyplinarnego zespołu ekspertów z min. 3-letniem
doświadczeniem z zakresu:
zarządzania lub wdrażania instrumentów finansowych lub innych form
pomocy finansowej podlegającej zwrotowi
pozyskiwania funduszy od inwestorów
problemu / problemów do rozwiązania wskazanego we wniosku
określania efektów działań społecznych, ich mierników, analizy danych i
wyceny usług
finansów publicznych
Konkurs w ramach ścieżki B (3)
Formuła projektu: realizacja w 2 etapach:
• I etap (2017) – wybranie do dofinansowania kilku modeli
wdrażania obligacji społecznych (obecny konkurs)
• II etap (2018->) – testowanie zaproponowanych rozwiązań
(kolejny konkurs)
Budżet: 1,5 mln PLN
Konkurs w ramach ścieżki B (4)
Jakich rezultatów oczekujemy w konkursie 1 etapu?
REZULTAT 1
• Gotowy do testowania
model wdrażania obligacji
społecznych
REZULTAT 2
• Utworzone partnerstwo co
najmniej zarządcy obligacji
i usługodawcy – jego celem
przetestowanie modelu w
konkursie 2 etapu
• Pozyskanie inwestora
Konkurs w ramach ścieżki B (5)
Jakie zadania stoją przed Wnioskodawcą w ramach projektu (by
osiągnąć 2 rezultaty)?
• doprecyzowanie modelu wdrażania obligacji społecznych (w stosunku do
zapisów wniosku i wymogów regulaminu konkursu)
• wskazanie uczestników modelu i ich ról
• doprecyzowanie problemu społecznego wymagającego rozwiązania
• wskazanie oczekiwanych efektów obligacji i sposobu ich pomiaru
• wycena efektów oraz opracowanie schematu płatności za osiągnięte wyniki
• określenie ram czasowych osiągania efektów
• zaproponowanie montażu finansowego w zakresie wkładu EFS w
finansowanie zrealizowanych / niezrealizowanych efektów
• zawarcie partnerstwa oraz pozyskanie inwestora
Konkurs w ramach ścieżki B (6)
Co jeszcze będzie przedmiotem oceny?
• Wskazanie zarysu problemu/problemów do rozwiązania, na których
odpowiedzią będzie instrument obligacji społecznych (np. podniesienie
poziomu wyników w matematyce na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej)
• Okres realizacji: maks. 9 mcy
• 1 wniosek / wnioskodawcę i partnera
• Trafność wstępnego zdefiniowania problemu / problemów do rozwiązania
• Spójność i trafność założeń doprecyzowanego modelu
• Adekwatność, spójność i skuteczność zaplanowanych działań
• Adekwatność opisu potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów do
zakresu założeń projektu
• Sposób zaangażowania interesariuszy w proces doprecyzowania modelu
• Trafność analizy uwarunkowań zewnętrznych
• Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów
• Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu
Konkurs w ramach ścieżki B (7)
Jakich wnioskodawców premiujemy?
• W zespole osoba z doświadczeniem w realizacji działań typu „płatność
za rezultaty” („pay for success”)
Jakich projektów szukamy?
• innowacyjnych – w których trafnie rozpoznano problem społeczny, a
nowatorski model wdrażania obligacji społecznych pozwoli na jego
złagodzenie/rozwiązanie
• o dużym potencjale społecznym – w których przewidziano udział
ekspertów z różnych dziedzin
• partycypacyjnych – uwzględniających zaangażowanie
podmiotów podczas doprecyzowania modelu
różnych
Dziękuję za uwagę
Download