Fundusze inwestycyjne

advertisement
Fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne
www.wkuwanko.pl
1
Fundusze inwestycyjne
1. Co to jest fundusz inwestycyjny?
Fundusz inwestycyjny to instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje
powierzone mu przez nas środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. W
zależności od typu funduszu, większa część środków może być inwestowana w akcje lub
w papiery dłużne, czyli np. obligacje i bony skarbowe.
W Polsce jedynymi podmiotami uprawnionymi do zarządzania funduszami (czyli
inwestowania powierzonych mu przez nas środków) są wyłącznie Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych. Są to spółki akcyjne, a ich właścicielami są z reguły duże, renomowane
instytucje finansowe, jak banki, firmy ubezpieczeniowe czy zagraniczne podmioty
specjalizujące się w zarządzaniu inwestycjami.
Pieniądze wpłacane przez nas do funduszu przeliczane są na tzw. jednostki
uczestnictwa. Stanowią one tytuł prawny do uczestnictwa w dochodach
wypracowywanych przez fundusz.
Nabywając jednostki uczestnictwa w każdym momencie możemy zażądać ich
odkupienia przez fundusz po aktualnej wycenie.
Wycena jednostek dokonywana jest codziennie na podstawie bieżących notowań
instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela funduszu. Wyceny te można
znaleźć w prasie, na stronach internetowych funduszy lub też w specjalistycznych
serwisach (np. Money.pl)
Fundusze inwestycyjne to efektywna forma lokaty kapitału, która w ostatnich
latach zyskuje na popularności. Obserwując zmiany jakie zachodzą na polskim rynku
kapitałowym można być jednak pewnym burzliwego rozwoju funduszy w perspektywie
najbliższych lat. Tym bardziej, że ich sprawne funkcjonowanie możliwe jest teraz dzięki
dwóm aktom prawnym o fundamentalnym znaczeniu tj. ustawie z 21 sierpnia 1997r.
prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz ustawie z 28 sierpnia 1997 r.
o funduszach inwestycyjnych na mocy której fundusze uzyskały osobowość prawną.
Fundusze zostały stworzone dla ludzi, którzy chcieliby wykorzystać duży potencjał
zysków na rynku finansowym, ale nie chcą, nie potrafią lub nie mają czasu samodzielnie
prowadzić
analiz
i
na
bieżąco
podejmować
decyzji
inwestycyjnych.
Jako
zinstytucjonalizowana forma wspólnego inwestowania, fundusze inwestycyjne zapewniają
bezpieczeństwo powierzonych środków, płynność inwestycji, profesjonalne zarządzanie,
relatywnie wyższą dochodowość i niższe koszty oraz rozproszenie ryzyka inwestycyjnego
w porównaniu z indywidualnym inwestowaniem na giełdzie. Są także alternatywą wobec
tradycyjnych lokat długoterminowych w bankach.
Pierwsze fundusze inwestycyjne powstały w Stanach Zjednoczonych w
połowie lat dwudziestych. Od tego czasu ich liczba, wartość aktywów i inwestorów stale
rośnie.
Obecnie na polskim rynku funkcjonują fundusze inwestycyjne zarządzane przez 16
towarzystw funduszy inwestycyjnych. Porównując tę sytuację do rozwiniętych rynków
finansowych jest to na pewno liczba niewielka - w Stanach Zjednoczonych działa ponad
8000 funduszy inwestycyjnych, a według danych statystycznych w roku 1999 na świecie
działało blisko 40 000 funduszy inwestycyjnych. Historia polskiego rynku funduszy jest
jednak stosunkowo krótka. W Polsce fundusze inwestycyjne działają od 1992 roku. Dla
przykładu w samym tylko 1997 roku pojawiły się 4 nowe towarzystwa funduszy a także
15 funduszy powierniczych i od tego momentu ich liczba systematycznie wzrasta.
www.wkuwanko.pl
2
Fundusze inwestycyjne
Zgodę na utworzenie nowego funduszu wydaje zawsze Komisja Papierów
Wartościowych i Giełd (KPWiG). Do jej zadań należy również ciągły monitoring
funkcjonowania wszystkich funduszy inwestycyjnych, w celu zapobiegania ewentualnym
nieprawidłowościom. Zarządzający aktywami muszą przestrzegać narzuconych ustawowo
limitów inwestycyjnych. Fundusze i towarzystwa są zobligowane do publikowania
okresowych raportów finansowych, a przed rozpoczęciem sprzedaży jednostek
uczestnictwa również prospektów informacyjnych. Aktywa funduszu są przechowywane u
tzw. depozytariusza, którym może być wyłącznie bank o kapitałach własnych
wynoszących co najmniej 100 mln. zł lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i są
wyłączone z egzekucji kierowanej przeciwko depozytariuszowi. Tak więc inwestując w
fundusz inwestor nie powinien się obawiać oszustwa, czy też całkowitej utraty
wpłaconych pieniędzy.
Czasami na określenie funduszy inwestycyjnych używa się w Polsce terminu
fundusz powierniczy. Wynika to z uregulowań starej ustawy Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowym i funduszach powierniczych z 1991 r., która w ten sposób
określała tę instytucję.
2. Czynności wykonywane w ramach funduszu obejmują:

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Obliczanie wartości aktywów netto funduszu oraz obliczanie wartości netto
aktywów przypadających na tytuł uczestnictwa.

Przechowywanie aktywów funduszu.

Rozliczanie transakcji dotyczących aktywów funduszu.

Prowadzenie księgowości.

Dystrybucja tytułów uczestnictwa.

Prowadzenie rejestrów uczestników i rozliczanie transakcji nabyć i umorzeń
tytułów uczestnictwa.

Sprawozdawczość funduszu.
3. Podmioty zaangażowane w obsługę funduszy.
Realizacja wszystkich wymienionych powyżej funkcji w jednym organizmie jest
praktycznie niemożliwa toteż na ogół im bardziej rozwinięty jest rynek, na którym działa
fundusz tym więcej funkcji delegowanych jest do wyspecjalizowanych podmiotów. A są
nimi:

Towarzystwo
Podmiot odpowiedzialny za utworzenie funduszu, reprezentowanie go wobec osób
trzecich oraz zarządzanie nim czyli wykonywaniem wszelkich działań koniecznych dla
funkcjonowania funduszu, takich jak podejmowanie decyzji inwestycyjnych i ich
realizacja, prowadzenie księgowości funduszu oraz prowadzenie rejestru uczestników.
Część tych czynności w miarę potrzeby zostaje przekazana agentowi obsługującemu.
www.wkuwanko.pl
3
Fundusze inwestycyjne
Do utworzenia towarzystwa wymagane jest zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i
Giełd. Ponadto towarzystwo musi być obligatoryjnie zorganizowane w formie spółki
akcyjnej oraz spełnić szereg wymogów, które szczegółowo opisuje ustawa o funduszach
inwestycyjnych.

Bank Depozytariusz
Głównym zadaniem depozytariusza jest przechowywanie powierzonych mu przez fundusz
środków. Ponadto Bank Depozytariusz sprawuje kontrolę nad decyzjami inwestycyjnymi
towarzystwa. Kontrola ta przeprowadzana jest na bieżąco pod względem zgodności
przekazywanych przez towarzystwo zleceń z prawem i regulaminem (statutu funduszu).
Rola kontrolna depozytariusza uwidacznia się również, gdy weryfikuje on sprawozdania
roczne i półroczne funduszu przekazywane przez audytora, jak też w sytuacji gdy
reprezentuje on inwestora w sporze z towarzystwem funduszy. Istnieje także szereg
innych wymogów prawnych wobec Banku Depozytariusza, które szczegółowo opisuje
ustawa.

Agent obsługujący
Działalność agenta obsługującego nie jest uregulowana żadną ustawą. Zakres czynności
wykonywanych przez ten podmiot wynika zatem bezpośrednio z zapotrzebowania jakie
zgłasza rynek.
Głównym zadaniem agenta obsługującego jest prowadzenie rejestrów uczestników
funduszu i rejestrowanie zmian posiadania na tych rejestrach. Jego działalność
porównywana jest z funkcjonowaniem banku z tym, że zamiast przechowywania środków
pieniężnych przechowuje on określoną liczbę jednostek. W ramach przechowywania
dokonuje on bieżącego uaktualniania sald rejestrów, przyjmuje dyspozycje uczestników
(zmiany danych, przyjmowanie pełnomocnictw, przeniesienia pomiędzy rejestrami),
wykonuje je, organizuje i przeprowadza obieg dokumentów i środków pieniężnych. Do
agenta obsługującego należy też utrzymywanie kontaktu z uczestnikami , przekazywanie
im potwierdzeń realizacji zleconych dyspozycji i zlecanie przekazywania środków
pieniężnych z umorzeń. W zakresie współpracy z depozytariuszem zadaniem agenta
obsługującego jest obsługa rachunku nabyć i umorzeń jednostek oraz przekazywanie
informacji o aktualnej liczbie jednostek. Dodatkowo agent może na zlecenie towarzystwa
wykonać czynności informacyjne (udzielanie informacji o zasadach dystrybucji,
regulaminach funduszy, wyjaśnianie innych wątpliwości uczestników), związane z
prowadzeniem dystrybucji przez sieć dystrybucyjną (opracowanie procedur operacyjnych,
przygotowywanie oprogramowania, nadzór nad działalnością systemów motywacyjnych
dla pracowników instytucji dystrybuujących), a także uczestniczyć w szkoleniach
pracowników towarzystwa
lub dystrybutorów.

Prowadzący dystrybucję
Na świecie szeroko wykorzystywane są różne formy dystrybucji, od tradycyjnej sprzedaży
przez biura maklerskie czy banki do zaawansowanych form sprzedaży przy użyciu sieci
telefonicznej czy łączności internetowej.
4. Nabywanie i umarzanie jednostek.
www.wkuwanko.pl
4
Fundusze inwestycyjne
Aby zobaczyć jaką rolę odgrywają wszystkie opisane powyżej podmioty w
obsłudze funduszu, należy prześledzić jedną z czynności wykonywanych w ramach jego
działalności a mianowicie proces nabywania i umarzania tytułów uczestnictwa.
Nabycie jednostek:

Inwestor w siedzibie dystrybutora wpłaca środki i składa zlecenie kupna.

Środki przekazywane są przez rachunek przejściowy dystrybutora na rachunek
nabyć prowadzony zwykle w banku depozytariuszu.

Równolegle zlecenie nabycia przekazywane jest przez dystrybutora do agenta
obsługującego.

Agent obsługujący po otrzymaniu zlecenia i ustaleniu, że środki wpłynęły na
rachunek nabyć, dokonuje przeliczenia wartości środków wpłaconych przez
inwestora na jednostki uczestnictwa funduszu według wyliczonej przez
depozytariusza wartości aktywów netto (WAN) na jednostkę uczestnictwa.
Inwestor staje się wówczas uczestnikiem funduszu. Od tego momentu powierzone
przez niego środki, powiększając portfel inwestycyjny funduszu, stają się
przedmiotem inwestycji dokonywanych przez zarządzającego.

Agent obsługujący wystawia inwestorowi świadectwo powierzenia środków i
zapisuje jego stan posiadania w imiennym rejestrze (jeżeli jest to pierwsze
nabycie, agent obsługujący otwiera rejestr).

Agent obsługujący, działając w imieniu zarządzającego funduszem, dokonuje
przelewu środków z rachunku nabyć na rachunek funduszu w banku
depozytariuszu.
Umorzenie jednostek:

Inwestor składa u dystrybutora zlecenie umorzenia, wskazując miejsce wypłaty
środków.

Agent obsługujący dokonuje przeliczenia liczby jednostek w rejestrze inwestora
według bieżącej wartości WAN i informuje inwestora o aktualnym stanie
posiadania w jego rejestrze jednostek uczestnictwa.

Agent obsługujący przekazuje do zarządzającego funduszem informację o
konieczności przekazania odpowiedniej wartości środków z rachunku funduszu na
rachunek umorzeń.

Agent obsługujący, działając w imieniu zarządzającego funduszem, przekazuje
środki z rachunku umorzeń we wskazane przez inwestora miejsce.
5. Rodzaje funduszy inwestycyjnych.
Ustawa
przewiduje
inwestycyjnych:

możliwość
tworzenia
czterech
typów
funduszy
Fundusze otwarte
www.wkuwanko.pl
5
Fundusze inwestycyjne
Posiadają zmienną liczbę uczestników oraz zmienną liczbę jednostek uczestnictwa
reprezentujących jednakowe prawa majątkowe. Mogą zbywać jednostki udziałowe bez
ograniczeń.

Specjalistyczne fundusze otwarte
Wzorowane są na funduszach otwartych z tym, że istnieje możliwość określenia w
Statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyróżnikiem jest także powołanie
organu kontrolnego Rady Inwestorów.

Fundusze zamknięte
Emitują certyfikaty depozytowe, które są przedmiotem obrotu giełdowego i nie podlegają
odkupieniu przez fundusz.
Polityka inwestycyjna prowadzona przez te fundusze jest bardziej ryzykowana i
swobodniejsza niż w przypadku funduszy otwartych. Możliwe jest na przykład
inwestowanie dodatkowo w udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, waluty,
transakcje terminowe oraz prawa pochodne od praw majątkowych będących
przedmiotem lokat.

Fundusze mieszane
Są odmianą funduszy zamkniętych. Podstawową różnicą jest możliwość wykupienia
certyfikatów na żądanie uczestnika
Możemy także zastosować inne podziały funduszy inwestycyjnych według kryteriów
uwzględnianych przez inwestorów przy wyborze funduszu.
Ze względu na rodzaj papierów wartościowych w portfelu i cele inwestycyjne
wyróżniamy:

Fundusze wzrostu
Inwestują przede wszystkim w akcje z większym nastawieniem na maksymalny przyrost
wartości kapitału niż na bieżący dochód z dywidend.

Fundusze wzrostu i dochodu z kapitału
Podobnie jak fundusze wzrostowe dążą do uzyskiwania wysokiej łącznej stopy zwrotu z
kapitału i bieżącego dochodu.

Fundusze zrównoważone
www.wkuwanko.pl
6
Fundusze inwestycyjne
Ich celem jest uzyskanie zrównoważonego wzrostu w długim okresie przy względnie
niskim poziomie ryzyka, na ogół w portfelach tych funduszy proporcja akcji do obligacji
wynosi 60 do 40.

Fundusze dochodu z kapitału
Mają na celu zapewnienie bieżącego wysokiego dochodu przez inwestowanie w akcje o
wysokiej stopie dywidendy oraz w obligacje. Można je traktować jako substytut funduszy
zrównoważonych nastawionych nieco bardziej na wzrost.

Fundusze obligacyjne
Inwestują w różnego rodzaju obligacje i nastawione są na stały wzrost w oparciu o
dochody z posiadanych obligacji.

Fundusze rynku pieniężnego
Oferują stabilny wzrost z nieco niższym dochodem, ale przy zminimalizowanym ryzyku,
inwestują w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, czyli bony skarbowe,
certyfikaty depozytowe, bony komercyjne lub porozumienia odkupu zabezpieczone w
wysokości 100 procent.
Ze względu na sposób zarządzania wyróżniamy:

Fundusze zarządzane aktywnie
Decyzje inwestycyjne podejmowane są na podstawie rekomendacji analityków, a
podejście do rynku jest selektywne i ma na celu wyłonienie papierów wartościowych o
najlepszych parametrach warostu.

Fundusze zarządzane pasywnie
Znane lepiej jako fundusze indeksowe: dopasowują portfel inwestycyjny do wybranego
indeksu rynkowego, zakładając, że dyskontują one wszystkie możliwe do zdobycia
informacje rynkowe.
Ze względu
wyróżniamy:

na
wysokość
i
sposób
pobierania
opłaty
manipulacyjnej
Fundusze typu load
Pobierają opłaty manipulacyjne zwykle w wysokości od 3,5 do 8 procent, naliczane od
inwestowanej kwoty. Pobranie opłaty może następować w momencie przystąpienia do
funduszu lub przy umarzaniu jednostek uczestnictwa.

Fundusze typu no-load
Nie pobierające opłaty manipulacyjnej
www.wkuwanko.pl
7
Fundusze inwestycyjne
Ze względu na specjalizację wyróżniamy:

Fundusze branżowe
Są to wyspecjalizowane fundusze o podwyższonym ryzyku, inwestujące w wybrane
branże przemysłowe.

Fundusze typu venture capital
Są to fundusze zamknięte inwestujące w przedsięwzięcia o wysokim stopniu ryzyka.

Multifundusze
Fundusze inwestujące w portfel złożony z innych funduszy.
Najbardziej popularnym kryterium jest ponoszone przez nas ryzyko przy
zakupie jednostek uczestnictwa.
Tak więc fundusze dzielimy na:







Fundusze
Fundusze
Fundusze
Fundusze
Fundusze
Fundusze
Fundusze
prywatyzacji
akcji
zrównoważone
stabilnego wzrostu
III filaru
papierów dłużnych
rynku pieniężnego
Rozpoczynając od funduszy prywatyzacji i przechodząc do funduszy rynku
pieniężnego maleje ponoszone przez nas ryzyko inwestycyjne, zmniejsza się również
potencjalny zysk z inwestycji. I odwrotnie - czym wyższe ryzyko związane z inwestycją
jesteśmy w stanie zaakceptować, tym większych zysków możemy się spodziewać.
Fundusze akcji
Akcja wyraża prawo własności w spółce akcyjne. Akcjonariusz współuczestniczy w
podziale zysków spółki, których część może być wypłacona w formie dywidendy, a część
pozostawiona w spółce jest reinwestowana i zwiększa wartość inwestycji w daną akcję.
Wartość rynkowa akcji zależy od wielu czynników, w tym również od rentowności
www.wkuwanko.pl
8
Fundusze inwestycyjne
przedsiębiorstwa i perspektyw wzrostu oraz od sytuacji na całym rynku akcji. Akcje są
atrakcyjne dla inwestorów z powodu zawartego w nich potencjału wzrostu i możliwości
wypłaty dywidendy.
Zyski z akcji podlegają dużym wahaniom, bowiem ceny akcji zmieniają się
codziennie a skala tych zmian może być bardzo duża. Wartość pojedynczej spółki może
rosnąć lub spadać w zależności od jej otoczenia rynkowego i sukcesu działań jej
kierownictwa. Cały rynek akcji odnotowuje gwałtowne zmiany w wyniku wahań klimatu
gospodarczego i nastrojów inwestorów. Większość inwestorów jest świadoma faktu, że
indeksy giełdowe, które są miernikami zachowań całego rynku, mogą zmienić swoją
wartość z dnia na dzień o jeden, dwa a nawet dziesięć procent. Ryzyko inwestycji w akcje
wiąże się z krótkookresowymi wahaniami indeksów giełdowych.
Jednak akcje powinny być traktowane jako inwestycja długoterminowa, dla której
zarówno ryzyko jak i zyski są oceniane w perspektywie lat a nie dni. W krótkim okresie
stopy zwrotu na akcjach są bardzo zmienne, ponieważ akcje podlegają ocenie
uczestników rynku, którymi kierują zmienne oczekiwania, w tym również nadmierny
optymizm i nieuzasadnione obawy. Natomiast w długim okresie zyski z akcji określane są
w większym stopniu czynnikami fundamentalnymi, takimi jak zdolność spółki do
generowania zysku i rozwoju.
Polski rynek kapitałowy szybko się rozwija, co znajduje wyraz w rosnącej liczbie
spółek notowanych na rynku regulowanym. Powoduje to, iż chcąc świadomie inwestować
w akcje, należy śledzić i interpretować coraz większą ilość informacji, które mogą mieć
wpływ na cenę naszych aktywów. W przypadku niemożności codziennego śledzenia
wydarzeń na rynku, a także ograniczonemu dostępowi do informacji na rynku, warto
rozważyć inwestowanie w akcje nie bezpośrednio, ale za pośrednictwem funduszy
inwestycyjnych.
Fundusze akcji co najmniej 60% powierzonych środków inwestują w akcje spółek
notowanych na giełdzie.
Zalety

dywersyfikacja - zgodnie z prawem fundusze mogą zainwestować maksymalnie
do 5% wszystkich aktywów w akcje jednej spółki. Pozwala to na zmniejszenie
(jakkolwiek nie wyeliminowanie) ryzyka związanego z posiadaniem kilku tyko
papierów.

profesjonalne zarządzanie - fundusz akcji, tak jak każdy fundusz inwestycyjny,
jest zarządzany przez licencjonowanych doradców w zakresie papierów
wartościowych, którym licencje są przyznawane przez Komisję Papierów
Wartościowych i Giełd. Dodatkowo korzystają oni z pomocy własnych analityków
oraz analityków zatrudnionych w najlepszych biurach maklerskich.

płynność - posiadacze jednostek mogą z łatwością umorzyć je i zamienić na
gotówkę. Aby móc zapewnić wypłaty, fundusze są zobowiązane do utrzymywania
co najmniej 10% aktywów w gotówce.
Ryzyko
Z inwestowaniem w fundusze akcji wiąże się ryzyko zmienności rynku i znaczne
wahania kursów akcji. W przypadku niedostatecznego stopnia dywersyfikacji portfela lub
inwestowaniu w spółki jednej branży klient może zostać narażony na znaczne straty.
Rodzaje funduszy akcyjnych
Na rynkach rozwiniętych fundusze są podzielone na trzy kategorie, w zależności
od głównego celu inwestycyjnego jaki sobie stawiają. Generalnie podział funduszy akcji
na świecie jest następujący:
www.wkuwanko.pl
9
Fundusze inwestycyjne
Fundusze wzrostowo – dochodowe
Takie fundusze poszukują inwestycji, które zapewnią długoterminowy wzrost
przychodów kapitałowych i bieżących dochodów. Na rynkach rozwiniętych fundusze te
inwestują w duże firmy, które charakteryzują się długoterminowym wzrostem ceny akcji i
płacą stałe i znaczące dywidendy. Menadżerowie funduszy interesują się również
przyrostem wartości kapitału. W związku z tym poszukują dużych spółek, po których
można spodziewać się ponadprzeciętnego wzrostu zysków lub tez spółek uznawanych z
racji osiąganych zysków za niedowartościowane.
 Fundusze wzrostu
Celem funduszy wzrostowych jest długoterminowy wzrost kapitału dzięki
inwestycjom w akcje przedsiębiorstw, po których można spodziewać się dalszej ich
aprecjacji, czyli wzrostu sprzedaży i zysków. Poziom dywidendy jest mniej ważnym
czynnikiem wyboru spółek do portfela. Z powodu koncentracji na wzroście kapitału i
braku "stabilizacji" dzięki otrzymywanym dywidendom, stopa zwrotu z inwestycji w takie
fundusze wykazuje większa zmienność.
 Fundusze agresywnego wzrostu
Fundusze te są najbardziej ryzykowne spośród wszystkich funduszy
inwestycyjnych. Zarządzający takimi funduszami poszukują inwestycji, z myślą o
maksymalnym wzroście wartości aktywów w długim okresie czasu. Stopa dywidendy w
ogóle nie jest brana pod uwagę, co więcej - takie fundusze nie inwestują w spółki płacące
dywidendy. Często zdarza się ze zarządzający kupują akcje nowych spółek. Z tego
względu, w krótkim okresie, są to najbardziej ryzykowne fundusze. Inną kategorią
funduszy o podwyższonym ryzyku są te, które inwestują tylko w wybrane sektory
gospodarki, np. w telekomunikacje, czy turystykę.
Na rynkach zagranicznych istnieją również fundusze międzynarodowe inwestujące
w różnych regionach i w różne instrumenty. Z inwestycjami tego typu wiąże się jednak
ryzyko walutowe. Inwestorzy musza się również liczyć z ryzykiem politycznym. Polskie
fundusze inwestycyjne mogą inwestować do 5% aktywów na rynkach zagranicznych,
jednak niewiele z nich korzysta z tego zapisu.
 Fundusze indeksowe
Tradycyjny fundusz akcyjny jest aktywnie zarządzany, a akcje są kupowane i
sprzedawane przez zarządzających po wnikliwej analizie danych ekonomicznych oraz
oczekiwań co do rozwoju sytuacji na giełdzie. Pasywnie zarządzany fundusz - fundusz
indeksowy - kupuje i sprzedaje akcje, tak aby portfel odzwierciedlał skład wiodących
indeksów giełdowych (WIG, WIG 20). W Polsce takie fundusze oferuje Peako TFI
(Eurofundusz 4) oraz od października 1999 Korona (obecnie Union Investment - fundusz
UniXXI wiek). Dla jego strategii inwestycyjnej ani wyniki finansowe spółek, ani
perspektywy ich rozwoju nie mają najmniejszego znaczenia. W portfelu takiego funduszu
znajdzie się tym więcej akcji danej spółki, im większy ma ona wpływ (procentowy) na
indeks. Zmiany wartości uczestnictwa tych funduszy niemal idealnie pokrywają się ze
zmianami indeksu, który maja odwzorować.

Zalety
Takie fundusze, chociaż nie koniecznie dające lepsze wyniki od aktywnie
zarządzanych funduszy, mają kilka zalet. Po pierwsze, fundusze indeksowe pobierają
niższe opłaty za zarządzanie ze względu na relatywną prostotę zarządzania takim
funduszem. Po drugie, co też jest bardzo ważne, taki fundusz ma znacznie mniejszą
liczbę dokonywanych transakcji. Skład indeksu zmienia się bardzo rzadko. W przypadku
indeksu WIG w Polsce zmiana następuje co kwartał, czyli jedynie raz na trzy miesiące
trzeba zmodyfikować portfel i to zwykle w niewielkim stopniu. Natomiast fundusze
aktywnie zarządzane wymagają takich zabiegów znacznie częściej, co wiąże się z
większymi kosztami transakcyjnymi. Po trzecie, sama strategia inwestycyjna narzuca
zarządzającemu pewną dyscyplinę. Jeżeli ma on replikować indeks, to portfel funduszu
powinien być w maksymalnym stopniu wypełniony akcjami pochodzącymi właśnie z tego
indeksu. Dzięki temu ogranicza się ryzyko niedopasowania do sytuacji na rynku.
www.wkuwanko.pl
10
Fundusze inwestycyjne
Wady
Ujemną strona inwestycji w fundusze indeksowe jest z pewnością niemożność
pokonania rynku. W czasie bessy, gdy inne fundusze przynajmniej część swoich aktywów
mogą zamienić z akcji na obligacje lub gotówkę, fundusz indeksowy traci na wartości
szybciej niż inne.
Fundusze akcji polskich spółek oraz fundusze prywatyzacji
W Polsce specyficzną grupę, posiadającą cechy funduszy akcji, stanowią
fundusze polskich akcji oraz fundusze prywatyzacji. Fundusze polskich akcji
inwestują swoje aktywa w akcje spółek publicznych, notowanych na rynku regulowanym
(GPW lub CTO). Fundusze dokonują inwestycji w akcje zgodnie z kryterium zyskiwania na
wartości.
Fundusze prywatyzacji ze wzglądu na swoją specyfikę są traktowane jako
oddzielna grupa funduszy. Ich celem jest dynamiczny wzrost wartości jednostek
uczestnictwa poprzez aktywne inwestowanie w papiery wartościowe o wyższym od
przeciętnego poziomie ryzyka. Powierzone środki są w zasadniczej części inwestowane w
akcje poszczególnych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, będące w obrocie
giełdowym, jak i spółek parterowych wprowadzanych przez poszczególne NFI na giełdę
lub regulowany rynek pozagiełdowy.
Fundusze zrównoważone
Fundusze zrównoważone są przykładem funduszy łączących w sobie cechy
pozostałych, czyli akcji, rynku pieniężnego i obligacji, gdyż inwestują w różnych
proporcjach w akcje spółek giełdowych czy dłużne papiery wartościowe. Charakteryzują
się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym.
Przeznaczone są głównie dla inwestorów tolerujących większe ryzyko, niż w
przypadku funduszy bezpiecznych i oczekujących w zamian większych zysków w
dłuższym okresie. Proporcje inwestycji w poszczególne instrumenty zmieniają się tutaj w
zależności od sytuacji rynkowej. W celu minimalizacji ryzyka fundusz unika lokat
spekulacyjnych, a skupia się na wynajdywaniu korzystnych możliwości inwestycyjnych.
Udział akcji w portfelu tych funduszy wynosi przeciętnie około 50-70%, natomiast
papierów dłużnych 50-30%
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze rynku pieniężnego i obligacji, często zwane po prostu funduszami
pieniężnymi, są zaliczane do najbezpieczniejszych funduszy inwestycyjnych. Inwestują
one w krótkoterminowe instrumenty dłużne wystawiane przez emitentów, którzy niosą
małe ryzyko niewypłacalności, takich jak Skarb Państwa, banki, duże spółki publiczne.
Fundusze lokują środki m.in. w bony skarbowe, bony komercyjne, obligacje Skarbu
Państwa, lokaty bankowe.
Celem funduszy rynku pieniężnego jest ochrona realnej wartości aktywów. Wzrost
wartości jednostek uczestnictwa zwykle nieznacznie przewyższa stopy lokat oferowane
przez banki. Zwykle jednak fundusze sugerują, aby odnosić ich wyniki do stopy inflacji.
Fundusze rynku pieniężnego zakupują krótkoterminowe aktywa o terminie
zapadalności od jednego dnia do jednego roku. Zgodnie z prawem średni termin wykupu
papierów wartościowych znajdujących się w portfelu funduszu rynku pieniężnego nie
powinien przekraczać 90 dni. Ze względu na tak krótkie terminy zapadalności aktywów,
fundusze rynku pieniężnego w znacznym stopniu eliminują ryzyko stopy procentowej.
Fundusz rynku pieniężnego bardziej sprawdza się więc w okresach kilkumiesięcznych,
jako alternatywa dla krótkoterminowych lokat bankowych.
www.wkuwanko.pl
11
Fundusze inwestycyjne
Zalety
Główną zaletą funduszy rynku pieniężnego jest ochrona realnej wartości
powierzonych środków. Ponieważ zwykle przynoszą wyższy zysk niż lokaty bankowe,
stanowią wobec nich konkurencję dla lokowania płynnych środków na krótkie okresy
czasu. Ich atutem jest to, że w przypadku gdy inwestor natychmiastowo potrzebuje
środków może po prostu umorzyć jednostki, nie tracąc przy tym wypracowanych
odsetek, jak to się dzieje w przypadku lokat bankowych.
Ryzyko
W długim okresie podstawowym zagrożeniem dla inwestycji w fundusze pieniężne
jest inflacja. W fundusze pieniężne warto zainwestować przed spodziewanym wzrostem
stóp procentowych. Fundusze pieniężne są również wrażliwe na ryzyko dochodowe,
spowodowane obniżającymi się stopami procentowymi. Krótkie okresy zapadalności lokat
mogą powodować spadek dochodów funduszu. Możliwe jest również ryzyko kredytowe.
Oznacza to możliwość niespłacenia odsetek lub nawet całej wierzytelności przez
emitenta.
Koszty
Fundusze rynku pieniężnego są obciążane najmniejszymi kosztami w porównaniu
do pozostałych grup funduszy. Maksymalna prowizja przy zakupie waha się od 0,00% do
2,5%. Tylko w skrajnych przypadkach przekracza tę wartość. Koszty limitowane zwykle
wahają się od 1,30% do 3,00%.
Fundusze papierów dłużnych (fundusze obligacji)
Obligacje Skarbu Państwa są emitowane przez Skarb Państwa i są uważane za
najmniej ryzykowne spośród wszystkich instrumentów dłużnych, ponieważ zabezpiecza je
majątek Państwa. Ich termin wykupu jest różnorodny - od mniej niż jednego roku aż do
kilkudziesięciu lat. Ich oprocentowanie zależy od ryzyka, jakie niesie ze sobą dana
inwestycja. Obligacje mogą być zabezpieczone całkowicie lub częściowo, albo w ogóle nie
zabezpieczone. Z uwagi na różną kondycję przedsiębiorstw, specjalistyczne agencje
nadają im różny rating w zależności od ryzyka niewypłacalności. Na świecie
najpopularniejsze są oceny wydane przez agencje Moody's i Standard&Poors, w Polsce
działa CERA jedyna w tej części Europy agencja ratingowa.
Innym przykładem obligacji, w które fundusz może zainwestować są obligacje
komunalne. Papiery te są plasowane na rynku w celu pozyskania środków na inwestycje
publiczne i rozwój usług, na przykład, na budowę oczyszczalni ścieków, zakładów
utylizacji, dróg. Wysokość tych inwestycji zwykle przekracza możliwości finansowe gmin.
Fundusze obligacji komunalnych mogą inwestować w obligacje zabezpieczone dochodami
z określonego źródła czy weksle komunalne.
Inwestorzy, którzy chcą uniknąć ryzyka niewypłacalności, mogą nabyć udziały w
funduszach, które lokują w papiery wartościowe emitowane przez państwo. Do funduszu
obligacji kupowane są papiery o terminie wykupu dłuższym niż rok. Fundusz obligacji
można więc polecić na dłuższa inwestycję.
Fundusz obligacji różni się od obligacji dosyć znacznie. W przeciwieństwie do
obligacji, fundusz obligacji nie ma terminu wykupu. Zamiast tego w funduszu obligacji
występuje ciągłe przedłużanie terminu wykupu poprzez sprzedaż obligacji, których termin
wykupu mija i kupowanie nowych emisji. Po roku fundusz, który deklaruje średnią
zapadalność posiadanych obligacji na jeden rok, nadal ma średnią zapadalność swoich
lokat w okresie jednego roku. W tym czasie upłynie termin wykupu jednorocznej
obligacji, oczywiście jeśli emitent będzie wypłacalny. Dodatkowo pieniądze
zainwestowane w fundusz obligacji są łatwo dostępne w każdym dniu roboczym,
natomiast sprzedaż posiadanych obligacji (za wyjątkiem obligacji Skarbu Państwa) może
być operacją niełatwą, zwłaszcza w przypadku, gdy płynność posiadanych papierów jest
niewielka, albo nawet nie są one publicznie notowane (obligacje przedsiębiorstw).
www.wkuwanko.pl
12
Fundusze inwestycyjne
Zyski
Inwestycja w fundusz obligacji przynosi dwa rodzaje dochodu: odsetki i zyski
kapitałowe. Każdy z nich może podlegać wahaniom, a razem decydują o całkowitym
zwrocie z inwestycji.
Dochody odsetkowe pochodzą z nominalnie określonej stopy procentowej
obligacji. Wysokość stopy zwrotu obligacji zależy głównie od dwóch czynników:
wiarygodności kredytowej emitenta i terminie wykupu obligacji. Zysk kapitałowy jest
miarą wzrostu lub spadku (zysku lub straty) ceny rynkowej obligacji. Zysk kapitałowy
zależy głównie od zmian stóp procentowych. Zgodnie z ogólną zasadą ceny obligacji
zmieniają się przeciwnie do zmian stóp procentowych. Gdy stopy procentowe rosną, ceny
obligacji spadają, a gdy stopy idą w dół, ceny obligacji rosną. Obligacje o dłuższym
terminie wykupu odnotowują większe zmiany ceny niż obligacje o krótszym terminie
wykupu przy zmianach stóp procentowych.
Ocena wiarygodności kredytowej jest dokonywana przez niezależne agencje
oceniające (ratingowe) i jest wyrażana za pomocą kodu literowego. Ogólnie: wyższych
stóp zwrotu oczekuje się od obligacji o niższej wiarygodności emitenta. Wiąże się to z
faktem, iż niższa wiarygodność oznacza wyższe ryzyko, które musi być odpowiednio
opłacone. Wynagrodzeniem za wyższe ryzyko jest wyższa wymagana stopa zwrotu.
Obligacje skarbowe, które mają najwyższą wiarygodność kredytową, niosą ze sobą
znikome ryzyko niewypłacalności i w związku z tym ich oprocentowanie jest najniższe.
Obligacje z oceną potrójnego B i wyższą (od pojedynczego A po potrójne A) mają
umiarkowany poziom ryzyka, natomiast obligacje z ratingiem podwójnego B i niższym, aż
do C dają najwyższą rentowność przy najwyższym ryzyku.
Czas do wykupu obligacji jest określony przez emitenta obligacji i wyrażony w
latach lub dniach. Dla obligacji o podobnej ocenie ryzyka kredytowego wyższą stopę
zwrotu będą miały obligacje o dłuższym terminie wykupu.
Ryzyko
Zanim inwestor zdecyduje się na inwestycję w fundusz obligacji musi rozważyć
zainwestuje się w obligacje należy oszacować następujące ryzyka: ryzyko stopy
procentowej (poziom reakcji ceny obligacji na zmiany stóp procentowych) oraz ryzyko
kredytowe (prawdopodobieństwo zaprzestania wypłacania odsetek i wykupu obligacji
przez emitenta)
6. Jak wybierać fundusze inwestycyjne?
Przed wyborem konkretnego typu funduszu musimy sobie odpowiedzieć na kilka
podstawowych pytań
1) jaki poziom zysku będzie nas satysfakcjonował ?
2) na jak długo jesteśmy w stanie zainwestować nasz pieniądze ?
3) jaka będzie nasza reakcja jeśli wartość jednostki uczestnictwa
spadnie poniżej ceny po której ją kupiliśmy ?
Poszukując najbardziej odpowiedniego funduszu inwestor powinien uwzględnić cele
inwestycyjne funduszu i podejmowane przez jego menadżerów ryzyko z własnymi celami
i potrzebą bezpieczeństwa. Z reguły towarzystwa mają w swojej ofercie zarówno
fundusze bezpieczne, do których można zaliczyć fundusze rynku pieniężnego i
obligacyjne, jak i fundusze o większym stopniu ryzyka, inwestujące znaczną część swoich
aktywów w akcje, do których należą fundusze zrównoważone i agresywne.
W przypadku wyboru inwestowania długookresowego, tzn. w horyzoncie dłuższym niż
1,5 - 2 lata, inwestor powinien się zdecydować na fundusze lokujące swoje aktywa na
rynku akcji, gdyż w dłuższej perspektywie przynoszą one z reguły wyższy zysk niż
www.wkuwanko.pl
13
Fundusze inwestycyjne
inwestycje w papiery dłużne. Musi on jednak pamiętać, że wahania wartości jednostek są
tutaj dużo większe i warto śledzić aktualne trendy giełdowe, aby w odpowiednim
momencie dokonać konwersji jednostek do funduszy bezpiecznych, zachowując przy tym
wypracowane przez fundusz zyski. Jeżeli inwestor poszukuje krótkookresowych
bezpiecznych lokat, będących alternatywą dla trzymania pieniędzy na koncie bankowym,
powinien wybrać fundusze rynku pieniężnego. Gdy klientowi zależy na bezpiecznym
wzroście wartości oszczędności w okresie dłuższym niż rok, to alternatywą dla kupna
obligacji są fundusze obligacyjne inwestujące w szeroką gamę papierów dłużnych,
zarówno o zmiennym jak i stałym oprocentowaniu, co zapewnia stabilny wzrost
powierzonych środków.
W ostatnim czasie liczba rodzajów funduszy znacznie się poszerzyła i oprócz wyżej
wymienionych podstawowych typów, inwestor ma do wyboru np. fundusze
zabezpieczenia emerytalnego, fundusze inwestujące na rynku instrumentów
pochodnych, czy też fundusze lokujące swoje środki na zagranicznych rynkach
finansowych, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Warto zwrócić uwagę na te
ostatnie, gdyż dla drobnych inwestorów jest to praktycznie jedyna możliwość
zainwestowania oszczędności na rynkach zagranicznych. Oferta polskich biur maklerskich
jest w tym względzie jeszcze bardzo uboga, a koszty transakcyjne sprawiają, że
drobnemu inwestorowi się to praktycznie nie opłaca.
Inwestor powinien zwrócić również uwagę na opłaty i prowizje różnych funduszy,
które są dostępne w prospektach każdego z nich. Powinno się również sprawdzić stopę
wydatków funduszu, czyli ile fundusz wydaje w przeliczeniu na wartość aktywów netto.
Im niższe są te wydatki, tym więcej środków pozostanie na rachunku klienta.
Do oceny skuteczności funduszu stosuje się najczęściej realizowaną stopę
zwrotu. Inwestor powinien sprawdzić:

roczną stopę zwrotu z funduszu w okresie roku, dwóch czy pięciu lat. Roczna
stopa zwrotu wyraża zysk z kapitału oraz z zysku z roku poprzedniego.

roczna stopę zwrotu w różnych okresach. Celem jest znalezienie funduszu, który
osiąga dobre wyniki regularnie a nie sezonowo, czy w ostatnim tylko czasie.
Inwestor powinien również sprawdzić wyniki osiągane przez fundusz na rynku
zniżkującym, gdyż to one dopiero pokażą profesjonalizm kadry zarządzającej.
Fundusz docelowy powinien tracić każdego miesiąca mniej niż pozostałe. Klient
powinien również, w miarę możliwości, prześledzić całą historię dokonań
funduszu. Dotyczy to również funduszy bezpiecznych, których wyniki pomimo
inwestowania w bezpieczne instrumenty finansowe takie jak obligacje i bony
skarbowe, mogą się znacznie od siebie różnić, a w skrajnych przypadkach
inwestycja w nie może nawet przynieść straty. Aktualne notowania i rankingi
funduszy można znaleźć prawie w każdej codziennej gazecie lub też w serwisach
internetowych, a kwalifikacje i doświadczenie doradców inwestycyjnych
zarządzających funduszami są publikowane w prospektach informacyjnych.
Ważnym aspektem jest również osoba zarządzająca danym funduszem. Klient
powinien zainteresować się faktem jak długo pracuje w danym funduszu jego
www.wkuwanko.pl
14
Fundusze inwestycyjne
menadżer. O istotności tego faktu świadczy np. osoba pana Roberta Nejmana,
jednego z pierwszych doradców inwestycyjnych, którego skuteczność zarządzania
wypromowała fundusze DWS. Środkami zgromadzonymi przez fundusz albo inną
instytucję zarządza konkretna osoba. To właśnie z nią kojarzona jest przez
klientów firma zarządzająca. W momencie gdy doradca decyduje się na przejście
do innej instytucji naturalną rzeczą jest to, że wraz z nim odchodzą klienci. W
krajach zachodniej Europy odejście renomowanego doradcy stawia przed
instytucją poważny problem. Czasem fakt ten może doprowadzić nawet do
likwidacji funduszu.
7. Prowizje i opłaty pobierane przez TFI
a)Wynagrodzenie TFI.
TFI pobierają wynagrodzenie z tytułu kosztów obciążających Fundusz, takich jak:







zarządzanie i reprezentowanie Funduszu
organizacja i nadzór nad dystrybucją jednostek uczestnictwa
opłaty na rzecz Depozytariusza
opłaty na rzecz Agenta Transferowego
koszty reklamy
koszty z tytułu usług maklerskich
podatki i inne opłaty obciążające Fundusz
Wynagrodzenie pokrywane jest z opłat pobieranych od inwestorów.
b) Inwestycje w fundusze a podatki
Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz inwestycyjny należy
rozważyć czynniki, które mogą stać się niezwykle istotne. Jednym z czynników
decydujących o wyborze danej formy inwestycji są kwestie podatkowe.
Zyski z inwestycji w fundusze są obecnie zwolnione od podatku dochodowego.
Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie osób fizycznych. Osoby prawne płacą od tych
dochodów podatek na zasadach ogólnych. Dlatego też dużą popularnością wśród
inwestorów instytucjonalnych cieszą się obecnie tzw. fundusze dywidendowe, których
zyski nie zwiększają wartości aktywów netto, ale są wypłacane w formie dywidendy.
Dochody z dywidendy są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 20%, co
jest korzystne dla firm. Podatek zryczałtowany można również odliczyć od podatku
płaconego przez przedsiębiorstwa. Wartość aktywów funduszy dywidendowych wynosi już
850 mln. zł. Jednak wg ostatnich poprawek odpowiednich przepisów (nowelizacja ustawy
o funduszach inwestycyjnych), które prawdopodobnie wejdą w życie od 2001 r., te
korzystne rozwiązania zostaną zlikwidowane.
www.wkuwanko.pl
15
Fundusze inwestycyjne
8. Jak stać się uczestnikiem funduszu ?
Aby stać się uczestnikiem wybranego funduszu musimy udać się z dokumentem
tożsamości do punktu obsługi klienta (POK) funduszu. Zazwyczaj POK-i funduszy
znajdują się bankach i biurach maklerskich.
Po podjęciu decyzji o wyborze funduszu inwestycyjnego pozostaje dopełnienie
formalności, takich jak podanie swoich danych pracownikowi biura i dokonanie wpłaty w
kasie. W większości biur maklerskich dostępny jest program komputerowy, dzięki
któremu można uniknąć uciążliwego wypełniania papierowych formularzy.
9. Zalety funduszy
Inwestowanie w fundusze w porównaniu z innymi formami inwestowania ma wiele
zalet.
• Dywersyfikacja portfela - ograniczenie ryzyka inwestycji na rynku.
Kupno akcji lub obligacji jednej spółki naraża inwestora na ryzyko inwestycji w
jedną branżę, co może spowodować utratę znacznej ilości pieniędzy w przypadku spadku
na rynku lub kłopotów emitenta. W związku z faktem, że takiej ewentualności nie można
wyeliminować, najlepszą metodą redukcji ryzyka jest zakup papierów wartościowych
różnych emitentów, których potencjalne spadki i wzrosty wartości będą się wzajemnie
znosić, redukując w ten sposób całkowite ryzyko inwestycji. Jednak osiągnięcie
efektywnej dywersyfikacji przez indywidualnego inwestora wymaga dość znacznego
zaangażowania środków własnych oraz poświęcenia wiele czasu na śledzenie rynku i
analizę informacji płynących z różnych źródeł. Fundusz inwestycyjny dysponuje siłą
nabywczą wszystkich uczestników. Fundusze inwestycyjne umożliwiają więc ograniczenie
ryzyka inwestycji na rynku pieniężnym lub kapitałowym poprzez dywersyfikację portfela
instrumentów finansowych. Indywidualny inwestor musi poświęcić na to wiele wysiłku, a
gdy dysponuje niewielkimi środkami po prostu nie jest w stanie efektywnie
zdywersyfikować swój portfel. Fundusz inwestycyjny gromadząc wpłaty wielu
uczestników może tak dobrać papiery wartościowe, aby potencjalne duże spadki, czy też
nawet upadłość jednego z emitentów, była rekompensowana wzrostami cen akcji innych
spółek, redukując w ten sposób ryzyko inwestycji i nadając jej większej stabilności.
• Profesjonalna kadra: zarządzaniem środkami zajmują się eksperci finansowi.
Kupując jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, możemy być pewni, że
fundusz zatrudnił profesjonalnych specjalistów od zarządzania pieniędzmi, którzy kupują i
sprzedają papiery wartościowe. Zarządzający posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie
w zakresie interpretowania zachowań rynku i mają wsparcie ze strony zespołu
analityków, którzy retrospektywnie badają zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa jak i
całe sektory i rynki. Dlatego zawsze szybko reagują na zmiany zachodzące na rynku.
Inwestycje w fundusz dają klientowi możliwość inwestowania na rynku kapitałowym bez
konieczności codziennego śledzenia zmian zachodzących na rynku. To zadaniem
specjalistów jest monitorowanie aktualnej sytuacji rynkowej i na podstawie jej zmian
podejmowanie konkretnych działań. Klient ponadto nie musi śledzić na bieżąco
zmieniających się uregulowań prawnych dotyczących rynków finansowych, poznawać
nowych instrumentów, czy pamiętać o zmieniających się terminach i sposobach
zawierania transakcji. Robi to za niego profesjonalista - zarządzający. Z usług
profesjonalnych doradców mogą korzystać oczywiście duże firmy i bogate jednostki,
dysponujące znacznymi aktywami (minimalna wielkość środków to z reguły 50 000 zł).
www.wkuwanko.pl
16
Fundusze inwestycyjne
Tylko oni bowiem mogą sobie pozwolić na powierzenie środków w zarządzanie domowi
maklerskiemu lub asset management. Fundusze inwestycyjne udostępniają ich usługi
każdemu po rozsądnej cenie.
• Płynność: dostęp do środków.
W porównaniu z innymi formami lokowania pieniędzy inwestycja w fundusz
inwestycyjny zapewnia zachowanie dużej płynności zainwestowanych środków, które
praktycznie w każdej chwili można zamienić z powrotem na gotówkę poprzez umorzenie
jednostek uczestnictwa lub sprzedaż certyfikatów. Co istotne, posiadacz jednostek lub
certyfikatów nie traci przy tym naliczonych do tej pory zysków, tak jak to się dzieje w
przypadku innych rodzajów inwestycji. Wyjście z niektórych inwestycji (jak np. lokaty
terminowe, ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym itd.) wiąże się bowiem z utratą
całości lub części zysków, a nawet części zainwestowanego kapitału (np. w formie kar).
Sprzedaż zaś niektórych (jak nieruchomości, akcje spółek niepublicznych, udziały w
spółkach z o.o.) jest trudna i czasochłonna. Natomiast sprzedaży jednostek uczestnictwa
można dokonać każdego dnia roboczego po ich aktualnej cenie. Zyskiem z inwestycji w
fundusz jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w funduszach otwartych, lub też
wzrost ceny certyfikatów inwestycyjnych, które są notowane na rynku regulowanym, w
przypadku funduszy mieszanych i zamkniętych.
• Efekt skali : Niższe koszty transakcji.
Inwestycje na rynku kapitałowym charakteryzują się tym, że inwestor musi
skorzystać z usług pośredników tego rynku, jakim jest np. biuro maklerskie, a to
oczywiście powoduje naliczanie różnego rodzaju opłat i prowizji. Koszty te, szczególnie
dla drobnych inwestorów, którzy dysponują zwykle niewielkimi środkami i generują małe
obroty, płacąc przy tym podstawowe, najwyższe stawki prowizji, mogą znacznie obciążyć
ewentualne zyski z dokonywanych inwestycji. Z uwagi na fakt, iż fundusze dokonują
obrotu dużymi pakietami papierów wartościowych ponoszą tym samym niższe koszty
transakcji. Z kolei niższe koszty transakcji przekładają się oczywiście na osiągane
dochody z inwestycji. Fundusze są bowiem istotnymi partnerami w negocjacjach z innymi
podmiotami rynku kapitałowego. Otrzymują niskie prowizje transakcyjne oraz uzyskują
korzystne oferty zakupu i sprzedaży papierów wartościowych, dokonują atrakcyjnych
lokat, które nie są dostępne dla indywidualnego, czy nawet instytucjonalnego podmiotu.
Dla klienta jest to równoznaczne z większą rentownością inwestycji.
• Dogodność miejsca i czasu
Większość towarzystw umożliwia dokonywanie zleceń przez telefon lub faks, a
niektóre uruchamiają zlecenia za pośrednictwem Internetu. Można również złożyć stałe
zlecenie wpłat ze swojego bieżącego rachunku w banku. Możliwa jest też operacja
przeciwna: stałe umarzanie określonej kwoty, która będzie automatycznie przelewana na
konto. W niedługim czasie kolejne biura maklerskie będą uruchamiały wirtualne Punkty
Obsługi Klienta, w tym również w zakresie pośrednictwa w obrocie jednostkami
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
www.wkuwanko.pl
17
Fundusze inwestycyjne
10. Ranking funduszy inwestycyjnych
Argument rankingów:
Aktywa netto poszczególnych towarzystw.
Dane na koniec stycznia 2002 r.
Towarzystwo
PIONEER PEKAO TFI
PKO/CREDIT SUISSE TFI
ING TFI
SKARBIEC TFI
DWS Polska TFI
WARTA TFI
TFI Banku HANDLOWEGO
SEB TFI
CA IB TFI
UNION INVESTMENT TFI
TFI PZU
PBK ATUT TFI
WBK AIB TFI
GTFI
MILLENNIUM TFI
PDM TFI
INVESCO TFI
Aktywa netto (PLN)
Udział
rynku
3 006 078 000,00
2 245 661 000,00
1 791 837 294,20
1 332 040 000,00
1 316 435 855,00
620 451 024,30
434 996 000,00
397 910 712,14
397 300 000,00
336 427 000,00
310 996 877,92
191 728 617,92
171 058 013,87
100 772 478,73
35 024 000,00
34 600 000,00
29 522 679,06
23,57 %
17,61 %
14,05 %
10,45 %
10,32 %
4,87 %
3,41 %
3,12 %
3,12 %
2,64 %
2,44 %
1,50 %
1,34 %
0,79 %
0,27 %
0,27 %
0,23 %
www.wkuwanko.pl
w
18
Download