Instrukcja sporządzania harmonogramu

advertisement
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Instrukcja
sporządzania harmonogramu rzeczowo-finansowego.
1. Na koszt (wartość) zadania zgodnie z obowiązującymi w WFOŚiGW we Wrocławiu
„Zasadami dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań z zakresu
edukacji ekologicznej” składają się wydatki:
a) konieczne dla realizacji zadania i nie stanowiące całości lub części innego
zadania,
b) uwzględnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania,
c) poniesione w okresie realizacji zadania i wykazane w dokumentacji księgowej
Wnioskodawcy,
d) poparte oryginałami stosownych dokumentów finansowo-księgowych, zgodnie
z ustawią o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. t.j. z dnia 2 września
2009r. ( Dz.U. nr 152, poz.1223 z późn. zm.),
e) ponoszone przez jednostki współpracujące przy realizacji zadania, pod
warunkiem że została zawarta umowa lub porozumienie o współpracy przy
realizacji zadania i gdy nie były one przedmiotem odrębnego finansowania.
2. Wydatki mogą zostać finansowane w ramach przyznanej dotacji tylko wtedy, gdy spełniają
warunki określone w punkcie 1 a-d oraz :
- spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności uzyskiwania
wysokiej jakości za daną cenę,
- zostały poniesione po dacie złożenia wniosku o przyznanie dotacji.
Koszty (wartość) zadania zgodnie z obowiązującymi w WFOŚiGW we Wrocławiu
„Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania
i rozliczania dotacji” określa się:
a. na etapie wyboru wykonawcy w oparciu o zestawienie planowanych kosztów
zadania,
b. po wyborze wykonawcy zadania w oparciu o zawartą z nim umowę z tym, że przy
ustalaniu kosztów zadania uwzględniany będzie dodatkowo:
 podatek VAT, jeżeli nie podlega odliczeniu,
 sfinansowane ze środków własnych koszty przygotowania inwestycji.
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania zawiera:
a
Koszty kwalifikowane zadania nieinwestycyjne i inwestycyjne opracowane
w oparciu o Rodzaje kosztów kwalifikowanych zadania przedstawionych
w pkt II. 3 „Zasad dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu zadań z
zakresu edukacji ekologicznej”
b
Pozostałe koszty - opracowane w oparciu o wydatki składające się na
wartość zadania określone w pkt II. 1 „Zasad dofinansowania ze środków
WFOŚiGW we Wrocławiu zadań z zakresu edukacji ekologicznej”
c. Wartość zadania stanowi sumę kosztów kwalifikowanych inwestycyjnych i
nieiwestycyjnych oraz pozostałych kosztów.
d. Udział procentowy dotacji w kosztach kwalifikowanych stanowi iloraz kwoty
dotacji pomnożonej przez 100 i wartości kosztów kwalifikowanych zadania.
3.
5. W kolumnie 2 „Wyszczególnienie: obiekty, czynności, prace, zakupy” należy podać
nazwę elementów, obiektów, prac, zakupionych bądź wykonanych w oparciu o koszty
podane w pkt. 1. Jeżeli występują pozycje harmonogramu wymagające dodatkowego
uszczegółowienia lub wyjaśnienia, to należy je przedstawić w formie załącznika do
harmonogramu (np. wykaz urządzeń, sprzętu, materiałów, prac itp. ze wskazaniem ich
parametrów). W zakresie rzeczowym opisywanego elementu zadania należy podać
Instrukcja do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w dziedzinie edukacji ekologicznejStrona 1 z 3
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
podstawowe parametry charakteryzujące poszczególne elementy zadania (np. sztuki,
miesiące, egzemplarze charakteryzujące element zadania).
6.
Wartości w harmonogramie należy podawać zgodnie z kosztorysem lub umową z
wykonawcą w złotych wraz z dwoma miejscami po przecinku.
7.
Koszt poniesiony do dnia (7-kolumna): należy podać wartość poniesioną dla
poszczególnych pozycji na dzień złożenia wniosku włącznie.
8.
Środki Funduszu (kolumna 8-„koszt do poniesienia ogółem” oraz kolumny 9, 10, 11,
12 itd. („koszty do poniesienia w ....” rozpisane na kwartały danego roku) należy podać
w mianowniku (dolnym wierszu) dla każdej dofinansowanej przez Fundusz pozycji
harmonogramu z uwzględnieniem odpowiednich kolumn. W liczniku (górnym wierszu)
należy podać planowane koszty realizacji ogółem dla każdej pozycji harmonogramu.
9.
Harmonogram zatwierdza Kierownik Jednostki, Główny Księgowy/Skarbnik,
a w przypadku gdy dotyczy on inwestycji również Inspektor Nadzoru (branży wiodącej
lub koordynator). Podpisy powinny się znajdować na ostatniej stronie harmonogramu.
10.
W harmonogramie należy określić terminy (dzień/miesiąc/rok) realizacji zadania:
rozpoczęcia (data przystąpienia przez Wnioskodawcę do realizacji zadnia) i zakończenia
( data całkowitego zakończenia zadania w zakresie rzeczowym, formalnym oraz
finansowym) i w przypadku zadań inwestycyjnych przewidywany termin przekazania
zadania do eksploatacji.
11.
Pod harmonogramem należy dodatkowo podać miejscowość oraz datę
(dzień/miesiąc/rok) jego opracowania, a w lewym górnym rogu pieczątkę wnioskodawcy.
Wyjaśnienia dodatkowe
12.
a. Każda zmiana harmonogramu w stosunku do harmonogramu złożonego we
wniosku wymaga jego aktualizacji zgodnie ze stanem faktycznym.
-
-
-
-
b. Rodzaje kosztów kwalifikowanych zadania:
koszty infrastruktury edukacyjnej: koszty prac remontowo –adaptacyjnych
w ośrodkach edukacyjnych; zakupu lub wykonania elementów infrastruktury
edukacyjnej na ścieżkach dydaktycznych; edukacyjne elementy małej infrastruktury,
koszty bieżącego utrzymania ośrodków edukacyjnych oraz towarzyszącej im
terenowej infrastruktury edukacyjnej;
koszty realizacji programu edukacyjnego – koszty zakupu materiałów, sprzętu i
pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu, wynagrodzenia osób
prowadzących zajęcia edukacyjne, koszty transportu, wyżywienia i noclegów dla
uczestników zajęć;
koszty
konferencji/seminariów:
opracowanie
merytoryczne,
techniczne
przygotowanie do druku i druk materiałów konferencyjnych i pokonferencyjnych,
zakup materiałów szkoleniowych, wynajem sal wraz z oprzyrządowaniem
multimedialnym (z wyłączeniem wynajmu sal własnych), honoraria prelegentów
(nie więcej niż 500 zł brutto za wykład);
koszty materiałów informacyjno-edukacyjnych: koszt produkcji i emisji spotów
telewizyjnych, radiowych, wydawnictw, opracowanie merytoryczne, techniczne
przygotowanie do druku i druk lub zakup materiałów informacyjno-promocyjnych
(np.: bilboardy, plakaty, banery, ulotki, itp.);
Instrukcja do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w dziedzinie edukacji ekologicznejStrona 2 z 3
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
koszty wystaw i konkursów: wynajem sali wraz z oprzyrządowaniem
multimedialnym (z wyłączeniem sal własnych) na cele rozstrzygnięcia
konkursu/prezentacji wystawy, koszty przygotowania i wykonania ekspozycji prac,
nagrody w ramach konkursów edukacyjnych z wyłączeniem nagród pieniężnych:
 nagrody indywidualne: wydawnictwa, art. szkolne, sprzęt sportowo-turystyczny
i fotograficzny, gry dydaktyczne, sprzęt ogrodniczy, drobny sprzęt elektroniczny,
sadzonki roślin, torby ekologiczne, drobne upominki;
 nagrody zbiorowe, oprócz w/w również: pomoce dydaktyczne (np. plansze
edukacyjne, mikroskopy, mapy, doposażenie pracowni szkolnych), wyjazdy
edukacyjno- przyrodniczo-krajoznawcze na terenie województwa dolnośląskiego;
- koszty warsztatów i szkoleń (zajęć terenowych i stacjonarnych): opracowanie
merytoryczne, techniczne przygotowanie do druku i druk materiałów
szkoleniowych, koszty przejazdów uczestników, wynajem sal wraz z
oprzyrządowaniem multimedialnym (z wyłączeniem wynajmu sal własnych),
honoraria kadry szkoleniowej uzasadnionej kwalifikacjami (do 80 zł brutto za
godzinę zegarową lub 60 zł brutto za godzinę szkolną za przeprowadzenie
warsztatu);
- koszty wydawnicze (wydawnictwa standardowe i multimedialne, bez podręczników,
skryptów): opracowanie merytoryczne, techniczne przygotowanie do druku i druk
oraz koszty wysyłki, koszty produkcji płyt i wysyłki;
- koszty publikacji internetowych: zakup domeny internetowej, merytoryczne i
graficzne opracowanie materiałów;
- koszty administracyjno – koordynacyjne bezpośrednio związane z realizacją
zadania: materiały biurowe, koszty delegacji, koszty obsługi księgowej, biurowej,
administracyjnej i koordynacji zadania do wysokości 20 % dotacji;
- inne koszty uznane indywidualną decyzją Zarządu, w tym wynikające z zasad
dofinansowania zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej, innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz
środków pomocowych udzielanych na podstawie odrębnych umów
międzynarodowych.
-
c
13.
Dla zadań dofinansowywanych ze środków w ramach programów
pomocowych z Unii Europejskiej dopuszcza się możliwość sporządzania
harmonogramów rzeczowo-finansowych według procedur obowiązujących dla
tych programów.
Dodatkowe wskazówki
a. Harmonogram należy opracować w formacie „Excel”.
b. Podsumowania kolumn oraz wierszy („razem” i „ogółem”) mają wpisaną formułę
matematyczną (suma), która pozwala na bieżącą kontrolę wprowadzanych
wartości oraz podaje sumę wartości np. kwartałów. Pola gdzie przed
wprowadzaniem wartości występuje zero (wpisana formuła), nie należy
wypełniać.
c. W zależności od okresu realizacji zadania harmonogram należy opracować na
wzorze: dla zadań 1 -rocznej, 2 -letniej lub dla dłuższych okresów (należy
dostosować do ilości lat realizowanego zadania),
Instrukcja do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w dziedzinie edukacji ekologicznejStrona 3 z 3
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
d. Dla zadań gdzie VAT jest kosztem wnioskodawcy harmonogram należy
sporządzić w wartościach brutto, w pozostałych przypadkach wartość netto.
Instrukcja do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w dziedzinie edukacji ekologicznejStrona 4 z 3
Download