Wdrożenie zintegrowanego systemu Zarządzania Zasobami

advertisement
Wdrożenie zintegrowanego systemu
Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Opr. Artur Rzewuski
Diagnoza istniejącego sytemu – ma na celu
ustalenie, jaki system obecnie funkcjonuje jakie, są
wykorzystywane narzędzia, a także identyfikację
obszarów do usprawnienia.
Analiza i krytyka istniejącego systemu zarządzania, w tym:
 ustalenie słabych stron - które procesy są słabo
kontrolowane lub nie są w pełni egzekwowane i
powstają luki
 ustalenie mocnych stron - aby proces był w pełni
kontrolowany przez system
 ustalenie oczekiwań ze strony kierownictwa firmy
Propozycja nowych rozwiązań systemowych
Program wdrożenia
Cele
Raportowanie
Wariacje
Akcje korygujące
Działanie
Plan
Ustalenie na ile cele Zarządu są znane i wdrażane
przez dyrektorów, kierowników, specjalistów (w jaki
sposób rozumieją misję firmy) w jaki sposób
realizują ją w codziennej pracy.
Wdrożenia projektów poprzez
 stworzenie oraz implementację narzędzi dostosowanych do
specyfiki firmy
 szkolenie zespołów (specjalistów, kierowników) i bezpośredni
trening stanowiskowy
 wdrożenie projektu – nadzór nad prawidłowym procesem,
 utrwalenie wdrożonych narzędzi – lista
 zebranie danych
 wnioski
Dostosowanie narzędzi do
specyfiki przedsiębiorstwa
Instrukcje ISO
PROCEDURA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
 Instrukcja ubiegających się o pracę

Instrukcja zapotrzebowania na nowego pracownika

Instrukcja rekrutacji na stanowiska produkcyjne

Instrukcja rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i
kierownicze

Instrukcja okresowych ocen okresowych

Instrukcja oceny metodą 360 C

Instrukcja zapotrzebowania na szkolenia

Instrukcja wdrożenia nowego pracownika












Instrukcja umów zleceń
Instrukcja agencji pracy tymczasowej
Instrukcja komunikacji wewnątrz firmy
Instrukcja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Instrukcja badania satysfakcji pracowniczej
Instrukcja sukcesji pracownika
Instrukcja zwalniania pracownika
Instrukcja rozwoju pracownika ścieżki karier
Instrukcja motywowania i karania
Instrukcja aktywności pracowniczej
Instrukcja czas pracy
Instrukcja ruch pracowniczy
II Projekty związane z ZZL
 Opracowywanie zakresu obowiązków poszczególnych pracowników
– Księgi Stanowisk
 Badanie Klimatu Organizacyjnego wg. Kolba
 Opracowanie księgi kompetencji
 Badanie struktury obciążeń stanowiskowych
 Optymalizacja czasu pracy metodą IMPAC- działy administracyjne,
produkcyjne
 Układanie celów strategii personalnych na kwartały dla działów
personalnych
 Przeprowadzanie audytów w działach kadr- pod wzglądem
zgodności z Kodeks Pracy
 Wdrażanie systemów pracy 2/3/4 zmianowej
 Otwieranie nowych działów np. technologii, rozwoju
 Opracowanie zwiększenia wydajności poszczególnych działów
 Negocjacje ze Związkami Zawodowymi
III Rekrutacja
 Tworzenie planów zatrudnienia na dany rok
(produkcja, stanowiska specjalistyczne)
 Rekrutacja oparta na wykorzystaniu testów symulacyjnych:
• stanowiska produkcyjne
• stanowiska specjalistyczne
• stanowiska kierownicze
IV Struktura organizacyjna
 Budowa schematów organizacyjnych spółek, działów
 Opisy zadań i kompetencji oraz obowiązków poszczególnych
działów
 Wdrożenie raportu osobowego na dany miesiąc
 Opracowanie regulaminu pracy
 Opracowanie regulaminu wynagrodzenia
 Opracowanie regulaminu motywacyjnego
 Opracowanie regulaminu nagród
 Opracowanie Regulaminu ZFŚS
 Opracowywanie umów o pracę
V Motywacja
 Budowa siatki płac
 Tworzenie systemów motywacyjnych na poszczególne
działy
(piony handlowe exportowe, administracyjne,
produkcyjne)
 Przeprowadzanie ocen okresowych – nadzór
 Zbudowanie strategii ścieżki karier dla pracowników
 Wdrożenie narzędzia skill matrix
 Pomoc przy organizowaniu imprez integracyjnych
VI Szkolenia
 Zbudowanie strategii szkoleniowej
 Ustalenie potrzeb szkoleniowych na dany rok
 Zarządzanie budżetem szkoleniowym
 Organizacja i przeprowadzanie szkoleń
Dziękujemy za uwagę
Download