Instrukcja obsługi TTB - 4500 ST

advertisement
Instrukcja obsługi TTB – 4500 ST
EU
R
O
-M
AT
IC
.P
L
-A
ut
or
y
zo
w
an
y
Sk
le
p
N
um
at
ic
-1-
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MASZYNY CZYSZCZĄCO – ZBIERAJĄCEJ
TTB – 4500 / 100 ST
-2-
Instrukcja obsługi TTB – 4500 ST
Szanowni Państwo !
le
p
N
um
„NUMATIC”
at
ic
Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy
zo
w
an
y
Sk
Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi
jakościowe i eksploatacyjne.
Przekazane urządzenie jest wyrobem nowoczesnym i łatwym w
obsłudze.
.P
L
-A
ut
or
y
Niniejsza instrukcja obsługi pozwoli na szybkie i dokładne
zaznajomienie się z warunkami pracy urządzenia.
Instrukcja jest integralną częścią maszyny. Ważnym jest, by
znajdowała się ona zawsze w posiadaniu użytkownika urządzenia.
O
-M
AT
IC
Prosimy o dokładne i wnikliwe zapoznanie się z treścią
instrukcji ze szczególnym uwzględnieniem uwag i zaleceń producenta
wyrobu a zwłaszcza zaleceń dotyczących bezpieczeństwa
użytkowania.
EU
R
Firma „ NUMATIC„, zastrzega sobie możliwość dokonywania
zmian w konstrukcji, mających na celu podwyższenie walorów
technicznych i użytkowych wyrobu.
-3-
Instrukcja obsługi TTB – 4500 ST
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA:
Instrukcja bezpieczeństwa
N
um
Usunięcie opakowania i kontrola urządzenia:
at
ic
Przeczytaj dokładnie poniższe instrukcje i zachowaj je dla celów informacyjnych.
.P
L
-A
ut
or
y
zo
w
an
y
Sk
le
p
Po rozpakowaniu urządzenia, należy sprawdzić czy nie zostało ono
uszkodzone w czasie transportu oraz czy wszystkie elementy
wyposażenia są w komplecie z maszyna.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości nie wolno
uruchamiać maszyny. Należy wówczas skontaktować się z
dystrybutorem firmy Numatic. Nieprzestrzeganie instrukcji może
łączyć się zagrożeniem życia i mienia.
Jeśli urządzenie wykazuje uszkodzenia powstałe podczas transportu,
nie należy go uruchamiać. Należy się zwrócić do serwisu lub
sprzedawcy towaru.
Opakowanie jest w 100% wykonane z materiałów nadających się na
surowce wtórne i jest oznakowane symbolem surowców wtórnych.
O
-M
AT
IC
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy się zwrócić do
sprzedawcy.
EU
R
UWAGA: Opakowanie maszyny (torebki plastikowe, spinacze itd.) może stanowić
potencjalne zagrożenie i dlatego powinno być trzymane z dala od dzieci i osób trzecich.
Akcesoria maszyny znajdują się w wewnątrz opakowania.
-4-
Instrukcja obsługi TTB – 4500 ST
UWAGA: Nie wolno czyścić płonących lub gorących materiałów. Nie wolno zasysać
rozpuszczalników, substancji toksycznych, palnych lub wybuchowych oraz silnie
żrących kwasów.
-M
AT
IC
.P
L
-A
ut
or
y
zo
w
an
y
Sk
le
p
N
um
at
ic
- Przed podłączeniem maszyny do prądu należy sprawdzić, czy napięcie w sieci zasilającej
odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej maszyny.
- Maszyna powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem tzn. do czyszczenia na
mokro. Używanie maszyny do innych celów jest zarówno niewłaściwe i niebezpieczne.
- Po podłączeniu maszyny do prądu, nie wolno trzymać dyszy i ssawy blisko wrażliwych
części ciała, takich jak oczy, usta, uszy itd.
- Maszyny nie powinno się nigdy pozostawiać bez nadzoru w obecności dzieci lub osób
trzecich.
- Należy pamiętać o wyjęciu wtyku zasilania z gniazda w czasie, gdy maszyna nie jest
używana.
- Nie wolno podnosić maszyny za przewód ani wyszarpywać wtyczki z gniazda.
- Przed użyciem należy sprawdzić wszystkie przewody. Nie wolno używać wadliwych
przewodów.
- Jeżeli używane są przewody przedłużające, ich połączenia powinny być suche i trzymane z
dala od wilgotnych powierzchni.
- Należy pamiętać o odłączeniu maszyny od prądu przed otwarciem go w celu konserwacji,
etc. Maszyny nie powinno się nigdy zanurzać w wodzie. Nie wolno używać
rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie wolno używać maszyny w miejscach nasyconych gazem (niebezpieczeństwo wybuchu).
Producent nie odpowiada za obrażenia osób i zwierząt oraz zniszczenia obiektów
spowodowane niewłaściwym lub nieracjonalnym używaniem maszyny lub
nieprzestrzeganiem instrukcji
R
O
1. Podłączenie elektryczne urządzenia:
EU
Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów Zakładu
Energetycznego.
Zgodnie z przepisami uziemienie urządzenia zależy od
zastosowanego przy nim przewodu zasilającego.
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności czyszczenia lub
konserwacyjnych, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
Instrukcja obsługi TTB – 4500 ST
-5-
KABEL ZASILAJACY MOŻE BYĆ WYMIENIANY
WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFKOWANEGO SERWISANTA
OPIS URZĄDZENIA:
zo
w
an
y
Sk
le
p
N
um
at
ic
W skład urządzenia wchodzą:
- maszyna z przewodem zasilającym 220V lub akumulatorami i
prostownikiem
- szczotka czyszcząca
- osłona antybryzgowa
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna (okres gwarancji: 12m-cy)
- opakowanie
AT
IC
.P
L
-A
ut
or
y
Każde urządzenie ma własny numer identyfikacyjny, umieszczony na
tabliczce znamionowej znajdującej się rękojeści maszyny i karcie
gwarancyjnej.
Wypełniona karta gwarancyjna jest wymagana w przypadku naprawy
gwarancyjnego urządzenia.
Tabliczka jest jedynym uznawanym przez producenta świadectwem
identyfikacyjnym urządzenia i zawiera wszystkie dane pozwalające
udzielać producentowi ( serwisowi) wszelkich informacji
technicznych oraz ułatwiające nabywanie części zamiennych.
EU
R
O
-M
Należy uważać, aby nie uległa ona zniszczeniu.
DYSTRYBUTOR :
PRODUCENT :
Numatic International
Chard Somerset , TA 200 2GB
Wielka Brytania
-6-
Instrukcja obsługi TTB – 4500 ST
le
p
N
um
at
ic
PRZYGOTOWANIE MASZYNY DO PRACY
EU
R
O
-M
AT
IC
.P
L
-A
ut
or
y
zo
w
an
y
Sk
1.Wyjmij zapinkę ssawki
2. Połącz ssawkę z łącznikiem ssawy i zabezpiecz ją spinką
3. Podłącz końcówkę węża ssącego do ssawy.
-7-
Instrukcja obsługi TTB – 4500 ST
N
um
at
ic
4. Sprawdź poprawność działania układu unoszenia ssawki .Podnieś
ssawę do pozycji transportowej (uniesiona).
5. Dokonaj regulacji pochylenia listwy ssącej śrubą regulacyjną.
.P
L
-A
ut
or
y
zo
w
an
y
Sk
le
p
6. Wyreguluj wysokość ssawki w stosunku do powierzchni czyszczenia
(optymalną wysokość należy dobrać indywidualnie w zależności od warunków)
EU
R
O
-M
AT
IC
7.Zamontuj osłonę antybryzgową na głowicy szczotek.
Zamontuj szczotkę czyszczącą i zablokuj ją obracając tarczę w prawo.
-8-
Instrukcja obsługi TTB – 4500 ST
N
um
at
ic
8. Zainstaluj zbiornik brudnej wody.
-A
ut
or
y
zo
w
an
y
Sk
le
p
9. Sprawdź blokadę położenia szczotki.Ustaw szczotkę w pozycji
poziomej
EU
R
O
-M
AT
IC
.P
L
10. Podłącz węże ssące od ssawy i turbiny ssącej do końcówek separatora.
11. Odblokuj zapięcie separatora, unieś go i sprawdź stan filtra brudnej
wody.
-9-
Instrukcja obsługi TTB – 4500 ST
URUCHOMIENIE MASZYNY
y
Sk
le
p
N
um
at
ic
12. Zamontuj separator i uzupełnij zbiornik czystej wody roztworem
środka myjącego (np.BLIZARD firmy BUDICH -KLEEN).
zo
w
an
13. Regulacja wydatku wody odbywa się zaworem umieszczonym z
AT
IC
.P
L
-A
ut
or
y
lewej strony zbiornika wody brudnej
EU
R
O
-M
14. Regulując szarą dzwignią ustaw rękojeść urządzenia w pozycji
wygodnej do pracy.
- 10 -
Instrukcja obsługi TTB – 4500 ST
EU
R
O
-M
AT
IC
.P
L
-A
ut
or
y
zo
w
an
y
Sk
le
p
N
um
at
ic
15 . Włączenie napędu trakcji
W celu włączenia napędu trakcji należy nacisnąć dźwignię z lewej i prawej stronie
rękojeści oraz szare łopatki po lewej i prawej stronie rękojeści . Prędkość maszyny
regulujemy szarym pokrętłem z prawej strony rękojeści. Kierunek jazdy
ustawiamy za pomocą przełącznika z lewej strony rękojeści .
UWAGA !! W CZASIE JAZDY NIE WOLNO ZMIENIAĆ KIERUNKU
JAZDY.
Na rękojeści znajduje się CZERWONY WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA
TRAKCJI , po naciśnięciu go maszyna zatrzymuje się i wykonuje ruch do
przodu o 0.5m.
- 11 -
Instrukcja obsługi TTB – 4500 ST
le
p
N
um
at
ic
PRZYGOTOWANIE MASZYNY DO PRACY
AT
IC
.P
L
-A
ut
or
y
zo
w
an
y
Sk
16. Podawanie środka czyszczącego
Naciśnij włącznik z lewej strony na panelu sterującym.
Załączenie zaworu dozującego sygnalizowane jest zieloną lampką
kontrolną.
EU
R
O
-M
17. Włączenie turbiny ssącej.
Naciśnij włącznik z prawej strony na panelu sterującym.Złączenie
turbiny ssącej sygnalizowane jest zieloną lampką kontrolną.
18.Włączenie napędu szczotki sygnalizowane jest zieloną lampką na
panelu sterującym
- 12 -
Instrukcja obsługi TTB – 4500 ST
N
um
at
ic
SYSTEM REGULACJI NACISKU SZCZOTEK
EU
R
O
-M
AT
IC
.P
L
-A
ut
or
y
zo
w
an
y
Sk
le
p
19. Maszyna wyposażona jest w system pomiaru nacisku szczotki
czyszczącej na posadzkę. Zalecana jest praca w zakresie(zielonopomarańczowym).Zakres pracy ( czerwony)może spowodować
AWARIĘ maszyny.
20. Regulację siły nacisku na szczotkę czyszczącą dokonuje się
regulując położenie dzwigni wózka.
Przesunięcie dzwigni do tyłu spowoduje obniżenie siły nacisku
na szczotkę czyszczącą.
Instrukcja obsługi TTB – 4500 ST
N
um
at
ic
- 13 -
EU
R
O
-M
AT
IC
.P
L
-A
ut
or
y
zo
w
an
y
Sk
le
p
21. Przesunięcie dzwigni do przodu spowoduje zwiększenie siły
nacisku na szczotkę czyszczącą. Praca na dużym nacisku doprowadza
do zwiększonego zużycia szczotki oraz krótszej pracy maszyny.
UWAGA : Praca na maksymalnym nacisku na szczotkę może
doprowadzić do uszkodzenia maszyny. Maksymalny docisk
sygnalizowany jest czerwonymi lampkami na pulpicie sterującym.
Wskazany zakres nacisku: zielono- pomarańczowy
- 14 -
Instrukcja obsługi TTB – 4500 ST
SYSTEM ŁADOWANIA AKUMULATORÓW
EU
R
O
-M
AT
IC
.P
L
-A
ut
or
y
zo
w
an
y
Sk
le
p
N
um
at
ic
22. W przypadku rozładowania akumulatorów (czerwona lampka),
należy niezwłocznie podłączyć do ładowania. Podłącz przewód
zasilający do gniazda w dolnej części rękojeści. Obecność napięcia
zasilania sygnalizowana będzie czerwoną lampką z tyłu rękojeści.
- 15 -
Instrukcja obsługi TTB – 4500 ST
EU
R
O
-M
AT
IC
.P
L
-A
ut
or
y
zo
w
an
y
Sk
le
p
N
um
at
ic
23. Stan naładowania baterii sygnalizowany jest kontrolkami na module
ładowania. Po podłączeniu maszyny do ładowania, baterie muszą być
ładowane do momentu zapalenia się zielonej kontrolki na module
ładowania. W przypadku „ doładowywania chwilowego 2-3 godzinnego „
bateria nie osiągnie swoich parametrów.Doprowadzi to do uszkodzenia
akumulatorów.
PRZERWANIE PROCESU ŁADOWANIA BATERII POWODUJE
NIEODWRACALNE ZMIANY W STRUKTURZE
AKUMULATORÓW. POWODUJE SPADEK POJEMNOŚCI
BATERII ORAZ CZASU PRACY URZĄDZENIA
Instrukcja obsługi TTB – 4500 ST
Sk
le
p
N
um
at
ic
- 16 -
Awaryjne wyłączenie maszyny .
zo
w
an
y
Wyjmij czerwony bolec zabezpieczający z lewej strony modułu ładowania
baterii.
ut
or
y
POSTEPOWANIE W PRZYPADKU AWARII.
-M
AT
IC
.P
L
-A
W przypadku gdy w maszynie nie pracują szczotki lub układ ssący, należy
sprawdzić bezpieczniki zabezpieczające. Bezpieczniki znajdują się z lewej
strony modułu ładowania pod osłoną zabezpieczająca.
EU
R
O
Wymiana bezpieczników.
Wyłącz zasilanie maszyny wyjmując czerwony bolec zabezpieczający.
Zdejmij osłonę metalową z komory bezpiecznikowej.
Wewnątrz znajdują się 4 bezpieczniki.
Na osłonie metalowej komory bezpiecznikowej znajduje się opis rozmieszczenia
zabezpieczeń. Bezpiecznik górny zabezpiecza silnik szczotki.
Bezpiecznik dolny zabezpiecza układ ssący. W komorze bezpiecznikowej
znajdują się dwa rezerwowe bezpieczniki do ewentualnej wymiany.
Instrukcja obsługi TTB – 4500 ST
EU
R
O
-M
AT
IC
.P
L
-A
ut
or
y
zo
w
an
y
Sk
le
p
N
um
at
ic
- 17 -
- 18 -
Instrukcja obsługi TTB – 4500 ST
zo
w
an
y
Sk
le
p
N
um
at
ic
CZYSZCZENIE MASZYNY
EU
R
O
-M
AT
IC
.P
L
-A
ut
or
y
Opróżnianie zbiornika brudnej wody.
Wypnij końcówkę węża spustowego, zdejmij blokadę końcówki węża,
wylej wodę do kratki ściekowej.
Opróżnianie zbiornika czystej wody.
Wypnij końcówkę węża spustowego, zdejmij blokadę końcówki węża,
wylej wodę do kratki ściekowej.
- 19 -
Instrukcja obsługi TTB – 4500 ST
le
p
N
um
at
ic
Czyszczenie filtra stożkowego w separatorze.
Odbezpiecz separator, podnieś go i wyjmij filtr, wyczyść go pod bieżącą
wodą. Zainstaluj ponownie
EU
R
O
-M
AT
IC
.P
L
-A
ut
or
y
zo
w
an
y
Sk
. Czyszczenie filtra stożkowego w zbiorniku czystej wody.
Zdejmij zbiornik brudnej wody, wyjmij osłonę otworu rewizyjnego,
wyjmij filtr stożkowy i wyczyść go pod bieżącą wodą, po
wyczyszczeniu złóż maszynę.
Czyszczenie filtr zbiornika brudnej wody.
Odbezpiecz separator, podnieś go i wyjmij filtr prostokątny, wyczyść go pod
bieżącą wodą. Zainstaluj ponownie
Instrukcja obsługi TTB – 4500 ST
EU
R
O
-M
AT
IC
.P
L
-A
ut
or
y
zo
w
an
y
Sk
le
p
N
um
at
ic
- 20 -
Instrukcja obsługi TTB – 4500 ST
EU
R
O
-M
AT
IC
.P
L
-A
ut
or
y
zo
w
an
y
Sk
le
p
N
um
at
ic
- 21 -
Instrukcja obsługi TTB – 4500 ST
EU
R
O
-M
AT
IC
.P
L
-A
ut
or
y
zo
w
an
y
Sk
le
p
N
um
at
ic
- 22 -
Download